เกษียณอย่างมั่นใจ วางแผนเกษียณอย่างไร้กังวล

ข้ามไปหน้าหลัก
เกษียณอย่างมั่นใจ วางแผนเกษียณอย่างไร้กังวล
ด้วยประกันแบบบำนาญที่ช่วยให้คุณสร้างรายได้ที่แน่นอนเมื่อถึงวัยเกษียณ กับระยะเวลาจ่ายเบี้ยฯ ที่สั้นเพียง 5 ปี ให้คุณวางแผนการเงินด้วยประกันเพื่อเกษียณอายุได้คล่องตัวยิ่งขึ้น

ลักษณะเด่นของแบบประกันบำนาญ

  • รับเงินบำนาญสูงสุด 31 งวด ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ครบอายุ 60 ปี จนถึง 90 ปี รวมรับบำนาญสูงสุด 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • จ่ายเบี้ยสั้น เพียง 5 ปี
  • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ โดยบริษัทฯ จะจ่าย 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
  • ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
  • รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท กรณียังไม่ใช่สิทธิลดหย่อนภาษีตามกรมธรรม์อื่นใด สามารถนำเบี้ยประกันภัยของแบบประกันนี้ตามที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (อ่านรายละเอียด)

ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)

สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 200,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัย 553,986 บาท
สิ้นปีกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105% ของเบี้ยที่จ่ายมาแล้วทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืนแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว มูลค่าเวนคืน
1 200,000 ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีจากการชำระเบี้ยประกันภัยทั้ง 5 ปี 210,000 41,549
2 200,000 420,000 156,224
3 200,000 630,000 392,222
4 200,000 840,000 604,399
5 200,000 1,050,000 857,570
... - ... ...
10 - 1,050,000 959,504
... - ... ...
20 - 1,050,000 1,206,582
... - ... ...
25 - 1,050,000 1,361,698
ช่วงรับบำนาญ (อายุครบ 60-90 ปี)   รับบำนาญปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย = 83,098 บาท x สูงสุด 31 ครั้ง = 2,576,038 บาท รับเงินก้อนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด*

*บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินก้อนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมดหากเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมดมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับทันที

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

  • อายุรับประกันภัย 20 - 50 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อกรมธรรม์ และไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การรับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ