ข้ามไปหน้าหลัก

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ อุปกรณ์กอล์ฟ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย และอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ เนื่องจากการเล่นกอล์ฟหรือการซ้อมอยู่ในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟใน ประเทศไทย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฝึกหรือการซ้อม และ/หรือการเล่นกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย

ก) การเสียชีวิต* หรือการได้รับบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่บุคคลที่ร่วมอาศัย อย่างถาวรหรือพำนักอยู่กับผู้เอาประกันภัยภายในครัวเรือนเดียวกัน

ข) การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลใดก็ตาม ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย 

*ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีสิทธิตาม กฎหมายและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้น หรือตามการสลักหลังของกรมธรรม์ฉบับนี้ แต่โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับประโยชน์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเฉกเช่น เดียวกับกรณีที่ตนเองคือผู้เอาประกันภัย

การได้รับบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

การได้รับบาดเจ็บโดยไม่เจตนาจากสาเหตุภายนอกที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในขณะกำลังฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟอยู่ในสนามกอล์ฟสาธารณะ ซึ่งเป็นผลให้เกิด

ก) การเสียชีวิต

ข) การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา*

*การสูญเสียอวัยวะสิ้นเชิงและถาวร จะหมายรวมถึงการสูญเสียการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของอวัยวะในร่างกายโดย สิ้นเชิงและอย่างถาวร การสูญเสียสายตา หมายถึงตาบอดโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางใดที่จะรักษาให้หายได้อย่างถาวร บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อกำหนดนี้ให้สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งที่มี มูลค่าสูงสุดเท่านั้น

อุปกรณ์กอล์ฟ

 ก) อุปกรณ์ที่เกิดสูญหาย เสียหายโดยไม่เจตนา หรือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในระหว่างการฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟอยู่ในสนามกอล์ฟสาธารณะ หรือขณะเดินทางไปกลับระหว่างที่พักอาศัยและสนามกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว

รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”

หากผู้เอาประกันภัยสามารถทำ “โฮล-อิน-วัน”* ได้เป็นผลสำเร็จ จะมีสิทธิได้รับรางวัลเป็นเงิน 15,000 บาท

*ในการแข่งขันแบบกลุ่มที่จัดขึ้น “เป็นประจำอย่างเป็นทางการภายใต้กติกาการแข่งขันของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่เปิดให้บริการแก่สาธารณะ และได้รับการอนุมัติโดยผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการสนามกอล์ฟ หรือโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในกรณีนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่เป็นการแข่งขันที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้จัดการสนามกอล์ฟ ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับรางวัลเป็นเงิน 10,000 บาท

*หลังจากที่ได้ชำระเงินรางวัลให้แล้ว จะไม่มีการชำระเงินเพิ่มเติมให้อีกตลอดช่วงระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลือ ของกรมธรรม์

 

กลุ่มลูกค้าหลัก

ประกันภัยรายบุคคลสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง