Quay lại tiêu đề chính

Với mong muốn không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn đầu vào, mà còn tăng cường đầu tư vào các chương trình chăm sóc hậu mãi để mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life”) xin trân trọng thông báo Chương trình chăm sóc khách hàng như sau:

Giới thiệu chung về Chương trình

  • Tên chương trình: CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUBB PRIVILEGE (sau đây gọi là “Chương trình”)
  • Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
  • Thời gian áp dụng: từ ngày 24/05/2024 cho đến khi có thông báo tiếp theo

 

Các phân hạng Khách hàng thuộc Chương trình

        Điều kiện phân hạng:

Chi tiết về điều kiện phân hạng Khách hàng:

Khách hàng cá nhân và có địa chỉ liên lạc thư tín tại Việt Nam là Bên mua Bảo hiểm của các Hợp đồng Bảo hiểm do Chubb Life phát hành, thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

-  Có ít nhất 01 (một) Hợp đồng Bảo hiểm đang còn hiệu lực trong thời gian diễn ra Chương trình; và

-  Tổng phí bảo hiểm quy năm của (các) Hợp đồng Bảo hiểm: bao gồm phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính và phí bảo hiểm đóng cho sản phẩm bảo hiểm bổ sung/sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có), nhưng không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm) đạt từ 50.000.000 VNĐ (năm mươi triệu đồng) trong một năm trở lên.

-  Trong đó: “Tổng phí bảo hiểm quy năm” được tính dựa trên tất cả các Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực mà Khách hàng là Bên mua bảo hiểm, nhưng không bao gồm các Hợp đồng Bảo hiểm đang có khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại hoặc/và đang trong trạng thái sử dụng Giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm để đóng phí bảo hiểm đến hạn.

Quyền lợi của Khách hàng thuộc Chương trình

 

Các thông tin khác

  • Phân hạng khách hàng được cập nhật hàng tháng và thông báo đến khách hàng trong trường hợp có thay đổi so với tháng trước đó
  • Trong trường hợp phân hạng thay đổi và được thông báo,(các) quyền lợi liên quan cũng sẽ được điều chỉnh và áp dụng theo với phân hạng mới.
  • Việc liên lạc và cập nhật thông tin liên quan đến chương trình được dựa trên thông tin mà Khách hàng cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống Chubb Life tại mỗi thời điểm
  • Chi tiết về chương trình: Xem điều khoản tại đây hoặc liên hệ với hotline của Chubb Life theo số (028) 38278123