Quay lại tiêu đề chính

Chubb cung cấp bảo hiểm tai nạn cá nhân toàn cầu, Tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn, được thiết kế phù hợp với khách hàng Nhóm và Cá nhân/Gia đình.

Chubb đã thực hiện phương án phát triển sản phẩm "khách hàng trung tâm”. Khách hàng sẽ được phân khúc dựa theo đối tượng và nhu cầu của họ, vì thế các sản phẩm được thiết kế cẩn thận cho từng phân khúc khách hàng.

Quyền lợi

  • Tử vong: Được bảo hiểm chi trả trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong.
  • Thương tật: Có nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau (từ thương tật bộ phận cho đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn) phụ thuộc vào bảng tỷ lệ thương tật được sử dụng. Trợ cấp này được bảo hiểm trả trọn gói hoặc một khoản cố định được trả đều đặn trong một khoảng thời gian.
  • Thanh toán viện phí: Bảo hiểm này bồi thường cho Người được bảo hiểm bất kỳ khoản chi phí nào phải chịu khi điều trị các thương tích trong tai nạn. Phạm vi bảo hiểm này thường phải chịu khoản nhỏ nhất và giới hạn bảo hiểm được xác định rõ ràng.
  • Hỗ trợ viện phí: Bảo hiểm này chi trả cho Người được bảo hiểm bằng tiền mặt cho mỗi ngày nằm viện do tai nạn. Khoản tiền này được sử dụng cho bất cứ mục đích nào.
  • Các quyền lợi Bảo Hiểm khác và các điều khoản mở rộng có sẵn để lựa chọn.
  • Tất cả các quyền lợi chỉ được trả trong trường hợp tai nạn. 

Liên hệ