ชับบ์ ไลฟ์ คุ้มครองผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

ข้ามไปหน้าหลัก

ยกระดับความคุ้มครอง ครอบคลุมผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้เอาประกันภัย ชับบ์ ไลฟ์ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด และสัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

 • คุ้มครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยคุ้มครองการฉีดวัคซีนสูงสุด 2 ครั้ง
 • รับความคุ้มครองทันที นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ โดยยกเว้นระยะเวลารอคอย (Waiting period)
 • รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 หรือ 1 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • ทั้งนี้ วัคซีนต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ประเทศไทย) และสำหรับการฉีดวัคซีนในประเทศไทยเท่านั้น

สำหรับลูกค้ารายใหม่ โปรดอ่านรายละเอียดจากบันทึกสลักหลังที่แนบในเล่มกรมธรรม์ และสำหรับลูกค้าปัจจุบันสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

คุ้มครองจากอาการแพ้วัคซีนโควิด

   

ขั้นตอนการเคลม

ท่านสามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ โดยใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลม หรือสำรองจ่ายส่งเคลมปกติได้ โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1283

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสินไหมทดแทน มีดังนี้

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
 • ใบรับรองแพทย์โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษาที่ต้องระบุรายละเอียดการวินิจฉัยและการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้รักษาว่าผู้เอาประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด หรือ การเจ็บป่วยจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019
 • รายงานหรือบันทึกการรับวัคซีน
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
 • ใบสรุปค่าใช้จ่าย จากโรงพยาบาล ในนามของผู้ขอเอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

รายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครองและเงื่อนไข

1. ให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันภัยที่มีการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียง (Side  effects) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย เป็นเหตุให้มีความจำเป็นทางการแพทย์ให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีน

2. อาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียง (Side effects) หมายถึง อาการไม่พึงประสงค์ในทางการแพทย์อันเกิดขึ้นได้จากการได้รับวัคซีน เช่น ปวด บวม ร้อนบริเวณที่ฉีด และอาการตามระบบอื่น ๆ เช่น ไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อย ใจสั่น หมดแรง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง และเวียนศีรษะ แต่บางรายอาจจะมีอาการมาก เช่น ไข้สูงและ/หรือหนาวสั่น จนต้องพักหรือไม่สามารถปฏิบัติชีวิตประจําวันได้ ซึ่งผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ระบุหรือบ่งบอกไว้

3. บริษัทฯ จะไม่นำเงื่อนไข “ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)” มาบังคับใช้ โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ ภายใต้ เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด และ สัญญาเพิ่มเติมชดเชยการรักษาพยาบาลรายวันที่มีผลบังคับอยู่ สำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคียง หรือผลข้างเคียง (Side effects) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

แบบประกันภัย รหัสแบบประกันภัย
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) HS*, HN*
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) ดีไลท์แคร์ HSD*, HSDC*, HSDJ*
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด เฮลท์ โพรเทคเตอร์ HSP*
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) เอช เอส พี พี HSPPM1*, HSPPM2*, HSPP1*-HSPP5*
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน (สร.) HB*, HBL*
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน (สร.) ฟิต HBF
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) เฮลท์ ดีไลท์ HD, HDC
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) เฮลท์ พรีเมียม HP
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด(รพ.) เฮลท์ พรีเมียม พลัส HPPM1, HPPM2, HPP1-HPP5

*รหัสแบบประกันภัยที่ได้ยกเลิกการขายแล้ว

4. กรมธรรม์ประกันภัยที่จะได้รับสิทธิความคุ้มครอง มีรายละเอียดดังนี้

 • กรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่: ยึดวันที่นำส่งใบคำขอเอาประกันภัย ถึงสำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทฯ หรือวันที่อนุมัติกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • กรมธรรม์ประกันภัยรายเดิม: ยื่นคำขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือ ขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ รวมถึงการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ที่มีการขอซื้อสัญญาเพิ่มเติม หรือขอเปลี่ยนแผนการประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการที่บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและออกบันทึกสลักหลัง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

5. สิทธิในการได้รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียง (Side effects) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะหมดไป เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขี้นก่อน

 • วันสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังฯ นี้แนบอยู่
 • เมื่อถึงวันที่ พ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 หรือ 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • เมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบริษัทเมื่อความคุ้มครองภายใต้บันทึกสลักหลังนี้สิ้นสุดลง โดยการบอกกล่าวอาจทำเป็นหนังสือ หรือในรูปแบบข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ

ในกรณีที่สัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังฯ แนบอยู่สิ้นผลบังคับเนื่องจากขาดชำระเบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังฯ ไม่สามารถขอกลับคืนสู่สถานะเดิมได้

6. บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียง (Side effects) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

 • วัคซีนไม่ได้รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ประเทศไทย) หรือวัคซีนหมดอายุ เสื่อมสภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ปลอมแปลง หรือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการฉีดวัคซีนนอกราชอาณาจักรไทย
 • การฉีดวัคซีนก่อนวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่นี้
 • การฉีดวัคซีนหลากชนิดโดยมิได้มีผลการรับรองใดว่าสามารถให้ใช้ร่วมกันได้ โดยอ้างอิงจากการรับรองของหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทยศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือการรับรองของแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงการรับรองการใช้วัคซีนหลายชนิดร่วมกันโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO)
 • กรณีที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาคุ้มครองของบันทึกสลักหลังนี้ บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียง (Side effects) จากการได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
 • กรณีที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าหน่วยงานและ/หรือแพทย์และ/หรือพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและ/หรือแนวทางและ/หรือคู่มือการฉีดวัคซีนที่ผู้ผลิตวัคซีนหรือผู้จำหน่ายวัคซีนกำหนดไว้
 • การกระทําโดยบกพร่องอย่างมีนัยสําคัญของผู้เอาประกันภัยเช่น การปกปิดข้อมูลหรือแถลงข้อความเท็จต่อแพทย์ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถพิสูจน์ทราบได้เป็นต้น
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ให้ความร่วมมือในการผ่าตัดหรือการรักษาพยาบาล หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จนทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

อนึ่ง รายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครองให้เป็นไปตามที่ระบุในบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียง (Side effects) จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 

คำถามที่พบบ่อย

1. ระยะเวลาของโครงการ

ตอบ วันที่ 28 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565

2. หากผู้เอาประกันภัยนำส่งใบคำขอฯ มายังบริษัทฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2565 และบริษัทฯ อนุมัติรับประกันและสัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองในวันที่ 10 มกราคม 2565 จะมีระยะความคุ้มครองอย่างไร

ตอบ บริษัทฯ คุ้มครองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้เอาประกันภัยไปฉีดวัคซีนโควิด 2019 ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 – 9 มกราคม 2566 จะได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น บริษัทฯ จะคุ้มครองการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนโควิด 2019 ไปอีก 60 วันนับแต่วันที่ได้รับการฉีดวัคซีน

3. หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019 มากกว่า 2 เข็ม ในกรณีนี้หากเป็นมาตรการของรัฐบาลที่ให้ หรือสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 บริษัทฯ จะคุ้มครองหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019 ทั้งหมด 2 ครั้ง สำหรับการฉีควัคซีนภายในระยะเวลาความคุ้มครองตามที่บริษัทฯ กำหนด ยกตัวอย่างกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1: หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีน 2 ครั้งภายในระยะเวลาความคุ้มครองตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้รับวัคซีนครั้งแรกแล้ว ก่อนที่บันทึกสลักหลังจะมีผลบังคับ ดังนั้น บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองในการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 และ 3 ของผู้เอาประกันภัย (รวม 2 ครั้ง)

กรณีที่ 2: หากผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีน 3 ครั้งภายในระยะเวลาความคุ้มครองตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองในการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น (รวม 2 ครั้ง)

4. ผู้เอาประกันภัยที่เป็นชาวต่างชาติ ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และได้ทำสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพตามที่กำหนดไว้กับบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019 นี้หรือไม่

ตอบ ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2019 ในประเทศไทยเท่านั้น โดยเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ประเทศไทย)