skip to main content

Ochrana osobných údajov v skupine Chubb

V skupine Chubb (ďalej len „my“, „nás“) bežne získavame a využívame osobné údaje o fyzických osobách vrátane poistených osôb, žiadateľov alebo obchodných partnerov (ďalej len „vy“). Sme si vedomí našej povinnosti starostlivo nakladať s vašimi osobnými údajmi, zaistiť ich bezpečnosť a dodržiavať platné predpisy o ochrane súkromia a osobných údajov, najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Ako fungujú tieto Pravidlá

Účelom týchto Pravidiel je poskytnúť jasné vysvetlenie, kedy, prečo a ako získavame a používame informácie, ktoré sa vás môžu týkať (ďalej len „osobné údaje“).

Pravidlá sme vypracovali tak, aby boli pre vás čo najzrozumiteľnejšie. Kliknite na tému v nižšie uvedenom zozname a dozviete sa viac, alebo si jednotlivé témy podrobnejšie preštudujte na rôznych odkazoch. Jednotlivé časti Pravidiel sme označili tak, aby sme vám uľahčili vyhľadanie informácií, ktoré môžu byť pre vás najrelevantnejšie.

Dôležité

Pravidlá si starostlivo prečítajte. Obsahujú dôležité informácie o tom, ako používame osobné údaje, a vysvetľujú vaše zákonné práva. Pravidlá nemajú byť nadradené podmienkam akejkoľvek poistnej zmluvy alebo zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, ani právam, ktoré by ste mohli mať podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Príslušné definície použité v týchto Pravidlách nájdete nižšie:

ACPR: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR) je správny orgán, ktorý monitoruje činnosť bánk a poisťovacích spoločností vo Francúzsku.

Poskytovatelia pomoci: predstavujú špeciálnu kategóriu poskytovateľa služieb, ktorého využívame na to, aby nám pomohol poskytnúť vám okamžitú alebo inú pomoc v súvislosti s niektorými poistkami (napr. niektoré cestovné poistky).

Sprostredkovatelia: sprostredkovatelia pre poistenie vybavujú a dohadujú poistné krytie pre fyzické osoby alebo spoločnosti a rokujú priamo s poisťovateľmi, ako je Chubb, v mene fyzických osôb alebo spoločností, ktoré majú záujem o poistné krytie.

Znalci pre nároky: toto sú  znalci v konkrétnej oblasti, ktorá súvisí s nárokom, napr. v oblasti medicíny, forenzného účtovníctva, mediácie alebo rehabilitácie, ktorých najíma Chubb, aby nám pomohli riadne vyhodnotiť podstatu a hodnotu nároku, poskytli radu pre jeho vyrovnanie a poradili ohľadom riadneho vybavenia žiadateľov.

CNIL: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) reguluje spracúvanie osobných údajov všetkými organizáciami v rámci Francúzska.

Prevádzkovateľ: znamená fyzickú alebo právnickú osobu (napr. spoločnosť), ktorá určuje spôsoby a účely spracovania osobných údajov. Napr. spoločnosť Chubb, ktorá vám predáva poistku, bude vaším Prevádzkovateľom, pretože určuje, ako od vás získa osobné údaje, rozsah údajov, ktoré budú získané, a účely, na ktoré sa použijú.

FCA: FCA je Úrad pre finančný trh (Financial Conduct Authority), ktorý je finančným regulačným orgánom. FCA sa zameriava na reguláciu činnosti subjektov poskytujúcich finančné služby.

ICO: Úrad komisára pre informácie (Information Commissioners Office) reguluje spracovanie osobných údajov všetkými organizáciami v rámci Spojeného kráľovstva.

Likvidátor poistných udalostí: toto je nezávislý špecialista na nároky, ktorý prešetruje komplexné alebo sporné nároky v našom mene.

Iní poisťovatelia/Zaisťovatelia: niektoré poistky sú poistené na spoločnej alebo „syndikovanej“ báze. To znamená, že skupina poisťovateľov (vrátane nás) sa spojí na účel upísania poistky. Poistky môžu byť tiež zaistené, čo znamená, že poisťovateľ si kúpi svoje vlastné poistenie od zaisťovateľa na krytie určitej časti rizika, ktoré upísal poisťovateľ vo vašej poistke. Chubb si kupuje zaistenie a koná aj ako zaisťovateľ pre iné poisťovne.

PRA: PRA je Orgán prudenciálneho dohľadu (Prudential Regulation Authority), čo je finančný regulačný orgán. PRA sa zameriava na prudenciálnu reguláciu subjektov poskytujúcich finančné služby. Pri výkone svojich všeobecných funkcií PRA prispieva k zabezpečeniu primeranej úrovne ochrany poistencov.

Profilovanie: znamená automatizované spracúvanie bez ľudského zásahu (ako sú napr. počítačové programy) na analyzovanie vašich osobných údajov za účelom vyhodnotenia vášho správania sa alebo na predpovedanie vecí o vás, ktoré sú relevantné v kontexte poistenia, ako napr. váš profil pravdepodobného rizika.

Potenciálna poistená osoba a poistená osoba: tento termín používame ako označenie potenciálnych, aktívnych alebo bývalých individuálnych poistníkoch, ako aj všetkých osôb, ktoré majú prospech z poistného krytia podľa jednej z našich poistiek (napríklad ak má zamestnanec prospech z poistného krytia uzavretého jeho zamestnávateľom).

Citlivé osobné údaje: znamenajú akékoľvek osobitné kategórie osobných údajov v zmysle GDPR (t. j. údaje o vašom zdravotnom stave, genetické alebo biometrické údaje, údaje o sexuálnom živote, o sexuálnej orientácii, o rasovom alebo etnickom pôvode, o politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, o členstve v odboroch), ako aj údaje o trestných činoch. V spoločnosti Chubb bežne spracúvame iba Citlivé osobné údaje o zdravotnom stave alebo o trestných činoch (s výnimkou našich zamestnancov, na ktorých sa tieto Pravidlá nevzťahujú).

Poskytovatelia služieb: toto je skupina tretích strán, na ktoré delegujeme určité funkcie nášho podnikania. Máme napr. poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú so správou zriadenia záznamu o novej poistke. Niektorí z týchto poskytovateľov používajú IT aplikácie alebo systémy ´na báze cloudu´, čo znamená, že vaše osobné údaje budú umiestnené na ich serveroch, ale pod našou kontrolou a vedením. Od všetkých našich poskytovateľov služieb požadujeme zachovanie dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov.

Advokáti: často využívame advokátov na to, aby nám poskytli poradenstvo v prípade komplexných alebo sporných nárokov, alebo aby nám poskytli právne poradenstvo, ktoré nesúvisí s nárokom. Okrem toho, ak ste žiadateľom, môžete byť zastúpený svojím vlastným advokátom (svojimi vlastnými advokátmi).

Telematické údaje: umožňujú viac personalizované obnovenie ponuky prostredníctvom použitia údajov, ktoré nám automaticky poskytuje zariadenie monitorujúce vaše správanie. Príkladom je získavanie údajov zo zariadenia zabudovaného vo vozidle, ktoré sníma správanie sa počas jazdy.

Iní správcovia (alebo IS): toto sú spoločnosti mimo skupiny Chubb, ktoré spravujú upisovanie poistiek, vybavovanie nárokov alebo oboje v našom mene. Od všetkých IS požadujeme, aby zabezpečili, že s vašimi osobnými údajmi sa bude nakladať zákonným spôsobom a v súlade s týmito Pravidlami a našimi inštrukciami.

Obsah

Chubb je skupina spoločností, vrátane značiek Combined Insurance a Chubb Life Europe. Spoločnosť patriaca do skupiny Chubb, ktorá bola pôvodne zodpovedná za získavanie informácií o vás, bude v zásade zodpovedná za starostlivosť o vaše osobné údaje (váš Prevádzkovateľ). Ak máte s nami uzavretú poistnú zmluvu, bude to spoločnosť Chubb, ktorá je uvedená v danej zmluve.

Identitu každej spoločnosti, ktorá spracúva vaše osobné údaje v kontexte zabezpečovania vášho poistného krytia, si môžete zistiť nasledovnými spôsobmi:

Ak ste uzavreli poistnú zmluvu sami: meno, adresu a kontaktné údaje vám oznámila spoločnosť Chubb a/alebo sprostredkovateľ, ak ste ju uzavreli prostredníctvom sprostredkovateľa.

Ak uzavrel poistnú zmluvu váš zamestnávateľ alebo tretia strana vo váš prospech: mali by ste kontaktovať vášho zamestnávateľa, ktorý by vám mal oznámiť údaje o spoločnosti Chubb.

Ak boli vaše osobné údaje postúpené inému Prevádzkovateľovi (napr. zaisťovateľovi): prvý Prevádzkovateľ vás bude informovať o iných Prevádzkovateľoch, ktorým poskytli vaše osobné údaje a na ktorých sa môžete obrátiť ohľadom používania vašich osobných údajov, ako je to uvedené v Časti 6 týchto Pravidiel.

Popis subjektov, ktoré tvoria skupinu Chubb, je uvedený na adrese www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/uk-en/footer/privacy-policy/documents/pdf/chubbgroupentities.pdf

Mali by ste vedieť, že hoci jedna spoločnosť Chubb môže byť v zásade zodpovedná za starostlivosť o vaše osobné údaje, informácie sa môžu viesť v databázach, ku ktorým majú prístup aj iné spoločnosti Chubb. V prípade prístupu k vašim osobným údajom budú [všetky] spoločnosti Chubb dodržiavať štandardy uvedené v týchto Pravidlách.

Obyvatelia Kalifornie

Ak ste obyvateľom Kalifornie, prináležia vám určité práva na ochranu súkromia podľa kalifornského práva vrátane zákona štátu Kalifornia o ochrane súkromia spotrebiteľov z roku 2018 („CCPA“). Pozrite si naše oznámenie o ochrane osobných údajov v Kalifornii (California Privacy Notice) www.chubb.com/us-en/online-privacy-policy.html, ktoré tieto práva špecifikuje.

Vo väčšine prípadov je prevádzkovateľom vašich údajov spoločnosť Chubb European Group SE alebo Chubb Life Europe SE, ktorá koná prostredníctvom jednej zo svojich európskych pobočiek. Vždy by ste si však mali skontrolovať svoju poistnú zmluvu (alebo nás priamo kontaktovať) s cieľom overiť si v každom prípade konkrétneho prevádzkovateľa.

Zhromažďujeme a spracúvame necitlivé aj citlivé osobné údaje a osobné údaje týkajúce sa informácií o odsúdeniach v trestnom konaní a o priestupkoch.

Potenciálne poistené osoby a poistené osoby. Na účel upisovania a správy poistných zmlúv získavame informácie o potenciálnom poistencovi, poistníkovi a súvisiacich stranách. Tieto môžu zahŕňať základné a kontaktné informácie o potenciálnom poistencovi, poistníkovi alebo ich zástupcoch a o záležitostiach relevantných pre posúdenie rizika a manažment poistných zmlúv. Potenciálny poistenec alebo poistník môže byť fyzická osoba, spoločnosť alebo ich zástupca. Úroveň a typ osobných údajov, ktoré získavame a používame, sa mení v závislosti od typu poistnej zmluvy, ktorá je predmetom žiadosti, alebo ktorá je v evidencii, a môžu obsahovať informácie o iných fyzických osobách, ktoré možno považovať za súčasť zmluvy. V niektorých prípadoch musíme získať a použiť Citlivé osobné údaje, napr. informácie o zdravotnom stave alebo o predchádzajúcich odsúdeniach v trestnom konaní. Na používanie vašich Citlivých osobných údajov musíme mať zákonnú výnimku – pozri Časť 5, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti.

Ak ste poistená osoba, musíte nám z času na čas poskytnúť osobné údaje tretích strán, napr. o zranenej tretej strane v súvislosti s nárokom podľa poistenia zodpovednosti. Ak je to možné, mali by ste vykonať kroky na informovanie tretej strany, že nám musíte poskytnúť údaje o tejto strane, kde označíte Chubb ako vášho poisťovateľa. My spracujeme jej osobné údaje v súlade s týmito Pravidlami.

Žiadatelia. Ak uplatňujete nárok podľa poistnej zmluvy, získame vaše základné kontaktné údaje spolu s informáciami o povahe vášho nároku a akýchkoľvek predchádzajúcich nárokoch. Ak ste poistená osoba, musíme skontrolovať údaje o poistnej zmluve, podľa ktorej ste poistený, a vaše predchádzajúce nároky. V závislosti od povahy vášho nároku možno budeme musieť získať a použiť Citlivé osobné údaje, napr. údaje o škode na zdraví, ktorá vám vznikla pri nehode.

Obchodní partneri a návštevníci. Ak ste obchodný partner, získame vaše obchodné kontaktné údaje. Informácie môžeme získať aj o vašich odborných znalostiach a praxi.

Môžeme získavať vaše kontaktné údaje, ak navštívite našu webovú stránku, zaregistrujete sa na odber informačných materiálov alebo navštívite jedno z našich podujatí. Ak prostredníctvom našej webovej stránky získavame osobné identifikačné údaje, jasne uvedieme, kedy osobné údaje získavame, a vysvetlíme, čo s nimi zamýšľame robiť. Spoločnosť Chubb môže získavať aj osobné údaje Používateľov, ktorí vstupujú na naše webové stránky, alebo Používateľov, ktorí sa rozhodnú v príslušných online sekciách vyjadriť súhlas so zasielaním informačných materiálov od spoločnosti Chubb alebo s účasťou na niektorom z podujatí organizovaných niektorou zo spoločností v rámci skupiny. Ak prostredníctvom našej webovej stránky získavame osobné identifikačné údaje, jasne uvedieme, kedy osobné údaje získavame, a vysvetlíme, čo s nimi zamýšľame robiť.

Viac informácií o tom, aké údaje získavame, nájdete v Prílohe č. 1.

Potenciálne poistené osoby a poistené osoby

 • Informácie od vás získame priamo pri podaní žiadosti o uzavretie poistnej zmluvy.
 • Informácie o vás nám môže poskytnúť aj sprostredkovateľ pre poistenie, váš zamestnávateľ, rodinný príslušník alebo iná tretia osoba, ktorá žiada o uzavretie poistnej zmluvy, kde ste uvedený vy, alebo ktorá je vo váš prospech
 • Informácie o vás môžeme získať aj z iných zdrojov, ak sa domnievame, že ich získanie je potrebné na efektívne riadenie upisovania rizika spojeného s poistnou zmluvou a/alebo ako pomoc v boji proti finančnej kriminalite. Tieto iné zdroje môžu zahŕňať verejné registre a databázy vedené ratingovými agentúrami a inými dôveryhodnými organizáciami.

Žiadatelia

 • Informácie od vás získame vtedy, ak nám oznámite nárok. Nárok môžete u nás uplatniť priamo, alebo prostredníctvom vášho zástupcu, alebo prostredníctvom vášho sprostredkovateľa, alebo niektorého z našich zástupcov, ktorí spravujú nároky v našom mene. Nároky s vami môžeme prediskutovať telefonicky, osobne alebo prostredníctvom videohovorov vykonávaných nami alebo našimi zástupcami.
 • Informácie o vás môžeme získať aj v prípade, ak nárok uplatňuje iná osoba, ktorá má s vami blízky vzťah, alebo je inak spojená s nárokom – napr. ak je poistník vaším zamestnávateľom, alebo ak ste predmetom nároku tretej strany.
 • Informácie o vás nám môžu poskytnúť aj vaši advokáti (alebo konajúci v mene vášho zamestnávateľa).
 • Informácie môžeme získať aj z iných zdrojov, ak sa domnievame, že ich získanie je potrebné na vyhodnotenie nárokov a/alebo ako pomoc v boji proti finančnej kriminalite. Uvedené môže zahŕňať vyhľadávanie vo verejných registroch, sociálnych médiách a iných online zdrojoch, v ratingových agentúrach a iných dôveryhodných organizáciách.

Obchodní partneri a návštevníci

 • Informácie o vás získame v prípade, ak nám v priebehu spolupráce s nami poskytujete vy alebo vaša spoločnosť vaše kontaktné alebo iné údaje, buď priamo ako obchodný partner alebo ako zástupca vašej spoločnosti.
 • Informácie o vás môžeme získať aj v prípade, ak sa zúčastníte na stretnutiach, podujatiach alebo konferenciách, ktoré organizujeme, alebo ak nás skontaktujete prostredníctvom našej webovej stránky, alebo ak sa zaregistrujete na účel zasielania niektorého z našich informačných materiálov alebo bulletinov.
 • Informácie môžeme získať z iných verejných zdrojov (napr. z webovej stránky vášho zamestnávateľa), ak sa domnievame, že ich získanie je potrebné na manažment nášho vzťahu s našimi obchodnými partnermi.

Vzťahujúce sa na všetkých

 • Keď telefonicky kontaktujete Chubb (napríklad pri uplatnení nároku, alebo ak s nami diskutujete o tomto nároku), alebo keď Chubb telefonicky kontaktuje vás (napríklad na účel ponuky poistenia), môžeme takýto hovor zaznamenávať. Takisto môžeme použiť technológiu interaktívnej hlasovej odpovede („IVR“) s cieľom automatizovať odpovede na hlasové pokyny a analyzovať telefonicky zaznamenávané údaje. Zaznamenávanie hovorov používame ako dôkaz o vašom súhlase s kúpou poistenia alebo na uplatnenie nároku, na vyškolenie našich zamestnancov a na poskytnutie presného záznamu hovoru v prípade sťažností alebo otázok. Takisto môžeme analyzovať nahrávky hovorov s využitím automatizovanej technológie s cieľom zistiť, kde sa môžu vyskytnúť nedostatky v službách poskytovaných zákazníkom (a následne ich riešiť), alebo zistiť potenciálne dôkazy o podvode.

Vaše osobné údaje používame na nižšie uvedené účely. Podrobnejšie informácie vrátane právneho základu, z ktorého v každom prípade vychádzame, nájdete v Prílohe č. 2.

Potenciálne poistené osoby a poistené osoby. Ak ste potenciálny poistenec alebo poistená osoba, vaše osobné údaje použijeme na posúdenie vašej žiadosti o uzavretie poistnej zmluvy, posúdenie a vyhodnotenie rizika a na to, aby sme s vami v súlade s platnými podmienkami uzatvorili poistnú zmluvu. Súčasťou procesu upisovania môže byť aj Profilovanie. Ak s vami uzatvoríme poistnú zmluvu, vaše osobné údaje použijeme na spravovanie vašej poistnej zmluvy, na vybavovanie vašich dopytov a na riadenie procesu obnovy poistenia. Vaše osobné údaje budeme musieť použiť aj na regulačné účely v súvislosti s našimi právnymi a regulačnými povinnosťami poskytovateľa poistenia.

Žiadatelia. Ak ste žiadateľ, vaše osobné údaje použijeme na posúdenie opodstatnenosti vášho nároku a potenciálne na vyplatenie vyrovnania. Vaše osobné údaje môžeme potrebovať aj na vyhodnotenie rizika potenciálneho podvodu, čo je proces, ktorého súčasťou môže byť aj Profilovanie, ktoré využíva automatizované procesy. Ak ste aj poistenou osobou, osobné údaje súvisiace s vaším nárokom použijeme na informovanie o procese obnovy poistenia a potenciálne pre budúce žiadosti o uzavretie zmluvy.

Obchodní partneri a návštevníci. Ak ste obchodný partner, vaše osobné údaje použijeme na riadenie nášho vzťahu s vami vrátane zasielania marketingových materiálov (ak máme príslušné povolenia) a pozvánok na podujatia. V relevantných prípadoch použijeme vaše osobné údaje na poskytovanie služieb alebo na vyžiadanie služieb a na manažment a správu našej zmluvy s vami alebo s vaším zamestnávateľom.

Ak ste návštevník, vaše osobné údaje použijeme zvyčajne na účel registrácie do určitých častí našej webovej stránky, na účel vyžiadania ďalších informácií, zasielania požadovaných referenčných materiálov alebo pozvania na niektoré z našich podujatí. Spoločnosť Chubb používa údaje používateľov, ktorí sa zaregistrovali prostredníctvom jej webových stránok, aj na zasielanie propagačných materiálov alebo pozvánok na podujatia.

Analýza údajov. Pravidelne analyzujeme informácie v našich rôznych systémoch a databázach s cieľom zlepšiť spôsob výkonu našej podnikateľskej činnosti, s cieľom poskytovať lepšie služby a zvýšiť presnosť nášho rizika a iných poistno-matematických modelov. Ešte pred poskytnutím informácií na analýzu vykonávame kroky na ochranu súkromia zoskupovaním a ak je to vhodné aj anonymizovaním polí údajov (najmä v súvislosti s informáciami o poistnej zmluve a údajmi o nároku, ako sú definované v Prílohe č. 1).

Zabezpečíme používanie vašich osobných údajov len na účely uvedené v Časti 4 a v Prílohe č. 2, ak sme spokojní s tým že:

 • ste nám poskytli súhlas s použitím údajov takým spôsobom, že použitie vašich osobných údajov nami je potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie krokov smerujúcich k uzavretiu zmluvy s vami (napr. manažment vašej poistnej zmluvy), alebo
 • použitie vašich osobných údajov nami je potrebné na splnenie príslušnej zákonnej alebo regulačnej povinnosti, ktorú máme (napr. na splnenie regulačnej povinnosti uloženej príslušným regulačným orgánom), alebo
 • použitie vašich osobných údajov nami je potrebné na podporu 'oprávnených záujmov', ktoré máme ako podnikateľ (napr. na zlepšenie našich produktov alebo na vykonávanie analýzy vo všetkých našich súboroch údajov) pod podmienkou, že sa po celý čas vykonáva spôsobom, ktorý je primeraný a ktorý rešpektuje vaše práva na ochranu osobných údajov.

Pred získaním a/alebo použitím akýchkoľvek Citlivých osobných údajov stanovíme zákonnú výnimku, ktorá nám umožní tieto informácie použiť. Ak sa vaše Citlivé osobné údaje získavajú prostredníctvom formulára (vrátane webového sídla) alebo telefonicky, ďalšie informácie o výnimke môžu byť uvedené v tomto formulári. Výnimka bude spravidla nasledovná:

 • váš výslovný súhlas (ak je súhlas od vás výslovne vyžiadaný vo formulári na zber údajov v znení, ktoré odkazuje na váš súhlas);
 • zriadenie, uplatnenie alebo obrana právnych nárokov z našej strany alebo tretími stranami; alebo
 • konkrétna výnimka poskytnutá podľa vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov EÚ a iných štátov implementujúcich GDPR, ktorá je relevantná pre poisťovníctvo, napr. výnimka na ´poistné účely´ podľa zákona o ochrane osobných údajov z roku 2018 platného v Spojenom kráľovstve, alebo  spracovanie osobných údajov rodinných príslušníkov poistenej osoby a Citlivých osobných údajov fyzických osôb v skupinovej poistnej zmluve.

UPOZORNENIE. Ak vyjadríte výslovný súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov alebo Citlivých osobných údajov, váš súhlas s takýmto spracúvaním môžete kedykoľvek odvolať. Mali by ste však vedieť, že ak sa tak rozhodnete urobiť, možno vám už nebudeme môcť naďalej poskytovať poistné služby (a ak odvoláte súhlas s používaním osobných údajov daný poisťovateľovi alebo zaisťovateľovi, potom možno nebudeme môcť ďalej poskytovať poistné krytie). Uvedené môže znamenať, že vaša poistná zmluva sa bude musieť zrušiť. Ak sa rozhodnete váš súhlas odvolať, povieme vám viac o možných dôsledkoch a účinkoch zrušenia (môže sa stať, že budete mať problémy so získaním poistného krytia kdekoľvek inde), ako aj o akýchkoľvek poplatkoch spojených so zrušením.

Viac o tom, aké informácie o vás získavame a používame a prečo je podľa nášho názoru vhodné tieto informácie používať na dané činnosti, nájdete v príslušnej Prílohe č. 2 vo vzťahu k vašej jurisdikcii.

Pracujeme s mnohými tretími stranami s cieľom lepšie riadiť naše podnikanie a poskytovať lepšie služby. Prístup k vašim osobným údajom môžu priebežne potrebovať tretie strany.

Vo vzťahu k Potenciálnym poisteným osobám a poisteným osobám môžu medzi tieto tretie strany patriť:

 • Sprostredkovatelia, Iní poisťovatelia/Zaisťovatelia a Iní správcovia, ktorí spolupracujú s nami a pomáhajú nám manažovať proces upisovania a spravovať naše poistné zmluvy;
 • Poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú manažovať naše IT a back office systémy;
 • naši regulátori, medzi ktorých môže patriť akýkoľvek príslušný regulačný orgán, napr.:

(a) akýkoľvek orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov v zmysle nižšie uvedeného, najmä však CNIL (vo vzťahu k hlavnej prevádzkarni spoločnosti Chubb v EÚ vo Francúzsku) alebo ICO (v Spojenom kráľovstve);

(b) akýkoľvek orgán pre poisťovníctvo/finančné služby, najmä však ACPR (vo vzťahu k hlavnej prevádzkarni spoločnosti Chubb v EÚ vo Francúzsku) alebo FCA alebo PRA (v Spojenom kráľovstve);

(c) ako aj ďalšie regulačné orgány a orgány činné v trestnom konaní v EÚ a vo svete;

 • ratingové agentúry a organizácie pracujúce na predchádzaní podvodom pri poskytovaní finančných služieb;
 • advokáti a ďalšie firmy poskytujúce odborné služby.

Vo vzťahu k Žiadateľom môžu medzi tieto tretie strany patriť:

 • Iní správcovia, ktorí s nami spolupracujú a pomáhajú nám manažovať proces uplatnenia nárokov;
 • Likvidátori poistných udalostí a Znalci pre nároky, ktorí nám pomáhajú vyhodnotiť a manažovať nároky;
 • Poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú manažovať naše IT a back office systémy;
 • Poskytovatelia pomoci, ktorí nám môžu pomôcť pri poskytnutí pomoci vám v prípade nároku;
 • Advokáti, ktorí môžu byť právnymi zástupcami vás, nás alebo tretej strany – žiadateľa;
 • ratingové agentúry a organizácie pracujúce na predchádzaní podvodom pri poskytovaní finančných služieb.

My môžeme mať uložené zákonné alebo regulačné povinnosti poskytnúť vaše osobné údaje súdom, regulátorom (úradom), orgánom činným v trestnom konaní alebo v niektorých prípadoch iným poisťovateľom. Ak budeme predávať časť nášho podniku, budeme musieť preniesť vaše osobné údaje nadobúdateľovi takéhoto podniku.

Vaše osobné údaje môžeme používať na zasielanie priamej marketingovej komunikácie o našich poistných produktoch alebo našich súvisiacich službách. Marketingová komunikácia môže byť realizovaná vo forme e-mailu, pošty, SMS, telefonicky alebo prostredníctvom cielených online reklám. V prípade marketingu vo vzťahu k spotrebiteľom, alebo ak to inak vyžadujú platné právne predpisy, zameriame marketing na vás iba vtedy, ak ste vyjadrili svoj súhlas s marketingom, pokiaľ sa marketing netýka rovnakých alebo podobných produktov a služieb, ktoré sme už predtým u vás propagovali, a preto sme získali vaše kontaktné údaje.

Marketing môžeme zacieliť na spoločnosti, ak takýto marketing výslovne neodmietli.

Vo väčšine prípadov je spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely založené na našich oprávnených záujmoch poskytovať informácie, ktoré by pre vás mohli byť užitočné pri správe vašich poistených rizík, pri obnove poistenia a iných produktoch, službách a ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať, hoci v niektorých prípadoch (napr. ak to vyžaduje zákon) môže byť založené na vašom súhlase. Máte právo kedykoľvek zabrániť priamemu marketingu v akejkoľvek forme – toto možno vykonať sledovaním opt-out odkazov (linkov) v elektronickej komunikácii alebo tak, že sa s nami skontaktujete s použitím údajov uvedených v Časti 12.

Prijímame opatrenia na obmedzenie priameho marketingu na rozumnú a primeranú úroveň a na zasielanie správ, ktoré podľa nášho názoru môžu byť pre vás zaujímavé alebo relevantné na základe informácií, ktoré o vás máme.

Priebežne musíme poskytovať vaše osobné údaje členom skupiny Chubb, ktorí môžu mať sídlo mimo Európy (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Okrem toho môžeme povoliť našim Poskytovateľom služieb alebo Poskytovateľom pomoci, ktorí môžu mať sídlo mimo Európy, prístup k vašim osobným údajom. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj do iných krajín, napr. ak dostaneme žiadosť o právnu pomoc alebo žiadosť týkajúcu sa regulácie od zahraničného orgánu činného v trestnom konaní.

Vždy prijímame opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa akýkoľvek medzinárodný prenos informácií vykonal starostlivo a aby boli chránené vaše práva a záujmy:

 • vaše osobné údaje budeme prenášať len do krajín, ktoré sú uznané ako krajiny zaručujúce primeranú úroveň právnej ochrany, alebo ak máme za to, že existujú alternatívne dojednania zamerané na ochranu vašich práv na rešpektovanie súkromia.
 • prenosy v rámci skupiny spoločností Chubb budú upravené internou dohodou v rámci skupiny, ktorá poskytuje konkrétnu zmluvnú ochranu (známe ako ´štandardné zmluvné doložky´) navrhnutú s cieľom zabezpečiť, že vaše osobné údaje budú požívať primeranú a konzistentnú úroveň ochrany vždy, keď dochádza k ich prenosu v rámci skupiny Chubb;
 • prenosy Poskytovateľom služieb a iným tretím stranám budú vždy chránené zmluvnými záväzkami a v prípade potreby aj ďalšími zabezpečeniami;
 • všetky žiadosti o poskytnutie údajov, ktoré dostaneme od orgánov činných v trestnom konaní alebo regulátorov, budú podrobne preskúmané ešte pred poskytnutím osobných údajov.

Máte právo požiadať nás o viac informácií o ochrane, ktorú sme zaviedli tak, ako je uvedené vyššie. Ak požadujete ďalšie informácie, skontaktujte sa s nami postupom uvedeným v Časti 12.

'Automatizované rozhodovanie' označuje rozhodnutie, ktoré sa prijíma výlučne na báze automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov. To znamená spracúvanie s použitím napr. softvérového kódu alebo algoritmu, ktoré nevyžaduje ľudský zásah.

Keďže Profilovanie využíva automatizované spracúvanie, je niekedy spojené s automatizovaným rozhodovaním. Nie všetky výsledky profilovania majú za následok automatizované rozhodnutie, ale môže sa tak stať.

Ak ste Potenciálna poistená osoba alebo poistená osoba, môžeme využívať automatizované rozhodovanie na to, aby sme vo vzťahu k vám vykonali posúdenie kredibility klienta. V kontexte upisovania poistky sa profilovanie bežne realizuje na základe informácií o vašom osobnom riziku (ako je definované v Prílohe č. 1) na vyhodnotenie vášho individuálneho rizika (alebo dopadu, aký môže mať vaše poistenie na kumulatívne riziko skupiny Poistených osôb) na účel výpočtu poistného alebo na rozhodnutie o tom, či bude poistné krytie rozšírené alebo obnovené. Automatizované rozhodovanie môžeme aplikovať aj na Telematické údaje, aby sme mohli rozhodnúť o ponukách na obnovu poistenia.

Ak ste Žiadateľom, môžeme použiť automatizované rozhodovanie, aby sme rozhodli či váš nárok prijmeme alebo zamietneme. Nie všetky nároky sa spracúvajú pomocou automatizovaného rozhodovania – zložitejšie nároky sa odovzdávajú pracovníkovi zodpovednému za vybavovanie nárokov na manuálne posúdenie.

Zaviedli sme automatizované rozhodovanie, pretože nám pomáha rýchlejšie a presnejšie spracovať jednoduché nároky, čo uľahčuje priebeh vybavovania nárokov pre všetky strany. Naše algoritmy prechádzajú prísnym testovaním predtým, ako sa použijú ako súčasť procesu riešenia nárokov.

Ak používame automatizované rozhodovanie, opierame sa o tieto právne základy:

·       V prípade všetkých osobných údajov, ktoré nie sú citlivé (napr. meno, adresa, e-mail, telefónne číslo), je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy (t. j. poistnej zmluvy).

 

·       Pre všetky osobitné kategórie osobných údajov (napr. údaje o vašom zdravotnom stave, ktoré môžu byť relevantné ako súčasť vášho nároku):

 

o    ak spracovanie závisí od vášho výslovného súhlasu podľa práva členského štátu, požiadame vás o súhlas pri podávaní nároku;

              prípadne, ak sa výslovný súhlas nevyžaduje, uplatní sa právny základ,

o    ak je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov dôležitého verejného záujmu na základe práva členského štátu, ktoré umožňuje spracúvanie údajov o vašom zdravotnom stave v súvislosti s poistnými nárokmi.

Ak používame automatizované rozhodovanie na prijatie dôležitého rozhodnutia o vás (napr. zamietnutie nároku), môžete:

·       napadnúť automatizované rozhodnutie/požiadať o ľudskú intervenciu – ak tak urobíte, požiadame jedného z našich pracovníkov pre vybavovanie nárokov, aby preskúmal automatizované rozhodnutie a určil, či je správne; alebo

 

·       vyjadriť svoj názor na automatizované rozhodnutie.

 

Ak ste Žiadateľom, Profilovanie alebo iné formy automatizovaného spracúvania môžeme použiť na posúdenie pravdepodobnosti, či môže byť váš nárok určitým spôsobom podvodný alebo podozrivý.

Ak sú pre Profilovanie relevantné Citlivé osobné údaje alebo informácie o odsúdeniach v trestnom konaní, napr. lekárske správy na účely životného poistenia alebo informácie o spáchaní priestupku pri jazde motorovým vozidlom na účely zmluvného poistenia motorového vozidla, vaše Citlivé osobné údaje sa môžu použiť aj v modeloch.

V prípade automatizovaného rozhodovania máte určité práva, ak má na vás dané rozhodnutie značný účinok vrátane prípadu, kedy má na vás právny účinok. Pozri Časti 11 a 12, kde je o vašich právach uvedených viac informácií.

Vaše osobné údaje uchovávame takú dlhú dobu, aká je primerane potrebná na účely uvedené v Časti 4 týchto Pravidiel. V niektorých prípadoch môžeme uchovávať vaše osobné údaje aj dlhšie, napr. ak sme povinní tak urobiť v súlade s právnymi, regulačnými, daňovými alebo účtovnými požiadavkami.

Ak máte napríklad uzatvorené úrazové a zdravotné poistenie, vaše osobné údaje sa zvyčajne uchovávajú 10 rokov po zrušení alebo zániku poistenia, pokiaľ sa neuplatní výnimka.

Ak ste prvým žiadateľom uplatňujúcim si nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy, ktorá kryje škodu na majetku, vaše osobné údaje v spise k poistnej udalosti sa zvyčajne uchovávajú po dobu trvania poistnej zmluvy a 10 rokov po likvidácii poistnej udalosti, zániku alebo zrušení poistnej zmluvy podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie, pokiaľ sa neuplatní výnimka.

Môžu sa uplatňovať iné lehoty uchovávania údajov. Viac informácií vám na požiadanie poskytne Zodpovedná osoba (ktorej kontaktné údaje sú uvedené v Časti 12).

Za špecifických okolností môžeme vaše osobné údaje uchovávať aj dlhšie, aby sme mali presný záznam o vašom styku s nami v prípade akýchkoľvek sťažností alebo námietok, alebo ak sa dôvodne domnievame, že existuje možnosť súdneho sporu, ktorý sa týka vašich osobných údajov alebo vášho styku s nami.

Dodržiavame zásady uchovávania osobných údajov, ktoré aplikujeme na záznamy v našej opatere. Ak vaše osobné údaje už nie sú viac potrebné, zabezpečíme buď ich bezpečné vymazanie alebo uchovanie tak, že sa nebudú pri podnikateľskej činnosti ďalej používať.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte viaceré práva.

Môžete požiadať o prístup k vašim údajom, o opravu akýchkoľvek chýb v našich súboroch, o vymazanie záznamov, ak už nie sú potrebné, o obmedzenie spracúvania vašich údajov, môžete namietať spracúvanie vašich údajov, máte právo na prenosnosť údajov a máte právo na rôzne informácie v súvislosti s Automatizovaným rozhodovaním a Profilovaním alebo v súvislosti s právnym základom  pre medzinárodné prenosy. Môžete si uplatniť aj právo podať sťažnosť vášmu dozornému orgánu. Viac informácií o každom z uvedených práv nájdete po kliknutí na príslušný odkaz alebo v nižšie uvedenej tabuľke.

Na účel uplatnenia vašich práv sa môžete s nami skontaktovať, ako je uvedené v Časti 12. Pri uplatnení vašich práv si vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné:

Právo Čo to znamená
Prístup

Môžete nás požiadať:

 • o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje;
 • o zaslanie kópie uvedených údajov;
 • o poskytnutie iných informácií o vašich osobných údajoch, napr. aké údaje máme, na čo ich používame, komu ich poskytujeme, či ich prenášame do zahraničia a ako ich chránime, ako dlho ich uchovávame, aké práva máte, ako môžete podať sťažnosť, odkiaľ sme vaše údaje získali a či sme vykonali akékoľvek Automatizované rozhodovanie alebo Profilovanie, to všetko v rozsahu, v akom vám neboli takéto informácie už poskytnuté v týchto Pravidlách.
Oprava

Môžete nás požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov.

Pred vykonaním opravy si môžeme preveriť správnosť údajov.

Vymazanie

Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ale iba v prípade, ak:

 • nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli získané; alebo
 • ste odvolali váš súhlas (ak je spracovanie údajov založené na súhlase); alebo
 • po úspešnom uplatnení práva namietať (pozri 'Námietka' nižšie); alebo
 • boli spracované nezákonne; alebo
 • sa domáhate splnenia zákonnej povinnosti na strane spoločnosti Chubb.

Nie sme povinní vyhovieť vašej  žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov, ak je spracúvanie vašich osobných údajov potrebné:

 • na splnenie zákonnej povinnosti; alebo
 • na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

Existujú určité iné okolnosti, kedy nie sme povinní vyhovieť vašej žiadosti o vymazanie, hoci tieto predstavujú najpravdepodobnejšie okolnosti, kedy by sme takúto žiadosť zamietli.

Obmedzenie

Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov (t. j. síce o ich uchovávanie, ale nepoužívanie), to však iba v prípade, ak:

 • sa namieta ich správnosť (pozri Oprava), aby sme mohli overiť ich správnosť; alebo
 • spracúvanie je nezákonné, ale nechcete ich vymazať; alebo
 • už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli získané, ale my ich ešte potrebujeme na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov; alebo
 • namietali ste spracúvanie a prebieha overenie prevládajúcich oprávnených dôvodov na spracúvanie.

Vaše osobné údaje môžeme naďalej používať aj po doručení žiadosti o obmedzenie spracúvania, ak:

 • máme váš súhlas; alebo
 • na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov; alebo
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.
Prenosnosť

Môžete nás požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte, alebo môžete požiadať o ich ´prenos´ priamo inému Prevádzkovateľovi, ale iba v prípade, ak:

 • je spracúvanie založené na vašom súhlase alebo na plnení zmluvy uzavretej s vami; a
 • sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo na prenosnosť sa týka iba údajov, ktoré ste poskytli.

Právo namietať


Môžete namietať akékoľvek spracúvanie vašich osobných údajov, právnym základom ktorého sú naše 'oprávnené záujmy', ak sa domnievate, že vaše základné práva a slobody prevažujú nad našimi oprávnenými záujmami.

Po uplatnení práva namietať spracúvanie vašich osobných údajov máme možnosť preukázať, že naše závažné oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi právami a slobodami.

Automatizované rozhodovanie

Môžete požiadať o to, aby ste nepodliehali rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (pozri Časť 9), ale iba v prípade, ak takéto rozhodnutie:

 • má za následok právne účinky, ktoré sa vás týkajú (napr. zamietnutie nároku); alebo
 • majú na vás iný podstatný vplyv.

V takýchto situáciách máte pri rozhodovaní právo na ľudský zásah a my prijmeme opatrenia, aby ste mohli vyjadriť svoje stanovisko a/alebo napadnúť automatizované rozhodnutie.

Vaše právo nepodliehať automatizovanému rozhodovaniu neplatí v prípade, ak prijímané rozhodnutie:

 • je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy uzavretej s vami;
 • je povolené zákonom a existujú primerané záruky ochrany vašich práv a slobôd; alebo
 • je založené na vašom výslovnom súhlase.

V takýchto situáciách však máte pri rozhodovaní stále právo na ľudský zásah a my prijmeme opatrenia, aby ste mohli vyjadriť svoje stanovisko a/alebo napadnúť automatizované rozhodnutie.

Odvolanie súhlasu Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na súhlase (pozri Prílohu č. 2), môžete svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Medzinárodné prenosy

Môžete požiadať o zaslanie kópie opatrení zaručujúcich ochranu alebo odkaz na ne, podľa ktorých sa vaše osobné údaje prenášajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Z dôvodu obchodnej citlivosti môžeme upraviť zmluvy o prenose údajov alebo súvisiace dokumenty (t. j. skryť určité informácie uvedené v týchto dokumentoch).

Dozorný orgán

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v mieste svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo údajného porušenia GDPR v súvislosti s naším spracúvaním vašich osobných údajov.

Príslušné dozorné orgány pre každú relevantnú jurisdikciu sú nasledovné:

Spojené kráľovstvo

ICO (https://ico.org.uk/).

Rakúsko

Austrian Data Protection Authority (Österreichische Datenschutzbehörde), (https://www.dsb.gv.at)

Belgicko

Belgian Data Protection Authority (www.dataprotectionauthority.be)

Holandsko

The Data Protection Authority (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)

Bulharsko

CPDP (https://www.cpdp.bg/)

Česká republika

Úřad pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ, https://uoou.cz/)

Dánsko

Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/)

Faerské ostrovy

Dátueftirlitið (https://dat.fo/)

Fínsko

Tietosuojavaltuutetun toimisto  (https://tietosuoja.fi/)

Francúzsko

CNIL (www.cnil.fr)

Nemecko

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/),

• Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (https://www.lda.bayern.de),

• Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-berlin.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (https://www.lda.brandenburg.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (https://www.datenschutz.bremen.de/),

• Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-hamburg.de),

• Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.hessen.de),

• Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (https://www.datenschutz-mv.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (https://www.lfd.niedersachsen.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (https://www.datenschutz.rlp.de),

• Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.saarland.de),

• Sächsischer Datenschutzbeauftragter (https://www.saechsdsb.de/),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (https://datenschutz.sachsen-anhalt.de),

• Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (https://www.datenschutzzentrum.de),

• Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (https://www.tlfdi.de).

Gibraltár

Gibraltar Regulatory Authority (https://www.gra.gi/data-protection)

Maďarsko

NAIH (seat: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., phone: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Írsko

CBI (www.centralbank.ie/) and DPC (www.dataprotection.ie/)

Taliansko

Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it.)

Nórsko

Norway Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/)

Poľsko

PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

(https://www.uodo.gov.pl/pl)

Portugalsko

CNPD https://www.cnpd.pt/)

Španielsko

AEPD (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es)

Švédsko

Integritetsskyddsmyndigheten  (www.imy.se)

Prosíme vás, aby ste sa pokúsili vyriešiť akékoľvek záležitosti najprv s nami, hoci máte právo kedykoľvek kontaktovať váš dozorný orgán.

Totožnosť Dôvernosť všetkých záznamov obsahujúcich osobné údaje berieme vážne a ak podáte žiadosť v súvislosti s takýmito záznamami, vyhradzujeme si právo požiadať vás o predloženie dokladu vašej totožnosti.
Poplatky Za výkon akýchkoľvek vašich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi nebudeme účtovať žiadny poplatok, pokiaľ nebude vaša žiadosť o prístup k informáciám neopodstatnená, nepríslušná alebo neprimeraná, pričom v takomto prípade budeme účtovať sumu primeranú za daných okolností. Akékoľvek poplatky vám oznámime ešte pred vybavením vašej žiadosti.
Termíny Na každú dôvodnú žiadosť sa pokúsime odpovedať do jedného mesiaca, pokiaľ nebude mimoriadne komplikovaná, alebo ak nepodáte niekoľko žiadostí; v takom prípade sa pokúsime odpovedať do troch mesiacov. Ak nám vybavenie bude trvať viac ako jeden mesiac, budeme vás informovať. Môžeme vás požiadať o informáciu, čo presne chcete obdržať, alebo v čom spočívajú vaše obavy. Toto nám pomôže vybaviť vašu žiadosť rýchlejšie.
Práva tretej strany Nemusíme vybaviť žiadosť, ktorá by mala negatívny vplyv na práva a slobody iných dotknutých osôb.

 

Primárnym kontaktným miestom pre všetky záležitosti, ktoré vyplývajú z týchto Pravidiel, vrátane žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb, je naša Zodpovedná osoba.

Zodpovednú osobu možno kontaktovať nasledovnými spôsobmi:

E-mail:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Napíšte nám:

Data Protection Officer,

Chubb, 100 Leadenhall Street,

EC3A 3BP, Londýn

Spojené kráľovstvo

Ak máte sťažnosť alebo obavu, ako používame vaše osobné údaje, najprv sa, prosím, skontaktujte s nami; pokúsime sa vyriešiť danú záležitosť čo najskôr. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na váš vnútroštátny dozorný orgán.

Aktualizované v Joulukuu 2022

Doplňujúce informácie na účely spracúvania podľa francúzskeho práva:

Vo Francúzsku máte tieto ďalšie práva:

Pokyny na spracúvanie vašich údajov po vašej smrti: máte právo na dať pokyny na spracúvanie  osobných údajov po vašej smrti nasledovne:

 • Môžete dať pokyny na výkon vašich práv podľa tejto časti po vašej smrti, najmä pokiaľ ide o dobu uchovávania, vymazanie a/alebo oznámenie vašich údajov, ako aj určiť osobu zodpovednú za výkon týchto práv.
 • Môžete dať všeobecné pokyny a zveriť ich dôveryhodnej tretej strane, ako aj všeobecnému registru vytvorenému na základe vyhlášky.
 • Môžete dať pokyny špecifické pre spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou Chubb a poslať nám ich na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.
 • Svoje pokyny môžete kedykoľvek odvolať alebo upraviť.

Dedenie: V prípade vašho úmrtia môže vyššie uvedené práva týkajúce sa vašich osobných údajov  uplatniť osoba, ktorá má osobný záujem na vašich osobných údajoch, alebo koná vo vašom mene ako váš zástupca alebo z rodinných dôvodov hodných ochrany. Môžete výslovne zakázať výkon niektorých z vyššie uvedených práv nadobúdateľom práv zaslaním písomného vyhlásenia spoločnosti Chubb na adresy uvedené v Časti 12. Vyhlásenie môže byť neskôr odvolané alebo zmenené rovnakým spôsobom.

Doplňujúce informácie na účely spracúvania podľa talianskeho práva:

V súlade s usmerneniami a rozhodnutiami Talianskeho úradu na ochranu osobných údajov sa profilovanie vykonáva bez Citlivých osobných údajov a je založené na súhlase dotknutej osoby alebo –ak profilovanie nie je invazívne a v závislosti od použitých osobných údajov a typu vykonávanej monitorovacej činnosti – na základe oprávneného záujmu spoločnosti Chubb.

Doplňujúce informácie na účely spracúvania podľa írskeho práva:

Údaje o vašej poistnej zmluve zaevidujeme aj v databáze zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (Motor Third Party Liability Database), ktorú vedie Írsky úrad poisťovateľov motorových vozidiel (Motor Insurers Bureau of Ireland) (MIBI). MIBI poskytne tieto informácie ministrovi dopravy, cestovného ruchu a športu a An Garda Síochána na účely § 78A zákona o cestnej premávke z roku 1961 (v znení neskorších predpisov). MIBI môže tieto informácie použiť aj:

 • na splnenie svojich vlastných zákonných povinností (napr. na poskytnutie informácií občanom, ktorí sa stali účastníkmi nehody s neidentifikovaným vodičom podľa nariadenia 5(5) SI 651/2003 (v znení neskorších predpisov)); a
 • na plnenie svojich záväzkov podľa dohody s ministrom dopravy z 29. januára 2009 (v znení neskorších zmien a doplnení), ktorá bola uzavretá s cieľom poskytnúť náhradu škody osobám, ktoré sa stali účastníkmi dopravnej nehody s nepoistenými vodičmi.

Viac informácií nájdete na webovej stránke MIBI v časti venovanej ochrane osobných údajov na tomto odkaze. Stránka bude aktualizovaná tak www.mibi.ie/, aby zohľadňovala MTPL, keď bude projekt spustený.

Ak sú vaše osobné údaje uchovávané v našich databázach a ak majú k týmto informáciám prístup aj iné spoločnosti Chubb, vaše osobné údaje budú prenesené aj týmto príslušným spoločnostiam Chubb.

Doplňujúce informácie na účely spracúvania podľa holandského práva:

Spracúvanie osobných údajov v Holandsku upravuje aj Kódex správania „Spracúvanie osobných údajov“ (Gedragscode „Verwerking Persoonsgegevens“) Holandskej asociácie poisťovateľov. Text kódexu si môžete pozrieť na webovej stránke Asociácie poisťovateľov www.verzekeraars.nl/dutch-association-of-insurers, alebo si ho môžete vyžiadať od Asociácie poisťovateľov: Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefón +31(0)70-3338500.

V Holandsku môže spoločnosť Chubb používať vaše osobné údaje na účely dodržiavania záväznej samoregulácie, ako je napríklad Systém varovania pred protokolárnymi udalosťami pre finančné inštitúcie (Protocol Incident Warning System for Financial Institutions) (PIFI) www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/protocol-incidentenwaarschuwingssysteem-financiële-instellingen v Holandsku.

Doplňujúce informácie na účely spracúvania podľa práva Spojeného kráľovstva:

V Spojenom kráľovstve, poistenie zahŕňa užívanie a poskytovanie vašich osobných údajov rôznymi účastníkmi poistného trhu, ako napríklad sprostredkovateľmi, poisťovateľmi a zaisťovateľmi. Londýnske oznámenie o hlavnom užívaní osobných údajov na poistnom trhu (the London Insurance Market Core Uses Information Notice) www.londonmarketgroup.co.uk/gdpr stanovuje nevyhnutné hlavné užívanie a poskytovanie osobných údajov. Naše hlavné užívanie a poskytovanie je konzistentné s Londýnskym oznámením o hlavnom užívaní osobných údajov na trhu (The London Market Core Uses Information Notice), ktoré vám odporúčame pozrieť si.

Doplňujúce informácie na účely spracúvania podľa španielskeho práva:

V Španielsku navyše zablokujeme vaše osobné údaje, ak boli spracované na základe žiadosti o opravu alebo vymazanie. Blokovanie údajov spočíva v identifikácii a uchovaní údajov, zabezpečení príslušných technických a organizačných opatrení na zastavenie ich spracúvania vrátane ich vizualizácie; uvedené nemá vplyv na prístup príslušných orgánov k údajom alebo na prípadné záväzky vyplývajúce zo spracúvania údajov a len do uplynutia premlčacej doby. Keď sa tak stane, údaje vymažeme/anonymizujeme.

Doplňujúce informácie na účely spracúvania podľa poľského práva:

Primárnym kontaktným miestom pre všetky záležitosti, ktoré vyplývajú z týchto Pravidiel v Poľsku je Nikolai Dythtchenko.

Zásady ochrany osobných údajov v iných jazykoch