Quay lại tiêu đề chính

Trách nhiệm gây ô nhiễm có thể đột ngột phát sinh trong thi công hoặc phát triển theo thời gian. Bảo hiểm trách nhiệm Gây ô nhiễm của Nhà thầu từ Chubb sẽ bảo vệ bạn khỏi những trách nhiệm này, bao gồm cả chi phí làm sạch phát sinh do yêu cầu của bên thứ ba. Nếu đã mua bảo hiểm, sản phẩm này bảo vệ cho cả nhà thầu và các nhà thầu phụ khi thi công tại hiện trường.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm

  • Trách nhiệm đối với thương tích bên thứ ba, thiệt hại tài sản, xâm nhập, tác động hoặc cản trở
  • Bồi thường chi phí làm sạch phát sinh của người được bảo hiểm liên quan đến yêu cầu bồi thường của bên thứ ba
  • Các chi phí và phí tổn bao gồm cho tất cả mọi yêu cầu bồi thường trong hạn mức hợp đồng bảo hiểm

Quyền lợi

  • Hợp đồng có thể điều chỉnh linh hoạt thông qua các điều khoản bổ sung và bản thảo, để đáp ứng mọi nhu cầu riêng của khách hàng
  • Bảo hiểm trên cơ sở thực tiễn hoặc theo từng dự án
  • Các giải pháp “khoanh vùng” ô nhiễm dành cho các dự án sửa chữa hoặc xây dựng
  • Tự động bảo hiểm thiệt hại tài nguyên thiên nhiên

Liên hệ