ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีได้ บำนาญเพิ่มสุข (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ข้ามไปหน้าหลัก
ประกันชีวิตแบบบำนาญ

บำนาญเพิ่มสุข (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

 

เพิ่มสุขจากเงินบำนาญที่แน่นอน เตรียมพร้อมชีวิตให้ไม่สะดุดหลังช่วงวัยเกษียณ

คลายกังวลกับความไม่แน่นอนในวัยเกษียณ ด้วยแบบประกันบำนาญเพิ่มสุข ที่ช่วยให้คุณมีรายรับอย่างมั่นคง อุ่นใจว่าคุณจะมีเงินไว้ใช้ทุกปีตามที่วางแผนไว้

 

ผู้ชาย ใส่แว่น ยิ้ม ดูภูมิฐาน

มั่นใจ รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 16%

รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 20 งวด หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท ***

ลักษณะเด่นของประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี หรือจนครบอายุ 55 ปี 
 • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 16% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 ปี จนถึงอายุครบ 85 ปี 
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 20 งวด หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 20 งวด **
 • รับความคุ้มครองชีวิตก่อนรับบำนาญเริ่มต้น 100% และเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปี ปีละ 50% สูงสุด 300%*
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร แบบ ยบ.1 (WP) แนบท้ายได้
 • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท ในส่วนของค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

 

หมายเหตุ  % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 
* หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
** โดยบริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญตามจำนวนงวดที่เหลือให้ในครั้งเดียว
*** ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

บำนาญเพิ่มสุข 15/85 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

หมายเหตุ  % ที่ระบุไว้ข้างบน เป็นอัตราร้อยละของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
* โดยรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 50% ทุกๆ 5 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง หรือรวมสูงสุดไม่เกิน 300% หรือเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุเริ่มรับประกันภัย
** โดยบริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญตามจำนวนงวดที่เหลือให้ในครั้งเดียว

บำนาญเพิ่มสุข 55/85 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

หมายเหตุ  % ที่ระบุไว้ข้างบน เป็นอัตราร้อยละของเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
* โดยรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 50% ทุกๆ 5 ปี แต่สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง หรือรวมสูงสุดไม่เกิน 300% หรือเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุเริ่มรับประกันภัย
** โดยบริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญตามจำนวนงวดที่เหลือให้ในครั้งเดียว

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต (ก่อนรับเงินบำนาญ)

บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ เบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือ ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตามตารางข้างล่างนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากที่สุด

 

ผลประโยชน์บำนาญ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญ 16% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 20 งวด หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 20 งวด บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียวให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนงวดที่เหลืออยู่ ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

 

ตัวอย่างข้อเสนอ 

** โดยบริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญตามจำนวนงวดที่เหลือให้ในครั้งเดียว

ตัวอย่างข้อเสนอสำหรับ เพศชาย อายุ 40 ปี
 • ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 300,000 บาท
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 6-10 ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเป็น 450,000 บาท
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 11-15 ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเป็น 600,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยที่จ่ายโดยรวม 843,750 บาท (2)
  - เบี้ยประกันภัยต่อปี 56,250 บาท
  - จ่ายเบี้ยฯ 15 ปี
 • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 48,000 บาท ตั้งแต่ปีที่อายุครบ 55 จนถึงอายุครบ 85 ปี รวมสูงสุด 31 งวด เป็นจำนวนเงิน 1,488,000 บาท (1)
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 20 งวด กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับบำนาญครบ 20 งวด
 • ส่วนต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่จ่ายโดยรวมและผลประโยชน์บำนาญสูงสุด (1)-(2) 644,250 บาท
ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น
 • อายุรับประกันภัย 25 - 50 ปี สำหรับแบบประกัน บำนาญเพิ่มสุข 55/85 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
 • อายุรับประกันภัย 25 - 40 ปี สำหรับแบบประกัน บำนาญเพิ่มสุข 15/85 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในแบบประกันภัยก่อนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ การรับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ติดต่อ
ติดต่อ

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ