Quay lại tiêu đề chính

Nếu bạn tham gia vào việc khai thác năng lượng từ các nguồn tái tạo, tập trung vào việc sử dụng năng lượng hiệu quả hoặc giải quyết sự khan hiếm các nguồn tài nguyên, chúng tôi chia sẻ niềm đam mê của bạn. Mặc dù một số người có thể xem công ty của bạn như một nhà cung cấp điện, nhà công nghệ, hoặc nhà sản xuất, chúng tôi hiểu rằng công nghệ của bạn làm cho môi trường trở nên sạch hơn. Các thẩm định viên rủi ro của Chubb dành thời gian tìm hiểu về doanh nghiệp của bạn và cung cấp hướng dẫn thực tiễn, dựa trên hiểu biết về năng lượng, công nghệ, và chuyên môn sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi là những người tích cực học hỏi, nghiên cứu những cải tiến hiện đại nhất, song song đó rút ra những yếu tố rủi ro quan trọng có thể có do những hậu quả không mong muốn từ dịch vụ bồi thường bảo hiểm tài sản và trách nhiệm.

Cho dù công ty của bạn đi lên từ nhà để xe hoặc nổi tiếng toàn cầu, chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp giải pháp quản lý rủi ro theo nhu cầu.

Hãy để chúng tôi tập trung vào quản lý rủi ro, vì vậy bạn có thể tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất - phát triển kinh doanh và duy trì hành tinh. Ví dụ về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng công nghệ sạch, bao gồm:

  • Đánh giá kinh doanh liên tục
  • Các đánh giá về bảo vệ tài sản cơ sở, bao gồm nhiên liệu sinh học, các nhà máy hoá khí và khí sinh học (bãi lấp và bể phân hủy)
  • Đánh giá sự cố thiết bị
  • Giảm nhẹ năng lượng mặt trời
  • Đánh giá rủi ro tuabin gió
  • Bảo vệ hệ thống lưu trữ năng lượng
  • Đánh giá trách nhiệm về sản phẩm

Chubb đã bắt đầu cung cấp các giải pháp để làm sạch các công ty công nghệ trước khi thuật ngữ được đặt ra. Hãy để chúng tôi trở thành một phần trong hệ sinh thái kinh doanh của bạn.

Liên hệ