Quay lại tiêu đề chính

LÃI SUẤT 2022

Lãi suất tính trên các khoản tạm ứng của các dòng sản phẩm bảo hiểm Hỗn hợp, Trọn đời, Giáo dục được áp dụng như sau cho đến khi có thông báo mới:

Thời gian áp dụng EA10SP EA15PB EA20PB EAEP18 WA55CD WA60CD WA65CD

ELP001

ELP75A ELP75B CEGCA1 CEGCB1
Từ 01/01/2022 đến khi có thông báo mới 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%