ข้ามไปหน้าหลัก

ขั้นตอนในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 1. บริษัทฯ จะทำการยืนยันการรับแจ้งเคลมทางอีเมล์หรือโทรสารภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัยหรือโบรคเกอร์
 2. ในกรณีที่บริษัทฯเห็นว่ามีความจำเป็น บริษัทฯจะทำการแต่งตั้งผู้สำรวจภัยภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัยหรือโบรคเกอร์ โดยผู้สำรวจภัยจะเข้าปฏิบัติงานสำรวจภายใน 2 วันทำการหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือภายในระยะเวลาที่สมควรแล้วแต่กรณี
 3. บริษัทฯจะทำการตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 5 วันทำการ สำหรับข้อสอบถามในสาระสำคัญของการพิจารณาสินไหมทดแทน หรือภายในระยะเวลาที่สมควรแล้วแต่กรณี
 4. บริษัทฯจะทำการชี้แจงหรือยืนยันเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่ได้รับข้อมูลและเอกสารเพียงพอ หรือภายในระยะเวลาที่สมควรแล้วแต่กรณี
 5. หลังจากที่ได้ทำการตกลงในจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีกรณีที่ต้องร้องขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 5 วันทำการ สำหรับค่าสินไหมทดแทน จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท และภายใน 15 วันทำการสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่มีจำนวนเกิน 15,000,000 บาทขึ้นไป

ข้อปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท

 1. การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการเรียงร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อทำให้การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวดเร็วมากขึ้น และมีการสรุปค่าสินไหมทดแทนที่ถูกต้อง ครบถ้วน ราบรื่น บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้เอาประกันภัย จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทฯ และ/ หรือ ผู้สำรวจภัย/ ผู้ประเมินค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้
  1. เอกสารการแจ้งความเสียหาย
  2. รายงานอุบัติเหตุ พร้อมถ่ายภาพทรัพย์สินที่เสียหาย
  3. รายการค่าเสียหายและราคาแต่ละรายการ พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จที่ซื้อสินค้า ใบรับประกันสินค้า คู่มือการใช้สินค้า บอกยี่ห้อและรุ่น ของใช้ที่เสียหาย
  4. คัดสำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ ในท้องที่ที่เกิดเหตุ
  5. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย จากคู่กรณีของท่าน (หากมี)
  6. สำเนาหนังสือ ที่ผู้เอาประกันทำขึ้นเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

แนวทางการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป สำหรับผู้เอาประกัน และบริษัทฯ ในเบื้องต้นเท่านั้น      ทั้งนี้ การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับ ในแต่ละประเภทที่มีผลใช้บังคับในขณะที่เกิดความเสียหาย และบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และ/ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จากที่ระบุไว้ทั้ง  6 ข้อ  หากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

วิธีปฏิบัติกรณีสินค้าเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย เมื่อสินค้าได้ส่งไปถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย หากพบว่าเกิดการสูญหาย หรือเสียหายให้ผู้เอาประกันภัย ดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เมือสินค้าที่เอาประกันภัยเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ซึ่งกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยหรือตัวแทนของบริษัทประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทันที เพื่อทำการสำรวจตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ปกป้องสิทธิในการไล่เบี้ยต่อผู้กระทำละเมิด เช่น ผู้รับขนส่งทุกๆ ช่วงที่ขนสินค้า โดยทำหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายไปยังผู้รับขนส่งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบตราส่ง
 • ให้ผู้รับขนส่งชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นขณะที่สินค้าอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งนั้นร้องขอรายงานการสำรวจความเสียหายต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และเอกสารกำกับในการเรียกร้อง ต่อผู้กระทำละเมิดต่อไป เช่น
  • รายงานสำรวจความเสียหายของการท่าเรือ
  • แบบแสดงรายการสินค้าขาด สินค้าเกิน การการท่าเรือแห่งประเทศไทย
  • แบบแสดงรายการสินค้าที่เสียหาย เป็นต้น
 • ร้องขอให้มีการสำรวจความเสียหายร่วมกัน ระหว่างผู้ขนส่ง การท่าเรือและผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งขอรายงานนั้นด้วย พร้อมโดยทำเป็นหนังสือเรียกร้องให้ผู้รับขนส่งชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่สินค้า อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งนั้น
 • ต้องไม่เซ็นต์ชื่อในใบรับของ หากสงสัยว่าสินค้าอาจมีความเสียหายเกิดขึ้น เช่น พบว่าบรรจุภัณฑ์มีร่องรอย บุบ แตกร้าว มีรอยขีดข่วน ควรตรวจดูความผิดปกติและทำการเปิดดูว่าเกิดความเสียหายจริงหรือไม่ หากพบว่าของเสียหายให้เขียนบันทึกรายการความเสียหายที่ตรวจพบลงในใบรับสินค้านั้นด้วย

การป้องกันไม่ให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนั้นลุกลามเพิ่มเติมโดย

ผู้เอาประกันภัยควรดำเนินการตามสมควรเพื่อหยุดความเสียหายไม่ให้ลุกลามเพิ่มเติม เช่น กรณีที่พบว่าสินค้าเปียกน้ำเพียงบางส่วน ก็ให้รีบทำการแยกสินค้าที่เปียกออกจากสินค้าที่แห้ง แล้วทำการตากหรือ ผึ่งให้แห้งต่อไป ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการตามสมควรเช่นว่า นี้สามารถเรียกร้องจากบริษัทได้ รวมทั้งรักษาสภาพสินค้าที่เสียหายแล้วนั้น ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เช่นเก็บรักษาไว้ในโรงเก็บสินค้า โดยไม่ทิ้งไว้กลางแจ้ง เป็นต้น

เอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีขนส่งระหว่างประเทศ โดยทางเรือ ทางอากาศหรือทางไปรษณีย์

 1. หนังสือเรียกร้องความเสียหายถึงบริษัทรับประกันภัย (Claim Note)
 2. หนังสือแจ้งความเสียหายถึงผู้ขนส่ง หรือผู้กระทำความเสียหายให้กับสินค้า (Notice to Carrier / Notice of Claim)
 3. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย หรือใบรับรองการเอาประกันภัย (Original Marine Cargo Policy / Insurance Certificate)
 4. ใบตราส่งสินค้าทางเรือ หรือทางเครื่องบิน (Bill of Lading or Airway Bill)
 5. ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)
 6. ใบแสดงน้ำหนักของสินค้า (Packing List)
 7. รายงานการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่เสียหาย (QC report or NG report)
 8. ใบรับสินค้าระบุความเสียหาย (Delivery Order )
 9. รูปถ่ายสินค้า หรือหีบห่อที่เสียหาย
 10. ใบสำรวจความเสียหายจากท่าเรือ หรือสายการบิน (ถ้ามี) (Wharf Survey Note or DMC)
 11. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามสาเหตุความสูญเสีย/ความเสียหายที่เกิดขึ้น

เอกสารที่จำเป็นสำหรับประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีขนส่งภายในประเทศ

 1. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ใบส่งของจากผู้รับขนส่ง และ/หรือใบกำกับสินค้า หรือใบส่งมอบอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานต้นฉบับ
 3. สำเนารายงานประจำวันจากสถานีตำรวจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารที่แสดงความรับผิดของผู้รับขนส่ง หรือคู่กรณีสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 4. สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ และคันคู่กรณี
 5. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของผู้รับขนส่ง และสัญญาว่าจ้างการขนส่ง
 6. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งมีการระบุจำนวนความเสียหาย
 7. สำเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับขนส่ง พร้อมหนังสือตอบรับของผู้รับขนส่ง สำหรับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น

ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ

ท่านสามารถส่งเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์โดยการลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อป้องกันเอกสารของท่านสูญหายมาที่ บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด (ฝ่ายสินไหมทดแทน) เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 26-30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 กรณีมีข้อสอบถามหรือติดตามผลการพิจารณาสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกสินไหมทดแทนได้ดังนี้

1) โทรศัพท์: +66 0 2611 4000 (เวลาทำการ 8.30 น. – 17.30 น. ยกเว้น เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
2) โทรสาร: +66 0 2611 4323
3) E-mail: claimspc.th@chubb.com