Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
skip to main content

Lãi suất tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời

Tháng FPUL FUL SCUL GUL EUL PUL CIUL EUL+ SPUL 99 SPUL 65 SPUL 20 LPUL 03 LPUL 05 BEUL01 BEUL02
1 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 7,05% 7,05%          
2 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 7,05% 7,05% 6,80% 6,80% 6,80%    
3 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 7,05% 7,05% 6,80% 6,80% 6,80%    
4 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,80% 6,75% 6,75% 6,50% 6,50% 6,50%    
5 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,75% 6,75% 6,50% 6,50% 6,50%    
6 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,75% 6,75% 6,50% 6,50% 6,50%    
7 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,30% 6,55% 6,55% 6,30% 6,30% 6,30%    
8 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,65% 6,65% 6,40% 6,40% 6,40%    
9 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,85% 6,85% 6,60% 6,60% 6,60%    
10 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,85% 6,85% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60%
11 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,95% 6,95% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70%
12 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,95% 6,95% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70% 6,70%

Lãi suất tính trên các khoản tạm ứng từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Trọn đời:

Tháng FPUL FUL SCUL GUL EUL PUL CIUL EUL+ SPUL 99 SPUL 65 SPUL 20 LPUL 03 LPUL 05 BEUL
01/01 - 31/03 12,8% 12,8% 12,8% 12,8% 12,8% 12,8% 6,1% 12,8% 12,8% 12,8%        
01/04 - 30/04 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 6,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%  
01/05 - 30/06 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 6,6% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%  
01/07 - 30/08 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 6,6% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3%  
01/09 - 31/10 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 6,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6% 12,6%  
Từ 01/11 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 6,6% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7%

Ghi chú:

FPUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt
FUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII
SCUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên
GUL: Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao
SPUL 99:Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B
SPUL 65:Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65
EUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013
PUL: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B
CIUL: Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B
EUL+: Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp
SPUL 20: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần
LPUL 03: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 3 năm
LPUL 05: Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm