Quay lại tiêu đề chính

Sản phẩm cho phép Quý khách gia tăng thêm quyền lợi bảo hiểm khi đã tham gia sản phẩm bảo hiểm Trọn đời đóng phí đến tuổi 55/60/65 với Chubb Life. Với một khoản phí bổ sung hợp lý, Quý khách có thể được bảo vệ gấp đôi mệnh giá chính khi tham gia sản phẩm bổ sung Tử kỳ đến tuổi 55/60/65.

Điểm nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

  • Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm bổ sung này có hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm tử vong, Chubb Life sẽ trả cho Người thụ hưởng số tiền bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm bổ sung nếu chưa có yêu cầu bồi thường cho trường hợp Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn trước đó.

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn

  • Nếu Người được Bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung này có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán số tiền bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm bổ sung. Khoản tiền thanh toán này sẽ được chi trả thành mười (10) lần trong mười (10) năm.
  • Nếu Người được Bảo hiểm tử vong mà Quyền lợi bảo hiểm này chưa được thanh toán xong, Chubb Life sẽ thanh toán các khoản tiền còn lại một lần.
  • Bảo hiểm này không tham gia chia lãi và không có giá trị hoàn lại.
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 45/50/55 tuổi.
  • Tuổi hết hạn bảo hiểm: 55/60/65 tuổi.
  • Thời hạn bảo hiểm: Từ ngày hiệu lực đến khi NĐBH đạt tuổi 55/60/65.
  • Định kỳ đóng phí: Theo sản phẩm chính (hàng quý, hàng nửa năm và hàng năm).
  • Được mua kèm sản phẩm chính: Kế hoạch Tài chính Trọn đời và Bảo hiểm Trọn đời đóng phí đến tuổi 55/60/65.

BẢO HIỂM TỬ KỲ ĐẾN TUỔI 55/60/65

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

This document provides basic information about the product(s). Please contact Chubb Life Sales Team or hotline on (84.8) 38 27 8123 for more details.