Quay lại tiêu đề chính

Thông tin chung

Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn

Nếu chẳng may Người được Bảo hiểm bị Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Bảo hiểm của Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ này

Tài liệu tham khảo