ข้ามไปหน้าหลัก

เอกสารรายละเอียดความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง

 

 

ความคุ้มครอง

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(*การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หมายถึง ภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

500,000

 

2. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันละ, สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

500

 

 

เงื่อนไขการได้รับสิทธิความคุ้มครอง

  1) จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 - 75 ปี ในวันที่ทำประกันภัย

  2) มีระยะเวลารอคอย 7 วัน

  3) ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง 90 วัน ตามวันที่ที่ได้ระบุในข้อความ SMS ที่จัดส่งให้ลูกค้า

  4) ความคุ้มครองจะจำกัดสิทธิ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น (นับจากสิทธิ์ที่ได้ในครั้งแรก)

  5) ไม่เป็นผู้เดินทางไปต่างประเทศ ก่อนระยะเวลาเอาประกันภัย 14 วัน

ความคุ้มครอง

1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรก และพบว่าเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 7 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มต้นมีผลบังคับครั้งแรก บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางความคุ้มครองนี้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) มากกว่า 1 ภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เพียงภาวะใดภาวะหนึ่ง ดังต่อไปนี้เท่านั้น

1. ภาวะโคม่า (Coma)

2. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure)

3. ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)

2. เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยรายวันให้กับผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อวันที่ระบุไว้ในตารางความคุ้มครองนี้

ข้อยกเว้นสำคัญ

          กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. ผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะเป็น “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ และยังมิได้รักษาให้หายขาด

  2. การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

  3. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

  4. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือ   การพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป

  5. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก

  6. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ได้รับความคุ้มครอง

กรณีการเรียกร้องค่าสินไหม (เคลม)

โปรดติดต่อที่  บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) หน่วยงานสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ โทรศัพท์ 0-2611-3939

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Covid-19 Certificate

คลิกที่นี่

Covid-19 Wording

คลิกที่นี่