Quay lại tiêu đề chính

Chubb cung cấp bảo hiểm tai nạn nhóm toàn cầu, Tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn, bảo hiểm tử vọng được thiết kế phù hợp với khách hàng doanh nghiệp.

Quyền lợi

  • Tử vong: Được bảo hiểm chi trả trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong.
  • Thương tật: Có nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau (từ thương tật bộ phận cho đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn) phụ thuộc vào bảng tỷ lệ thương tật được sử dụng. Trợ cấp này được bảo hiểm trả trọn gói hoặc một khoản cố định được trả đều đặn trong một khoảng thời gian.
  • Thanh toán viện phí: Bảo hiểm này bồi thường cho Người được bảo hiểm bất kỳ khoản chi phí nào phải chịu khi điều trị các thương tích trong tai nạn. Phạm vi bảo hiểm này thường phải chịu khoản nhỏ nhất và giới hạn bảo hiểm được xác định rõ ràng.
  • Hỗ trợ viện phí: Bảo hiểm này chi trả cho Người được bảo hiểm bằng tiền mặt cho mỗi ngày nằm viện do tai nạn. Khoản tiền này được sử dụng cho bất cứ mục đích nào.
  • Các quyền lợi Bảo Hiểm khác và các điều khoản mở rộng có sẵn để lựa chọn.
  • Tất cả các quyền lợi chỉ được trả trong trường hợp tai nạn.

Liên hệ