ข้ามไปหน้าหลัก

วิธีปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

กรณีใช้บริการ สถานพยาบาลคู่สัญญา สามารถตรวจดูรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา

1. ติดต่อและแสดงบัตรประกันฯพร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของสถานพยาบาล เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิเบื้องต้น

2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลจัดเตรียมให้ ก่อนพบแพทย์ และตรวจรักษา

3. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายและลงลายมือชื่อในใบแจ้งหนี้

4. โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี)

กรณีสำรองจ่ายหรือเข้ารับบริการสถานพยาบาลนอกสัญญา

1. ขอใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรคและการรักษาให้ชัดเจน

2. กรอกรายละเอียดในแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (Claim Form)

3. ส่ง ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประกันฯ พร้อมแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน ตามที่อยู่ด้านล่าง

เอกสารประกอบการตั้งเบิกสินไหม

กรณีเสียชีวิต

1. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ(รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ(รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

3. สำเนาใบมรณบัตร

4. สำเนาหนังสือรับรองการตาย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

5. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

6. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ เอกสารทั้งหมด ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง      

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงถาวร หรือ สูญเสียอวัยวะ

1. ใบรับรองแพทย์ระบุภาวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ สูญเสียอวัยวะ

2. ประวัติการรักษาของผู้ป่วย

3. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ(รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงานตำรวจ)

4. รูปถ่ายปัจจุบัน (เต็มตัว) / การสูญเสียอวัยวะ

5. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย

6. สำเนา บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์(เฉพาะกรณีจ่ายผู้รับผลประโยชน์)

ค่ารักษาพยาบาล

1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)

2. ใบรับรองแพทย์

3. สำเนา บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

5. หนังสือรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีประกันกลุ่ม)

6. เอกสารยืนยันการเดินทาง (กรณีประกันการเดินทาง)

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (กรณีประสงค์ให้โอนค่าสินไหมเข้าบัญชี)

ชดเชยรายได้ / ชดเชยกระดูกแตกหัก

1. ใบรับรองแพทย์

2. สำเนาใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

4. ฟิล์มเอกซเรย์และการแปลผลโดยแพทย์ (เฉพาะกรณีชดเชยกระดูกแตกหัก)

5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (กรณีประสงค์ให้โอนค่าสินไหมเข้าบัญชี)

ประกันภัยแผนโรคมะเร็ง

1. สำเนาใบรับรองแพทย์

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

3. รายงานผลชิ้นเนื้อ

4. ประวัติการรักษา

ประกันภัยการเดินทาง

1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

2. หนังสือรับรองจากสายการบิน ( กรณีการล่าช้าของการเดินทางหรือกระเป๋าเดินทาง, การบอกเลิกหรือลดจำนวนวันเดินทาง ให้ระบุเหตุผลและระยะเวลา )

3. เอกสารแสดงการชดใช้ของผู้ขนส่งหรือเจ้าของสถานพำนัก( กรณีกระเป๋าเดินทางเสียหาย/สูญหาย)

4. เอกสารรายงานความเสียหายหรือสูญหายที่ออกโดยตำรวจ / สถานพำนัก / สายการบิน หรือบริษัทขนส่ง

5. ใบเสร็จต้นฉบับ แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

6. เอกสารแสดงการสำรองการเดินทางและเอกสารแสดงการเดินทางจริง

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (กรณีประสงค์ให้โอนค่าสินไหมเข้าบัญชี)

ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน

บริษัทใช้ระยะเวลาดำเนินการสรุปผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนภายใน 7 วันทำการ

กรุณาติดต่อทีมสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ

ทีมสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2/4 อาคารชับบ์ โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2555-9100 กด 6 โทรสาร 0-2955-0147