skip to main content

Giải pháp cho các khách hàng doanh nghiệp lớn

Tại Chubb, chúng tôi cung cấp dịch vụ thẩm định, phân tích rủi ro và hỗ trợ bồi thường trên phạm vi toàn vùng cho các khách hàng và đối tác kinh doanh đa quốc gia.

Worldview

Worldview® là một ứng dụng dựa trên web dễ sử dụng giúp các công ty đa quốc gia quản lý và theo dõi hiệu quả hơn các chương trình bảo hiểm đa quốc gia của họ trong thời gian thực.

Sản phẩm bảo hiểm

Chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhiều ngành công nghiệp, các sản phẩm này được hỗ trợ bởi tiềm lực tài chính vững mạnh của chúng tôi.

Bạn có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được bảo hiểm trước rủi ro tiềm ẩn.

Chuyên viên Khách hàng Toàn cầu

Peter Kuczer
O: +61 3 96237204