ข้ามไปหน้าหลัก

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย กำหนดให้ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้เอาประกันไว้ ทั้งนี้สำหรับการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป โดยบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของทุกปี

ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัยในการประกันสุขภาพที่ท่านได้เอาประกันไว้กับบริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษี และยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรตามช่องทางด้านล่างนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการให้ท่านต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยและเบี้ยประกันภัยของท่านถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่พึงเปิดเผยต่อผู้ใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านให้สามารถเปิดเผยได้ ดังนั้น หากท่านมิได้มีการนำส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีและยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่สามารถนำส่งหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังกรมสรรพากรได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของท่าน

แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์

ช่องทางนี้สิ้นสุดการให้บริการแล้วตามกำหนด ทั้งนี้หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283

แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษี กรอกแบบฟอร์มและเซ็นชื่อให้เหมือนกับลายเซ็นในใบคำขอเอาประกันภัยที่เคยให้ไว้กับบริษัทฯ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก

อีเมล:  CustomerCare.THLife@Chubb.com
โทรสาร: 0-2675-3818
ไปรษณีย์:
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 
(ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า
อีเมล: CustomerCare.THLife@Chubb.com 
โทรศัพท์: 1283 (ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)