Quay lại tiêu đề chính

Thông tin chung

 

Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y

  • Bệnh Nan Y trẻ em: chi trả 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*).
  • Bệnh Nan Y Mức độ 1: chi trả 30% Mệnh giá Bảo hiểm(*) (tối đa 500triệu đồng) cho mỗi Bệnh Nan Y Mức độ 1. Chi trả tối đa 4 Bệnh Nan Y Mức độ 1.
  • Bệnh Nan Y Mức độ 2: chi trả 60% Mệnh giá Bảo hiểm(*) (tối đa 1 tỷ đồng) và chỉ chi trả 01 lần. Đồng thời, Chubb Life cũng sẽ miễn khấu trừ Phí rủi ro của Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ này cho đến khi đáo hạn. 
  • Bệnh Nan Y Mức độ 3: chi trả 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*), trừ đi số tiền đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 1 và Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 2 (nếu có).

(*) Mệnh giá Bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm.