Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Thông tin chung

 

Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y

  • Bệnh Nan Y trẻ em: chi trả 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*).
  • Bệnh Nan Y Mức độ 1: chi trả 30% Mệnh giá Bảo hiểm(*) (tối đa 500triệu đồng) cho mỗi Bệnh Nan Y Mức độ 1. Chi trả tối đa 4 Bệnh Nan Y Mức độ 1.
  • Bệnh Nan Y Mức độ 2: chi trả 60% Mệnh giá Bảo hiểm(*) (tối đa 1 tỷ đồng) và chỉ chi trả 01 lần. Đồng thời, Chubb Life cũng sẽ miễn khấu trừ Phí rủi ro của Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ này cho đến khi đáo hạn. 
  • Bệnh Nan Y Mức độ 3: chi trả 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*), trừ đi số tiền đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 1 và Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 2 (nếu có).

(*) Mệnh giá Bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm.