skip to main content

Databeskyttelse hos Chubb

Hos Chubb (”vi” eller ”os”) indsamler og anvender vi rutinemæssigt oplysninger om personer, herunder sikrede, skadesanmeldere eller samarbejdspartnere (”dig”). Vi er bevidste om vores ansvar og behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler, herunder navnlig databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Formål

Formålet med privatlivspolitikken er at oplyse dig om, hvornår, hvorfor og hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig (”personoplysninger”).

Vi har udarbejdet privatlivspolitikken så brugervenligt som muligt. Klik på et emne i listen nedenfor for yderligere oplysninger eller følg de forskellige links, hvis du vil vide mere om et givent emne. Vi har fremhævet afsnittene i privatlivspolitikken for at gøre det lettere for dig at navigere rundt i dem og finde de oplysninger, der er mest relevante for dig.

Vigtigt

Læs privatlivspolitikken omhyggeligt. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvordan vi anvender personoplysninger og angiver dine lovbestemte rettigheder. Privatlivspolitikken tilsidesætter ikke vilkår i dine forsikringspolicer og aftaler med os eller øvrige rettigheder, du måtte have i henhold til gældende databeskyttelsesregler.

Se definitionerne nedenfor, der anvendes i hele privatlivspolitikken:

ACPR: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR) er en forvaltningsmyndighed, der fører tilsyn med bankers og forsikringsselskabers aktiviteter i Frankrig.

Assistanceorganisationer: Dette er en særlig kategori af serviceleverandører, som vi bruger til at yde akut og anden assistance til dig i forbindelse med visse forsikringer (f.eks. visse rejseforsikringer). 

Mæglere: Forsikringsmæglere formidler og forhandler om forsikringsdækning for privatpersoner og virksomheder og handler direkte med forsikringsselskaberne, herunder Chubb, på vegne af de privatpersoner eller virksomheder, der ønsker forsikring.

Sagkyndige: Sagkyndige er sagkyndige inden for et bestemt område, der er relevant i forhold til en skade, f.eks. lægevidenskab, efterforskning af økonomisk kriminalitet, mediation eller revalidering, og som antages af Chubb til at bistå med korrekt vurdering af et kravs berettigelse og værdi, rådgivning om opgørelsen heraf samt om korrekt behandling af skadesanmelderne.

CNIL: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt af alle organisationer i Frankrig.

Dataansvarlig: Dataansvarlig betyder en fysisk eller juridisk person (f.eks. en virksomhed), der afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. F.eks. vil et Chubb-selskab, der sælger en forsikring til dig, være dataansvarlig over for dig, idet selskabet afgør, hvordan det vil indsamle personoplysninger fra dig, i hvilket omfang der vil blive indsamlet oplysninger, og hvilke formål de vil blive brugt til.

FCA: FCA er Financial Conduct Authority, som er det britiske finanstilsyn. FCA fører tilsyn med finansielle virksomheders adfærd.

ICO: Information Commissioners Office, som er det britiske datatilsyn, fører tilsyn med den behandling af personoplysninger, der foretages af alle virksomheder i Storbritannien.

Taksator: Taksatorer er uafhængige skadekonsulenter med speciale i vurdering af skader, der på vores vegne undersøger komplicerede skader eller skader, hvorom der er uenighed. 

Andre forsikringsselskaber/genforsikringsselskaber: Nogle forsikringer tegnes i fællesskab eller i et ”syndikat”. Dette betyder, at en kreds af forsikringsselskaber (herunder os) går sammen om at tegne en forsikring. Forsikringer kan også genforsikres, hvilket vil sige, at forsikringsselskabet selv tegner forsikring hos et genforsikringsselskab til dækning af nogle af de risici, som forsikringsselskabet har forsikret i henhold til din forsikring. Chubb genforsikrer sig og fungerer også som genforsikringsselskab for andre forsikringsselskaber.

PRA: PRA er Prudential Regulation Authority, som er en finansiel tilsynsmyndighed. PRA er ansvarlig for at føre tilsyn med finansielle virksomheder. Ved udførelsen af sine opgaver er PRA ansvarlig for at bidrage til at sikre en passende grad af beskyttelse af forsikringstagerne.

Profilering: Ved profilering forstås enhver form for automatisk behandling uden menneskelig indgriben (f.eks. computerprogrammer) til at analysere dine personoplysninger for at evaluere din adfærd eller forudsige forhold vedrørende dig, der er relevante i forsikringssammenhæng, f.eks. din forventede risikoprofil.

Sikrede og fremtidige sikrede: Denne term bruges om tidligere, nuværende eller fremtidige forsikringstagere samt fysiske personer, der er omfattet af forsikringsdækning i henhold til en af vores policer (f.eks. når en medarbejder er omfattet af en forsikring tegnet af dennes arbejdsgiver).

Følsomme personoplysninger: Ved følsomme personoplysninger forstås særlige kategorier af personoplysninger i henhold til GDPR (dvs. helbredsoplysninger, genetiske eller biometriske data, oplysninger om seksuelle forhold, seksuel orientering, race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold) samt oplysninger om strafbare forhold. Hos Chubb behandler vi normalt kun følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold (undtagen i forbindelse med vores medarbejdere, hvilket ligger uden for denne privatlivspolitik).

Serviceleverandører: Serviceleverandører omfatter en række tredjeparter, hvortil vi outsourcer visse funktioner i vores virksomhed. Vi har f.eks. serviceleverandører, der bistår i forbindelse med håndtering af oprettelsen af nye policer. Nogle af disse leverandører anvender cloud-baserede it-applikationer eller -systemer, hvilket betyder, at dine personoplysninger hostes på deres servere, men er underlagt vores kontrol og anvisninger. Vi kræver, at alle vores serviceleverandører iagttager kravene om personoplysningernes fortrolighed og sikkerhed.

Advokater: Vi søger ofte rådgivning hos advokater om komplicerede skader eller skader, hvorom der er uenighed, eller juridisk rådgivning, der ikke vedrører skader. Herudover kan du være repræsenteret ved en eller flere egne advokater, hvis du er skadesanmelder.

Telematikdata: Telematikdata giver mulighed for et mere personligt fornyelsestilbud ved brug af data, som vi får automatisk fra en enhed, der overvåger din adfærd. Et eksempel herpå er oplysninger indsamlet fra en enhed, der er monteret i et køretøj, og som måler kørselsadfærden.

Eksterne administratorer (eller EA’er): Eksterne administratorer er selskaber uden for Chubb-koncernen, der håndterer forsikringstegning, skadesbehandling eller begge dele på vores vegne. Vi kræver, at alle EA’er sikrer, at dine personoplysninger håndteres lovligt og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og vores anvisninger. 

Indoldsfortegnelse

Chubb er en koncernvirksomhed, der også omfatter Combined Insurance og Chubb Life Europe. Det Chubb-selskab, der oprindeligt var ansvarlig for at indsamle oplysninger om dig, er ansvarlig for dine personoplysninger (din dataansvarlige). Hvis du har en forsikring hos os, vil det være det Chubb-selskab, der er angivet på policen.

Du kan finde oplysninger om det selskab, der behandler dine personoplysninger om dig i forbindelse med dine forsikringsdækninger som følger:

Hvis du selv har tegnet forsikringen: det pågældende Chubb-selskab, og hvis du har tegnet forsikringen via en forsikringsmægler, har mægleren givet dig selskabets navn, adresse og kontaktoplysninger.

Hvis din arbejdsgiver eller tredjepart har tegnet forsikringen: du kan kontakte din arbejdsgiver for nærmere oplysninger om det pågældende Chubb-selskab.

Hvis dine personoplysninger er blevet videregivet til en anden dataansvarlig (f.eks. et genforsikringsselskab): den første dataansvarlige oplyser dig om de øvrige dataansvarlige, som dine personoplysninger er blevet delt med, og som du kan kontakte omkring deres brug af dine personoplysninger - se nærmere herom i afsnit 6.

En nærmere angivelse af de selskaber, der udgør Chubb-koncernen, kan findes her www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/uk-en/footer/privacy-policy/documents/pdf/chubbgroupentities.pdf

Du skal være opmærksom på, at selvom et Chubb-selskab er dataansvarlig for dine personoplysninger, kan der være oplysninger, der opbevares i databaser, som andre Chubb-selskaber har adgang til. Chubb-selskaberne overholder de standarder, der er angivet i denne privatlivspolitik, når de tilgår dine personoplysninger.

Personer bosiddende i Californien

Hvis du er bosiddende i Californien, har du visse privatlivsrettigheder i henhold til californisk lovgivning, herunder den californiske lov om forbrugeres ret til privatliv, California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA"). Se venligst vores privatlivspolitik for Californien www.chubb.com/us-en/online-privacy-policy.html, hvori disse rettigheder er anført.

I de fleste tilfælde vil din dataansvarlige være Chubb European Group SE eller Chubb Life Europe SE, der handler gennem et af dets europæiske afdelingskontorer. Du bør dog altid tjekke din forsikringsaftale (eller kontakte os direkte) for at få oplyst, hvem den dataansvarlige er.

Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger, følsomme oplysninger samt oplysninger om strafbare forhold.

Sikrede og fremtidige sikrede. Vi indsamler oplysninger om sikrede og fremtidige sikrede og nærtstående parter til brug for at tegne og administrere forsikringer. Disse oplysninger kan omfatte baggrund og kontaktoplysninger til de sikrede og fremtidige sikrede eller deres repræsentanter samt forhold, der er relevante for risikovurdering samt håndtering af forsikringer. Sikrede og fremtidige sikrede kan være personer, virksomheder eller deres repræsentanter. Omfanget og typen af de indsamlede og anvendte ​​personoplysninger varierer afhængigt af den forsikringstype, der er ønsket eller tegnet, og kan omfatte oplysninger om andre personer, der skal være dækket af forsikringen. I visse tilfælde er det nødvendigt, at vi indsamler og bruger følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold. Vi er forpligtet til at identificere en lovmæssig undtagelse for at kunne bruge dine følsomme personoplysninger - se nærmere herom i afsnit 5.

Hvis du er sikrede, vil du fra tid til anden skulle videregive personoplysninger til os om tredjemand, f.eks. en skadelidt tredjemand, der har anmeldt en skade i henhold til en ansvarsforsikring. Du bør i videst muligt omfang sørge for at informere tredjemanden om, at du er nødsaget til at videregive dennes oplysninger til os, og oplyse, at Chubb er dit forsikringsselskab. Vi behandler disse personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Skadesanmeldere. Hvis du foretager en skadesanmeldelse under din forsikring, indsamler vi dine grundlæggende kontaktoplysninger sammen med oplysninger om skadens karakter og tidligere skadesanmeldelser. Hvis du er forsikringstager, kontrollerer vi dine forsikringsbetingelser og din skadeshistorik. Afhængigt af skadens karakter er vi muligvis nødsaget til at indsamle og bruge følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om en personskade, du har pådraget dig i forbindelse med en ulykke.

Samarbejdspartnere og brugere. Hvis du er samarbejdspartner, indsamler vi din virksomheds kontaktoplysninger. Vi kan også indsamle oplysninger om din faglige viden og erfaring.

Vi kan indsamle dine kontaktoplysninger, hvis du besøger vores hjemmeside, tilmelder dig et nyhedsbrev eller deltager i et af vores arrangementer. Hvis vi indsamler personoplysninger via vores hjemmeside, gør vi tydeligt opmærksom herpå og forklarer, hvad vi har til hensigt at bruge dem til. Chubb kan også indsamle personoplysninger om brugere af vores hjemmesider eller om personer, der giver samtykke i den dertil beregnede onlinerubrik til at modtage nyhedsbreve fra Chubb eller deltager i et event, der arrangeres af et selskab i koncernen. Hvis vi indsamler personoplysninger via vores hjemmeside, gør vi tydeligt opmærksom herpå og forklarer, hvad vi har til hensigt at bruge dem til.

Yderligere information om, hvilke oplysninger vi indsamler, kan findes i bilag 1

Sikrede og fremtidige sikrede

 • Vi indsamler oplysninger direkte fra dig, når du ønsker at tegne en forsikring.
 • Vi kan også modtage oplysninger om dig fra en forsikringsmægler, din arbejdsgiver, et familiemedlem eller en tredjepart, der indgiver en forsikringsbegæring, hvori dit navn er angivet, eller hvori du er begunstiget. 
 • Vi kan indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, hvis vi finder dette nødvendigt for at kunne tegne en forsikring, der er i overensstemmelse med den risiko, der skal dækkes af policen, og/eller med henblik på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. De andre kilder kan omfatte offentlige registre og databaser, der administreres af kreditoplysningsbureauer og andre anerkendte organisationer.

Skadesanmeldere

 • Vi indsamler oplysninger fra dig, når du anmelder en skade. Du kan anmelde en skade direkte til os eller gennem en repræsentant eller mægler eller en af vores repræsentanter, der håndterer skader på vores vegne.
 • Vi kan også indsamle oplysninger om dig, hvis skadesanmeldelsen er foretaget af en anden person, der har et nært forhold til dig, eller som på anden måde er involveret i skaden - f.eks. hvis forsikringstageren er din arbejdsgiver, eller hvis en skadelidt har anmeldt en skade, hvor du holdes ansvarlig.
 • Vi kan også få oplysninger fra dine advokater (eller advokater, som repræsenterer din arbejdsgiver).
 • Vi kan indsamle oplysninger fra andre kilder, hvor vi mener, at dette er nødvendigt til brug for validering af skadesanmeldelser og/eller bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Dette kan omfatte opslag i offentlige registre, på sociale medier og andre onlinemedier, samt at vi forhører os hos kreditoplysningsbureauer og andre anerkendte organisationer.

Samarbejdspartnere og besøgende

 • Vi indsamler oplysninger om dig, hvis du eller din virksomhed giver os dine kontakt- eller andre oplysninger i forbindelse med vores samarbejde, enten direkte som samarbejdspartner eller som repræsentant for din virksomhed.
 • Vi kan også indsamle oplysninger om dig, hvis du deltager i møder, events eller konferencer, som vi arrangerer, kontakter os via vores hjemmeside eller tilmelder dig et af vores nyhedsbreve eller lignende.
 • Vi kan indsamle oplysninger fra andre offentlige kilder (f.eks. din arbejdsgivers hjemmeside), hvis vi finder det nødvendigt til brug for håndteringen af forholdet til vores samarbejdspartnere.

Generelt for alle

 • Hvis du ringer til Chubb (f.eks. når du anmelder en skade eller drøfter skaden med os), eller hvis Chubb ringer dig op (f.eks. for at sælge en forsikring), kan vi optage telefonsamtalen. Vi kan også bruge Interactive Voice Response-teknologi ("IVR") til automatiserede svar på talte kommandoer og til analyse af data fra optagne telefonsamtaler. Vi anvender de optagne telefonsamtaler som dokumentation for, at du har indgået en aftale om at købe en forsikring eller har anmeldt en skade, som led i uddannelsen af vores medarbejdere eller for at kunne give præcise oplysninger om telefonsamtalen i tilfælde af klager eller spørgsmål. Vi kan også foretage analyser af optagne telefonsamtaler ved hjælp af automatiseret teknologi med henblik på konstatering af evt. mangelfuld kundeservice (og efterfølgende løsning heraf) eller med henblik på afsøgning for muligt bevismateriale vedrørende svindel. 

Vi bruger dine personoplysninger til de nedenfor angivne formål. Se venligst bilag 2 for nærmere oplysninger vedrørende retsgrundlaget for behandlingen.

Sikrede og fremtidige sikrede. Hvis du er sikrede eller fremtidige sikrede, bruger vi dine personoplysninger til at behandle en forsikringsbegæring, vurdere og evaluere risici og udstede en police til dig i henhold til gældende vilkår og betingelser. Forsikringstegningen kan omfatte profilering. Hvis vi har udstedt en police til dig, bruger vi dine personoplysninger til at administrere forsikringen, behandle dine forespørgsler og håndtere fornyelsesprocessen. Vi skal også bruge dine personoplysninger til overholdelse af lovgivningen i forbindelse med vores juridiske og administrative forpligtelser som forsikringsgiver.

Skadesanmeldere. Hvis du er skadesanmelder, bruger vi dine personoplysninger til at vurdere anmeldelsens berettigelse og eventuelt til at udbetale erstatning. Vi kan også bruge dine personoplysninger til at vurdere risikoen for mulig svindel, hvilket er en proces, der kan omfatte profilering, som anvender automatisk behandling. Hvis du også er sikrede, bruger vi de personoplysninger, der er knyttet til din skadesanmeldelse, til at oplyse om fornyelsesprocessen og eventuelle fremtidige forsikringsbegæringer. 

Samarbejdspartnere og besøgende. Hvis du er samarbejdspartner, bruger vi dine personoplysninger til at håndtere vores samarbejdsforhold, herunder fremsendelse af marketingmateriale (hvis vi har den nødvendige tilladelse hertil) og invitere dig til arrangementer. Vi kan evt. bruge dine personoplysninger til at levere eller anmode om levering af ydelser og til at håndtere og administrere vores kontrakt med dig eller din arbejdsgiver.

Hvis du er besøgende, bruger vi typisk dine personoplysninger til tilmelding til visse områder på vores hjemmesider, anmodning om yderligere oplysninger, fremsendelse af efterspurgt referencemateriale eller invitation til et af vores arrangementer. Chubb bruger også oplysningerne fra brugere, der registrerer sig via vores hjemmesider, til at sende reklamemateriale eller invitationer til events.

Dataanalyse. Vi analyserer rutinemæssigt oplysninger i vores forskellige systemer og databaser for at forbedre den måde, vi driver vores forretning på, for at yde en bedre service og for at øge nøjagtigheden af vores risiko- og andre aktuarmodeller. Vi tager de nødvendige skridt til at beskytte privatlivets fred ved at samle og om fornødent anonymisere datafelter (særligt vedrørende forsikrings- og skadesoplysninger som defineret i bilag 1), inden oplysningerne bliver gjort til genstand for analyse.

Vi sørger for kun at bruge dine almindelige personoplysninger til de formål, der er angivet i afsnit 4 og i bilag 2, hvis vi er helt sikre på, at:

 • du har givet samtykke til, at vi kan bruge dine personoplysninger på den måde, der er nødvendig for, at vi kan opfylde en kontrakt eller indgå en aftale med dig (f.eks. for at administrere din forsikring)
 • vores brug af dine personoplysninger er nødvendig, hvis vi i henhold til lovgivningen eller myndighedskrav er forpligtet hertil (f.eks. for at overholde en administrativ forpligtelse pålagt af en kompetent tilsynsmyndighed), eller
 • vores brug af dine personoplysninger er nødvendig for at forfølge de 'legitime interesser', som vi har som virksomhed (f.eks. for at forbedre vores produkter eller for at udføre analyser på tværs af vores datasæt) under forudsætning af, at oplysningerne altid benyttes i rimeligt forhold til formålet samt respekterer dine rettigheder til privatlivets fred.

Inden vi indsamler og/eller bruger følsomme personoplysninger, identificerer vi en lovmæssig undtagelse, som giver os mulighed for at bruge oplysningerne. Hvis dine følsomme personoplysninger indsamles på en formular (herunder på en hjemmeside) eller pr. telefon, kan der været angivet yderligere oplysninger om undtagelsen på denne formular. Undtagelsen vil typisk være:

 • dit udtrykkelige samtykke (hvis du specifikt er blevet anmodet herom på en dataindsamlingsformular, hvor dit samtykke nævnes i ordlyden);
 • hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares af os eller tredjemand;
 • en specifik undtagelse, der har hjemmel i lovgivningen i EU-medlemsstaterne og andre lande, der har implementeret databeskyttelsesforordningen, som er relevant for forsikringsbranchen, f.eks. undtagelsen vedr. ”forsikringsformål” i henhold til den britiske databeskyttelseslov fra 2018, eller behandling af personoplysninger om sikredes familiemedlemmer og følsomme personoplysninger om personer, der er dækket af en gruppeforsikring.

BEMÆRK VENLIGST. Hvis du giver os udtrykkeligt samtykke til, at vi må behandle dine følsomme personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke til en sådan behandling tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, kan vi muligvis ikke fortsætte med at levere forsikringsydelser til dig (og hvis du trækker dit samtykke tilbage vedrørende et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskabs brug, kan forsikringsdækningen muligvis ikke fortsætte). Dette kan betyde, at din forsikring skal opsiges. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, oplyser vi dig nærmere om de mulige konsekvenser, herunder følgerne af opsigelsen (som kan betyde, at du har svært ved at opnå forsikringsdækning andre steder), samt eventuelle gebyrer forbundet med opsigelsen.

Se det relevante bilag 2 vedrørende din jurisdiktion, hvis du vil vide mere om de oplysninger, vi indsamler og bruger om dig, og hvorfor vi mener, det er hensigtsmæssigt at bruge oplysningerne til de pågældende aktiviteter.

Vi samarbejder med mange tredjeparter i forbindelse med driften af vores virksomhed og leveringen af ydelser. Disse tredjeparter kan ind imellem have behov for at få adgang til dine personoplysninger.

For fremtidige sikrede og sikrede kan disse tredjeparter omfatte:

 • Mæglere, andre forsikringsselskaber/genforsikringsselskaber og eksterne administratorer, som vi samarbejder med i forbindelse med forsikringstegning og policehåndtering.
 • Serviceleverandører, der bistår med styringen af vores it- og back office-systemer.
 • Vores myndigheder, der bl.a. omfatter kompetente tilsynsmyndigheder så som:

(a) datatilsyn som nævnt nedenfor, men især CNIL (i relation til Chubbs hovedvirksomhed i EU i Frankrig) eller ICO (i Storbritannien);

(b) forsikringer/finansielle ydelser, men især ACPR (i relation til Chubbs hovedvirksomhed i EU i Frankrig) eller FCA eller PRA (i Storbritannien);

(c) samt andre myndigheder og retshåndhævende myndigheder i EU og resten af verden.

 • Kreditoplysningsbureauer og organer, der arbejder med forebyggelse af økonomisk kriminalitet i forbindelse med finansielle ydelser.
 • Advokater og andre rådgivningsfirmaer.

For skadesanmelder kan tredjeparter omfatte:

 • Eksterne administratorer, som vi samarbejder med i forbindelse med skadesbehandling.
 • Taksatorer og sagkyndige, der bistår os med skadesopgørelse og skadesbehandling.
 • Serviceleverandører, der bistår med styringen af vores it- og back office-systemer.
 • Assistanceorganisationer, der kan yde assistance til dig i tilfælde af en skade.
 • Advokater, der kan repræsentere dig, os eller en skadelidt, der har anmeldt en skade i henhold til en ansvarsforsikring.
 • Kreditoplysningsbureauer og organer, der arbejder med forebyggelse af økonomisk kriminalitet i forbindelse med finansielle ydelser.

Vi kan være forpligtet ifølge loven eller myndighedskrav til at dele dine personoplysninger med domstole, myndigheder, retshåndhævende myndigheder eller i visse tilfælde andre forsikringsselskaber. Hvis vi sælger en del af vores virksomheder, vil vi skulle overføre dine personoplysninger til køberen af disse virksomheder.

Vi kan bruge dine personoplysninger til at sende dig direkte markedsføring om vores forsikringsprodukter eller hermed forbundne ydelser. Dette kan ske pr. e-mail, post, sms, telefon eller i form af målrettede internetreklamer. Ved markedsføring til forbrugere, eller hvis dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, målretter vi kun markedsføring til dig, hvis du har givet dit samtykke hertil, medmindre markedsføringen vedrører de samme eller lignende produkter og ydelser, som vi tidligere har markedsført til dig, og hvor vi derfor har modtaget dine kontaktoplysninger.

Vi kan målrette markedsføring til virksomheder, medmindre denne udtrykkeligt har afvist at modtage en sådan markedsføring.

I de fleste tilfælde behandler vi dine personoplysninger med henblik på markedsføring på baggrund af vores legitime interesse i at give dig oplysninger, som du vil synes er nyttige i forbindelse med håndtering af dine forsikrede risici, fornyelse af forsikringer samt andre produkter, ydelser og tilbud, der kan have interesse for dig; dog kan grundlaget i visse tilfælde (f.eks. hvis der er et lovkrav herom) være dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at frabede dig enhver form for direkte markedsføring - dette kan ske via links til fravalg i elektroniske meddelelser eller ved henvendelse til os via kontaktoplysningerne i afsnit 12.

Vi kan ind imellem få behov for at dele dine personoplysninger med andre virksomheder i Chubb-koncernen, der kan være hjemmehørende uden for Europa (uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)). Vi kan også give vores serviceleverandører eller assistanceorganisationer, der kan være beliggende uden for Europa, adgang til dine personoplysninger. Vi kan endvidere foretage anden videregivelse af dine personoplysninger til udlandet, f.eks. hvis vi modtager en anmodning fra en udenlandsk retshåndhævende myndighed i henhold til lov eller forskrifter.

Vi vil til enhver tid sikre, at alle internationale overførsler af oplysninger håndteres omhyggeligt, således at dine rettigheder og interesser beskyttes:

 • Vi overfører alene dine personoplysninger til lande, der vurderes at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller hvor vi er overbeviste om, at der er truffet alternative foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
 • Overførsler inden for Chubb-koncernen vil være omfattet af en koncernaftale, der indeholder bestemmelser om konkret beskyttelse (benævnt standardkontraktbestemmelser) med henblik på at sikre, at beskyttelsesniveauet for dine personoplysninger er tilstrækkeligt og ensartet, uanset hvilken virksomhed i Chubb-koncernen de overføres til.
 • Overførsler til serviceleverandører og øvrige tredjeparter er til enhver tid underlagt beskyttelse i form af kontraktlige forpligtelser og eventuelt yderligere tilsikringer.
 • Alle anmodninger om oplysninger, som vi modtager fra retshåndhævende eller øvrige myndigheder, gennemgås nøje, inden personoplysningerne videregives.

Du har ret til at bede os om yderligere oplysninger om de garantier, vi har etableret som anført ovenfor. Du kan rette henvendelse til os som angivet i afsnit 12, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

’Automatiske afgørelser’ omfatter afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af dine personoplysninger. Hermed menes behandling ved hjælp af f.eks. en softwarekode eller en algoritme, som ikke kræver menneskelig indgriben.

Eftersom profilering sker ved hjælp af automatisk behandling, er det af og til forbundet med automatiske afgørelser. Ikke al profilering resulterer i automatiske afgørelser, men det kan ske.

Hvis du er sikrede og fremtidige sikrede, kan vi bruge automatiske afgørelse til at foretage et kredittjek af dig. Ved forsikringstegning foretages der rutinemæssigt profilering af dine personlige risikooplysninger (som defineret i bilag 1 til vurdering af din individuelle risiko (eller din indvirkning på den kumulative risiko for en gruppe af sikrede) for at beregne forsikringspræmier eller at træffe beslutning om, hvorvidt dækningen skal udvides eller fornyes. Vi kan også anvende automatiske afgørelser i forbindelse med telematikdata til at træffe beslutninger om fornyelsestilbud.

Hvis du er skadesanmelder, kan vi bruge automatiske afgørelser til at afgøre, hvorvidt vi yder dækning eller afviser at yde dækning for din skade. Det er ikke alle skadesager, der behandles ved anvendelse af automatiske afgørelser – mere komplicerede skadesager overgives til en skadebehandler til manuel behandling. 

Vi har indført automatiske afgørelser, idet dette gør det muligt for os at behandle de enkle skadesager både hurtigt og præcist, hvilket gør behandlingen af skadesager lettere for alle parter. Vores algoritmer bliver testet grundigt, før de anvendes som en del af skadesagsbehandlingen.

Hvis du er skadesanmelder, kan vi bruge automatiske afgørelser til at afgøre, hvorvidt vi yder dækning eller afviser at yde dækning for din skade. Det er ikke alle skadesager, der behandles ved anvendelse af automatiske afgørelser – mere komplicerede skadesager overgives til en skadebehandler til manuel behandling. 

Vi har indført automatiske afgørelser, idet dette gør det muligt for os at behandle de enkle skadesager både hurtigt og præcist, hvilket gør behandlingen af skadesager lettere for alle parter. Vores algoritmer bliver testet grundigt, før de anvendes som en del af skadesagsbehandlingen.

Ved anvendelse af automatiske afgørelser er retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følgende:

 • Ved alle almindelige personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer): Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt (dvs. forsikringsaftalen).

Ved alle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger, der kan være relevante i forbindelse med din skadesag):                             

- Hvis behandling i henhold til medlemsstaternes nationale ret kan ske på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, vil vi anmode dig herom, når du indgiver din skadesanmeldelse.

Hvis der derimod ikke kræves udtrykkeligt samtykke, vil retsgrundlaget være følgende: 

            - Behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser                  på grundlag af medlemsstaternes nationale ret, hvorefter det er tilladt at                behandle helbredsoplysninger i forbindelse med skadesager.

Hvis vi anvender automatiske afgørelser til at træffe afgørelser af betydning for dig (f.eks. afvisning af dækning), kan du:

 • bestride den automatiske afgørelse / anmode om menneskelig indgriben – hvis du gør dette, vil vi bede en af vores skadebehandlere om at gennemgå den automatiske afgørelse og bedømme, om den er korrekt, eller
 • fremkomme med dine synspunkter vedrørende den automatiske afgørelse.

Hvis du er skadesanmelder, kan vi bruge profilering eller andre former for automatisk behandling til at vurdere sandsynligheden for, at din skadesanmeldelse er svigagtig eller på anden måde mistænkelig.

Såfremt følsomme personoplysninger eller strafbare forhold er relevante for profileringen, f.eks. sygdomsforløb til livsforsikring eller tidligere færdselsdomme til bilforsikring, kan dine følsomme personoplysninger også anvendes i modellerne.

Du har visse rettigheder i forhold til automatiske afgørelser, hvis afgørelsen har væsentlig betydning for dig, herunder har retsvirkning for dig. Se afsnit 11 og 12 for yderligere oplysninger om dine rettigheder.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er anført i afsnit 4 i denne politik. I nogle tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger længere, f.eks. hvis vi er forpligtet hertil ifølge loven, myndighedskrav, skatteregler eller regnskabskrav.

Hvis du f.eks. har en skades- og sundhedsforsikring, opbevares dine personoplysninger som udgangspunkt i 10 år efter policens opsigelse eller ophør, at regne fra det seneste af disse tidspunkter, medmindre der foreligger undtagelser.

Hvis du er sikret i henhold til en forsikringspolice, der dækker tingsskade, opbevares dine personoplysninger i skadesagen som udgangspunkt i policens løbetid og i yderligere 10 år efter enten afgørelsen af skaden eller policens opsigelse eller ophør, at regne fra det seneste af disse tidspunkter, medmindre der foreligger undtagelser.

Der kan forekomme andre opbevaringsperioder. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren (kontaktoplysningerne findes i afsnit 12).

I visse tilfælde opbevarer vi dine personoplysninger længere, så vi har præcis dokumentation for din kontakt med os i tilfælde af klager eller indsigelser, eller hvis vi har rimelig grund til at antage, at der kan opstå tvist vedrørende dine personoplysninger eller din kontakt med os.

Vi har en opbevaringspolitik for materiale i vores besiddelse. Hvis dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sikrer vi, at de enten slettes forsvarligt eller opbevares på en sådan måde, at de ikke længere bruges af virksomheden.

Du har en række rettigheder i forhold til dine personoplysninger.

Du kan anmode om indsigt i dine personoplysninger, berigtigelse af fejl i vores fortegnelser, sletning af registreringer, som ikke længere er nødvendige, begrænsning af behandlingen af dine oplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger, anmode om dataportabilitet og øvrige oplysninger i forbindelse med  automatiske afgørelser og profilering eller grundlaget for internationale overførsler. Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Du kan finde yderligere oplysninger om dine rettigheder ved at klikke på det relevante link eller i tabellen nedenfor.

Såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os som angivet i afsnit 12. Bemærk venligst følgende, hvis du ønsker at udøve disse rettigheder:

Rettighed Hvad indebærer den
Indsigt Du kan anmode os om at:
 • bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger,
 • give dig en kopi af oplysningerne,
 • oplyse dig om dine personoplysninger, f.eks. hvilke oplysninger vi har, hvad vi bruger dem til, hvem vi videregiver dem til, om vi overfører dem til udlandet, og hvordan vi beskytter dem, hvor længe vi opbevarer dem, hvilke rettigheder du har, hvordan du indgiver en klage, hvor vi har dine oplysninger fra, og om vi har foretaget automatiske afgørelser eller profilering i det omfang, du ikke allerede har modtaget oplysninger herom i denne privatlivspolitik.  
Berigtigelse

Du kan anmode os om at berigtige urigtige personoplysninger.

Vi kan kontrollere, om oplysningerne er korrekte, inden vi berigtiger dem.

Sletning

Du kan anmode os om at slette dine personoplysninger, men kun hvis:

 • de ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet til, eller
 • du har trukket dit samtykke tilbage (hvis databehandlingen forudsatte samtykke), eller
 • du har en berettiget indsigelse (se nedenfor under 'indsigelse'), eller
 • de er blevet behandlet ulovligt, eller
 • behandlingen ikke er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som Chubb er underlagt.

Vi er ikke forpligtet til at efterkomme din anmodning om at slette dine personoplysninger, hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig:

 • for at overholde af en retlig forpligtelse,
 • for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Der er visse andre årsager, hvor vi ikke er forpligtet til at efterkomme din anmodning om sletning, men de nævnte 

Begrænsning

Du kan anmode os om at begrænse behandlingen af (dvs. beholde men ikke bruge) dine personoplysninger, men kun hvis:

 • rigtigheden bestrides (se berigtigelse), således at vi får mulighed for at kontrollere oplysningernes rigtighed, eller
 • behandlingen er ulovlig, men du vil ikke have oplysningerne slettet, eller
 • behandlingen er ikke længere nødvendig til de formål, oplysningerne blev indsamlet, men vi har stadig brug for dem for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen, og det er uafklaret, om der foreligger grunde, der går forud for indsigelsen.

Vi kan fortsætte med at bruge dine personoplysninger, efter vi har modtaget en anmodning om begrænsning:

 • hvis vi har dit samtykke, eller
 • for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
 • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.
Portabilitet

Du kan anmode os om at fremsende dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, eller du kan bede om at få dem 'porteret' direkte til en anden dataansvarlig, men i hvert enkelt tilfælde kun hvis

 • behandlingen sker på baggrund af dit samtykke eller som led i opfyldelsen af en kontrakt med dig, og
 • behandlingen foretages automatisk.

Retten til portabilitet omfatter kun de oplysninger, du har givet.

Indsigelse

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis det retlige grundlag er vores 'legitime interesser', og du mener, at dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud for vores legitime interesser.

Når du har gjort indsigelse, har vi mulighed for at påvise, at vi har vægtige legitime interesser, der går forud for dine rettigheder og frihedsrettigheder. 

Automatiske afgørelser

Du kan anmode om ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling (se afsnit 9), men kun hvis denne afgørelse:

 • har retsvirkning for dig (f.eks. afvisning af dækning af en skade), eller
 • som på tilsvarende vis har væsentlig betydning for dig.

I disse situationer har du ret til menneskelig indgriben i beslutningsprocessen, og vi sørger for, at der er truffet foranstaltninger, så du kan give din mening til kende og/eller bestride den automatiske afgørelse.

Din ret til ikke at blive underlagt automatiske afgørelser gælder ikke, hvis den afgørelse, der træffes,

 • er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig,
 • er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, og der er truffet passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder, eller
 • er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

I disse situationer har du dog stadig ret til menneskelig indgriben i beslutningsprocessen, og vi sørger for, at der er truffet foranstaltninger, så du kan give din mening til kende og/eller bestride den automatiske afgørelse.

Withdrawal Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke (se bilag 2), har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden din tilbagetrækning heraf.
Internationale overførsler

Du kan anmode om at modtage kopi af eller få indsigt i de garantier, der udgør grundlaget for overførsel af dine personoplysninger til modtagere uden for EØS-området.

Vi redigerer muligvis i dataoverførselsaftalerne eller relaterede dokumenter (f.eks. tilsløring af visse oplysninger i disse dokumenter) for at undgå videregivelse af kommercielt følsomme oplysninger.

Tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til den tilsynsmyndighed, hvor du har bopæl, dit arbejde eller over en påstået overtrædelse af GDPR vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

De relevante tilsynsmyndigheder for de relevante jurisdiktioner er anført nedenfor: 

Storbritannien

ICO (https://ico.org.uk/).

Østrig 

Det østrigske datatilsyn (Österreichische Datenschutzbehörde), (https://www.dsb.gv.at)

Belgien

Det belgiske datatilsyn (www.dataprotectionauthority.be)

Holland 

Datatilsynet (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)

Bulgarien

CPDP (https://www.cpdp.bg/)

Tjekkiet

Úřad pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ, https://uoou.cz/)

Danmark

Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/)

Færøerne

Dátueftirlitið (https://dat.fo/)

Finland

Tietosuojavaltuutetun toimisto  (https://tietosuoja.fi/)

Frankrig

CNIL (www.cnil.fr)

Tyskland

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/),

• Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (https://www.lda.bayern.de),

• Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-berlin.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (https://www.lda.brandenburg.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (https://www.datenschutz.bremen.de/),

• Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-hamburg.de),

• Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.hessen.de),

• Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (https://www.datenschutz-mv.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (https://www.lfd.niedersachsen.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (https://www.datenschutz.rlp.de),

• Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.saarland.de),

• Sächsischer Datenschutzbeauftragter (https://www.saechsdsb.de/),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (https://datenschutz.sachsen-anhalt.de),

• Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (https://www.datenschutzzentrum.de),

• Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (https://www.tlfdi.de).

Gibraltar

Datatilsynet i Gibraltar (https://www.gra.gi/data-protection)

Ungarn

NAIH (seat: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., phone: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Irland

CBI (www.centralbank.ie/) and DPC (www.dataprotection.ie/)

Italien

Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it.)

Norge

Norway Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/)

Polen

PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

(https://www.uodo.gov.pl/pl)

Portugal

CNPD https://www.cnpd.pt/)

Spanien

AEPD (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es)

Sverige

Integritetsskyddsmyndigheten  (www.imy.se)

 

Vi opfordrer dig til at forsøge at løse eventuelle problemer med os først, men du har til enhver tid har ret til at kontakte din tilsynsmyndighed.

Identitet We take the confidentiality of all records containing personal data seriously, and reserve the right to ask you for proof of your identity if you make a request in respect of such records.
Gebyrer Vi opkræver ikke gebyr, hvis du udøver en eller flere af dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger, medmindre din anmodning om at få indsigt i oplysningerne er grundløs eller overdreven, og i så fald opkræver vi et rimeligt gebyr herfor. Vi oplyser dig om eventuelle gebyrer, før vi færdigbehandler din anmodning.
Timescales Vi bestræber os på at besvare berettigede anmodninger inden for en måned, medmindre det drejer sig om et særligt kompliceret forhold, eller du har indgivet flere anmodninger, hvor vi i så fald bestræber os på at svare inden for tre måneder. Vi underretter dig, hvis det tager længere end en måned for os. Vi beder dig evt. om at oplyse, hvad det præcist er, du ønsker at modtage eller har spørgsmål til. Dette hjælper os med at behandle din anmodning hurtigere.
Tredjepartsrettigheder  Vi er ikke forpligtede til at efterkomme en anmodning, hvis det kan være til skade for andre registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.  

Den primære kontaktperson for spørgsmål i forbindelse med denne privatlivspolitik, herunder anmodninger om udøvelse af registreredes rettigheder, er vores databeskyttelsesrådgiver.  

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

E-mail: 

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Skriv til:

Data Protection Officer
Chubb, 100 Leadenhall Street
EC3A 3BP, London

Hvis du vil klage over eller har spørgsmål til vores brug af dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, hvorefter vi vil bestræbe os på at svare hurtigst muligt. Du har også altid ret til at indgive en klage til den nationale tilsynsmyndighed.lage til din nationale tilsynsmyndighed for databeskyttelse til enhver tid.

Opdateret december 2022

Yderligere oplysninger vedrørende behandling i henhold til lovgivningen i Frankrig

I Frankrig har du yderligere rettigheder som følger:

Anvisninger om behandling af dine oplysninger efter din død: Du har ret til at give anvisninger om behandlingen af dine personoplysninger, efter du er afgået ved døden, som følger:

 • Du kan give anvisninger om udøvelsen af ​​dine rettigheder i henhold til dette afsnit, efter du er afgået ved døden, navnlig vedrørende opbevaringsperiode, sletning og/eller videregivelse af dine oplysninger, samt udpege en person, der er ansvarlig for at udøve disse rettigheder.
 • Du kan give generelle anvisninger og overdrage dem til en betroet tredjepart samt indføre dem i et generelt register oprettet ved bekendtgørelse.
 • Du kan give specifikke anvisninger om Chubbs behandling af ​​dine personoplysninger og registrere dem hos os via den nedenfor anførte e-mailadresse.
 • Du kan altid ændre eller trække dine anvisninger tilbage.

Indtræden i afdødes rettigheder: I tilfælde af at du afgår ved døden, kan ovenstående rettigheder vedrørende dine personoplysninger udøves af en person, der har en personlig interesse i dine personoplysninger, eller som handler på dine vegne som din repræsentant eller af beskyttelsesværdige familiemæssige hensyn. Du kan udtrykkeligt forbyde, at visse af de ovenfor anførte rettigheder udøves af de indtrædende ved at sende en skriftlig erklæring til Chubb til de i afsnit 12 anførte adresser. Erklæringen kan trækkes tilbage eller ændres på samme måde på et senere tidspunkt.

Yderligere oplysninger vedrørende behandling i henhold til lovgivningen i Italien

I overensstemmelse med det italienske datatilsyns retningslinjer og bestemmelser foretages profilering uden følsomme personoplysninger, og den er baseret på den registreredes samtykke eller – hvis profileringen ikke er indgribende og afhængig af de anvendte personoplysninger og typen af den udførte overvågning – på baggrund af Chubbs legitime interesse.

Yderligere oplysninger vedrørende behandling i henhold til lovgivningen i Irland

Vi videregiver også oplysninger om din forsikring til brug for databasen over ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, Motor Third Party Liability (MTPL) Database, der føres af den irske nonprofitorganisation Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI). MIBI stiller disse oplysninger til rådighed for ministeren for transport, turisme og sport og den nationale politistyrke An Garda Síochána til opfyldelse af § 78A i den irske færdselslov Road Traffic Act 1961 (med senere ændringer). MIBI kan også bruge oplysningerne til:

 • overholdelse af sine egne juridiske forpligtelser (eksempelvis videregivelse af oplysninger til borgere, som har været involveret i en ulykke med en uidentificeret fører i henhold til § 5, stk. 5, i bekendtgørelse nr. SI 651/2003 (med senere ændringer); og
 • opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen med transportministeren af ​​29. januar 2009 (med senere ændringer), som er indgået for at yde erstatning til personer involveret i ulykker med uforsikrede førere.

Yderligere oplysninger kan findes på MIBIs hjemmeside om databeskyttelse, der kan tilgås via dette link www.mibi.ie/, og som opdateres, for så vidt angår MTPL, når projektet går i luften.

Hvis dine personoplysninger er gemt i vores databaser, og andre Chubb-selskaber har adgang til oplysningerne, overføres dine personoplysninger også til de pågældende Chubb-selskaber.

Yderligere oplysninger vedrørende behandling i henhold til lovgivningen i Holland

Behandling af ​​personoplysninger i Holland er desuden underlagt den hollandske forsikringsforenings etiske regler for behandling af personoplysninger (Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens”). Du kan læse reglerne på forsikringsforeningens hjemmeside, www.verzekeraars.nl/dutch-association-of-insurers, eller du kan rekvirere reglerne hos forsikringsforeningen: Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefon +31(0)70-3338500.

I Holland kan Chubb bruge dine personoplysninger til at overholde bindende selvregulering så som Protocol Incident Warning System for Financial Institutions (PIFI) i Holland www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/protocol-incidentenwaarschuwingssysteem-financiële-instellingen.

Yderligere oplysninger vedrørende behandling i henhold til lovgivningen i Spanien

I Spanien blokerer vi desuden dine oplysninger, når de er blevet behandlet for at efterkomme en anmodning om berigtigelse eller sletning. Denne datablokering består i at identificere og beholde oplysningerne med henblik på at sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger er truffet, således at behandlingen, herunder visualisering, af oplysningerne kan indstilles, dog med undtagelse af kompetente myndigheders adgang hertil eller eventuelle erstatningskrav som følge af behandlingen af oplysningerne, og kun indtil forældelsesfristen er udløbet. Når dette er sket, sletter/anonymiserer vi oplysningerne.

Yderligere oplysninger vedrørende behandling i henhold til lovgivningen i Storbritannien

I Storbritannien indebærer forsikringer, at dine personoplysninger bruges og videregives af forskellige aktører i forsikringsbranchen, herunder forsikringsformidlere, forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber. I London Insurance Market Core Uses Information Notice www.londonmarketgroup.co.uk/gdpr beskrives hovedtrækkene i denne nødvendige brug og videregivelse af personoplysninger. Vi bruger og videregiver personoplysninger i overensstemmelse med London Insurance Market Core Uses Information Notice. Vi anbefaler, at du læser dette dokument.

Yderligere oplysninger vedrørende behandling i henhold til lovgivningen i Polen

Vores databeskyttelsesrådgiver i Polen og primære kontaktperson er Nikolai Dythtchenko.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger på andre sprog