Quay lại tiêu đề chính

Tuyên bố giá trị của chúng tôi

Chubb có thể giúp bạn tăng nguồn thu mới, xây dựng lòng trung thành của khách hàng và nâng cao giá trị thương hiệu.

Khả năng của chúng tôi

Khả năng của chúng tôi được xây dựng nhằm tăng sức mua và giữ chân khách hàng. Khả năng này được thiết kế nhằm tìm kiếm, tiếp cận, cung cấp và làm hài lòng những khách hàng sẽ mua bảo hiểm

Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi cho phép các đối tác kinh doanh từ các lĩnh vực công nghiệp khác nhau được hưởng lợi từ quan hệ đối tác của họ với Chubb.

Câu chuyện thành công của chúng tôi

Dưới đây là một số câu chuyện thành công với các đối tác của chúng tôi.

Bạn có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn được bảo hiểm trước rủi ro tiềm ẩn.

Chuyên viên Khách hàng Toàn cầu

Peter Kuczer
O: +61 3 96237204