Quay lại tiêu đề chính

Tháng

Quyền lợi Phổ thông

Quyền lợi Ưu việt

Quyền lợiHoàn hảo

Quyền lợiCao niên

Quyền lợi Toàn diện

Quyền lợiNhân sự Cấp cao

1

11,00%

11,00%

11,25%

11,00%

11,00%

 

2

10,00%

10,00%

10,25%

10,00%

10,00%

 

3

9,50%

9,50%

9,75%

9,50%

9,50%

 

4

9,00%

9,00%

9,25%

9,00%

9,00%

 

5

8,50%

8,50%

8,75%

8,50%

8,50%

 

6

8,00%

8,00%

8,25%

8,00%

8,00%

 

7

7,50%

7,50%

7,75%

7,50%

7,50%

 

8

7,50%

7,50%

7,75%

7,50%

7,50%

 

9

7,50%

7,50%

7,75%

7,50%

7,50%

 

10

7,50%

7,50%

7,75%

7,50%

7,50%

7,50%

11

7,50%

7,50%

7,75%

7,50%

7,50%

7,50%

12

8,00%

8,00%

8,25%

8,00%

8,00%

8,00%