Quay lại tiêu đề chính

LÃI SUẤT

 

Lãi suất tính trên giá trị tài khoản hợp đồng cho các hợp đồng bảo hiểm Liên kết chung có phát sinh lãi:

Product/Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FPUL

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

FUL

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

SCUL

Universal Life - Senior Citizen

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

GUL

Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

EUL

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

PUL

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

CIUL

Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

EUL+

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

SPUL 99

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B

5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.45% 5.45% 5.55% 5.55% 6.05%

SPUL 65

Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65

5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.45% 5.45% 5.55% 5.55% 6.05%

SPUL 20

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

LPUL 03

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

LPUL 05

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

BEUL01

Hoạch định Tài chính Tương lai – Định hướng bền vững

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

BEUL02

Hoạch định Tài chính Tương lai – Định hướng gia tăng

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

SUL1A & SUL1B

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện – Lựa chọn A & B

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

CIULI1A & CIULI1B

Kế hoạch Tài chính dành cho Cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y – Lựa chọn A/B

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

CIULF1A & CIULF1B

Kế hoạch Tài chính dành cho Gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y – Lựa chọn A/B

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.20% 5.20% 5.30% 5.30% 5.80%

PCUL

Kế hoạch Tài chính Linh hoạt – Quyền lợi 99/80/65 – Lựa chọn A/B

                      5.80%

Lãi suất tính trên các khoản tạm ứng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung được áp dụng như sau cho đến khi có thông báo mới:  

Time FPUL FUL SCUL GUL EUL PUL EUL+ SPUL 99 SPUL 65 LPUL03 LPUL05 SPUL20 BEUL CIUL
Từ 01/12/2020 đến khi có thông báo mới 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.5%

Notes:

 • FPUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt
 • FUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII
 • SCUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên
 • GUL: Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao
 • SPUL 99:Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B
 • SPUL 65:Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65
 • EUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013
 • PUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B
 • CIUL: Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B
 • EUL+: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp
 • SPUL 20: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần
 • LPUL 03: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm
 • LPUL 05: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm
 • BEUL01: Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững
 • BEUL02: Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Gia tăng
 • SUL1A & SUL1B: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện – Lựa chọn A & B
 • CIULI1A & CIULI1B: Kế hoạch Tài chính Trọn đời dành cho cá nhân với Quyền lợi Bệnh Nan Y - Lựa chọn A & B
 • CIULF1A & CIULF1B: Kế hoạch Tài chính Trọn đời dành cho gia đình với Quyền lợi Bệnh Nan Y - Lựa chọn A & B
 • PCUL: Kế hoạch Tài chính Linh hoạt – Quyền lợi 99/80/65 – Lựa chọn A/B

Lãi suất tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung

Sản phẩm/tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FPUL

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,0%

4,30%

4,30%

4,30%

FUL

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

SCUL

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

GUL

Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

EUL

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

PUL

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

CIUL

Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

EUL+

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

SPUL 99

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,50%

4,60%

SPUL 65

Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,50%

4,60%

SPUL 20

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

LPUL 03

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

LPUL 05

Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

BEUL01

Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

BEUL02

Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Gia tăng

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

SUL1A & SUL1B - Kế hoạch Tài chính Trọn đời dành cho cá nhân với Quyền lợi Bệnh Nan Y - Lựa chọn A & B

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

CIULI1A & CIULI1B - Kế hoạch Tài chính Trọn đời dành cho cá nhân với Quyền lợi Bệnh Nan Y - Lựa chọn A & B

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

CIULF1A & CIULF1B

Kế hoạch Tài chính Trọn đời dành cho gia đình với Quyền lợi Bệnh Nan Y - Lựa chọn A & B

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

PCUL

Kế hoạch Tài chính Linh hoạt – Quyền lợi 99/80/65 – Lựa chọn A/B

5,00%

4,80%

4,60%

4,50%

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

PYUL

Kế hoạch Tài chính Tương lai – Quyền lợi 99//65/25 – Lựa chọn A/B

 

 

 

 

4,40%

4,30%

4,30%

4,30%

4,30%

Lãi suất tính trên các khoản tạm ứng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung

 

Thời gian áp dụng FPUL FUL SCUL GUL EUL PUL EUL+

SPUL99

SPUL65 LPUL03 LPUL05 SPUL20 BEUL CIUL
Từ 01/12/2020 đến khi có thông báo mới 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,5%

Ghi chú:

 • FPUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt
 • FUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII
 • SCUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên
 • GUL: Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao
 • SPUL 99:Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B
 • SPUL 65:Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65
 • EUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013
 • PUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B
 • CIUL: Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B
 • EUL+: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp
 • SPUL 20: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần
 • LPUL 03: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm
 • LPUL 05: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm
 • BEUL01: Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững
 • BEUL02: Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Gia tăng
 • SUL1A & SUL1B: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện – Lựa chọn A & B
 • CIULI1A & CIULI1B: Kế hoạch Tài chính Trọn đời dành cho cá nhân với Quyền lợi Bệnh Nan Y - Lựa chọn A & B
 • CIULF1A & CIULF1B: Kế hoạch Tài chính Trọn đời dành cho gia đình với Quyền lợi Bệnh Nan Y - Lựa chọn A & B
 • PCUL: Kế hoạch Tài chính Linh hoạt – Quyền lợi 99/80/65 – Lựa chọn A/B