Quay lại tiêu đề chính

Tháng

Quyền lợi Phổ thông

Quyền lợi Ưu việt

1

6,50%

6,50%

2

6,50%

6,50%

3

6,50%

6,50%

4

6,50%

6,50%

5

6,50%

6,50%

6

6,50%

6,50%

7

6,50%

6,50%

8

6,50%

6,50%

9

6,50%

6,50%

10

6,50%

6,50%

11

6,50%

6,50%

12

6,50%

6,50%