Ochrana soukromí ve společnosti Chubb

Společnost Chubb („my“, „nás“ apod.) běžně shromažďuje a používá osobní údaje týkající se jednotlivců, včetně pojištěných osob, osob uplatňujících pojistný nárok a firemních partnerů („vy“). Jsme si vědomi naší povinnosti nakládat s vašimi osobními údaji opatrně, uchovávat je v bezpečí a dodržovat platné právní předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jak tyto zásady ochrany osobních údajů fungují

Účelem těchto zásad je jasně vysvětlit, kdy, proč a jak shromažďujeme a používáme informace, které se vás mohou týkat („osobní údaje“).

Tyto zásady jsme sestavili tak, aby bylo jejich používání pro uživatele co nejjednodušší. Další informace zjistíte, pokud kliknete na téma na níže uvedeném seznamu, nebo podrobněji prozkoumejte jednotlivá témata po kliknutí na příslušné odkazy. Jednotlivé části těchto zásad jsme pojmenovali, abychom vám tak pomohli najít informace, které pro vás mohou být nejdůležitější.

Důležité

Pečlivě si tyto zásady přečtěte. Obsahují důležité informace o tom, jak používáme osobní údaje, a vysvětlují vaše zákonná práva. Tyto zásady nemají nahradit podmínky jakékoli pojistné smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, ani práva, která máte podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Níže jsou uvedeny relevantní definice pojmů, které jsou používány v těchto zásadách:

ACPR: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR) je správní orgán, které dohlíží na činnost bank a pojišťoven ve Francii.

Poskytovatelé asistenčních služeb: Jedná se o speciální kategorii poskytovatelů služeb, které můžeme využít k tomu, abychom vám pomohli v nouzové situaci nebo vám poskytli jinou asistenci v souvislosti s určitými pojistkami (např. některé typy cestovního pojištění).

Zprostředkovatelé: Pojišťovací zprostředkovatelé sjednávají a vyjednávají pojistné krytí pro jednotlivce či společnosti a jednají přímo s pojistiteli, jako je například společnost Chubb, jménem jednotlivců nebo společností, které mají o krytí zájem.

Odborníci na pojistné nároky: Jedná se o odborníky v určité oblasti, která je pro nárok relevantní, např. v oblasti medicíny, forenzního účetnictví, zprostředkování nebo sanace, které si společnost Chubb najímá, aby nám pomohli správně posoudit podstatu a hodnotu nároku, poskytli rady ohledně jeho vypořádání a o náležitém přístupu k osobám uplatňujícím nárok.

CNIL: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) reguluje zpracování osobních údajů všemi organizacemi ve Francii.

Správce: fyzická či právnická osoba (např. společnost), která určuje prostředky a účely zpracování osobních údajů. Příklad: Subjekt Chubb, který vám prodá pojistku, bude vaším správcem, protože určí, jak od vás shromáždí osobní údaje, v jakém rozsahu budou údaje shromážděny a pro jaké účely budou využity.

FCA: FCA je Úřad pro finanční dohled, což je finanční regulační orgán. FCA se věnuje regulaci činnosti firem poskytujících finanční služby.

ICO: Úřad Information Commissioners Office reguluje zpracování osobních údajů všemi organizacemi ve Spojeném království.

Údaje k prokázání bezúhonnosti: osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů nebo souvisejících bezpečnostních opatření.

Likvidátor pojistných událostí: Jedná se o nezávislého specialistu na pojistné nároky, který naším jménem vyšetřuje komplikované nebo sporné nároky.

Jiní pojistitelé/zajistitelé: Některé pojistky jsou poskytovány formou spolupráce nebo syndikátu. To znamená, že skupina pojistitelů (včetně nás) se spojí a uzavře pojištění. Pojistky mohou být také zajištěné, což znamená, že pojistitel si zakoupí své vlastní pojištění od zajistitele, aby tak pokryl část rizika, které pojistitel kryje v rámci vaší pojistky. Společnost Chubb kupuje zajištění, a zároveň také zaujímá pozici zajistitele vůči ostatním pojišťovnám.

PRA: PRA je Prudential Regulation Authority (Úřad pro finanční dohled), což je finanční regulační orgán. PRA se věnuje obezřetnostní regulaci firem poskytujících finanční služby. Při výkonu svých obecných funkcí je úřad PRA odpovědný za přispívání k zajištění patřičného stupně ochrany pro pojistníky.

Profilování: Profilováním se rozumí používání automatizovaných procesů bez lidského zásahu (např. počítačové programy) k analýze vašich osobních údajů za účelem vyhodnocení vašeho chování nebo k předvídání věcí o vás, které jsou relevantní v kontextu pojištění, jako je např. váš rizikový profil.

Potenciální pojištěná osoba a pojištěná osoba: Takto popisujeme potenciální, aktivní nebo bývalé pojištěné osoby, včetně jakékoli osoby, která má prospěch z pojistného krytí v rámci jedné z našich pojistek (např. pokud zaměstnanec využívá pojištění uzavřené jeho zaměstnavatelem).

Citlivé osobní údaje: Jedná se o zvláštní kategorie osobních údajů podle nařízení GDPR (tj. údaje týkající se vašeho zdravotního stavu, generické nebo biometrické údaje, údaje týkající se vašeho sexuálního života, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání, filozofického přesvědčení nebo členství v odborech), včetně údajů o trestné činnosti. Společnost Chubb (jinak než v souvislosti s osobními údaji svých zaměstnanců, kterých se tyto zásady netýkají) běžně zpracovává pouze citlivé osobní údaje týkající se zdravotního stavu nebo trestné činnosti.

Poskytovatelé služeb: Jedná se o řadu třetích stran, přes které externě zajišťujeme určité funkce naší obchodní činnosti. Máme například poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají se správou nastavení nového záznamu o pojištění. Někteří z těchto poskytovatelů využívají cloudové IT aplikace či systémy, což znamená, že vaše osobní údaje budou hostovány na jejich serverech, avšak budou pod naší kontrolou nebo s nimi budeme moci nakládat. Od všech našich poskytovatelů služeb požadujeme, aby respektovali důvěrnost a zabezpečení osobních údajů.

Právníci: Pravidelně využíváme služeb právníků, kteří nám radí ohledně složitých nebo sporných nároků nebo nám poskytují právní poradenství, které se netýká pojistných nároků. Navíc platí, že pokud uplatňujete pojistný nárok, může vás zastupovat váš vlastní právník (právníci).

Telematické údaje: Tyto údaje umožňují sestavit více personalizované nabídky na prodloužení pojištění s využitím údajů, které nám automaticky poskytuje zařízení monitorující vaše chování. Příkladem jsou data shromážděná ze zařízení nainstalovaného ve vozidle, které zaznamenává chování řidiče.

Externí správci (neboli ES): Jedná se o společnosti mimo skupinu Chubb, které naším jménem spravují uzavírání pojistek, vyřizování nároků či oboje. Vyžadujeme, aby všichni ES zajistili, aby s vašimi osobními údaji bylo nakládáno v souladu se zákonem a v souladu s těmito zásadami a našimi pokyny.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Chubb je skupina společností zahrnující značky Combined Insurance a Chubb Life Europe. Společnost ze skupiny Chubb, která byla původně odpovědná za shromažďování informací o vás, ponese hlavní odpovědnost za správu vašich osobních údajů (správce vašich údajů). Pokud u nás máte pojistku, bude společnost skupiny Chubb uvedená na ní.

Totožnost každé společnosti, která zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním vašeho pojistného krytí, můžete zjistit takto:

Kde jste uzavřeli pojistnou smlouvu: společnost ze skupiny Chubb a/nebo v případě uzavření přes zprostředkovatele vám její název, adresu a kontaktní údaje poskytne právě tento zprostředkovatel.

Kde váš zaměstnavatel nebo třetí strana uzavřeli pojistku ve váš prospěch: Měli byste se obrátit na svého zaměstnavatele, který by vám měl poskytnout údaje společnosti Chubb.

Kde byly vaše osobní údaje předány jinému správci údajů (např. zajistitel): Váš první správce vás bude informovat o ostatních správcích údajů, s nimiž sdílel vaše osobní údaje, na které se můžete obrátit ohledně toho, jak používají vaše osobní údaje, jak uvádíme v části 6 těchto zásad.

Popis subjektů, které tvoří skupinu Chubb, je k dispozici na adrese www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/uk-en/footer/privacy-policy/documents/pdf/chubbgroupentities.pdf

Měli byste si být vědomi toho, že ačkoli za správu vašich osobních údajů může být primárně odpovědná jedna společnost Chubb, informace mohou být vedeny v databázích, k nimž mohou mít přístup další společnosti Chubb. Během přístupu k vašim osobním údajům budou společnosti Chubb dodržovat standardy uvedené v těchto zásadách.

Rezidenti Kalifornie

Pokud jste rezidentem Kalifornie, máte určitá práva týkající se ochrany osobních údajů podle kalifornského práva, včetně kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“). Tato práva jsou uvedena v našem Oznámení o ochraně osobních údajů pro Kalifornii www.chubb.com/us-en/online-privacy-policy.html.

Ve většině případů bude správcem vašich údajů společnost Chubb European Group SE nebo Chubb Life Europe SE, která bude jednat prostřednictvím jedné ze svých evropských poboček. Měli byste se však vždy podívat na svoji pojistnou smlouvu (nebo nás přímo kontaktovat) a potvrdit si konkrétního správce.

Shromažďujeme a zpracováváme necitlivé i citlivé osobní údaje a osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Potenciální pojištěné osoby a pojištěné osoby. Abychom mohli uzavírat a spravovat pojistné smlouvy, shromažďujeme informace o potenciálních pojištěných osobách, pojistnících a spřízněných stranách. To může zahrnovat informace o osobním stavu a kontaktní údaje potenciální pojištěné osoby, pojistníka nebo jeho zástupce, a dále také záležitosti týkající se posouzení rizik a správy pojistných smluv. Potenciální pojištěnou osobou nebo pojistníkem může být jednotlivec, společnost nebo jejich zástupce. Úroveň a typ osobních údajů, které shromažďujeme a používáme, se liší v závislosti na typu pojistky, o kterou je žádáno, resp. která byla uzavřena, a může to zahrnovat informace o ostatních jednotlivcích, kteří musí být považováni za účastníky pojistky. V některých případech je nezbytné, abychom shromažďovali a používali citlivé osobní údaje, jako jsou informace o zdravotním stavu nebo odsouzení za trestnou činnost. Abychom mohli používat vaše citlivé osobní údaje, musíme mít zákonný důvod zakládající výjimku – další podrobnosti viz část 5.

Pokud jste pojištěnou osobou, čas od času může být nezbytné, abyste nám poskytli osobní údaje třetích stran, např. poškozené třetí strany v souvislosti s nárokem z pojištění odpovědnosti. Měli byste se, pokud možno, pokusit informovat třetí stranu o tom, že nám musíte sdělit jejich údaje, a označit přitom společnost Chubb za svého pojistitele. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s těmito zásadami.

Osoby uplatňující nároky. Pokud uplatňujete nárok na základě pojistky, shromáždíme vaše základní kontaktní údaje společně s informacemi o povaze vašeho nároku a případných dřívějších nároků. Pokud jste pojištěná osoba, budeme muset zkontrolovat údaje vaší pojistky a historii vašich nároků. V závislosti na povaze vašeho nároku může být nezbytné, abychom shromažďovali a používali citlivé osobní údaje, jako jsou podrobné informace o újmě na zdraví, která vám vznikla při nehodě.

Obchodní partneři. Pokud jste obchodním partnerem, budeme shromažďovat vaše firemní kontaktní údaje. Můžeme taktéž shromažďovat informace o vašich odborných znalostech a zkušenostech.

Uživatelé webových stránek skupiny. Společnost Chubb může taktéž shromažďovat osobní údaje uživatelů, kteří naše webové stránky navštěvují, nebo těch, kteří se na příslušných internetových stránkách rozhodnou udělit souhlas s přijímáním newsletterů od společnosti Chubb nebo se zúčastnit některé z akcí pořádaných jednou ze společností ve skupině. Pokud shromažďujeme osobně identifikovatelné informace prostřednictvím našich webových stránek, jasně uvedeme, kdy osobní údaje shromažďujeme, a vysvětlíme, co s nimi máme v plánu.

Více informací to tom, jaké údaje shromažďujeme, naleznete v příloze č. 1

Potenciální pojištěné osoby a pojištěné osoby

 • Informace budeme shromažďovat přímo od vás, když zažádáte o pojistku.
 • Informace o vás nám také může poskytnout pojišťovací zprostředkovatel, váš zaměstnavatel, rodinný příslušník nebo jakákoli jiná třetí osoba, která žádá o pojistku, v níž jste uvedeni nebo z níž máte prospěch.
 • Informace o vás můžeme shromažďovat z jiných zdrojů, pokud se domníváme, že je to nezbytné k zajištění efektivní správy krytí rizika spojené s pojistkou a/nebo při pomáhání v boji proti finanční kriminalitě. Mezi tyto další zdroje mohou patří veřejné rejstříky a databáze spravované agenturami posuzujícími úvěruschopnost a jinými renomovanými organizacemi.

Osoby uplatňující nároky

 • Informace od vás budeme shromažďovat, když nás informujete o nároku. Nárok můžete uplatit přímo u nás nebo prostřednictvím svého zástupce, svého zprostředkovatele nebo jednoho z našich zástupců, kteří spravují nároky naším jménem. Nároky s vámi můžeme projednávat po telefonu, osobně nebo přes videohovor, který povedeme my nebo naši externí zástupci.
 • Informace o vás můžeme shromažďovat také tehdy, pokud nárok učinila jiná osoba, která s vámi má úzká vztah nebo je jinak spojená s nárokem, například pokud je pojistník vaším zaměstnavatelem nebo pokud je vůči vám uplatňován nárok třetí strany.
 • Informace nám mohou poskytnout také vaší právní poradci (nebo právní poradci jednající jménem vašeho zaměstnavatele).
 • Informace můžeme shromažďovat z jiných zdrojů, pokud se domníváme, že je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli pomoci s potvrzením nároků a/nebo bojem proti finanční kriminalitě. To může zahrnovat nahlížení do veřejných rejstříků, na sociální sítě a do jiných internetových zdrojů, rejstříků agentur posuzujících úvěruschopnost a dalších renomovaných organizací.

Obchodní partneři

 • Budeme o vás shromažďovat informace, pokud nám vy nebo vaše společnost poskytnete své kontakty nebo jiné informace v průběhu naší spolupráce, a to buď přímo jako obchodní partner nebo jako zástupce vaší společnosti.

Návštěvníci

 • Taktéž o vás můžeme shromažďovat informace, pokud se zúčastníte jednání, akcí nebo konferencí, které pořádáme, pokud nás kontaktujete přes naše webové stránky nebo se přihlásíte k odběru některého z našich newsletterů nebo věstníků.
 • Můžeme shromažďovat informace z jiných veřejných zdrojů (například webových stránek vašeho zaměstnavatele), pokud se budeme domnívat, že je to nezbytné ke spravování našich vztahů s našimi obchodními partnery.

Pro všechny

 • Pokud zavoláte společnosti Chubb (například při oznamování nároku nebo projednávání daného nároku s námi) nebo pokud společnost Chubb zavolá vám (například ve snaze prodat pojistku), můžeme telefonní hovor nahrávat. Taktéž můžeme použít technologii interaktivní hlasové reakce („IVR“) k automatizaci reakcí na hlasové pokyny a analýze záznamu hovoru. Záznamy hovorů používáme jako důkaz vašeho souhlasu se zakoupením pojištění nebo uplatnění nároku při školení našich pracovníků a k zajištění přesného záznamu hovoru pro případ stížností nebo dotazů. Záznamy hovorů můžeme taktéž analyzovat pomocí automatizované technologie, abychom zjistili, kde mohlo dojít k pochybení na straně zákaznických služeb (a abychom je mohli vyřešit), nebo abychom odhalili potenciální důkaz o podvodu.

Vaše osobní údaje používáme k níže uvedeným účelům.  Více informací naleznete v příloze č. 2, a to včetně informací týkajících se právního základu, na který se v každém případě spoléháme.

Potenciální pojištěné osoby a pojištěné osoby. Pokud jste potenciální pojištěná osoba nebo pojištěná osoba, použijeme vaše osobní údaje k posouzení žádosti o pojištění, k vyhodnocení rizika a k poskytnutí pojištění podle platných smluvních podmínek. Pojišťovací proces může zahrnovat profilování. Pokud jsme vám poskytli vaši pojistku, vaše osobní údaje budeme používat ke správě vaší pojistky, řešení vašich dotazů a vyřízení procesu prodloužení pojistky. Vaše osobní údaje budeme taktéž používat ke splnění našich právních a regulačních povinností jakožto poskytovatele pojištění.

Osoby uplatňující nároky. Pokud jste osobou uplatňující nárok, použijeme vaše osobní údaje k posouzení podstaty vašeho nároku, a případně k vyplacení pojistného plnění. Vaše osobní údaje můžeme taktéž používat k posouzení rizika potenciálního podvodu, což je proces, který může zahrnovat profilování, které využívá automatizované procesy. Pokud jste také pojištěná osoba, použijeme osobní údaje týkající se vašeho nároku pro účely procesu prodloužení pojištění a potenciálně pro budoucí použití pojistky.

Obchodní partneři. Pokud jste obchodní partner, použijeme vaše osobní údaje ke správě našeho vztahu s vámi, včetně zasílání marketingových materiálů (pokud k tomu máme patřičné povolení) a zvaní na akce. Je-li to relevantní, použijeme vaše osobní údaje k poskytování nebo vyžádání poskytnutí služeb a k řízení a správě naší smlouvy s vámi nebo vaším zaměstnavatelem.

Návštěvníci/uživatelé webových stránek skupiny. Pokud jste návštěvník, použijeme vaše osobní údaje, a to obvykle k registraci ke vstupu do určitých částí našich webových stránek, vyžádání dalších informací, distribuci požadovaných referenčních materiálů nebo k tomu, abychom vás pozvali na jednu z našich akcí. Společnost Chubb taktéž používá údaje uživatelů registrujících se přes její webové stránky k rozesílání propagačních materiálů nebo pozvánek na akce.

Datová analytika. Pravidelně analyzujeme informace v různých našich systémech a databázích, abychom tak přispěli ke zlepšení způsobu, jakým podnikáme, abychom poskytovali lepší služby a zpřesnili naše rizikové a jiné pojistně-matematické modely. Podnikáme kroky k zajištění ochrany tím, že shrnujeme, popř. anonymizujeme datová pole (zejména v souvislosti s informacemi o pojistce a podrobnostmi nároku, jak je definováno v příloze č. 1), než zpřístupníme informace pro účely analýzy.

Zajistíme, abychom používali vaše osobní údaje pouze pro účely uvedené v části 4 a v příslušných přílohách, pokud budeme přesvědčeni, že:

 • udělili jste nám svůj souhlas s používáním údajů daným způsobem, používání vašich osobních údajů je pro nás nezbytné k plnění smlouvy nebo podniknutí kroků k uzavření smlouvy s vámi (například ke spravování vaší pojistné smlouvy),
 • musíme použít vaše osobní údaje k tomu, abychom dodrželi příslušné právní či regulační povinnosti, které máme (například abychom dodrželi regulační povinnost uloženou příslušným regulačním orgánem), nebo
 • musíme použít vaše osobní údaje k tomu, abychom podpořili „oprávněné zájmy“, které máme jako firma (například za účelem vylepšení našich produktů nebo provádění analytiky napříč našimi datovými soubory), a to za předpokladu, že se to vždy provádí způsobem, který je přiměřený a respektuje vaše práva na soukromí.

Před shromážděním a/nebo použitím jakýchkoli citlivých osobních údajů určíme zákonnou výjimku, která nám umožní tyto informace použít. Pokud jsou vaše citlivé osobní údaje shromažďovány formou formuláře (včetně formuláře na webové stránce) nebo po telefonu, mohou být na daném formuláři uvedeny další informace o příslušné výjimce. Touto výjimkou obvykle bude:

 • vás výslovný souhlas (pokud je od vás výslovně vyžádán ve formuláři pro shromáždění údajů, a to v jazyce, ve kterém je uveden váš souhlas);
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků námi nebo třetími stranami; nebo
 • specifická výjimka poskytnutá podle místních právních předpisů členských států EU a jiných zemí, které provádí nařízení GDPR, přičemž tato výjimka je relevantní pro pojišťovnictví, jako je například výjimka „pojistných účelů“ podle zákona Spojeného království o ochraně osobních údajů z roku 2018, nebo pro zpracování osobních údajů rodinných příslušníků pojištěné osoby a citlivých osobních údajů jednotlivců, které kryje skupinové pojištění.

UPOZORNĚNÍ: Pokud udělíte svůj výslovný souhlas, ve kterém nám povolíte zpracovávat vaše osobní údaje nebo citlivé osobní údaje, kdykoli můžete svůj souhlas s tímto zpracováním odvolat. Měli byste však vzít na vědomí, že pokud se rozhodnete tak učinit, může se stát, že vám už nebudeme moci poskytovat pojistné služby (a pokud odvoláte souhlas s použitím vašich údajů pojistitelem nebo zajistitelem, může se stát, že pojistné krytí již nebude moci pokračovat). To může vést ke zrušení vaší pojistky. Pokud se rozhodnete odvolat svůj souhlas, řekneme vám více o možných důsledcích, včetně dopadů zrušení (což může zahrnovat také ztíženou pozici při hledání krytí jinde), včetně případných poplatků souvisejících se zrušením.

Přečtěte si přílohu, která se vztahuje na vaši jurisdikci, v níž zjistíte více o informacích, které o vás shromažďujeme a používáme, a o tom, proč jsme přesvědčeni, že je vhodné takové informace k těmto aktivitám využívat.

Spolupracujeme s mnoha třetími stranami, které nám pomáhají spravovat naše podnikání a poskytují služby. Tyto třetí strany mohou čas od času potřebovat přístup k vašim osobním údajům.

U potenciálních pojištěných osob a pojištěných osob mezi takové třetí strany patří:

 • zprostředkovatelé, ostatní pojistitelé/zajistitelé a externí správci, kteří s námi spolupracují, aby nám pomohli řídit pojistný proces a spravovat naše pojistky,
 • poskytovatelé služeb, kteří pomáhají spravovat naše IT a back office systémy,
 • naše regulační orgány, mezi které patří příslušné orgány jako například:

(a) jakýkoli úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů, jak je uvedeno níže, avšak zejména CNIL (v souvislosti se sídlem společnosti Chubb v EU ve Francii) nebo ICO (ve Spojeném království);

(b) jakékoli pojistné/finanční služby, avšak zejména ACPR (v souvislosti se sídlem společnosti Chubb v EU ve Francii) nebo FCA či PRA (ve Spojeném království);

(c) včetně ostatních regulačních a donucovacích orgánů v EU a po celém světě,

 • agentury posuzují úvěruschopnost a organizace zaměřující se na předcházení podvodům ve finančních službách,
 • právní poradci a další firmy poskytující odborné služby

U osob uplatňujících nárok mezi ně patří:

 • externí správci, kteří s námi spolupracují, aby nám pomohli spravovat proces vyřízení nároků,
 • likvidátoři pojistných událostí a odborníci na pojistné nároky, kteří nám pomáhají posoudit a spravovat nároky,
 • poskytovatelé služeb, kteří pomáhají spravovat naše IT a back office systémy,
 • poskytovatelé asistenčních služeb, kteří mohou pomoci vám poskytnout asistenční služby v případě nároku,
 • právní poradci, kteří mohou být vašimi, našimi právními zástupci nebo právními zástupci jiné osoby uplatňující nárok,
 • agentury posuzují úvěruschopnost a organizace zaměřující se na předcházení podvodům ve finančních službách,

Můžeme mít zákonnou či regulační povinnost sdílet vaše osobní údaje se soudy, regulačními orgány, donucovacími orgány a v některých případech s dalšími pojistiteli. Pokud prodáme část našich podniků, budeme muset předat vaše osobní údaje kupujícímu těchto podniků.

Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám zasílali přímá marketingová sdělení týkající se našich pojistných produktů nebo našich souvisejících služeb. Mohou být zasílána formou e-mailu, poštou, SMS, telefonicky nebo přes cílenou internetovou inzerci. Když nabízíme produkty spotřebitelům nebo je-li to z jiného důvodu vyžadováno podle platných právních předpisů, budeme na vás cílit marketing pouze tehdy, jestliže jste udělili s marketingem souhlas, ledaže by se marketing týkal stejných nebo podobných produktů a služeb, jako které jsme vám nabízeli v minulosti, a tudíž tak získali vaše kontaktní údaje.

Marketing můžeme cílit na společnosti, pokud výslovně takový marketing neodmítly.

Ve většině případů je naše zpracování vašich osobních údajů pro účely marketingu založeno na našem oprávněném zájmu poskytovat informace, které vám mohou být užitečné ke správě vašich pojistných rizik, prodloužení pojistek, dalších produktů, služeb a nabídek, které by vás mohly zajímat, ačkoli v některých případech (například je-li to vyžadováno ze zákona) to může být založeno na vašem souhlasu. Máte právo kdykoli zabránit přímému marketingu v jakékoli podobě, což lze provést přes odkazy na zrušení odběru uvedené v elektronické komunikaci nebo v případě, že se na nás obrátíte s využitím údajů uvedených v části 12.

Podnikáme kroky k omezení přímého marketingu na přiměřenou a úměrnou úroveň a snažíme se vám posílat sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat nebo by se vás mohla týkat, a to na základě informací, které o vás máme.

Čas od času se může stát, že budeme muset sdílet vaše osobní údaje se členy skupiny Chubb, kteří sídlí mimo Evropu (mimo Evropský hospodářský prostor). Přístup k vašim osobním údajům můžeme taktéž poskytnout našim poskytovatelům služeb nebo poskytovatelům asistenčních služeb, kteří se mohou nacházet mimo Evropu. Vaše osobní údaje můžeme taktéž sdělovat do zahraničí, pokud dostaneme například právní nebo regulatorní požadavek od orgánu prosazujícího dodržování zákonů podle cizího práva.

Vždy podnikneme kroky k zajištění, aby byla v rámci mezinárodního předávání údajů obezřetně zajištěna ochrana vašich práv a zájmů:

 • Vaše osobní údaje budeme předávat pouze do zemí, které jsou považované za země zajišťující dostatečnou úroveň právní ochrany nebo pokud jsme přesvědčeni, že jsou zavedená jiná opatření na ochranu vašich práv na soukromí. 
 • Předávání v rámci skupiny společností Chubb bude ošetřovat vnitroskupinová dohoda, která zajišťuje konkrétní smluvní ochranná opatření (známá jako „standardní smluvní doložky“) určená k tomu, aby bylo zajištěno, že se vašim osobním údajům dostane při předávání v rámci skupiny Chubb přiměřené a konzistentní úrovně ochrany).
 • Předávání poskytovatelům služeb a jiným třetím stranám bude vždy chráněno smluvními závazky a případně dalšími přísliby.
 • Případné žádosti o informace, které obdržíme od donucovacích či regulačních orgánů, budou před samotným sdělením osobních údajů pečlivě zkontrolovány.

Máte právo nás požádat o další informace o ochranných opatřeních, která jsme zavedli, jak je uvedeno výše. Pokud budete mít zájem o další informace, kontaktujte nás podle pokynů v části 12.

„Automatizovaným rozhodováním“ se rozumí rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů. To znamená zpracování například pomocí softwarového kódu nebo algoritmu, který nevyžaduje lidský zásah.

Poněvadž profilování využívá automatizované rozhodování, je občas spojeno s automatizovaným rozhodováním. Ne každé profilování vede k automatizovanému rozhodování, ale může se to stát.

Pokud jste potenciální pojištěná osoba a pojištěná osoba, můžeme použít automatizované rozhodování k provedení kontroly vaší úvěruschopnosti. V souvislosti s pojištěním se profilování běžně provádí v souvislosti s informacemi o vašem osobním riziku (jak je definováno v příloze č. 1) za účelem posouzení vašeho individuálního rizika (nebo dopadu, který můžete mít na celkové riziko skupiny pojištěných osob) při výpočtu pojistného nebo při rozhodování o tom, zda by mělo být krytí prodlouženo či obnoveno. Automatizované rozhodování můžeme taktéž uplatit u telematických údajů při rozhodování o nabídkách na prodloužení.

Jste-li Žadatel, můžeme použít automatizované rozhodování, abychom rozhodli o přijetí nebo zamítnutí vaší žádosti.  Ne všechny nároky jsou zpracovávány pomocí automatizovaného rozhodování – složitější nároky jsou předávány pracovníkovi, který nároky vyřizuje, k manuálnímu posouzení. 

Zavedli jsme automatizované rozhodování, které nám pomáhá rychleji a přesněji zpracovávat jednoduché reklamace, a tím zajistit hladší průběh reklamace pro všechny strany.  Naše algoritmy procházejí přísným testováním, než jsou použity jako součást procesu reklamace.

Pokud používáme automatizované rozhodování, opíráme se o následující právní základy:

·         U všech osobních údajů, které nejsou citlivé (např. jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo), je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy (tj. pojistné smlouvy).

·         Pro všechny osobní údaje zvláštní kategorie (např. zdravotní údaje, které mohou být relevantní jako součást vašeho nároku):

o   pokud zpracování závisí na vašem výslovném souhlasu podle práva členského státu, požádáme vás o něj při podání žádosti;

alternativně, pokud se výslovný souhlas nevyžaduje, použije se právní základ viz níže,

o   pokud je zpracování nezbytné z důvodů závažného veřejného zájmu na základě práva členského státu, které umožňuje zpracování zdravotních údajů v souvislosti s pojistnými událostmi.

Pokud používáme automatizované rozhodování, abychom o vás učinili významné rozhodnutí (např. zamítnutí reklamace), můžete:

·         napadnout automatizované rozhodnutí / požádat o lidský zásah – pokud tak učiníte, požádáme jednoho z našich pracovníků pro vyřizování reklamací, aby automatizované rozhodnutí přezkoumal a určil, zda je správné; nebo

·         vyjádřit svůj názor na automatizované rozhodnutí.

Pokud jste osobou uplatňující nárok, může využít profilování nebo jiné formy automatizovaného zpracování k posouzení pravděpodobnosti, že může být váš nárok podvodný nebo nějakým způsobem podezřelý.

Pokud jsou k profilování důležité citlivé osobní údaje nebo informace o odsouzení za trestný čin, jako je třeba osobní anamnéza u životního pojištění nebo odsouzení za trestné činy v oblasti dopravy u pojištění motorových vozidel, mohou být v rámci těchto modelů využity i vaše citlivé osobní údaje.

Co se týče automatizovaného rozhodování, máte určitá práva, pokud má na vás rozhodnutí významný vliv, včetně situace, kdy na vás má právní účinek. Další informace o svých právech naleznete v částech 11 a 12.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude přiměřeně nezbytné pro účely uvedené v části 4 těchto zásad. Za některých okolností si můžeme uchovávat vaše osobní údaje po delší časové úseky, například pokud jste povinni tak učinit v souladu se zákonnými, regulačními, daňovými nebo účetními požadavky.

Pokud je například subjekt údajů držitelem úrazového pojištění a pojištění pro případ vzniku škody, budou osobní údaje subjektu údajů obvykle uchovávány po dobu 10 let od zrušení nebo ukončení těchto zásad, neuplatní-li se výjimka.

Pokud je subjekt údajů první osobou uplatňující nárok z pojistky, která kryje škody na majetku, budou osobní údaje subjektu údajů v evidenci nároků obvykle uchováváno po dobu trvání pojistky a po dobu 10 let od vypořádání nároku, ukončení nebo zrušení pojistky, a to podle toho, co je delší, neuplatní-li se výjimka.

Mohou se uplatnit jiné doby uchovávání údajů. Další informace na vyžádání poskytne pověřenec (jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části 12).

Za určitých okolností můžeme také uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu, abychom měli přesný záznam vašeho jednání s námi pro případ stížností nebo sporů, nebo pokud se důvodně domníváme, že existuje možnost soudního sporu týkajícího se vašich osobních údajů nebo jednání.

Máme zavedené zásady uchovávání údajů, které se vztahují na záznamy v naší správě. Pokud již nebudou vaše osobní údaje potřeba, zajistíme, aby byly buď bezpečně smazány nebo uloženy způsobem, který znamená, že je společnost již nebude používat.

V souvislosti se svými osobními údaji máte řadu práv.

Můžete si vyžádat přístup ke svým údajům, opravu případných chyb v naší evidenci, výmaz záznamů, jakmile již nebudou nezbytné, omezení zpracování vašich údajů, podat námitku proti zpracování vašich údajů, máte právo na přenositelnost údajů a různé informace týkající se případného automatizovaného rozhodování a profilování nebo základu pro mezinárodní předávání údajů. Taktéž můžete uplatnit právo si stěžovat k vašemu dozorovému úřadu. Další informace o každém z těchto práv získáte po kliknutí na příslušný odkaz nebo v níže uvedené tabulce.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat tak, jak je uvedeno v části 12. Vezměte prosím na vědomí níže uvedené, pokud si přejete uplatnit tato práva:

Právo Co to znamená
Přístup

Můžete nás požádat, abychom:

 • potvrdili, zda zpracováváme vaše osobní údaje;
 • vám poskytli kopii těchto údajů;
 • vám poskytli další informace o vašich osobních údajích, například informace o tom, jaké údaje máme, k čemu je používáme, komu je sdělujeme, zda je předáváme do zahraničí a jak je chráníme, jak dlouho je uchováváme, jaká práva máte, jak můžete podat stížnost, odkud jsme vaše údaje získali a zda jsme provedli nějaké automatizované rozhodování nebo profilování, a to do té míry, do jaké vám tyto informace nebyly již poskytnuty v těchto zásadách.
Oprava

Můžete nás požádat o opravu nesprávných osobních údajů.

Před opravou můžete požádat o ověření přesnosti údajů.

Výmaz

Můžete nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, avšak pouze pokud:

 • již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny, nebo
 • jste zrušili svůj souhlas (pokud bylo zpracování údajů založeno na souhlasu), nebo
 • na základě úspěšného uplatnění práva na podání námitky (viz „Námitka“ níže); nebo
 • údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem, nebo
 • za účelem splnění zákonné povinnosti, která se na společnost Chubb vztahuje.

Nejsme povinni vyhovět vaší žádosti o výmaz vašich osobních údajů, pokud je nezbytné vaše osobní údaje zpracovávat:

 • pro účely splnění zákonné povinnosti;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Existují určité další okolnosti, za nichž nejsme povinni žádosti o výmaz vyhovět, ačkoli se s největší pravděpodobností jedná o okolnosti, za nichž bychom tuto žádost zamítli.

Omezení

Můžete nás požádat o omezení používání (tj. uchovávat, ale nepoužívat) vašich osobních údajů, avšak pouze pokud:

 • jejich správnost je zpochybněna (viz Oprava), abychom mohli jejich správnost ověřit; nebo
 • zpracování je protiprávní, ale nepřejete si své údaje vymazat; nebo
 • údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny, ale stále je potřebujeme ke stanovení, výkonu
 • a ochraně právních nároků; nebo
 • uplatnili jste právo vznést námitku a probíhá ověřování převažujících důvodů.

Vaše osobní údaje můžeme i nadále používat na základě žádosti o omezení, pokud:

 • máme váš souhlas, nebo
 • pro účely stanovení, výkonu a ochrany právních nároků, nebo
 • pro účely ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
Přenositelnost

Můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat, aby byly osobní údaje přeneseny přímo jinému správci, avšak v každém případě pouze tehdy, jestliže:

 • zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo plnění smlouvy uzavřené s vámi; a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Právo na přenositelnost se vztahuje pouze na údaje, které poskytnete vy.

Námitka

Námitku proti zpracování vašich osobních údajů, kde jsou naše 'oprávněné zájmy“ právním základem, můžete vznést, pokud se domníváte, že vaše základní práva a svobody převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

Jakmile námitku vznesete, budeme mít příležitost prokázat, že máme přesvědčivé oprávněné zájmy, které převažují nad vašimi právy a svobodami.

Automatizované rozhodování

Můžete požádat, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování (viz část 9), avšak pouze v případě, kdy dané rozhodnutí:

 • má právní účinky, které se vás týkají (např. zamítnutí nároku); nebo
 • má na vás jiný podstatný dopad.

V takových situacích si můžete také zajistit lidský zásah do rozhodování, a my zajistíme, aby byla zavedená opatření, která vám umožní vyjádřit své stanovisko a/nebo napadnout automatizované rozhodnutí.

Vaše právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování neplatí, pokud je učiněné rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené s vámi;
 • povoleno ze zákona a existují vhodná ochranná opatření pro vaše práva a svobody; nebo
 • je založeno na vašem výslovném souhlasu.

I v těchto situacích si však můžete zajistit lidský zásah do rozhodování, a my zajistíme, aby byla zavedená opatření, která vám umožní vyjádřit své stanovisko a/nebo napadnout automatizované rozhodnutí.

Odstoupení Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu (viz příloha č. 2), můžete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před vaším odvoláním.
Mezinárodní předávání

Můžete požádat o kopii ochranných opatření, za nichž jsou vaše osobní údaje předávány mimo Evropský hospodářský prostor, nebo odkaz na tato opatření.

Z důvodů obchodní sensitivity můžete dohody o předávání údajů nebo související dokumenty redigovat (tj. skrýt určité informace obsažené v těchto dokumentech).

Úřad dohledu

Máte právo podat stížnost na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, u dozorového úřadu v místě vašeho obvyklého bydliště, v místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení nařízení GDPR.

Níže je uveden příslušný dozorový úřad pro každou relevantní jurisdikci:

Spojené království

ICO (https://ico.org.uk/).

Rakousko 

Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů (Österreichische Datenschutzbehörde), (https://www.dsb.gv.at)

Belgie

Belgický úřad pro ochranu osobních údajů (www.dataprotectionauthority.be)

Nizozemsko

Úřad pro ochranu osobních údajů (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)

Bulharsko

CPDP (https://www.cpdp.bg/)

Česká republika

Úřad pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ, https://uoou.cz/)

Dánsko

Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/)

Farské ostrovy

Dátueftirlitið (https://dat.fo/)

Finsko

Tietosuojavaltuutetun toimisto  (https://tietosuoja.fi/)

Francie

CNIL (www.cnil.fr)

Německo

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/),

• Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (https://www.lda.bayern.de),

• Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-berlin.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (https://www.lda.brandenburg.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (https://www.datenschutz.bremen.de/),

• Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-hamburg.de),

• Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.hessen.de),

• Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (https://www.datenschutz-mv.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (https://www.lfd.niedersachsen.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (https://www.datenschutz.rlp.de),

• Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.saarland.de),

• Sächsischer Datenschutzbeauftragter (https://www.saechsdsb.de/),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (https://datenschutz.sachsen-anhalt.de),

• Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (https://www.datenschutzzentrum.de),

• Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (https://www.tlfdi.de).

Francie

Gibraltar Regulatory Authority (https://www.gra.gi/data-protection)

Maďarsko

NAIH (seat: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., phone: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Irsko

CBI (www.centralbank.ie/) and DPC (www.dataprotection.ie/)

Itálie

Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it.)

Norsko

Norway Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/)

Polsko

PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

(https://www.uodo.gov.pl/pl)

Portugalsko

CNPD https://www.cnpd.pt/)

Španělsko

AEPD (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es)

Švédsko

Integritetsskyddsmyndigheten  (www.imy.se)

 

Žádáme vás, abyste se nejdřív pokusili vyřešit případné problémy nejdříve s námi, ačkoli máte právo se kdykoli obrátit na svůj dozorový úřad.

Identita  Důvěrnost všech záznamů obsahující osobní údaje bereme vážně a vyhrazujeme si právo vás požádat o doklad totožnosti, pokud o takové záznamy požádáte.
Poplatky Nebudeme účtovat žádný poplatek za uplatnění kteréhokoli z vašich práv týkajících se vašich osobních údajů, ledaže by byla vaše žádost o přístup k informacím nepodložená, opakovaná nebo nepřiměřená. V takovém případě budeme účtovat přiměřenou částku. O případných poplatcích vás budeme informovat před provedením vaší žádosti.
Lhůty Naším cílem je reagovat na platné žádosti během jednoho měsíce, ledaže by žádost byla mimořádně komplikovaná nebo ledaže jste učinili několik požadavků. V takovém případě se budeme snažit reagovat ve lhůtě tří měsíců. Dáme vám vědět, pokud nám to bude trvat déle než měsíc. Můžeme vás požádat, abyste nám řekli, o co přesně máte zájem nebo o čem máte pochybnosti. To nám pomůže rychleji reagovat na vaši žádost.
Práva třetích stran Žádosti nemusíme vyhovět, pokud by to mělo nepříznivý vliv na práva a svobody jiných subjektů údajů.

Pověřence lze kontaktovat takto:

E-mail:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Kontaktní adresa:

Pověřenec,

Chubb, 100 Leadenhall Street,

EC3A 3BP, Londýn

Máte-li stížnost nebo pochybnosti ohledně toho, jak používáme vaše osobní údaje, obraťte se nejdříve na nás a my se pokusíme daný problém co nejdříve vyřešit. Máte také právo podat kdykoli stížnost u svého vnitrostátního orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů.

Aktualizováno v listopadu 2022.

Další informace o zpracování, na které se vztahují francouzské zákony

Ve Francii máte tato další práva:

Pokyny pro zpracování vašich údajů po vaší smrti: Máte toto právo vypracovat pokyny pro zpracování osobních údajů po vaší smrti:

 • Můžete připravit pokyny k uplatnění vašich práv podle této části po vaší smrti, zejména co se týče doby uchovávání, výmazu a/nebo sdělování vašich údajů, včetně určení osoby, která bude oprávněna tato práva uplatňovat.
 • Můžete připravit obecné pokyny a svěřit je důvěryhodné třetí straně, včetně obecného rejstříku zřízeného na základě vyhlášky.
 • Můžete připravit pokyny týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Chubb a zaregistrovat je u nás na níže uvedené e-mailové adrese.
 • Své pokyny můžete kdykoli odvolat nebo změnit.

Nástupnická práva: V případě smrti subjektu údajů může výše uvedená práva týkající se osobních údajů subjektu údajů uplatnit osoba, která má osobní zájem na osobních údajích subjektu údajů, nebo jednající jménem subjektu údajů jako zástupce subjektu údajů, nebo z rodinných důvodů, které zdůvodňují ochranu. Subjekt údajů může výslovně zakázat uplatnění některých z výše uvedených práv svými postupníky formou písemného oznámení zaslaného společnosti Chubb na adresy uvedené v části 12. Prohlášení lze později odvolat nebo změnit stejným způsobem.

Další informace o zpracování, na které se vztahují italské zákony

V souladu s pokyny a rozhodnutími italskému úřadu pro ochranu osobních údajů se profilování provádí bez citlivých osobních údajů a je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo – pouze pokud profilování není invazivní a v závislosti na použitých osobních údajích a typu prováděné monitorovací činnosti – na oprávněném zájmu společnosti Chubb.

Další informace o zpracování, na které se vztahují irské zákony

Podrobné informace vaší pojistky přidáme také do databáze odpovědnosti vůči třetím stranám při provozu motorových vozidel vedené úřadem Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI). MIBI zpřístupní tyto informace ministrovi dopravy, cestovního ruchu a sportu a policii pro účely § 78A zákona o silniční dopravě z roku 1961 (ve znění pozdějších předpisů). MIBI může tyto informace používat k těmto účelům:

 • plnění svých vlastních zákonných povinností (např. poskytnout informace zástupcům veřejnosti, kteří byli účastníky nehody s neznámým řidičem podle předpisu 5(5) SI 651/2003 (ve znění pozdějších předpisů)); a
 • plnění svých povinností podle dohody s ministrem dopravy ze dne 29. ledna 2009 (ve znění jejích posledních úprav), která byla uzavřena za účelem poskytnutí kompenzace osobám, které se staly účastníky nehod s nepojištěnými řidiči.

Více informací naleznete na webových stránkách o ochraně osobních údajů MIBI pod tímto odkazem www.mibi.ie/, které budou aktualizovány tak, aby odpovídaly MTPL při spuštění projektu.

Pokud budou vaše osobní údaje uloženy v našich databázích a pokud budou mít k těmto informacím přístup i ostatní společnosti skupiny Chubb, budou vaše osobní údaje předány také těmto společnostem skupiny Chubb.

Další informace o zpracování, na které se vztahují nizozemské zákony

Zpracování osobních údajů v Nizozemsku se řídí také Kodexem chování „Zpracování osobních údajů“ (Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens”) Nizozemské asociace pojistitelů. Znění tohoto kodexu si můžete přečíst na webových stránkách Asociace pojistitelů na adrese www.verzekeraars.nl/dutch-association-of-insurers, nebo si můžete Kodex vyžádat od Asociace pojistitelů: Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel.: +31(0)70-3338500.

V Nizozemsku může společnost Chubb používat vaše osobní údaje pro účely dodržování závazné samoregulace, jako je například Systém varování před incidenty pro finanční instituce (PIFI) v Nizozemsku www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/protocol-incidentenwaarschuwingssysteem-financiële-instellingen.

Další informace o zpracování podle práva Spojeného království

Pojištění zahrnuje používání a sdělování vašich osobních údajů různými účastníky pojistného trhu, jako jsou zprostředkovatelé, pojistitelé a zajistitelé. Základní nezbytné způsoby používání a sdělování osobních údajů jsou uvedeny v oznámení o hlavních způsobech používání na londýnském pojistném trhu www.londonmarketgroup.co.uk/gdpr. Naše základní způsoby používání a sdělování jsou v souladu s oznámením o hlavních způsobech používání na londýnském pojistném trhu. Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení přečetli.

Další informace o zpracování, na které se vztahují španělské zákony

Ve Španělsku navíc zablokujeme vaše údaje, pokud byly zpracovány za účelem splnění žádosti o opravu či výmaz. Takové zablokování údajů spočívá v identifikaci a údržbě údajů, které zajistí, aby byla zavedena příslušná technická a organizační opatření k zastavení jejich zpracování, včetně jejich vizualizace, a to s výjimkou přístupu příslušných orgánů nebo potenciálních závazků, které vyplývají ze zpracování údajů a pouze do uplynutí promlčecí lhůty. Jakmile k tomu dojde, údaje vymažeme/anonymizujeme.

Další informace pro zpracování v souladu se zákony Polska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Nikolai Dythtchenko

Zásady ochrany osobních údajů v jiných jazycích