Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Là loại hình bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo hiểm cho khả năng tử vong xảy ra trong thời gian đã được quy định cụ thể trong hợp đồng. Khi người được bảo hiểm tử vong trong thời gian đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm. Đây là quyền lợi cơ bản của sản phẩm bảo hiểm tử kì.

Điểm nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong

  • Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Sản phẩm bảo hiểm.

Quyền lợi miễn thẩm định sức khỏe khi có yêu cầu chuyển đổi sản phẩm bảo hiểm

  • Vào các ngày đáo niên, Bên mua Bảo hiểm có thể yêu cầu Chubb Life chuyển đổi Hợp đồng Bảo hiểm Tử kỳ này sang Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ khác với Bảo hiểm Tử kỳ mà không cần thẩm định lại sức khỏe nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện do Chubb Life nêu ra.

Thông tin cần biết:

  • Đây là sản phẩm bảo hiểm chính
  • Bảo hiểm này không tham gia chia lãi và không có Giá trị hoàn lại
  • Thời hạn hợp đồng: 10/15/20 năm
  • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng
  • Định kỳ đóng phí: hàng năm, hàng nửa năm và hàng quý
  • Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 đến 65 tuổi

Các sản phẩm bảo hiểm bổ sung có thể đính kèm: Bảo hiểm Tử vong do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và tàn tật do tai nạn, Bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện và Bảo hiểm Miễn đóng phí do bệnh nan y.

BẢO HIỂM TỬ KỲ THỜI HẠN 10/15/20 NĂM - 2010

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (08) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.