เพื่อประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านใช้งานในเบราว์เซอร์อื่น
เนื่องจากการใช้งานผ่าน Internet Explorer อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Chubb.com และคุณลักษณะบางอย่างของเว็บอาจไม่ทำงานตามที่กำหนดไว้

X
ข้ามไปหน้าหลัก

ข้อปฏิบัติที่สำคัญในการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

  • กรอกคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ เพื่อระบุรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน ทุกครั้ง
  • ผู้เอาประกันภัยต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทตามใบคำขอเอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองของผู้เยาว์ หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ ซึ่งลงนามหรือเป็นพยานในใบคำขอเอาประกันภัย จะต้องลงลายมือชื่อในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ทุกครั้ง
  • ตัวแทนหรือผู้บริหารตัวแทนลงลายมือชื่อในช่องพยานทุกครั้ง (ถ้ามี)
  • สำเนาของเอกสารประกอบทุกฉบับ ผู้เอาประกันภัยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง