skip to main content

แบบรายงานเปิดเผยข้อมูล CBSMG ปี 2564

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2561

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2559

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2558

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2557

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2556

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2555

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2554

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2553

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2552