ข้ามไปหน้าหลัก

แผนประกันคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน Covid 19
สำหรับจัดจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนและนายหน้า

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง  จำนวนเงินผลประโยชน์
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีได้รับผลกระทบจากวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (กรณีห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุด 14 วัน ต่อการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง ) วันละ 3,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล กรณีได้รับผกระทบจากวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ห้องผู้ป่วยหนัก ICU จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว) 30,000
การเจ็บป่วยด้วยภาวะ กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (*ภาวะโคม่า / ภาวะสมองตาย / ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย) 300,000

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน

2. ได้รับความคุ้มครองนี้ทุกครั้งที่มีการฉีดวัคซีน สูงสุด 2 เข็ม ภายในระยะเวลากรมธรรม์มีผลบังคับ (ไม่รวมการฉีดวัคซีนนอกประเทศไทย)

3. อายุผู้เอาประกันภัย รวมอายุกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 70 ปี

4. จำกัด 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คน

5. รวมถึงการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามและ Hospitel

6. ไม่รวมกรณีที่แพทย์ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีน

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยหากตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทฯถือว่าการทำประกันภัยนั้นไม่มีผลบังคับและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนสำหรับการทำประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว

 

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2564 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดต่อ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย