ข้ามไปหน้าหลัก

ปี 2561

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2561)
รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2561)
รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2561)
รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2561)

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาสที่ 4 ปี 2561
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ ชับบ์ ไลฟ์

ปี 2560

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2560 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2561)
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ปี 2559

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2559
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ปี 2558

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2558
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

ปี 2557 

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2557
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

ปี 2556
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2556
ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556

ปี 2555
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2555
ไตรมาสที่ 3 ปี 2555
ไตรมาสที่ 2 ปี 2555
ไตรมาสที่ 1 ปี 2555

ปี 2554
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2554
ไตรมาสที่ 3 ปี 2554
ไตรมาสที่ 2 ปี 2554
ไตรมาสที่ 1 ปี 2554

ปี 2553
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2553
ไตรมาสที่ 3 ปี 2553
ไตรมาสที่ 2 ปี 2553
ไตรมาสที่ 1 ปี 2553

ปี 2552
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2552