ข้ามไปหน้าหลัก

เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าเสียหายเกี่ยวกับตัวรถยนต์

 1. ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) หรือบัตรติดต่อที่บริษัทฯออกให้ ณ วันที่เกิดเหตุ (ฉบับจริง) 
 2. สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาบันทึกประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้องจากพนักงานสอบสวน / ถ้ามี)
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. สำเนาทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. ภาพถ่ายความเสียหาย 3 ขั้นตอน ก่อน ระหว่าง และหลังจัดซ่อม
 8. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
 9. ภาพถ่ายเปรียบเทียบรายการอะไหล่ที่เปลี่ยนกับรถยนต์
 10. เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯอาจร้องขอเพิ่มเติม

 

เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่ากระจก

 1. ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) ที่บริษัทฯออกให้ ณ วันที่เกิดเหตุ (ฉบับจริง / ถ้ามี)
 2. สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. รูปถ่ายความเสียหายของกระจกก่อนจัดซ่อม
 7. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
 8. สำเนาใบรับรองฟิล์มของเดิมก่อนทำการเปลี่ยน
 9. เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯอาจร้องขอเพิ่มเติม

**การเปลี่ยนกระจกที่ร้านนอกคู่สัญญา ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของร้านให้ชัดเจน โดยบริษัทฯอาจทำการตรวจสอบรายการความเสียหายตามขั้นตอนต่อไป**

 

เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่ายางรถยนต์

 1. ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) ที่บริษัทฯออกให้ ณ วันที่เกิดเหตุ (ฉบับจริง / ถ้ามี)
 2. สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาทะเบียนรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. รูปถ่ายความเสียหายของยางก่อนจัดซ่อม
 7. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
 8. เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯอาจร้องขอเพิ่มเติม

**การเปลี่ยนยางที่ร้านนอกคู่สัญญา ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งชื่อและที่อยู่ของร้านให้ชัดเจน โดยบริษัทฯอาจทำการตรวจสอบรายการความเสียหายตามขั้นตอนต่อไป**

 

เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่ารถยก

 1. สำเนาใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)
 2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาบันทึกประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้องจากพนักงานสอบสวน / ถ้ามี)
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯอาจร้องขอเพิ่มเติม

 

เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บกรณีสำรองจ่าย

 1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาบันทึกประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุ (รับรองสำเนาถูกต้องจากพนักงานสอบสวน / ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่สำรองจ่าย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อผู้สำรองจ่าย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯอาจร้องขอเพิ่มเติม

 

เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าปลงศพ / เสียชีวิต

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต 

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ประทับตรา "ตาย" จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. สำเนาใบมรณบัตร สำเนาหนังสือรับรองการตาย หรือ สำเนาเอกสารการชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. สำเนาบันทึกประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุรับรองสำเนาถูกต้องจากพนักงานสอบสวน 

5. สำเนาบัตรประชาชนของทายาท (รับรองสำเนาถูกต้อง)

6. สำเนาทะเบียนบ้านของทายาท (รับรองสำเนาถูกต้อง)

7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของทายาท (รับรองสำเนาถูกต้อง)

8. เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯอาจร้องขอเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับค่าสินไหมทดแทน

 1. หนังสือมอบอำนาจพร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. เอกสารอื่นๆที่บริษัทฯอาจร้องขอเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

 1. สำเนาใบรับรถที่ระบุช่วงเวลาการจัดซ่อมอย่างชัดเจน (ออกโดยศูนย์บริการฯ หรืออู่ที่นำรถเข้าจัดซ่อม)
 2. สำเนาใบเสนอราคาค่าซ่อมออกโดยศูนย์บริการฯ หรืออู่ที่นำรถเข้าจัดซ่อม
 3. สำเนาใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)
 4. สำเนาทะเบียนรถของรถที่เข้าจัดซ่อม (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมบรรยายรายละเอียดการเรียกร้อง)
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของเจ้าของรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ภาคสมัครใจ / พรบ. ของรถที่เข้าจัดซ่อม