ข้ามไปหน้าหลัก
บริการลูกค้า - ลูกค้าซิกน่าเดิม

การเรียกร้องค่าสินไหม

ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหม

ผู้ทำประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหม ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

1. เคลมออนไลน์ : แอปพลิเคชัน Chubb Anywhere
    1.1 สำหรับผู้ที่มีแอปพลิเคชันแล้ว สามารถเข้าไปที่ “เมนูเคลม” เลือก “ยื่นเคลมออนไลน์”
    1.2 สำหรับผู้ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน สามารถคลิกดาวน์โหลดที่ App store หรือ Google play store

2. My Account : เข้าไปที่ “เมนูการเคลม” เลือก “การยื่นเคลมสินไหม”

3. อีเมลCustomerservice.th@chubb.com  

4. ไปรษณีย์บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แผนกสินไหมทดแทน ตู้ ปณ. 111 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330

 

หมายเหตุ :

  • กรณียื่นเคลมออนไลน์ ไม่เกิน 10,000 บาท ให้เก็บเอกสารตัวจริงไว้อีก 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติเคลม แต่ในกรณีที่ยื่นเคลมเกิน 10,000 บาท ต้องส่งเอกสารตัวจริงกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
  • กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้องใช้ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน สำหรับช่องทางอีเมล์และแฟกซ์ ต้องส่งเอกสารตัวจริงเข้ามาที่บริษัทฯ

ตรวจสอบสถานะการเคลม

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเคลมได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. แอปพลิเคชัน Chubb Anywhere : สามารถเข้าไปที่ “เมนูเคลม” เลือก “ตรวจสอบสถานะการเคลม” เลือกดู “5 รายการล่าสุด” หรือ “1 ปี ย้อนหลัง”

2. LINE OA : สามารถเข้าไปที่ “เมนูการเคลมประกัน” เลือก “ติดตามสถานะการเคลม” เลือก “My Claim” เลือกดู “5 รายการล่าสุด” หรือ “1 ปี ย้อนหลัง”

3. My Account : สามารถเข้าไปที่ “เมนูการเคลม” เลือกดู “5 รายการล่าสุด” หรือ ”1 ปี ย้อนหลัง”

เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหม

ประเภทความคุ้มครอง
ประเภทความคุ้มครอง

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

        -     แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -     ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาที่ออกโดยสถานพยาบาล โดยต้องระบุว่าป่วย Covid-19 และมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

 

กรณีการชดเชยรายได้ (ในฐานะผู้ป่วยใน ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์)

        -     แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -     ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาที่ออกโดยสถานพยาบาล โดยต้องระบุว่าป่วย Covid-19 และมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

กรณีการชดเชยรายได้กรณีการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (Hospital Income Plan)

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาที่ออกโดยสถานพยาบาล       

        -    สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปค่าใช้จ่าย

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาที่ออกโดยสถานพยาบาล

        -    สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปค่าใช้จ่าย

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 

กรณีการเจ็บป่วยร้ายแรง (Terminal illness)

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาที่ออกโดยสถานพยาบาล

        -    ผลการตรวจชิ้นเนื้อ กรณีโรคมะเร็ง หรือผลตรวจพิเศษของโรคร้ายแรงตามข้อตกลง

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (Personal Accident -Death claim)

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาที่ออกโดยสถานพยาบาล

        -    สำเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        -    สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน

        -    สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้อาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ (เท่านั้น) ของผู้รับประโยชน์

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 

การเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ สายตา

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

กรณีทันตกรรม (Dental Family Package)

        -    แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนทันตกรรมของบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย

        -    สำเนาบัตรประชาชน

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว หรือ เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    จดหมายรับรองจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง กรณีทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง (PIR)

        -    ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ที่ระบุสาเหตุ, รายการและราคาของทรัพย์สินที่สูญหาย ในกรณีถูกปล้น หรือชิงทรัพย์

        -    รายการและราคาของที่สูญเสียหรือเสียหาย จากร้านค้า รวมถึงใบเสร็จรับเงิน

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

        -    สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 

การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบเสร็จค่า เงินมัดจำค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋ว ค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า

        -    ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง

        -    สำเนาใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต หรือจดหมายเรียกให้ไปเป็นพยานที่ศาล

        -    เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ในกรณีสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

        -    สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 

ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบเสร็จของ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยทางเครื่องบิน ทางบก ทางเรือ (ค่าโดยสารชั้นประหยัด) หรือค่าที่พักที่เกิดขึ้น และการสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า

        -    ใบรับรองแพทย์ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีการบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยรุนแรง

        -    สำเนาใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต

        -    เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ในกรณีสมาชิกของครอบครัว กรณีเสียชีวิต

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

        -    สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 

การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    จดหมายจากผู้มีอำนาจของบริษัทขนส่งฯ ที่ระบุสาเหตุของความล่าช้า และเวลาที่ได้เดินทางจริง

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

        -    สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 

การพลาดการต่อเที่ยวบิน

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก โรงแรม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่เกิดขึ้นระหว่างรอการเดินทาง

        -    จดหมายแจ้งจากผู้มีอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางเที่ยวนั้น

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

        -    สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วน

        -    จดหมายรับรองจากสายการบินที่ระบุความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

        -    เอกสารการนำส่งกระเป๋าที่ระบุวันที่และเวลาที่ได้รับกระเป๋าเดินทาง

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

        -    สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 

การสูญหายของเงิน หนังสือเดินทาง และเอกสารการเดินทาง

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง

        -    ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารทดแทนที่สูญหาย

        -    ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น ที่ระบุสาเหตุ, รายการและราคาของทรัพย์สินที่สูญหาย

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

        -    สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

 

กรณีสินไหมประกันการเดินทาง (ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก)

        -    แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัทฯ ดาวน์โหลด

        -    ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

        -    ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซม หรือใบเสร็จรับเงิน และจดหมายยืนยันจากร้านค้าในกรณีที่จำเป็นต้องซื้อของชิ้นนั้นๆ เนื่องจากทำให้ของชิ้นนั้นๆ เสียหาย

        -    ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น และใบคำสั่งศาลจากพื้นที่ที่เกิดเหตุ

        -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

        -    สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือ Itinerary หรือ E-Ticket หรือ Boarding Pass ทั้งหมดตลอดการเดินทาง

        -    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

        -    หลักฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน/ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย/ การส่งศพกลับประเทศไทย

  • ขอใช้สิทธิ ผ่าน TRAVEL HOTLINE โทร. +662-0395-770