skip to main content

ตารางความคุ้มครอง 

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. รับเงินก้อนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 16,000
2. การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 9,000

หมายเหตุ – มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 5 วัน


เงื่อนไขการได้รับสิทธิความคุ้มครอง

  • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 - 75 ปี ในวันที่ทำประกันภัย
  • ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง 30 วัน ตามวันที่ที่ได้ระบุในข้อความ SMS ที่จัดส่งให้ลูกค้า
  • ความคุ้มครองจะจำกัดสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น (นับจากสิทธิ์ที่ได้ในครั้งแรก)
  • ไม่เป็นผู้เดินทางไปต่างประเทศ ก่อนระยะเวลาเอาประกันภัย 14 วัน


ความคุ้มครอง

1. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ตามคำจำกัดความของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)) บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองนี้

2. การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) จนเป็นเหตุให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภัย


ข้อยกเว้น

การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทน หากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นเป็นผลมาจากสาเหตุหรือปรากฏขึ้นในระยะเวลาดังต่อไปนี้

  1. ผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะเป็น “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ และยังมิได้รักษาให้หายขาด
  2. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
  3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การตรวจรักษาจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
  4. ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ
  5. การรักษาหรือการตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัย อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  6. ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา


กรณีการเรียกร้องค่าสินไหม (เคลม)

โปรดติดต่อที่  หน่วยงานสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ โทรศัพท์ 0-2555-9100