Quay lại tiêu đề chính

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Trang Web này được sở hữu và duy trì bởi Chubb Group Holdings Inc. và/hoặc một hoặc nhiều công ty thành viên của Chubb Group Holdings Inc. ("Chủ sở hữu") trong phạm vi các công ty bảo hiểm thuộc Tập đoàn Chubb (gọi chung là "Chubb").

Trang Web này cung cấp cho người dùng quyền truy cập các thông tin và tài liệu trực tuyến. Các tài liệu này có thể bao gồm các mẫu đơn yêu cầu bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm và những thông tin khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm ("Sản phẩm và Dịch vụ") được cung cấp bởi các nhà cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm thuộc Chubb. Trang Web này cũng gồm các văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo, biểu tượng, tác phẩm và các thông tin khác (gọi chung là "Nội dung") thuộc quyền sở hữu của Chubb, và quyền truy cập một số phần mềm độc quyền được dùng để điều hướng và sử dụng chức năng được cung cấp thông qua Trang Web này ("Phần mềm").

XIN LƯU Ý: Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web này, Quý khách đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng bên dưới, cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Nếu không chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang Web này.

Các Điều khoản Sử dụng này có thể được Chủ sở hữu thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước.

Sự cho phép và quyền truy cập giới hạn – Quý khách được cấp quyền truy cập giới hạn để truy cập và sử dụng Trang Web này cho cá nhân nhưng không được sửa đổi toàn bộ hay bất kỳ phần nào của Trang Web, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Chủ sở hữu. Sự cho phép truy cập này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng Trang Web này hoặc nội dung của Trang Web này vào bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Chủ sở hữu. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào sẽ chấm dứt sự cho phép truy cập.

Quyền tác giả – Trừ khi có các quy định rõ ràng khác đi, tất cả Nội dung và Phần mềm xuất hiện trên Trang Web này là tác phẩm đã đăng ký bản quyền của Chubb hoặc của các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Việc biên soạn (thu thập, sắp xếp và cắt ghép) tất cả Nội dung và Phần mềm cũng là đặc quyền dành riêng cho Chubb và được bảo vệ bởi luật bản quyền như đã nêu trên.

Quý khách có thể tải xuống thông tin từ Trang Web này và in ra để sử dụng cho mục đích cá nhân với điều kiện phải giữ nguyên vẹn và không được xóa bỏ hoặc thay đổi bất kỳ tác quyền hoặc thông báo nào khác có trong thông tin đó. Trừ khi được các quy định rõ ràng khác đi trong Điều khoản Sử dụng này, Quý khách không được thay đổi, sửa đổi, sao chép, phát tán, gửi, hiển thị, thực hiện, mô phỏng, tái sử dụng, đăng tải, xuất bản, cấp phép, tạo khung, tải xuống, lưu trữ để sử dụng sau này, tạo các nội dung khác dựa trên nội dung từ Trang Web này, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ Nội dung nào thu được từ Trang Web này, toàn bộ hoặc một phần, bao gồm bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh và video nào theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chủ sở hữu và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba hiện hành nào. Việc sử dụng Nội dung, bao gồm hình ảnh, video bởi Quý khách hoặc bất kỳ ai khác được ủy quyền bởi Quý khách, đều bị nghiêm cấm trừ khi được Chủ sở hữu cho phép cụ thể. Chủ sở hữu không bảo đảm hay cam kết rằng việc sử dụng Nội dung, Dịch vụ, Phần mềm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được hiển thị trên Trang Web này của Quý khách sẽ không vi phạm các quyền của các bên thứ ba.

Thương hiệu – Một số thương hiệu, bao gồm "CHUBB", "ESIS" và "Westchester", là các nhãn hiệu, hay nhãn hiệu dịch vụ, đã đăng ký bản quyền của Chubb Limited hoặc một trong các công ty con của Chubb Limited. Tên miền của Trang Web này (www.chubb.com), các logo của Chubb, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, và các biểu tượng nút là nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu, logo, và/hoặc hình thức thương mại của Chubb. Tất cả các thương hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, hình thức thương mại, tên sản phẩm, tên công ty hoặc logo, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, hiển thị trên Trang Web này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Ngoài việc tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành, Quý khách đồng ý rằng sẽ không sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình thức thương mại hoặc logo nào khác như vậy từ Trang Web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chủ sở hữu.

Thông tin gửi qua trang Web này – Ngoại trừ bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nào mà Quý khách gửi (mà sẽ được duy trì phù hợp với Tuyên bố Bảo mật Trực tuyến của Chubb) cho Chủ sở hữu thông qua Trang Web này, cho dù bằng cách nhập trực tiếp, nộp hồ sơ, thư điện tử hay cách khác, bao gồm dữ liệu, câu hỏi, nhận xét hoặc đề nghị, sẽ được xem là không bảo mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của Chủ sở hữu.

Hành vi Sử dụng Bị cấm – Bất kỳ hành vi sử dụng hoặc cố sử dụng Trang Web này như được liệt kê sau đây đều bị cấm: (i) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái phép, gian lận hoặc độc hại nào, hoặc (ii) có thể làm hư hại, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào, hoặc (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào, hoặc (iii) can thiệp vào việc sử dụng Trang Web này của bất kỳ bên nào khác, hoặc (iv) truy cập trái phép vào bất kỳ tài khoản nào khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ hoặc hệ thống nào bằng cách xâm nhập, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, hoặc (v) truy cập hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin không được Chủ sở hữu thiết kế để người dùng có thể truy cập, hoặc (vi) thu thập bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được Chủ sở hữu cung cấp, hoặc (vii) cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác với mục đích kinh doanh dự kiến.

Ngoài ra, khi sử dụng Trang Web này, Quý khách sẽ không được:

a) Tải lên hoặc truyền tải bất kỳ tin nhắn, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm hoặc hình ảnh hoặc nội dung nào ("Tài liệu") trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, hoặc bị phản đối khác, hoặc có thể xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai của người khác.

b) Tạo danh tính giả nhằm lừa dối người khác hoặc giả mạo bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ đại diện nào của Chubb, hoặc tuyên bố sai hay xuyên tạc việc liên kết của Quý khách với một cá nhân hoặc tổ chức khác.

c) Tải lên hoặc giới thiệu những tập tin có chứa virus, mã độc hại (trojan horse), sâu máy tính (worm), bom hẹn giờ, cancelbot, tập tin bị lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm hay chương trình tương tự nào khác có thể gây hại cho hoạt động của máy tính hoặc tài sản của người khác.

d) Xóa bất cứ thẩm quyền của Chủ sở hữu/đối tác bên thứ ba, thông báo pháp lý hoặc ký hiệu độc quyền hoặc nhãn mác để tải lên bất kỳ tính năng truyền thông nào.

e) Tải lên hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo không mong muốn, tài liệu quảng cáo, "thư rác", "thư spam", "thư liên hoàn", "mô hình kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức chiêu dụ, thương mại nào khác hay theo cách nào khác.

g) Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.

h) Tải lên hoặc truyền tải bất kỳ Tài liệu nào vi phạm bản quyền bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào.

i) Xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Tài liệu nào được đăng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

j) Điều chỉnh hoặc bằng cách nào khác hiển thị Trang Web mà sử dụng khung frame, phản chiếu hoặc công nghệ điều hướng tương tự hoặc liên kết trực tiếp đến bất kỳ phần nào của Trang Web này ngoài trang chủ chính, www.chubb.com, thuộc các trường hợp bị hạn chế theo quy định tại phần Sự cho phép và quyền truy cập giới hạn đã nêu ở trên.

k) Đăng ký, đứng tên, cố gắng đăng ký, cố gắng đứng tên, ngừng đứng tên, hoặc cố gắng ngừng đứng tên trên danh nghĩa của bất kỳ bên nào cho bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào nếu Quý khách không được bên đó cho phép rõ ràng để làm như vậy, hoặc

(l) Tập hợp hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm địa chỉ e-mail.

Chủ sở hữu có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào được cho là thích hợp để ứng phó với các hành vi vi phạm trên thực tế hoặc bị nghi ngờ vi phạm những quy định nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và/hoặc tài khoản của người dùng. Chủ sở hữu có thể hợp tác với các cơ quan pháp luật và/hoặc các bên thứ ba để điều tra bất kỳ vi phạm bị nghi ngờ hoặc bị cáo buộc hay sai lầm dân sự nào. Trừ khi được giới hạn rõ ràng theo Tuyên bố Bảo mật Trực tuyến của Chubb, Chủ sở hữu có quyền tiết lộ bất cứ thông tin nào vào bất kì lúc nào mà Chủ sở hữu xét thấy cần thiết để đáp ứng mọi luật pháp hiện hành, quy định, quy trình pháp lý hoặc theo yêu cầu của chính phủ, hoặc sửa đổi, từ chối đăng lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, tùy theo quyết định của Chủ sở hữu.

BẢO MẬT & AN NINH

Tài khoản có Mật khẩu, Mật khẩu, và Bảo mật – Nếu Quý khách đã được cung cấp tùy chọn để mở một tài khoản trên Trang Web này, Chủ sở hữu sẽ cung cấp cho Quý khách quyền truy cập vào những phần được bảo vệ bằng mật khẩu của Trang Web. Chủ sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà Quý khách có thể phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, cho dù Quý khách biết hay không biết. Tuy nhiên, Quý khách có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây ra cho Chủ sở hữu hoặc một bên khác do người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Quý khách không được phép sử dụng tài khoản của bất kỳ người nào khác vào bất kỳ lúc nào, cho dù được phép hay không được phép của chủ tài khoản.

Quyền giám sát – Chủ sở hữu có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát việc sử dụng Trang Web này trong những tình huống thông thường cũng như không kiểm soát nội dung trang web của bất kỳ bên thứ ba nào, truyền tải thư điện tử, nhóm tin tức, hoặc tài liệu khác được tạo ra hoặc có thể truy cập thông qua Trang Web này.

Chính sách Bảo mật – Vui lòng đọc Tuyên bố Bảo mật Trực tuyến của Chubb để biết thêm thông tin.

QUY ĐỊNH CHUNG

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm – Thông tin được cung cấp trên Trang Web này chỉ có giá trị tham khảo và không tạo thành bất kỳ lời khuyên hoặc khuyến nghị nào cho người dùng. Chủ sở hữu đã nỗ lực hợp lý trong việc thu thập, chuẩn bị và cung cấp những thông tin và tài liệu chất lượng, nhưng không bảo đảm về tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc thích hợp của thông tin có trên hoặc liên kết đến Trang Web này hoặc bất kỳ trang web nào khác được Chủ sở hữu duy trì.

Thông tin và mô tả được cung cấp tại Trang Web này không nhằm mô tả hoàn chỉnh các điều khoản, loại trừ và điều kiện áp dụng cho các Sản phẩm và Dịch vụ, mà chỉ được cung cấp những thông tin khái quát chung; vui lòng tham khảo các điều khoản, loại trừ và điều kiện hoàn chỉnh trong các chính sách hoặc thỏa thuận Sản phẩm hoặc Dịch vụ có liên quan.

Trang Web này có thể cung cấp cho Quý khách các công cụ lập kế hoạch và đào tạo kiến thức, bao gồm cả công cụ tính toán. Tuy nhiên, những kết quả của các công cụ và tính toán này chỉ mang tính minh họa và dựa trên các thông tin và giả định đã được xác định. Không có kết quả được hiển thị nào được đảm bảo nhất thiết là chính xác hoặc sẽ đạt được.

Luật áp dụng; Hiệu lực từng phần của các Quy định – Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh và tuân thủ theo pháp luật của Hoa Kỳ và của Việt Nam. Nếu bất kỳ quy định nào bị một tòa án có thẩm quyền tuyên bố là trái pháp luật hoặc không thể thực thi, thì quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và tính thực thi của các quy định còn lại. Tiêu đề của các phần chỉ để thuận tiện và không có bất kỳ hiệu lực nào.

Cập nhật mới nhất: Ngày 12 tháng 12 năm 2018