Quay lại tiêu đề chính

Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (%)

 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

2019

2.98

2.56

2.64

2.7

2.93

2.88

2.56

2.44

2.26

1.98

2.24

3.52

2020

 5.23

 6.43

 5.4

 4.87

 2.93

 2.4

 3.17

 3.39

 3.18

 2.98

 2.47

 1.48

2021

 0.19

 0

 0.7

 1.16

 2.7

 2.9

 2.4

 2.64

 2.82

 2.06

 1.77

 2.1

2022

1.81

1.94

1.42

2.41

2.64

2.86

3.37

3.14

2.89

3.94

4.3

4.37

2023

4.55

4.89

4.31

3.35

2.81

2.43

2

2.06

2.96

3.66

3.59

3.45

2024 3.58 3.37 3.98 3.97