Quay lại tiêu đề chính

Nhóm sản phẩm Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm được thiết kế nhằm đáp ứng tối ưu hơn nữa những nhu cầu được bảo vệ của khách hàng cùng mong muốn tiếp tục duy trì mức sống cao cho những người thân yêu khi bản thân gặp chuyện không may. Khi tham gia Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm, khách hàng sẽ nhận được sự bảo vệ tài chính toàn diện với nhiều quyền lợi ưu việt hơn hẳn.

Điểm nổi bật

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

1. Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản *

Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

* Nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra khi Người được Bảo hiểm chưa đạt 4 tuổi, Số tiền Bảo hiểm sẽ giới hạn theo quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

2. Các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng

A - Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng:

 • Trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong do tai nạn:
  Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm lên đến 03 lần Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Gia tăng này tùy thuộc vào tình huống tai nạn.
 • Trường hợp Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn:
  Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm (*) nếu Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn dẫn đến:
  • Bỏng
  • Tàn tật
  • Chấn thương nội tạng; chấn thương xương khớp; tàn tật mở rộng (chỉ áp dụng khi Người được Bảo hiểm đạt từ 18 tuổi trở lên)

* Tỷ lệ phần trăm của Mệnh giá Bảo hiểm của quyền lợi này được chi trả theo mức cụ thể quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

B - Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn:

Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi  Bảo hiểm Gia tăng này nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

C - Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh nan y:

Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này nếu Người được Bảo hiểm được Bác sĩ chẩn đoán mắc phải một trong các Bệnh Nan Y (35 bệnh cho Người được Bảo hiểm dưới 18 tuổi và 40 bệnh cho Người được Bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên).

*Nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra khi Người được Bảo hiểm chưa đạt 4 tuổi, Số tiền Bảo hiểm sẽ giới hạn theo quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

 • Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm Đáo hạn

Chubb Life sẽ chi trả Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.

 • Quyền lợi Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại

Khách hàng được quyền tạm ứng đến 80% Giá trị Hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.

 • Các quyền lợi đặc biệt khác

- Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng Bảo hiểm được đảm bảo duy trì hiệu lực ngay cả khi Giá trị Tài khoản Hợp đồng nhỏ hơn 0 đồng.

- Quyền lợi Thưởng đặc biệt

Chubb Life sẽ chi trả thêm một khoản thưởng đặc biệt bằng 50% tổng Phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của các quyền lợi bảo hiểm còn hiệu lực đến ngày đáo hạn hợp đồng.

Những nội dung khách hàng cần lưu ý

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ CỦA SẢN PHẨM

Tên quyền lợi

Nội dung quyền lợi

Quyền lợi Đầu tư

Quyền lợi thưởng đặc biệt

50% tổng Phí Bảo hiểm rủi ro của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản và (các) Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng còn hiệu lực vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm

Quyền lợi đầu tư

BMBH được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Quyền lợi này sẽ được đưa vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố và không thấp hơn mức lãi suất tối thiểu:

Năm hợp đồng

từ năm 1 đến năm 5

Năm 6 trở đi

Lãi suất tối thiểu/năm

4%

3%

Quyền lợi đáo hạn

100% Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi Bảo hiểm

Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản

Giá trị nào lớn hơn của [Mệnh giá Bảo hiểm hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng]

Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng (chỉ bảo hiểm và chi trả khi Khách hàng tham gia (các) quyền lợi này)

Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng

1. Quyền lợi bảo hiểm Chấn thương nội tạng do Tai nạn: 2% - 10% MGBH

2. Quyền lợi bảo hiểm Chấn thương xương khớp do Tai nạn: 1% - 50% MGBH

3. Quyền lợi bảo hiểm Bỏng do Tai nạn: 25% - 100% MGBH

4. Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật do Tai nạn: 10% - 100% MGBH

5. Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật mở rộng do Tai nạn: 1% - 50% MGBH

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn: 100% - 300%  MGBH

Ghi chú: MGBH của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

100% Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này

Quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y

100% Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này

II. CÁC NỘI DUNG CHUNG KHÁCH HÀNG LƯU Ý

Hạng mục

Nội dung

Tuổi tham gia

Từ đủ 01 tháng đến 45 Tuổi bảo hiểm

Tuổi tối đa khi đáo hạn

65 Tuổi bảo hiểm

Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm

20 năm

Thời hạn đóng phí

 • Đóng phí 1 lần (đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 Năm – Đóng phí 1 lần)
 • 3 năm (đối với sản phẩm Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 Năm – Đóng phí 3 năm)  

(*) Quý khách vui lòng xem quy định chi tiết tại các Điều 1, 16 và 18 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để hiểu rõ về việc đóng phí bảo hiểm và các quy định khác có liên quan.

Định kỳ đóng phí

Năm/Nửa năm/Quý/Tháng

 • Khách hàng nên đóng Phí bảo hiểm đúng hạn để Hợp đồng Bảo hiểm được duy trì đầy đủ các quyền lợi.
 • Khách hàng cần đọc kỹ Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để nắm rõ các điều khoản loại trừ bảo hiểm.
 • Thời gian cân nhắc: Khách hàng có 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng Bảo hiểm để thay đổi quyết định. Tham gia bảo hiểm là một cam kết dài hạn và Khách hàng không nên hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm trước hạn.
 • Hợp đồng Bảo hiểm sẽ phát sinh các chi phí khấu trừ, gồm phí ban đầu, phí quản lý hợp đồng, phí rủi ro, phí quản lý quỹ… Nội dung chi tiết được nêu tại Điều 18 Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

III. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Chubb Life sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Sự kiện Bảo hiểm xảy ra do bất kỳ nguyên nhân sau đây:

1. Đối với Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản

 • Hành động tự tử trong vòng 24 tháng từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm gần nhất (nếu có);
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS;
 • Sử dụng trái phép các chất ma túy;
 • Do hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam, đồng thời hành vi đó là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến tử vong của Người được Bảo hiểm.

Tham khảo chi tiết tại Điều 12 Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm Đóng phí 1 lần, Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm Đóng phí 3 năm.

2. Đối với Quyền lợi bảo hiểm gia tăng - Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y

 • Bệnh Nan Y của Người được Bảo hiểm đã được chẩn đoán xác định hoặc đã được Bác sĩ hướng dẫn điều trị hoặc các chứng cứ y khoa cho thấy Bệnh Nan Y đã xuất hiện trước khi kết thúc Thời hạn hoãn áp dụng;
 • Bệnh Nan Y của Người được Bảo hiểm là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:
 • Các bệnh lý bẩm sinh;
 • Sử dụng trái phép các chất ma túy
 • Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm khác như được quy định chi tiết tại Điều 4 Phụ lục bổ sung Quyền lợi gia tăng - Quy tắc và Điều khoản Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y.

3. Đối với Quyền lợi bảo hiểm gia tăng - Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật toàn bộ và Vĩnh viễn

 • Thương tật của Người được Bảo hiểm đã xảy ra từ trước Ngày phát hành Hợp đồng Bảo hiểm hoặc Ngày hiệu lực Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng này hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm lần sau cùng (nếu có); hoặc
 • Tình trạng thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được Bảo hiểm xảy ra do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây: a) Tự gây thương tích của Người được Bảo hiểm cho dù đang ở trong bất kỳ trạng thái tinh thần nào: bình thường hoặc mất trí. b) Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân sự. c) Do hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật Hình sự của Việt Nam mà hành vi đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được Bảo hiểm.

Tham khảo chi tiết tại Điều 4 Phụ lục bổ sung Quyền lợi gia tăng - Quy tắc điều khoản Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

4. Đối với Quyền lợi bảo hiểm gia tăng - Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do tai nạn mở rộng

 • Tham gia chiến tranh hoặc các hành động gây chiến, bao gồm hành động xâm lược, các hành động của nước thù địch (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, khởi nghĩa, cách mạng, nổi loạn, đảo chính quân sự hoặc tiếm quyền;
 • Tham gia ẩu đả, đánh nhau hoặc chống cự việc bắt giữ;
 • Do hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng gây nguy hiểm cho chính mình, cho Người được Bảo hiểm hoặc cho xã hội và hành vi đó được quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam;
 • Các trường hợp loại trừ bảo hiểm khác như được quy định chi tiết tại Điều 4 Phụ lục bổ sung quyền lợi bảo hiểm gia tăng - Quy tắc và Điều khoản quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng.

Tài liệu tham khảo

- Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm, đóng phí một lần:

- Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm, thời hạn đóng phí ba năm:

-Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (028) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.