ข้ามไปหน้าหลัก

ข้อปฏิบัติที่สำคัญในการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

  • กรอกคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ เพื่อระบุรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน ทุกครั้ง
  • ผู้เอาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองของผู้เยาว์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ ซึ่งลงนามหรือเป็นพยานในใบคำขอเอาประกันภัย จะต้องลงลายมือชื่อในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ทุกครั้ง
  • ตัวแทนหรือผู้บริหารตัวแทนลงลายมือชื่อในช่องพยานทุกครั้ง (ถ้ามี)
  • สำเนาของเอกสารประกอบทุกฉบับ ผู้เอาประกันภัยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง