Quay lại tiêu đề chính

Hãy tưởng tượng bạn cần ngay thông tin toàn diện và rõ ràng có ý nghĩa ngay tức khắc. Chúng tôi có nó. Nó được gọi là Worldview®.

Worldview cho phép bạn theo dõi trạng thái của toàn bộ chương trình toàn cầu của mình trong thời gian thực - từ màn hình chính trực quan. Bạn có thể xem cập nhật trạng thái chương trình hàng ngày; nhận bản sao của các đơn bảo hiểm và chứng nhận bảo hiểm địa phương đã dịch; đồng thời truy cập vào công cụ nghiên cứu độc quyền mà các nhà Bảo hiểm, quản lý khách hàng và nhân viên pháp lý của chúng tôi sử dụng hàng ngày.

Nhờ sự tham gia của khách hàng và các nhà môi giới của chúng tôi, Worldview đã trở thành công cụ mạnh mẽ, hiệu quả và minh bạch nhất trong ngành bảo hiểm.

Với Worldview, bạn có thể:

  • Theo dõi hoạt động bảo hiểm của bạn trên mạng lưới toàn cầu của Chubb.
  • Tải xuống các tài liệu bảo hiểm, đơn bảo hiểm và bản tin yêu cầu bồi thường.
  • Tạo báo cáo chi tiết hiển thị trạng thái của các hoạt động bảo hiểm của bạn.
  • Tiếp cận Nghiên cứu Đa quốc gia của Chubb: Bản điều tra, báo cáo và phân tích những thay đổi về thị trường thực tiễn và lập pháp.
  • Truy cập cơ sở trực tuyến của chúng tôi: Đánh giá thông tin bảo hiểm cấp quốc gia theo ngành nghề kinh doanh, bao gồm cả những thay đổi về quy định và điều kiện thị trường. 
  • Đọc Tin tức Đa quốc gia của Chubb: Những phát triển và bài báo gần đây nhất ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh đa quốc gia.
  • Truy cập Mạng Kỹ thuật Toàn cầu của chúng tôi: Kết nối bạn với hệ thống nền tảng web - Chubb Risk Engineering, cung cấp các chương trình phòng ngừa tổn thất và quản lý rủi ro cho khách hàng của chúng tôi.
  • Tiếp cận thông tin liên hệ bảo hiềm của bạn.

Xem chúng tôi đã phát triển như thế nào. Sự phát triển của Worldview.