Quay lại tiêu đề chính

Bảo vệ Dữ liệu tại Chubb

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam (“Chubb”, “chúng tôi”), chúng tôi thường xuyên thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân về các cá nhân, bao gồm bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng, đại lý, đối tác kinh doanh hoặc bất cứ cá nhân nào mà Chubb có thu thập dữ liệu (“quý vị”). Chúng tôi coi quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của quý vị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị một cách cẩn trọng, để giữ an toàn cho dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cách thức hoạt động

Chính sách này giải thích một cách rõ ràng về thời điểm, lý do và cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến quý vị, các thông tin mà cho phép nhận dạng quý vị, dù trực tiếp hay gián tiếp (“Dữ liệu Cá nhân”), người mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân và cách lưu giữ Dữ liệu Cá nhân để giữ riêng tư bảo mật Dữ liệu Cá nhân, quý vị có thể làm gì và liên hệ với chúng tôi như thế nào.

Lưu ý

Hãy đọc Chính sách này một cách cẩn thận. Chính sách cung cấp thông tin quan trọng về cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân và giải thích các quyền của quý vị theo luật định. Chính sách này không nhằm mục đích thay thế các điều khoản của bất kỳ hợp đồng bảo hiểm hoặc thỏa thuận/hợp đồng nào khác giữ quý vị với chúng tôi, cũng như các quyền lợi hợp pháp mà quý vị có thể có theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu

1. Ai chịu trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của quý vị?

Chubb sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân được cung cấp qua trang web hoặc các phương tiện khác trong quá trình quý vị mới tiếp cận sản phẩm hay đã sử dụng dịch vụ bảo hiểm của chúng tôi.

Quý vị vui lòng lưu ý rằng mặc dù chúng tôi chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị, nhưng thông tin có thể được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu mà các công ty khác trong Tập đoàn Chubb gồm các công ty bảo hiểm và các thương hiệu, bên liên kết và công ty con của chúng tôi (“các công ty Chubb”) có thể truy cập. Khi truy cập Dữ liệu Cá nhân của quý vị, các công ty Chubb sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn được nêu trong Chính sách này.

2. Chúng tôi thu thập Dữ liêu Cá nhân gì?

Chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân gồm Dữ liệu Cá nhân Cơ bản và Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm. 

2.1. Dữ liệu Cá nhân Cơ bản bao gồm các dữ liệu sau:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

c) Giới tính

d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;;

e) Quốc tịch;

f) Hình ảnh của cá nhân;;

g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

h) Tình trạng hôn nhân;

i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

l) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm.

2.2 Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm bao gồm các dữ liệu sau:

a) Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo;

b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

e) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

f) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân.

g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

k) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm tương lai, Người yêu cầu bồi thường và các bên liên quan. Để thẩm định và quản lý các hợp đồng bảo hiểm, chúng tôi thu thập thông tin về các Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, người thụ hưởng tiềm năng và các bên liên quan. Thông tin này có thể bao gồm thông tin đã được thu thập về nhu cầu bảo hiểm, thông tin cơ bản và thông tin liên hệ về Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, người thụ hưởng tiềm năng hoặc đại diện của họ và các vấn đề liên quan đến việc đánh giá rủi ro và quản lý hợp đồng bảo hiểm. Mức độ và loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng khác nhau tùy thuộc vào loại chính sách được áp dụng và có thể bao gồm thông tin về những cá nhân khác có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Trong một vài trường hợp, chúng tôi cần thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin về tình trạng sức khỏe hoặc hồ sơ y tế. Chúng tôi được yêu cầu thiết lập quyền miễn trừ hợp pháp để sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị - xem Mục 5 để biết thêm chi tiết.

Nếu quý vị là người được bảo hiểm, tùy từng thời điểm quý vị có thể cần cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bên thứ ba, ví dụ như bên thứ ba bị thương liên quan đến yêu cầu bồi thường theo đơn bảo hiểm trách nhiệm. Bất cứ khi nào có thể, quý vị cần thực hiện các bước để thông báo cho bên thứ ba rằng quý vị cần khai báo thông tin chi tiết của họ cho chúng tôi, xác định Chubb là công ty bảo hiểm của quý vị và nhận được sự đồng ý của họ. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo Chính sách này.

Người yêu cầu bồi thường. Nếu quý vị đưa ra một yêu cầu bồi thường theo đơn bảo hiểm, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ cơ bản của quý vị cùng với thông tin về tính chất yêu cầu bồi thường của quý vị và bất kỳ yêu cầu bồi thường nào trước đó. Nếu quý vị là người được bảo hiểm, chúng tôi sẽ cần kiểm tra chi tiết về đơn bảo hiểm mà quý vị được bảo hiểm và lịch sử bồi thường của quý vị. Tùy thuộc vào tính chất yêu cầu bồi thường của quý vị, chúng tôi có thể cần thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm, chẳng hạn như bệnh án và chi tiết về một sự kiện được bảo hiểm mà quý vị có thể phải chịu đựng trong một tai nạn hoặc bệnh tật.

Đối tác kinh doanh. Nếu quý vị là đối tác kinh doanh, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ kinh doanh của quý vị. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của quý vị.

Khách truy cập trang web. Chúng tôi có thể thu thập chi tiết liên hệ của quý vị nếu quý vị truy cập trang web của chúng tôi (bao gồm cả ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội), đăng ký nhận bản tin hoặc tham dự một trong các sự kiện của chúng tôi. Nếu chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân thông qua trang web của mình, chúng tôi sẽ làm rõ khi thu thập thông tin cá nhân và sẽ giải thích những gì chúng tôi dự định làm với thông tin đó.

Trong trường hợp quý vị đã cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác cho Chubb, chẳng hạn như người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng tương lai, quý vị thừa nhận và xác nhận rằng quý vị đã cung cấp cho những người đó thông tin chi tiết liên quan đến Chính sách này và đã nhận được sự đồng ý nếu áp dụng hoặc dựa vào cơ sở pháp lý phù hợp để cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân theo Chính sách này.

Để biết thêm thông tin về những thông tin chúng tôi thu thập, vui lòng xem Phụ lục 1.

3. Khi nào chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của quý vị?

Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm tương lai

 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin trực tiếp từ quý vị khi quý vị nộp yêu cầu bảo hiểm.
 • Thông tin về quý vị cũng có thể được cung cấp cho chúng tôi bởi đại lý bảo hiểm, bên môi giới bảo hiểm, người sử dụng lao động, thành viên gia đình của quý vị hoặc bất kỳ người thứ ba nào khác có thể đang nộp yêu cầu bảo hiểm định rõ tên quý vị hoặc mang lại lợi ích cho quý vị.
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý vị từ các nguồn khác mà chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để quản lý hiệu quả việc bảo hiểm rủi ro liên quan đến chính sách và/hoặc giúp chống lại tội phạm tài chính, trục lợi bảo hiểm. Các nguồn khác này có thể bao gồm sổ đăng ký công khai và cơ sở dữ liệu được quản lý bởi các cơ quan tham chiếu tín dụng, cơ quan chính phủ và các tổ chức có uy tín khác.

Người yêu cầu bồi thường

 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ quý vị khi quý vị thông báo cho chúng tôi về yêu cầu bồi thường. Quý vị có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp với chúng tôi hoặc thông qua đại diện của quý vị hoặc thông qua bên môi giới của quý vị hoặc một trong những đại diện của chúng tôi, những người thay mặt chúng tôi quản lý yêu cầu bồi thường.
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về quý vị nếu yêu cầu bồi thường được đưa ra bởi một người khác có mối quan hệ thân thiết với quý vị hoặc có liên quan đến yêu cầu bồi thường - ví dụ: nếu chủ hợp đồng bảo hiểm là người sử dụng lao động của quý vị hoặc nếu quý vị là đối tượng yêu cầu bồi thường của bên thứ ba.
 • Chúng tôi cũng có thể được luật sư của quý vị cung cấp thông tin (hoặc hành động thay mặt cho người sử dụng lao động của quý vị).
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác mà chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để hỗ trợ xác thực các yêu cầu bồi thường và/hoặc chống tội phạm tài chính. Điều này có thể bao gồm tư vấn đăng ký công cộng, phương tiện truyền thông xã hội và các nguồn trực tuyến khác, cơ quan tham chiếu tín dụng và các tổ chức có uy tín khác

Đối tác Kinh doanh và Khách thăm

 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về quý vị nếu quý vị hoặc công ty của quý vị cung cấp thông tin liên hệ hoặc thông tin khác cho chúng tôi trong quá trình làm việc với chúng tôi, trực tiếp với tư cách là đối tác kinh doanh hoặc với tư cách là đại diện của công ty quý vị.

 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về quý vị nếu quý vị tham dự các cuộc họp, sự kiện hoặc hội nghị do chúng tôi tổ chức, liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi hoặc đăng ký một trong các bản tin hoặc dịch vụ bản tin của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nguồn công khai khác (ví dụ: trang web của người sử dụng lao động của quý vị) khi chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để giúp quản lý mối quan hệ của chúng tôi với các đối tác kinh doanh.

Áp dụng cho tất cả

 • Nếu quý vị gọi điện cho Chubb (ví dụ: để thắc mắc/khiếu nại hoặc yêu cầu) hoặc nếu Chubb gọi điện cho bạn (ví dụ: để giới thiệu sản phẩm bảo hiểm), chúng tôi có thể ghi âm cuộc gọi điện thoại để phân tích dữ liệu ghi âm cuộc gọi và để xác minh hoặc cải thiện trải nghiệm khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng bản ghi âm cuộc gọi làm bằng chứng cho thấy quý vị đồng ý giao kết hợp đồng bảo hiểm hoặc gửi yêu cầu bồi thường, nhằm giúp đào tạo nhân viên của chúng tôi và cung cấp bản ghi chính xác về cuộc gọi trong trường hợp có khiếu nại hoặc thắc mắc. Chúng tôi cũng có thể phân tích các bản ghi âm cuộc gọi bằng công nghệ tự động để phát hiện trường hợp có thể có lỗi dịch vụ khách hàng (và sau đó giải quyết những lỗi này) hoặc để phát hiện bằng chứng gian lận có thể có.

4. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá Nhân của quý vị để làm gì?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích nêu dưới đây. Vui lòng tham khảo Phụ lục 2 để biết thêm chi tiết, bao gồm cả liên quan đến cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào trong từng trường hợp.

Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm tương lai. Nếu quý vị là một chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị để xem xét yêu cầu bảo hiểm, đánh giá và định giá rủi ro, và tuỳ thuộc vào  vào các điều khoản và điều kiện hiện hành, cung cấp cho quý vị một đơn bảo hiểm. Nếu chúng tôi đã cung cấp cho quý vị đơn bảo hiểm của quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để quản lý đơn bảo hiểm của quý vị, xử lý các truy vấn của quý vị và quản lý quy trình tái tục. Chúng tôi cũng sẽ cần sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích quản lý liên quan đến nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp bảo hiểm..

Người yêu cầu bồi thường. Nếu quý vị là người yêu cầu bồi thường, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để đánh giá giá trị yêu cầu bồi thường của quý vị và có khả năng tiến hành dàn xếp. Chúng tôi cũng có thể cần sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để đánh giá rủi ro gian lận tiềm tàng. Nếu quý vị cũng là người được bảo hiểm, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến yêu cầu bồi thường của quý vị để thông báo về quy trình tái tục và các yêu cầu bảo hiểm có thể có trong tương lai. 

Đối tác kinh doanh và Khách truy cập. Nếu quý vị là đối tác kinh doanh, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị, bao gồm việc gửi cho quý vị các tài liệu tiếp thị (khi chúng tôi có quyền thích hợp) và mời quý vị tham gia các sự kiện. Trường hợp có liên quan, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để cung cấp hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ, đồng thời quản lý và thực hiện hợp đồng của chúng tôi với quý vị hoặc với người sử dụng lao động của quý vị. Nếu quý vị là khách truy cập, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị; thông thường, để đăng ký một số khu vực nhất định trên trang web của chúng tôi, hỏi thêm thông tin, phân phối tài liệu tham khảo được yêu cầu hoặc mời quý vị tham gia một trong các sự kiện của chúng tôi.

Phân tích dữ liệu. Chúng tôi thường xuyên phân tích thông tin trong các hệ thống và cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện cơ chế quản trị rủi ro và tính toán bảo hiểm. Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư bằng cách tổng hợp và ẩn danh các trường dữ liệu khi thích hợp trước khi phân tích thông tin.

5. Bảo vệ quyền riêng tư của quý vị

Chúng tôi đảm bảo chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị cho các mục đích được nêu trong Mục 4 của Chính sách này khi chúng tôi đáp ứng các điều kiện:

 • Việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị là cần thiết để thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với quý vị (ví dụ: để quản lý hợp đồng bảo hiểm của quý vị);

 • Việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định có liên quan (ví dụ: tuân thủ các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam);

 • Việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị là cần thiết để hỗ trợ các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi với tư cách là một doanh nghiệp (ví dụ: để cải thiện sản phẩm hoặc thực hiện phân tích dữ liệu), miễn là việc đó luôn được tiến hành theo cách phù hợp và tôn trọng quyền riêng tư của quý vị; hoặc

 • Quý vị đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân theo cách đó.

Trước khi thu thập và/hoặc sử dụng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào, chúng tôi sẽ thiết lập quyền miễn trừ hợp pháp cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó. Nếu Dữ liệu Cá nhân của quý vị được thu thập dưới dạng biểu mẫu (bao gồm trên trang web) hoặc qua điện thoại, thông tin thêm về việc miễn trừ có thể được cung cấp trên biểu mẫu đó. Sự miễn trừ này thường sẽ là:

 • Sự đồng ý rõ ràng của quý vị;

 • Việc chúng tôi hoặc bên thứ ba xác lập, thực hiện hoặc bào chữa trước các khiếu nại pháp lý; hoặc

 • Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm cho phép.

XIN LƯU Ý. Nếu quý vị đồng ý rõ ràng cho phép chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị, quý vị có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý đó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, quý vị vui lòng lưu ý rằng nếu quý vị lựa chọn làm như vậy, chúng tôi có thể sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho quý vị (và khi quý vị rút lại sự đồng ý cho phép doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng thì có thể sẽ không thể tiếp tục bảo hiểm được). Điều này có thể có nghĩa là hợp đồng bảo hiểm của quý vị cần phải được hủy bỏ. Nếu quý vị chọn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ cho quý vị biết thêm về những hậu quả có thể xảy ra, bao gồm cả ảnh hưởng của việc hủy bỏ (có thể bao gồm việc quý vị gặp khó khăn trong việc tham gia bảo hiểm ở doanh nghiệp bảo hiểm khác), cũng như mọi khoản phí liên quan đến việc hủy bỏ (nếu có). Vui lòng xem Phụ lục 2 để tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng về quý vị và lý do tại sao chúng tôi tin rằng việc sử dụng thông tin đó cho các hoạt động như vậy là phù hợp.

6. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của quý vị với ai?

Chúng tôi làm việc với nhiều bên thứ ba để giúp quản lý hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi, các bên thứ ba này có thể cần có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của quý vị.

Đối với các Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm tương lai, các bên thứ ba này có thể bao gồm:

 • Đại lý bảo hiểm, Bên môi giới bảo hiểm, Công ty bảo hiểm/Tái bảo hiểm khác và Phụ trợ bảo hiểm làm việc với chúng tôi để giúp quản lý quy trình khai thác bảo hiểm và quản lý các hợp đồng bảo hiểm của chúng tôi.

 • Các nhà cung cấp dịch vụ.

 • Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế.

 • Các cơ quan quản lý của chúng tôi, bao gồm MOF, MPS, cũng như các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật khác ở Việt Nam và trên thế giới.

 • Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, các cơ quan và tổ chức làm việc để ngăn chặn gian lận trong các dịch vụ tài chính.

 • Luật sư và các công ty, đối tác dịch vụ chuyên nghiệp khác như ngành y tế, kế toán, chuyên viên tính toán bảo hiểm, kiểm toán viên, chuyên gia, nhà tư vấn, ngân hàng và tổ chức tài chính của chúng tôi

 • Người sử dụng lao động hoặc công ty thay mặt người sử dụng lao động của quý vị để giám sát, kiểm tra hoặc quản lý các dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi (trong trường hợp quý vị có quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vì người sử dụng lao động của quý vị đã ký một thỏa thuận với chúng tôi để cung cấp cho quý vị dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ bổ sung khác có thể có)..

Đối với Người yêu cầu bảo hiểm, điều này có thể bao gồm:

·        Quản trị viên bên thứ ba làm việc với chúng tôi để giúp quản lý quy trình khiếu nại.

·        Chuyên viên tính toán Tổn thất và Chuyên viên Bồi thường giúp chúng tôi đánh giá và quản lý yêu cầu bồi thường.

·        Nhà cung cấp Dịch vụ.

·        Nhà cung cấp Hỗ trợ, những người có thể giúp cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ trong trường hợp có yêu cầu bồi thường.

·        Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhà cung cấp hỗ trợ du lịch và y tế.

·        Luật sư, những người có thể là đại diện pháp lý cho quý vị, chúng tôi hoặc người yêu cầu bồi thường bên thứ ba và các công ty dịch vụ chuyên nghiệp khác như kế toán, chuyên viên tính toán bảo hiểm, kiểm toán viên, chuyên gia, tư vấn viên, ngân hàng và tổ chức tài chính phục vụ tài khoản của chúng tôi.

·        Các cơ quan và tổ chức làm việc để ngăn chặn gian lận trong các dịch vụ tài chính.

·        Người sử dụng lao động hoặc công ty thay mặt người sử dụng lao động của quý vị để giám sát, kiểm tra hoặc quản lý các dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi (trong trường hợp quý vị có quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vì người sử dụng lao động của quý vị đã ký một thỏa thuận với chúng tôi để cung cấp quý vị bảo hiểm và các bảo hiểm và dịch vụ bổ sung khác có thể áp dụng).

Chúng tôi có thể có nghĩa vụ pháp lý hoặc theo quy định để chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với tòa án, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật hoặc trong một số trường hợp nhất định là các công ty bảo hiểm khác. Nếu chúng tôi bán hoặc tái cơ cấu một phần doanh nghiệp của mình, chúng tôi sẽ cần chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho người mua, người nhận chuyển nhượng của các doanh nghiệp đó hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến việc bán, tái cơ cấu, chuyển nhượng hoặc thanh lý doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với bất kỳ người nào khác hành động thay mặt hoặc cùng với Chubb vì mục đích liên quan trực tiếp mà dữ liệu cá nhân của quý vị được yêu cầu.

Mô tả về một số loại bên thứ ba và các điều khoản được xác định được trình bày bên dưới.

Nhà cung cấp Hỗ trợ: đây là một danh mục nhà cung cấp dịch vụ đặc biệt mà chúng tôi sử dụng để giúp cung cấp cho quý vị sự hỗ trợ khẩn cấp hoặc hỗ trợ khác liên quan đến một số đơn bảo hiểm (ví dụ: đơn bảo hiểm du lịch nhất định).

Đại lý bảo hiểm: đại lý bảo hiểm giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, sắp xếp ký kết hợp đồng bảo hiểm và hỗ trợ Chubb thu thập yêu cầu bồi thường.

Môi giới bảo hiểm: môi giới bảo hiểm đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm trực tiếp với các doanh nghiệp bảo hiểm, ví dụ như Chubb.

MOF:  là Bộ Tài chính, là cơ quan quản lý bảo hiểm. Chubb có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho Bộ Tài chính để hỗ trợ giám sát và thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm, theo quy định pháp luật về hoa hồng bảo hiểm, môi giới bảo hiểm.

MPS: là Bộ Công an, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: là cơ quan thuộc MPS hướng dẫn, triển khai hoạt động xử lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chuyên viên tính toán Tổn thất: đây là một chuyên viên bồi thường độc lập thay mặt chúng tôi điều tra các yêu cầu bồi thường phức tạp hoặc gây tranh cãi.

Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm tương lai: chúng tôi sử dụng thuật ngữ này để chỉ các bên mua bảo hiểm là cá nhân đã, đang và sẽ hưởng lợi từ bảo hiểm từ một trong nhiều hợp đồng bảo hiểm của chúng tôi (ví dụ: khi một nhân viên được hưởng lợi từ bảo hiểm do người sử dụng lao động của họ mua).

Doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo hiểm: một số hợp đồng bảo hiểm được bảo hiểm trên cơ sở “tổ hợp” chung. Điều này có nghĩa là một nhóm các công ty bảo hiểm (bao gồm cả chúng tôi) sẽ tham gia cùng nhau để thu xếp một hợp đồng bảo hiểm. Các hợp đồng này cũng có thể được tái bảo hiểm, có nghĩa là công ty bảo hiểm sẽ mua bảo hiểm cho chính họ, từ một công ty tái bảo hiểm, để bảo hiểm cho một số rủi ro mà công ty bảo hiểm đã nhận trong hợp đồng bảo hiểm của quý vị. Chubb mua tái bảo hiểm và cũng đóng vai trò là công ty tái bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm khács.

Nhà cung cấp dịch vụ: đây là một loạt các bên thứ ba mà chúng tôi thuê ngoài một số chức năng nhất định trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi quản lý hệ thống CNTT và hệ thống hỗ trợ. Một số nhà cung cấp này sử dụng các ứng dụng hoặc hệ thống CNTT “dựa trên đám mây”, có nghĩa là Dữ liệu Cá nhân của quý vị sẽ được lưu trữ trên máy chủ của họ, nhưng dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của mình tôn trọng tính bảo mật và an toàn của Dữ liệu Cá nhân. Chúng tôi cũng sử dụng các dịch vụ khác từ các nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, quản lý tài liệu và hồ sơ, thực hiện đơn hàng, tham khảo tín dụng, thu nợ, dịch vụ giao hàng và các nhà cung cấp bên thứ ba tương tự và các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài hỗ trợ chúng tôi trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Luật sư: chúng tôi thường sử dụng luật sư để tư vấn về các khiếu nại phức tạp hoặc gây tranh cãi hoặc để cung cấp cho chúng tôi lời khuyên về pháp lý không liên quan đến khiếu nại..

Phụ trợ bảo hiểm (hoặc TPA): đây là những công ty bên ngoài tập đoàn Chubb thay mặt chúng tôi quản lý việc thẩm định bảo hiểm, xử lý khiếu nại hoặc cả hai. Chúng tôi yêu cầu tất cả TPA đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của quý vị được xử lý hợp pháp và tuân theo Chính sách này cũng như hướng dẫn của chúng tôi.

7. Tiếp thị Trực tiếp

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để gửi cho quý vị các thông tin tiếp thị trực tiếp về các sản phẩm bảo hiểm hoặc các dịch vụ liên quan của chúng tôi. Thông tin này có thể ở dạng email, bài đăng, SMS, điện thoại hoặc quảng cáo trực tuyến mục tiêu.

Trong hầu hết các trường hợp, việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp thị dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm cung cấp thông tin mà quý vị có thể thấy hữu ích để quản lý rủi ro được bảo hiểm, tái tục bảo hiểm và các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi khác mà quý vị có thể quan tâm, mặc dù trong một số trường hợp (chẳng hạn như khi luật pháp yêu cầu) nó có thể dựa trên sự đồng ý của quý vị. Quý vị có quyền ngăn chặn tiếp thị trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào vào bất kỳ lúc nào – điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào các liên kết từ chối trong liên lạc điện tử hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được nêu trong Mục 14.

Chúng tôi thực hiện các bước để hạn chế hoạt động tiếp thị trực tiếp ở mức độ hợp lý và tương xứng, đồng thời gửi cho quý vị các thông tin liên lạc mà chúng tôi tin rằng có thể quý vị quan tâm hoặc có liên quan, dựa trên thông tin chúng tôi có về quý vị và trong phạm vi chấp thuận mà quý vị đã cung cấp.

8. Chuyển giao xuyên biên giới

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của quý vị với các thành viên của tập đoàn Chubb có thể ở bên ngoài Việt Nam. Chúng tôi cũng có thể cho phép Nhà cung cấp Dịch vụ hoặc Nhà cung cấp Hỗ trợ của chúng tôi, những người có thể ở bên ngoài Việt Nam, truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của quý vị. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý vị ở nước ngoài, chẳng hạn như nếu chúng tôi nhận được yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định từ cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài.

Chúng tôi sẽ luôn thực hiện các bước để đảm bảo rằng mọi hoạt động chuyển giao thông tin xuyên biên giới đều được quản lý cẩn thận để bảo vệ quyền và lợi ích của quý vị:

 • Chúng tôi sẽ chỉ chuyển Dữ liệu Cá nhân của quý vị đến các quốc gia được công nhận là có mức độ bảo vệ pháp lý phù hợp hoặc nơi chúng tôi có thể bảo đảm rằng đã có các thỏa thuận thay thế để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị,

 • Việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của quý vị trong tập đoàn các công ty của Chubb sẽ được bảo hiểm theo các tiêu chuẩn bảo vệ được thiết kế để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của quý vị nhận được bảo vệ đầy đủ và nhất quán ở bất cứ nơi nào nó được chuyển giao trong tập đoàn Chubb,

 • Việc chuyển chuyển Dữ liệu Cá nhân của quý vị cho Nhà cung cấp Dịch vụ và các bên thứ ba khác sẽ được bảo vệ bằng các cam kết hợp đồng và khi có các đảm bảo bổ sung phù hợp, chẳng hạn như các chương trình chứng nhận,

Bất kỳ yêu cầu thông tin chúng tôi nhận được từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý sẽ được kiểm tra cẩn thận trước khi Dữ liệu Cá nhân được tiết lộ.

9. Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của quý vị trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của quý vị miễn là cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được liệt kê trong Mục 4 của Chính sách này. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của quý vị trong thời gian dài hơn, chẳng hạn như khi chúng tôi được yêu cầu hoặc được phép làm như vậy theo yêu cầu pháp lý, cơ quan quản lý, thuế hoặc kế toán.

Ví dụ như quý vị là bên mua bảo hiểm, Dữ liệu Cá nhân của quý vị thường sẽ được lưu giữ trong 10 năm sau khi hợp đồng bị hủy bỏ hoặc chấm dứt, trừ khi áp dụng trường hợp ngoại lệ.

Trong những trường hợp cụ thể, chúng tôi cũng có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của quý vị trong thời gian dài hơn để chúng tôi có hồ sơ chính xác về các giao dịch của quý vị với chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại hoặc thách thức nào hoặc nếu chúng tôi tin rằng có khả năng xảy ra kiện tụng liên quan đến Dữ liệu Cá nhân hoặc giao dịch của quý vị.

Khi Dữ liệu Cá nhân của quý vị không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu đó được xóa hoặc lưu trữ an toàn như thể không thể sử dụng được Dữ liệu Cá nhân đó nữa.

10. Lưu ý Quan trọng

Nếu quý vị: (i) không hoặc từ chối cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân nhất định, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết khi cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc hợp đồng, hoặc khi cần cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho mục đích ký kết hợp đồng; hoặc (ii) không hoặc từ chối đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ một số Dữ liệu Cá nhân; hoặc (iii) thực hiện các quyền của quý vị để rút lại sự đồng ý của quý vị đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao hoặc xử lý một số Dữ liệu Cá nhân cần thiết để chúng tôi thiết lập mối quan hệ với quý vị hoặc cung cấp các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi cho quý vị, chúng tôi có thể không có thể cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà quý vị yêu cầu, ký kết hợp đồng với quý vị hoặc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ hợp đồng đã ký kết với quý vị cũng như không thể giữ liên lạc với quý vị.

Trong trường hợp đó, quý vị sẽ được thông báo về hậu quả của việc quý vị từ chối cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi hoặc đồng ý với chúng tôi hoặc rút lại sự đồng ý của quý vị, tùy từng trường hợp.

11. An ninh mạng

Chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý bao gồm các biện pháp an toàn, an ninh để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân khỏi sự truy cập, xử lý, xóa, mất hoặc sử dụng trái phép hoặc bất ngờ trong tổ chức của chúng tôi, phù hợp với Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật hiện hành khác về bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, không có hệ thống lưu trữ hoặc truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Nếu quý vị có lý do để tin rằng sự tương tác của quý vị với chúng tôi không còn an toàn nữa, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi theo Mục 14 bên dưới..

12. Quý vị có quyền gì

Quý vị có một số quyền liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của mình.

Quý vị có quyền được thông báo về và đồng ý hoặc không đồng ý với việc xử lý dữ liệu của quý vị, quyền truy cập vào dữ liệu của mình, rút lại sự đồng ý, xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, phản đối việc cung cấp dữ liệu, khiếu nại và/hoặc khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tự bào chữa liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị. Quý vị cũng có quyền thông báo đến Bộ Công an các vi phạm về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về từng quyền của mình được trình bày thêm bên dưới.

Để thực hiện các quyền của mình, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi như được nêu trong Mục 14. Vui lòng lưu ý những điều sau nếu quý vị muốn thực hiện các quyền này:

Quyền
Ý nghĩa
Quyền được biết
Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trước khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị, trừ khi luật có quy định khác.

Quyền đồng ý

 

 

Quý vị có thể đồng ý hoặc không đồng ý cho chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị theo quy định của pháp luật:

 • Trong trường hợp khẩn cấp khi Dữ liệu Cá nhân cần được xử lý ngay lập tức để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của quý vị hoặc của người khác;

 • Việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân là bắt buộc theo luật;

 • Dữ liệu Cá nhân của quý vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý liên quan đến quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh lây lan, khủng bố và các trường hợp khác theo yêu cầu của pháp luật;

 • Để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của quý vị với Chubb và các cơ quan, tổ chức và/hoặc cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật;

 • Đối với hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Quyền truy cập

 

 

Quý vị có thể truy cập để xem và tự chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân không chính xác hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân không chính xác. Chúng tôi có thể tìm cách xác minh tính chính xác của dữ liệu trước khi sửa nó.

Quyền rút lại sự đồng ý

 

 

Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của quý vị bất cứ lúc nào. Việc quý vị rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi quý vị rút lại.

Nếu quý vị chọn rút lại sự đồng ý của mình, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ cho quý vị của chúng tôi và gây ra các hậu quả khác, chúng tôi sẽ cho quý vị biết thêm nếu quý vị chọn.

Chúng tôi tôn trọng quyền rút lại sự đồng ý của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không thực hiện theo yêu cầu của quý vị nếu nó không được pháp luật cho phép.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

 

Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị, nhưng chỉ khi:

 • độ chính xác của dữ liệu bị tranh cãi, để cho phép chúng tôi xác minh tính chính xác của nó; hoặc

 • việc xử lý là bất hợp pháp, nhưng quý vị không muốn dữ liệu bị xóa; hoặc

 • dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập, nhưng chúng tôi vẫn cần dữ liệu để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc

 • quý vị đã thực hiện quyền phản đối và việc xác minh các căn cứ quan trọng hơn đang chờ xử lý.

Chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị khi có yêu cầu hạn chế, khi:

 • chúng tôi có sự đồng ý của quý vị; hoặc

 • thiết lập, thực hiện hoặc biện hộ cho các khiếu nại pháp lý; hoặc

 • khi được pháp luật cho phép.

Quyền cung cấp dữ liệu

 

 

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi:

 • xác nhận xem chúng tôi có đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị hay không; và

 • cung cấp cho quý vị một bản sao của dữ liệu đó.

Chúng tôi có thể không phải tuân theo yêu cầu nếu được luật pháp cho phép hoặc khi điều khoản đó có thể gây hại cho sự an toàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của người khác.

Quyền xóa dữ liệu

 

 

Quý vị có quyền xóa hoặc yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của quý vị, nhưng chỉ khi:

 • nó không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập; hoặc 

 • quý vị đã rút lại sự đồng ý của mình (khi việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý); hoặc

 • sau khi quyền phản đối thành công (xem Quyền phản đối xử lý dữ liệu bên dưới); hoặc

 • nó đã được xử lý bất hợp pháp; hoặc

 • các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi không phải thực hiện yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của quý vị trong trường hợp:

 • việc xóa Dữ liệu Cá nhân bị pháp luật nghiêm cấm; hoặc

 • việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý vị là để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc phục vụ yêu cầu từ cơ quan chính phủ có thẩm quyền; hoặc

 • Dữ liệu Cá nhân của quý vị đã được tiết lộ theo quy định của pháp luật; hoặc

 • xảy ra tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội, thiên tai lớn, dịch bệnh nguy hiểm; có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức phải ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; hoặc 

 • cần phải ứng phó với các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của quý vị hoặc người khác.

Quyền phản đối xử lý dữ liệu

Quý vị có thể phản đối bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nào của mình dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, nếu quý vị tin rằng các quyền và tự do cơ bản của mình cao hơn lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Một khi quý vị đã phản đối, chúng tôi có cơ hội để chứng minh rằng chúng tôi có những lợi ích hợp pháp hấp dẫn vượt lên trên các quyền và tự do của quý vị.

Quý vị có thể phản đối bất kỳ việc xử lý Dữ liệu Cá nhân nào của mình cho mục đích truyền thông.

Quyền khiếu nại, tố cáo và/hoặc khởi kiện
Quý vị có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo luật.
Quyền yêu cầu đòi bồi thường

Quý vị có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình.

 

Quyền tự bảo vệ Quý vị có quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật.
Cục An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao

Quý vị có quyền khiếu nại đến Cục An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Chúng tôi mong quý vị cố gắng giải quyết bất kỳ vấn đề nào với chúng tôi trước mặc dù quý vị có quyền liên hệ với Cục An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao bất cứ thời điểm nào.

Danh tính

 

 

 •  Chúng tôi coi trọng tính bảo mật của tất cả các hồ sơ chứa Dữ liệu Cá nhân và có quyền yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng về danh tính của mình nếu quý vị đưa ra yêu cầu đối với những hồ sơ đó.

Thời hạn thực hiện
Chúng tôi mong muốn phản hồi ất kỳ yêu cầu hợp lệ nào trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ trừ khi yêu cầu đó đặc biệt phức tạp hoặc quý vị đã thực hiện nhiều yêu cầu. Chúng tôi có thể hỏi để biết chính xác những gì quý vị muốn nhận hoặc quan tâm. Điều này sẽ giúp chúng tôi thực hiện yêu cầu của quý vị nhanh hơn

 

13. Các thay đối về Chính sách

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách này bất cứ lúc nào để giải quyết những diễn biến trong tương lai của Chubb hoặc những thay đổi trong thị trường hoặc pháp luật.

Chúng tôi sẽ đăng thay đổi trên trang chủ của trang web hoặc ứng dụng. Quý vị có thể xác định thời điểm Chính sách được sửa đổi bằng cách tham khảo chú thích "Đã cập nhật" ở bên dưới Chính sách này. Trường hợp các thay đổi đối với Chính sách sẽ có tác động cơ bản đến tính chất của việc chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý vị, hoặc có tác động đáng kể đến quý vị, chúng tôi sẽ thông báo trước đầy đủ cho quý vị để quý vị có cơ hội thực hiện quyền của quý vị theo Mục 14 của Chính sách này liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của quý vị.

Chúng tôi đảm bảo Chính sách mới nhất sẽ luôn có trên trang web này. Do đó, chúng tôi khuyên quý vị nên truy cập định kỳ trang web của chúng tôi để biết về những cập nhật mới nhất.

14. Liên hệ và khiếu nại

Đầu mối liên hệ chính cho tất cả các vấn đề phát sinh từ Chính sách này, bao gồm các yêu cầu thực hiện các quyền của chủ thể dữ liệu, là Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Quý vị có thể liên hệ với Cán bộ Bảo mật Dữ liệu theo các cách sau:

Bằng email:

dpo.VN@chubb.com

Gửi đến:

Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu,

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam, Tòa nhà Saigon Finance Center, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số điện thoại: +84 28 3910 7227

Biểu mẫu web

Nếu quý vị có khiếu nại hoặc lo ngại về cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, quý vị cũng có quyền khiếu nại với Bộ Công an bất cứ lúc nào.