Quay lại tiêu đề chính

Lãi suất áp dụng cho các hợp đồng có tham gia chia lãi

* SẢN PHẨM BẢO HIỂM TÍCH LŨY 10 / 15/ 20 NĂM và BẢO HIỂM ĐẦU TƯ GIÁO DỤC

Bảo tức (*)

 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TÍCH LŨY 10 NĂM

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TÍCH LŨY 15 NĂM

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TÍCH LŨY 20 NĂM

BẢO HIỂM ĐẦU TƯ GIÁO DỤC

Áp dụng

từ ngày

Bảo tức

Bảo tức

Bảo tức

Bảo tức

1 /4/ 2015

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

1 /4/ 2016

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

1 /4/ 2017

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

1 /4/ 2018

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

1 /4/ 2019

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

1 /4/ 2020

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

(*) Bảo tức được tính trên Mệnh giá sản phẩm của Hợp đồng bảo hiểm

 

* SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRỌN ĐỜI (ĐÓNG PHÍ ĐẾN TUỔI 55/60/65)

 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRỌN ĐỜI ĐÓNG PHÍ ĐẾN TUỔI 55

 

 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRỌN ĐỜI ĐÓNG PHÍ ĐẾN TUỔI 60

 

 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TRỌN ĐỜI ĐÓNG PHÍ ĐẾN TUỔI 65

Áp dụng

từ ngày

Lãi chia (**)

Lãi trên số tiền Lãi chia tích lũy

Lãi chia (**)

Lãi trên số tiền Lãi chia tích lũy

Lãi chia (**)

Lãi trên số tiền Lãi chia tích lũy

1 /4/ 2015

1,60%

7%

1,35%

7%

1,30%

7%

1 /4/ 2016

1,70%

6,5%

1,45%

6,5%

1,30%

6,5%

1 /4/ 2017

1,85%

6,5%

1,60%

6,5%

1,40%

6,5%

1 /4/ 2018

1,85%

6,5%

1,60%

6,5%

1,40%

6,5%

1 /4/ 2019

2,00%

6,5%

1,75%

6,5%

1,50%

6,5%

1 /4/ 2020

2,20%

6,5%

1,90%

6,5%

1,65%

6,5%

(**) Lãi chia được tính trên Mệnh giá sản phẩm của Hợp đồng bảo hiểm

Lãi suất áp dụng cho Quyền lợi duy trì hợp đồng của sản phẩm Bảo hiểm tích lũy Đến tuổi 75

Lãi suất 4,0%/năm tính trên trên Giá trị hoàn lại thuần áp dụng từ ngày 1/4/2020.

Lãi suất tính trên các khoản tạm ứng

Kể từ ngày 01/12/2020, lãi suất tính trên các khoản tạm ứng của các dòng sản phẩm Hỗn hợp, Trọn đời, Giáo dục được áp dụng như sau cho đến khi có thông báo mới:

Thời gian áp dụng

EA10SP

EA15PB

EA20PB

EAEP18

WA55CD

WA60CD WA65CD ELP001 ELP75A ELP75B CEGCA1 CEGCB1

Từ 01/12/2020 đến khi có thông báo mới

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Ghi chú:

EA10SP: Bảo hiểm Tích lũy 10 năm
EA15PB: Bảo hiểm Tích lũy 15 năm
EA20PB: Bảo hiểm Tích lũy 20 năm
EAEP18: Bảo hiểm Đầu tư Giáo dục
WA55CD: Bảo hiểm Trọn đời - Đóng phí đến tuổi 55
WA60CD: Bảo hiểm Trọn đời - Đóng phí đến tuổi 60
WA65CD: Bảo hiểm Trọn đời - Đóng phí đến tuổi 65
ELP001: Bảo hiểm Hỗn hợp - Sản phẩm Bảo hiểm Tích lũy 20 năm - 2013
ELP75A: Bảo hiểm Hỗn hợp Tích lũy đến tuổi 75
ELP75B: Bảo hiểm Hỗn hợp Tích lũy đến tuổi 75
CEGCA1: Chubb Life - Tương Lai Hoàn Hảo
CEGCB1: Chubb Life - Tương Lai Hoàn Hảo