Quay lại tiêu đề chính

Thông tin chung

 

Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

  • Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện: chi trả 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*)/Ngày nằm viện
  • Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị Tổn thương do Tai nạn: Chi trả thêm 50% Mệnh giá Bảo hiểm(*)/Ngày nằm viện (nếu nằm viện điều trị Tổn thương do Tai nạn).
  • Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị tại Khoa hồi sức tích cực: chi trả thêm 100% Mệnh giá Bảo hiểm(*)/Ngày nằm viện tại Khoa hồi sức tích cực.
  • Quyền lợi Hỗ trợ phẫu thuật: Chubb Life sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật bằng 10 lần Mệnh giá Bảo hiểm(*) nếu Người được Bảo hiểm phải trải qua quá trình Phẫu thuật trong thời gian nằm viện điều trị.
  • Quyền lợi Hỗ trợ phẫu thuật đặc biệt: Bên cạnh Quyền lợi Hỗ trợ phẫu thuật, Chubb Life sẽ chi trả thêm 10 lần Mệnh giá Bảo hiểm(*) trong trường hợp Người được Bảo hiểm trải qua Phẫu thuật mở hộp sọ hoặc Phẫu thuật mở lồng ngực trong thời gian nằm viện điều trị.

(*) Mệnh giá Bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm.

Tài liệu tham khảo