For an optimal site experience, we recommend using a different browser.
Using Internet Explorer may prevent you from accessing Chubb.com, and some site features may not function as expected.

X
skip to main content

Ochrana osobných údajov v skupine Chubb

V skupine Chubb (ďalej ako "my", "nás") bežne získavame a využívame osobné údaje o fyzických osobách, vrátane poistených osôb, sťažovateľov alebo obchodných partnerov (ďalej ako "vy"). Sme si vedomí našej zodpovednosti starostlivo nakladať s osobnými údajmi, zaistiť ich bezpečnosť, bezpečné vedenie a dodržiavať platné predpisy o ochrane súkromia a osobných údajov.

Ako fungujú tieto Pravidlá

Účelom týchto Pravidiel je poskytnúť jasné vysvetlenie, kedy, prečo a ako získavame a využívame informácie, ktoré sa vás môžu týkať (ďalej ako "osobné údaje").

Tieto Pravidlá sme vypracovali tak, aby boli pre vás čo najzrozumiteľnejšie. Kliknite na tému v nižšie uvedenom zozname a nájdete tam viac, alebo si vyhľadajte jednotlivé témy, ktoré sú uvedené podrobnejšie, na rôznych odkazoch. Jednotlivé sekcie Pravidiel sme označili tak, aby sme vám uľahčili vyhľadanie tých informácií, ktoré môžu byť pre vás najrelevantnejšie.

Dôležité

Tieto Pravidlá si starostlivo prečítajte. Obsahujú dôležité informácie o tom, ako využívame osobné údaje a vysvetľuje vaše zákonné práva. Tieto Pravidlá nemajú byť nadradené podmienkam akejkoľvek poistnej zmluvy alebo zmluvy, ktoré ste s nami uzavreli, ani právam, ktoré by ste mohli mať podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Obsah

Chubb je skupina spoločností, vrátane značiek Combined insurance a Chubb Life Europe. Spoločnosť patriaca do skupiny Chubb, ktorá bola pôvodne zodpovedná za získavanie informácií o vás, bude v zásade zodpovedná za starostlivosť o vaše osobné údaje (váš Prevádzkovate). Ak máte s nami uzavretú poistnú zmluvu, bude to tá spoločnosť Chubb, ktorá je uvedená v danej zmluve.

Identitu každej spoločnosti, ktorá spracúva vaše osobné údaje v kontexte poskytovania vášho poistného krytia, si môžete zistiť nasledovnými spôsobmi:

Ak ste uzavreli poistnú zmluvu sami: meno, adresu a kontaktné údaje vám oznámila spoločnosť Chubb a/alebo sprostredkovateľ, ak ste ju uzavreli prostredníctvom sprostredkovateľa.

Ak uzavrel poistnú zmluvu váš zamestnávateľ alebo tretia strana vo váš prospech: mali by ste kontaktovať vášho zamestnávateľa, ktorý by vám mal oznámiť údaje o spoločnosti Chubb.

Ak boli vaše osobné údaje postúpené inému Prevádzkovateľovi (napr. zaisťovateľovi), prvý Prevádzkovateľ vás bude informovať o tom, kto sú iní Prevádzkovatelia, ktorým poskytli vaše osobné údaje a ktorých môžete kontaktovať so žiadosťou ohľadom využívania vašich osobných údajov, ako je to uvedené v Časti 6 týchto Pravidiel.

Popis právnických osôb, ktoré tvoria skupinu Chubb, je uvedený na adrese tu.

Mali by ste vedieť, že hoci jedna spoločnosť Chubb môže byť v zásade zodpovedná za starostlivosť o vaše osobné údaje, informácie sa môžu viesť v databázach, ku ktorým majú prístup aj iné spoločnosti Chubb. Pri prístupe k vašim osobným údajom budú [všetky] spoločnosti Chubb dodržiavať štandardy uvedené v týchto Pravidlách.

Poistené osoby. Za účelom upisovania a správy poistných zmlúv získavame informácie o  poistníkovi a súvisiacich stranách. Tieto môžu obsahovať základné a kontaktné informácie o  poistníkovi alebo ich zástupcoch a o záležitostiach relevantných pre vyhodnotenie rizika a manažment poistných zmlúv. Poistník môže byť fyzická osoba, spoločnosť alebo ich zástupca. Úroveň a typ osobných údajov, ktoré získavame a využívame, sa mení v závislosti od typu poistnej zmluvy, ktorá sa vedie, a tieto môžu obsahovať informácie o iných fyzických osobách, ktoré možno považovať za súčasť zmluvy. V niektorých prípadoch musíme získať a použiť Citlivé osobné údaje, ako napr. informácie o zdravotnom stave alebo predchádzajúcich trestných odsúdeniach. Sme oprávnení vytvoriť právnu výnimku, aby sme mohli využívať vaše Citlivé osobné údaje – viď Časť 5, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti.

Ak ste Poistená osoba, musíte nám z času na čas poskytnúť osobné údaje tretích strán, napr. o zranenej tretej strane v súvislosti s nárokom podľa poistenia zodpovednosti. Ak je to možné, mali by ste vykonať kroky na informovanie tretej strany, že nám musíte poskytnúť údaje o tejto strane, kde označíte Chubb ako vášho poisťovateľa. My spracujeme jej osobné údaje v súlade s týmito Pravidlami.

Žiadatelia. Ak uplatňujete nárok podľa poistnej zmluvy, získame vaše základné kontaktné údaje, spolu s informáciami o povahe vášho nároku a akýchkoľvek predchádzajúcich nárokoch. Ak ste Poistená osoba, musíme skontrolovať údaje o poistnej zmluve, podľa ktorej ste poistený a vaše predchádzajúce nároky. V závislosti od povahy vášho nároku možno budeme musieť získať a použiť Citlivé osobné údaje, ako napr. údaje o vašom zranení, ktoré ste utrpeli pri nehode.

Obchodní partneri. Ak ste obchodný partner, získame vaše obchodné kontaktné údaje. Informácie môžeme získať aj o vašich odborných znalostiach a praxi.

Ďalšie informácie o tom, aké údaje získavame, nájdete na tomto odkaze: kliknite tu

Poistené osoby

 • Informácie od vás získame priamo pri žiadosti o uzavretie poistnej zmluvy.
 • Informácie o vás nám môže poskytnúť aj sprostredkovateľ pre poistenie, váš zamestnávateľ, rodinný príslušník alebo akákoľvek iná tretia osoba, ktorá žiada o uzavretie poistnej zmluvy, kde ste uvedený vy, alebo ktorá je vo váš prospech.
 • Informácie o vás môžeme získať aj z iných zdrojov, ak sa domnievame, že je to potrebné pre efektívne riadenie upisovania rizika spojeného s poistnou zmluvou a/alebo ako pomoc pri boji s finančnými trestnými činmi. Tieto iné zdroje môžu obsahovať verejné registre a databázy vedené referenčnými agentúrami pre úver a inými dôveryhodnými organizáciami.

Žiadateľ

 • Informácie od vás získame vtedy, ak nám oznámite nárok. Váš nárok môžete u nás uplatniť priamo, alebo prostredníctvom vášho zástupcu, alebo prostredníctvom vášho sprostredkovateľa, alebo jedného z našich zástupcov, ktorí spravujú nároky v našom mene.
 • Informácie o vás môžeme získať aj v prípade, ak nárok uplatňuje iná osoba, ktorá má s vami blízky vzťah, alebo je inak spojená s nárokom – napr. ak je poistník vaším zamestnávateľom, alebo ak ste predmetom nároku tretej strany.
 • Informácie o vás nám môžu poskytnúť aj vaši advokáti (alebo konajúci v mene vášho zamestnávateľa).
 • Informácie môžeme získať aj z iných zdrojov, ak sa domnievame, že je to potrebné pre vyhodnotenie nárokov a/alebo ako pomoc pri boji s finančnými trestnými činmi. Toto môže obsahovať vyhľadávanie vo verejných registroch, sociálnych médiách a iných online zdrojoch, v referenčných agentúrach pre úver a iných dôveryhodných organizáciách.

Obchodný partner

 • Informácie o vás získame v prípade, ak nám v priebehu spolupráce s nami poskytujete vy alebo vaša spoločnosť vaše kontaktné alebo iné údaje, buď priamo ako obchodný partner alebo ako zástupca vašej spoločnosti.
 • Informácie o môžeme získať aj v prípade, ak sa zúčastníte stretnutí, podujatí alebo konferencií, ktoré organizujeme, alebo ak sa zaregistrujete za účelom zasielania jedného z našich newsletterov alebo bulletinov.
 • Informácie môžeme získať z iných verejných zdrojov (napr. z webovej stránky vášho zamestnávateľa), ak sa domnievame, že je to potrebné pre manažment nášho vzťahu s našimi obchodnými partnermi.
Vzťahujúce sa na všetkých
 
 • Keď telefonicky kontaktujete Chubb (napríklad, keď uplatňujete nárok alebo ak s nami diskutujete o tomto nároku) alebo keď Chubb telefonicky kontaktuje Vás (napríklad za účelom ponuky poistenia) môžeme takýto hovor zaznamenávať. Taktiež môžeme použiť technológiu interaktívnej hlasovej odpovede ("IVR"), aby sme automatizovali odpovede na hlasové pokyny a aby sme analyzovali telefonicky zaznamenávané údaje. Používame zaznamenávanie hovorov ako dôkaz o Vašom súhlase s kúpou poistenia alebo na uplatnenie nároku, s cieľom pomôcť vyškoliť našich zamestnancov a poskytnúť presný záznam o hovore v prípade sťažností alebo otázok. Taktiež môžeme analyzovať zaznamenávania hovorov využívajúce automatizovanú technológiu s cieľom zistiť, kde sa môžu vyskytnúť zlyhania služieb zákazníkom (a potom na ich vyriešenie), alebo zistiť potenciálne dôkazy o podvode.

Poistené osoby. Ak ste poistená osoba, použijeme vaše osobné údaje na zváženie vašej žiadosti o uzavretie poistnej zmluvy, vyhodnotenie a určenie rizika, a na to, aby sme vám poskytli poistnú zmluvu. Proces upisovania môže obsahovať aj Profilovanie. Keď vám už poskytneme poistnú zmluvu, tak použijeme vaše osobné údaje na spravovanie vašej poistnej zmluvy, na vybavovanie vašich žiadostí, a na riadenie procesu obnovenia. Vaše osobné údaje budeme musieť použiť aj na regulačné účely spojené s našimi právnymi a regulačnými povinnosťami poskytovateľa poistenia.

Žiadatelia. Ak ste žiadateľom, použijeme vaše osobné údaje na vyhodnotenie opodstatnenosti vášho nároku a potenciálne na vyplatenie vyrovnania. Vaše osobné údaje môžeme potrebovať aj na vyhodnotenie rizika potenciálneho podvodu, čo je proces, ktorý môže obsahovať aj Profilovanie, ktoré využíva automatizované procesy. Ak ste aj Poistenou osobou, použijeme osobné údaje súvisiace s vaším nárokom na informovanie o procese obnovenia a potenciálne pre budúce žiadosti o uzavretie zmluvy.

Obchodní partneri. Ak ste obchodným partnerom, použijeme vaše osobné údaje na riadenie nášho vzťahu s vami, vrátane zasielania marketingových materiálov (ak máme príslušné povolenia) a pozvánok na eventy. Ak je to relevantné, použijeme vaše osobné údaje na poskytovanie alebo žiadosť o poskytovanie služieb a na manažment a správu našej zmluvy s vami alebo s vaším zamestnávateľom.

Analýza údajov. My pravidelne analyzujeme informácie v našich rôznych systémoch a databázach na to, aby sme zlepšili spôsob vedenia našej podnikateľskej činnosti, aby sme poskytovali lepšie služby, a aby sme zlepšili presnosť nášho rizika a iných poistno-matematických modelov. Ešte pred poskytnutím informácií na analýzu vykonávame kroky na ochranu súkromia zoskupovaním a ak je to vhodné aj anonymizovaním polí údajov (najmä v súvislosti s Informáciami o poistnej zmluve a údajmi o nároku, ako sú definované v Prílohe 1).

Zabezpečíme, aby sme využívali vaše osobné údaje len pre účely uvedené v Časti 4 a v Prílohe 2, ak sme spokojní s tým, že:

 • vy ste nám poskytli súhlas s použitím údajov daným spôsobom, alebo
 • použitie vašich osobných údajov nami je potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov pre uzavretie zmluvy s vami (napr. na manažment vašej poistnej zmluvy), alebo
 • použitie vašich osobných údajov nami je potrebné na dodržiavanie príslušnej právnej alebo regulačnej povinnosti, ktorú máme (napr. dodržanie požiadaviek ACPR), alebo
 • použitie vašich osobných údajov nami je potrebné na podporu 'oprávnených záujmov', ktoré máme ako podnikateľ (napr. na zlepšenie našich produktov, alebo na vykonávanie analýzy vo všetkých našich súboroch údajov) za podmienky, že sa po celý čas vykonáva spôsobom, ktorý je primeraný a ktorý rešpektuje vaše práva na ochranu osobných údajov.

Pred získaním a/alebo použitím akýchkoľvek Citlivých osobných údajov zriadime právnu výnimku, ktorá nám umožní tieto informácie použiť. Táto výnimka bude spravidla nasledovná:

 • váš výslovný súhlas;
 • zriadenie, uplatnenie alebo obrana právnych nárokov z našej strany alebo tretích strán; alebo
 • konkrétna výnimka poistenia, poskytnutá podľa miestnych zákonov Členských štátov EÚ a iných štátov implementujúcich GDPR, ako napr. v súvislosti so spracovaním zdravotných údajov rodinných príslušníkov Poistenej osoby alebo Citlivých osobných údajov fyzických osôb v skupinovej poistnej zmluve.

UPOZORNENIE. Ak poskytnete váš výslovný súhlas, aby ste nám povolili spracúvať vaše Citlivé osobné údaje, váš súhlas na takéto spracovanie môžete kedykoľvek odvolať. Mali by ste však vedieť, že ak sa tak rozhodnete urobiť, tak vám možno nebudeme môcť naďalej poskytovať poistné služby (a ak odvoláte súhlas na využívanie pre poisťovateľa alebo zaisťovateľa, tak potom možno nebudeme môcť ďalej poskytovať poistné krytie). Toto môže znamenať, že vaša poistná zmluva sa bude musieť zrušiť. Ak sa rozhodnete váš súhlas odvolať, povieme vám viac o možných dôsledkoch a účinkov zrušenia (čo môže zahŕňať to, že budete mať problémy získať poistné krytie kdekoľvek inde), ako aj akékoľvek poplatky spojené so zrušením.

Prosím kliknite tu a nájdete viac informáciách, ktoré o vás získavame a ktoré využívame a prečo si myslíme, že je vhodné využívať takéto údaje pre dané činnosti.

Pracujeme s mnohými tretími stranami, aby sme lepšie riadili naše podnikanie a poskytovali lepšie služby. Tieto tretie strany môžu potrebovať z času na čas prístup k vašim osobným údajom.

Pre Poistené osoby môžu tieto tretie strany zahŕňať:

 • Sprostredkovatelia, Iní poisťovatelia / Zaisťovateliaa Iní správcovia, ktorí spolupracujú s nami a pomáhajú nám manažovať proces upisovania a spravovať naše poistné zmluvy
 • Poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú manažovať naše IT a back office systémy
 • naši regulátori, ktorí môžu zahŕňať ACPR a CNIL, ako aj iní regulátori a orgány činné v trestnom konaní v EÚ a vo svete
 • referenčné agentúry pre úver a organizácie pracujúce na zabránení podvodom pri finančných službách
 • advokáti a ďalšie firmy poskytujúce profesionálne služby

Pre Žiadateľov môžu tieto tretie strany zahŕňať:

 • Iní správcovia, ktorí s nami spolupracujú a pomáhajú nám manažovať proces uplatnenia nárokov
 • Likvidátori nárokov a Znalci pre nároky, ktorí nám pomáhajú vyhodnotiť a manažovať nároky
 • Poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú manažovať naše IT a back office systémy
 • Poskytovatelia pomoci, ktorí nám môžu pomôcť pri poskytnutí pomoci vám v prípade nároku
 • Advokáti, ktorí môžu byť právnymi zástupcami vás, nás alebo tretej strany - žiadateľa
 • referenčné agentúry pre úver a organizácie pracujúce na zabránení podvodom pri finančných službách

My môžeme mať právne alebo regulačné povinnosti poskytnúť vaše osobné údaje súdom, regulátorom (úradom), orgánom činným v trestnom konaní alebo v niektorých prípadoch iným poisťovateľom. Ak budeme predávať časť nášho podniku, budeme musieť previesť vaše osobné údaje kupujúcemu takéhoto podniku.

Poskytovatelia pomoci: títo predstavujú špeciálnu kategóriu poskytovateľa služieb, ktorého využívame na to, aby nám pomohol poskytnúť vám okamžitú alebo inú pomoc v súvislosti s niektorými poistkami (napr. niektoré cestovné poistky).

Sprostredkovatelia: sprostredkovatelia  pre poistenie vybavujú a dohadujú poistné krytie pre fyzické osoby alebo spoločnosti a jednajú priamo s poisťovateľmi ako je Chubb v mene fyzických osôb alebo spoločností, ktoré chcú mať poistné krytie.

Znalci pre nároky: toto sú znalci v konkrétnej oblasti, ktorá sa týka nároku, napr. medicína, forenzné účtovníctvo, mediácia alebo rehabilitácia, ktorých najíma Chubb na to, aby nám pomohli riadne vyhodnotiť podstatu a hodnotu nároku, poskytli radu pre jeho vyrovnanie a poskytli radu o riadnom vybavení žiadateľov.

Prevádzkovateľ: znamená fyzickú alebo právnickú osobu (ako napr. spoločnosť), ktorá určuje spôsoby a účely spracovania osobných údajov. Napr. spoločnosť Chubb, ktorá vám predáva poistku, bude vaším Prevádzkovateľom, pretože určuje, ako od vás získa osobné údaje, rozsah údajov, ktoré sa získajú a účely, na ktoré sa použijú.

ACPR:  Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) je správny orgán, ktorý monitoruje činnosť bánk a poisťovacích spoločností vo Francúzsku.

CNIL:  Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) reguluje spracúvanie osobných údajov všetkými organizáciami v rámci Francúzska.


Poistená osoba:
tento termín používame ako označenie individuálnych poistníkov ako aj akejkoľvek fyzickej osoby, ktorá má prospech z poistného krytia podľa jednej z našich poistiek (napr. ak má zamestnanec prospech z poistného krytia uzavretého jeho zamestnávateľom).

Likvidátor nárokov: toto je nezávislý špecialista pre nároky, ktorý prešetruje komplexné alebo sporné nároky v našom mene.

Iní poisťovatelia / Zaisťovatelia: niektoré poistky sú poistené na spoločnej alebo "syndikovanej" báze. To znamená, že skupina poisťovateľov (vrátane nás) sa spojí za účelom upísania poistky. Poistky môžu byť tiež zaistené, čo znamená, že poisťovateľ si kúpi svoje vlastné poistenie od zaisťovateľa, aby pokryl určitú časť rizika, ktoré upísal poisťovateľ vo vašej poistke. Chubb si kupuje zaistenie a rovnako koná aj ako zaisťovateľ pre iné poisťovne.

Profilovanie: znamená automatizované spracúvanie bez ľudského zásahu (ako sú napr. počítačové programy) na analyzovanie vašich osobných údajov za účelom vyhodnotenia vášho správania sa alebo na predpovedanie vecí o vás, ktoré sú relevantné v kontexte poistenia, ako napr. váš profil pravdepodobného rizika.

Citlivé osobné údaje: znamenajú akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú vášho zdravotného stavu, genetických alebo biometrických údajov, trestných obvinení, sexuálneho života, sexuálnej orientácie, rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženskej alebo filozofickej viery, členstva v odboroch. V spoločnosti Chubb bežne spracúvame Citlivé osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu (s výnimkou našich zamestnancov, ktorí nespadajú pod rozsah týchto Pravidiel).

Poskytovatelia služieb: toto je skupina tretích strán, na ktorých prenášame určité funkcie nášho podnikania. My máme napr. poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú so správou zriadenia záznamu o novej poistke. Niektorí z týchto poskytovateľov používajú IT aplikácie alebo systémy „na báze cloudu“, čo znamená, že vaše osobné údaje budú umiestnené na ich serveroch, ale pod našou kontrolou a vedením. Od všetkých našich poskytovateľov služieb požadujeme zachovanie dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov.

Advokáti: často využívame advokátov na to, aby nám poskytli poradenstvo v prípade komplexných alebo sporných nárokov, alebo aby nám poskytli právne poradenstvo, ktoré nesúvisí s nárokom. Okrem toho, ak ste žiadateľom, môžete byť zastúpený svojím vlastným advokátom(mi).

Telematické údaje: umožňujú viac personalizované obnovenie ponuky prostredníctvom použitia údajov, ktoré nám automaticky poskytuje zariadenie monitorujúce vaše správanie. Príkladom je získavanie údajov zo zariadenia zabudovaného vo vozidle, ktoré sníma správanie sa počas jazdy.

Iní správcovia (alebo IS): toto sú spoločnosti mimo Skupiny Chubb, ktoré spravujú upisovanie poistiek, vybavovanie nárokov alebo oboje v našom mene. Od všetkých IS požadujeme, aby zabezpečili, že vašimi osobnými údajmi sa bude nakladať zákonným spôsobom a v súlade s týmito Pravidlami a našimi inštrukciami.

Vaše osobné údaje môžeme využívať na to, aby sme vám zasielali priamu marketingovú komunikáciu o našich poistných produktoch alebo našich súvisiacich službách. Táto môže byť vo forme emailu, pošty, SMS, telefónu alebo cielených online reklám.

Vo väčšine prípadov je spracovanie vašich osobných údajov pre marketingové účely založené na našich oprávnených záujmoch, hoci v niektorých prípadoch (ako napr. ak to vyžaduje zákon) môže byť založené na vašom súhlase. Máte právo kedykoľvek zabrániť priamemu marketingu v akejkoľvek forme – toto možno vykonať sledovaním opt-out odkazov (linkov) v elektronickej komunikácii alebo tak, že sa s nami skontaktujete podľa údajov uvedených v Časti 12.

Vykonávame kroky na obmedzenie priameho marketingu na rozumnú a primeranú úroveň a na zasielanie takých správ, o ktorých sa domnievame, že môžu byť pre vás zaujímavé alebo relevantné na základe informácií, ktoré o vás máme.

Niekedy musíme poslať vaše osobné údaje členom skupiny Chubb, ktorí môžu mať sídlo mimo Európy (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Okrem toho môžeme povoliť našim Poskytovateľom služieb alebo Poskytovateľom pomoci, ktorí môžu mať sídlo mimo Európy, prístup k vašim osobným údajom. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj do iných krajín, napr. ak dostaneme právnu alebo regulačnú žiadosť od zahraničného orgánu činného v trestnom konaní.

Vždy vykonávame kroky na zabezpečenie toho, aby sa akýkoľvek medzinárodný prenos informácií vykonal starostlivo a aby sa chránili vaše práva a záujmy:

 • vaše osobné údaje budeme prenášať len do krajín, ktoré sú uznávané, že zaručujú primeranú úroveň právnej ochrany, alebo ak máme za to, že existujú alternatívne dojednania chrániace vaše práva na ochranu osobných údajov;
 • prenos v rámci skupiny spoločností Chubb bude pokrytý internou dohodou v rámci skupiny, ktorá poskytuje konkrétnu zmluvnú ochranu navrhnutú tak, aby sa zabezpečilo, že vaše osobné údaje budú mať primeranú a konzistentnú úroveň ochrany vždy, keď sa prenášajú v rámci skupiny Chubb;
 • prenosy Poskytovateľom služieb a iným tretím stranám budú vždy chránené zmluvnými záväzkami a ak je to vhodné aj ďalšími zabezpečeniami;
 • všetky žiadosti o poskytnutie údajov, ktoré dostaneme od orgánov činných v trestnom konaní alebo regulátorov, budú podrobne preskúmané ešte pred poskytnutím osobných údajov.

Máte právo požiadať nás o poskytnutie ďalších informácií o ochrane, ktorú sme zaviedli tak, ako je to uvedené vyššie. Ak požadujete ďalšie informácie, skontaktujte sa s nami,postupom uvedeným v Časti 12.

'Automatizované rozhodovanie' označuje rozhodnutie, ktoré sa urobí výlučne na báze automatizovaného spracovania vašich osobných údajov. To znamená spracovanie s použitím napr. softwarového kódu alebo algoritmu, ktoré nevyžaduje ľudský zásah.

Pretože Profilovanie využíva automatizované spracúvanie, je niekedy spojené s automatizovaným rozhodovaním. Nie všetky výsledky profilovania majú za následok automatizované rozhodnutie, ale môže sa tak stať.

Ak ste Poistenou osobou, môžeme využívať automatizované rozhodovanie na to, aby sme realizovali u vás kontrolu úverov. V kontexte upisovania poistky sa profilovanie bežne realizuje vo vašich Informáciách o osobnom riziku (ako sú definované v Prílohe 1) na vyhodnotenie vášho individuálneho rizika (alebo dopadu, aký môžete mať na kumulatívne riziko skupiny Poistených osôb) za účelom výpočtu poistného alebo na rozhodnutie o tom, či bude poistné krytie rozšírené alebo obnovené. Môžeme tiež aplikovať Automatizované rozhodovanie aj na Telematické údaje, aby sme mohli robiť rozhodnutia o ponukách obnovenia.

Ak ste Žiadateľom, my môžeme použiť Profilovanie alebo iné formy automatizovaného spracovania na vyhodnotenie pravdepodobnosti, či môže byť váš nárok určitým spôsobom podvodný alebo podozrivý.

Ak sú pre Profilovanie relevantné Citlivé osobné údaje, ako napr. lekárske správy pre životné poistenie, vaše Citlivé osobné údaje sa môžu použiť aj v modeloch.

V prípade automatizovaného rozhodovania máte určité práva, ak má na vás dané rozhodnutie značný účinok vrátane prípadu, kedy má na vás právny účinok. Viď Časti 10 a 11, kde je o vašich právach uvedené viacero informácií.

Vaše osobné údaje uchovávame na takú dlhú dobu, aká je primerane potrebná pre účely uvedené v Časti 4 týchto Pravidiel. V niektorých prípadoch si môžeme ponechať vaše osobné údaje aj na dlhšie obdobie, napr. ak sme tak povinní urobiť v súlade s právnymi, regulačnými, daňovými alebo účtovnými požiadavkami.

Za niektorých konkrétnych okolností si môžeme ponechať vaše osobné údaje na dlhšie obdobia, aby sme mali presný záznam o vašich konaniach s nami v prípade akýchkoľvek sťažností alebo námietok, alebo ak sa opodstatnene domnievame, že existuje možnosť súdneho sporu, ktorý sa týka vašich osobných údajov alebo konaní.

Uskutočňujeme politiku uchovávania osobných údajov, ktorú aplikujeme na záznamy v našej opatere. Ak vaše osobné údaje už nie sú viac potrebné, zabezpečíme, aby boli buď bezpečne vymazané alebo uložené spôsobom, tak, že nebudú ďalej využívané pri podnikateľskej činnosti.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte určité práva.

Môžete požiadať o prístup k vašim údajom, o opravu akýchkoľvek chýb v našich súboroch, o výmaz záznamov, ak záznamy už nie sú potrebné, o obmedzenie spracovania vašich údajov, môžete podať námietku voči spracovaniu vašich údajov, prenosnosť údajov a o rôzne informácie v prípade akéhokoľvek Automatizovaného rozhodovania a Profilovania alebo na báze pre medzinárodné prenosy. Môžete uplatniť aj právo sťažovať sa u vášho Dozorného orgánu. Viac informácií o každom takomto práve nájdete kliknutím na príslušny odkaz alebo v tabuľke uvedenej ďalej.

Na uplatnenie vašich práv sa môžete s nami skontaktovať, ako je to uvedené v Časti 12. Ak chcete uplatniť tieto práva, prosím berte do úvahy nasledovné:

Právo Čo to znamená
Prístup

Môžete nás požiadať:

 • aby sme potvrdili, či spracúvame vaše osobné údaje;
 • aby sme vám zaslali kópiu uvedených údajov;
 • aby sme vám poskytli iné informácie o vašich osobných údajoch, ako napr. aké údaje máme, na čo ich využívame, komu ich poskytujeme, či ich prenášame do zahraničia a ako ich chránime, ako dlho ich uchovávame, aké práva máte, ako môžete podať sťažnosť, odkiaľ sme vaše údaje získali a či sme realizovali akékoľvek Automatizované rozhodovanie alebo Profilovanie, v takom rozsahu, v akom vám neboli takéto informácie už poskytnuté v týchto Pravidlách.
Oprava

Môžete nás požiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje.

Ešte pred opravou si môžeme preveriť správnosť údajov.

Výmaz

Môžete nás požiadať, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ale len v prípade, ak:

 • nie sú viac potrebné na pre účely, pre ktoré boli získané; alebo
 • ste odvolali váš súhlas (ak je spracovanie údajov založené na súhlase); alebo
 • po úspešnom uplatnení práva na námietku (viď 'Námietka' nižšie); alebo
 • boli spracované nezákonne; alebo
 • aby sme splnili právnu povinnosť, ktorá platí pre Chubb.

Nie sme povinní splniť vašu žiadosť o výmaz vašich osobných údajov, ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné:

 • na dodržanie právnej povinnosti; alebo
 • na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov;

Existujú určité iné okolnosti, kedy nie sme povinní splniť vašu žiadosť o výmaz, hoci tieto dve predstavujú najpravdepodobnejšie okolnosti, kedy by sme takúto žiadosť zamietli.

Obmedzenie

Vy nás môžete požiadať, aby sme obmedzili (t.j. uchovávali, ale nepoužili) vaše osobné údaje, ale len v prípade, ak:

 • sa namieta ich správnosť (viď Oprava), aby ste nám umožnili overiť ich správnosť; alebo
 • spracovanie je nezákonné, ale nechcete ich vymazať; alebo
 • už nie sú viac potrebné na účely, pre ktoré boli získané, ale my ich ešte stále potrebujeme na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov; alebo
 • namietali ste voči spracúvaniu a prebieha overovanie prevládajúceho dôvodu.

Môžeme naďalej využívať osobné údaje aj po žiadosti o obmedzenie, ak:

 • máme váš súhlas; alebo
 • na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov; alebo
 • na ochranu práv akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby.
Prenosnosť

Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte, alebo môžete požiadať, aby sme ich 'preniesli' priamo inému Prevádzkovateľovi, ale len v takom prípade, ak:

 • spracovanie je založené na vašom súhlase alebo na plnení zmluvy uzavretej s vami; a
 • spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Námietka

Môžete namietať voči akémukoľvek spracovaniu vašich osobných údajov, právnym základom ktorého sú naše 'oprávnené záujmy', ak sa domnievate, že vaše základné práva a slobody prevažujú nad našimi oprávnenými záujmami.

Po uplatnení námietky máme možnosť preukázať, že máme nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad vašimi právami a slobodami.

Automatizované rozhodovanie

Môžete požiadať o to, aby ste nepodliehali rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní (viď Časť 9), ale len v prípade, ak takéto rozhodnutie:

 • má za následok právne účinky, ktoré sa vás týkajú (ako napr. zamietnutie nároku); alebo
 • majú na vás iný podstatný vplyv.

V takýchto situáciách môžete pri rozhodovaní získať ľudský zásah a zabezpečíme vykonanie opatrení, aby sme vám umožnili vyjadriť vaše stanovisko a/alebo namietať automatizované rozhodnutie.

Vaše právo na ľudskú intervenciu alebo namietať rozhodnutie neplatí v prípade, ak rozhodnutie, ktoré sa urobí po automatizovanom rozhodovaní:

 • je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy uzavretej s vami;
 • je povolené právom a existujú primerané opatrenia zaručujúce ochranu pre vaše práva a slobody; alebo
 • je založené na vašom výslovnom súhlase.
Medzinárodné prenosy

Môžete požiadať o zaslanie kópie opatrení zaručujúcich ochranu alebo odkaz na ne, podľa ktorých sa vaše osobné údaje prenášajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Môžeme upraviť zmluvy o prenose údajov alebo súvisiace dokumenty (t.j. zakryť určité informácie uvedené v týchto dokumentoch) z dôvodu obchodnej citlivosti.

Dozorný orgán

Vy máte právo podať sťažnosť na váš miestny dozorný orgán v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Vo Francúzsku je dozorným orgánom pre ochranu dát CNIL (https://www.cnil.fr/).

Prosíme vás, aby ste sa pokúsili vyriešiť akékoľvek záležitosti najprv s nami, hoci máte právo kedykoľvek kontaktovať váš dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/)

Identita.

My berieme dôvernosť všetkých záznamov obsahujúcich osobné údaje vážne a ak podávate žiadosť súvisiacu s takýmito záznamami, vyhradzujeme si právo požiadať vás o predloženie dôkazu o vašej identite.

Poplatky.

Za výkon akýchkoľvek vašich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi nebudeme účtovať žiaden poplatok, pokiaľ nebude vaša žiadosť o prístup k informáciám neopodstatnená, nepríslušná alebo nadbytočná, pričom v takomto prípade budeme účtovať sumu primeranú za daných okolností. Akékoľvek poplatky vám oznámime ešte pred vybavením vašej žiadosti.

Termíny.

Na akúkoľvek platnú žiadosť sa pokúsime odpovedať do jedného mesiaca, pokiaľ nebude mimoriadne komplikovaná, alebo ak nepodáte niekoľko žiadostí, v ktorom prípade sa pokúsime odpovedať do troch mesiacov. Ak to bude trvať viac ako jeden mesiac, dáme vám vedieť. Môžeme vás požiadať, aby ste nám oznámili, čo presne chcete dostať, alebo čo chcete dosiahnuť. Toto nám pomôže vybaviť vašu žiadosť rýchlejšie.

Práva tretej strany.

Nemusíme vybaviť takú žiadosť, ktorá by mala negatívny vplyv na práva a slobody iných dotknutých osôb.

Primárnym kontaktným miestom pre všetky záležitosti, ktoré vyplývajú z týchto Pravidiel, vrátane žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb, je naša Zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba môže byť kontaktovaná nasledovnými spôsobmi:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Data Protection Officer,
Chubb, 100 Leadenhall Street,
EC3A 3BP, London

Ak máte sťažnosť alebo obavu, ako využívame vaše osobné údaje, najprv sa prosím skontaktujte s nami a my sa pokúsme vyriešiť danú záležitosť čo najskôr. Máte právo aj kedykoľvek podať sťažnosť na váš národný dozorný orgán.

Aktualizované v novembri 2020