Quay lại tiêu đề chính

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh của Chubb (còn gọi là bảo hiểm thu nhập doanh nghiệp) bảo hiểm tổn thất mà một doanh nghiệp phải chịu sau một thảm họa. Thu nhập bị mất đi có thể dẫn đến việc đóng cửa doanh nghiệp do thiên tai và hỗ trợ quá trình tái thiết sau thảm họa.

Nét đặc trưng

  • Bảo hiểm gián đoạn hoạt động điều hành
  • Hỗ trợ doanh thu bị mất trong quá trình tổn thất và chi phí tái hoạt động

Liên hệ