For an optimal site experience, we recommend using a different browser.
Using Internet Explorer may prevent you from accessing Chubb.com, and some site features may not function as expected.

X
skip to main content

Isikuandmete kaitse Chubbis

Chubb (edaspidi „meie“) kogub korrapäraselt isikuandmeid, sealhulgas kindlustatud isikute, nõuete esitajate ja äripartnerite kohta (edaspidi „teie“). Oleme teadlikud oma kohustusest hoida teie isikuandmeid hoolikalt, säilitada neid turvaliselt ning järgida kõiki kohaldatavaid isikuandmete kaitset ja andmeturvet käsitlevaid õigusakte.

Meie põhimõtete rakendamisest

Käesolevate põhimõtete eesmärk on selgitada, millal, milleks ja kuidas me teiega seotud teavet (edaspidi „isikuandmed“) kogume ja kasutame.

Oleme püüdnud need põhimõtted esitada võimalikult kasutajasõbralikus vormis. Huvipakkuva teema vaatamiseks klõpsake alljärgneva loendi pealkirjadel, mille alt leiate ka linke üksikasjalikumale teabele. Põhimõtted on jaotatud ja pealkirjastatud teemade järgi, et teil oleks lihtsam jõuda huvipakkuva infoni.

NB!

Palume teil põhimõtted hoolikalt läbi lugeda. Need sisaldavad olulist teavet teie isikuandmete kasutamise kohta ning selgitavad teie seadusejärgseid õigusi. Põhimõtted ei ole ülimuslikud kindlustuspoliiside või meie ja teie vaheliste lepingute tingimuste suhtes ega piira teie õigusi, mis tulenevad kohalduvatest õigusaktidest.

Sisukord

Chubbi kontserni kuuluvad ettevõtted kasutavad muu hulgas kaubamärke Combined Insurance ja Chubb Life Europe  Teie isikuandmete kaitse eest vastutab eelkõige see Chubbi kontserni ettevõte, kes teie kohta algselt andmeid kogus („vastutav andmetöötleja“). Kui teile on väljastatud kindlustuspoliis, on vastav Chubbi kontserni ettevõte märgitud poliisis.

Teil on võimalik saada teie kindlustuskaitsega seoses teie isikuandmeid töötlevate ettevõtete kohta teavet järgmiselt:

Kui sõlmisite kindlustuspoliisi ise: on vastav Chubbi ettevõte avaldanud teile oma nime, aadressi ja kontaktandmed, või kui poliis on sõlmitud kindlustusmaakleri kaudu, andis need andmed teile maakler.

Kui teie tööandja või kolmas isik sõlmis kindlustuslepingu teie kasuks, saate asjaomase Chubbi ettevõtte andmed oma tööandjalt või nimetatud kolmandalt isikult.

Kui teie isikuandmeid on edastatud teistele vastutavatele andmetöötlejatele (nt edasikindlustajatele), teavitab esimene vastutav andmetöötleja teid teistest andmetöötlejatest, kellega teie andmeid on jagatud, ning te saate nendega oma isikuandmete kasutamise asjus ühendust võtta põhimõtete 6. jaotises kirjeldatud viisil.

Ülevaade Chubbi kontserni liikmetest on kättesaadav aadressil here.

Palume arvestada, et ehkki teie isikuandmete eest hoolitseb peamiselt üks Chubbi ettevõte, võidakse andmeid säilitada andmebaasides, millele on juurdepääs ka teistel Chubbi ettevõtetel. Kõik Chubbi ettevõtted, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, järgivad käesolevaid põhimõtteid.

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud. Kindlustuspoliiside väljastamise ja haldamisega seoses kogume me teavet potentsiaalsete kindlustusvõtjate, kindlustatud isikute, kindlustusvõtjate ja nendega seotud isikute kohta. See võib hõlmata potentsiaalsete kindlustusvõtjate, kindlustatud isikute, kindlustusvõtjate või nende esindajate taustainfot ja kontaktandmeid ning riskide hindamiseks ja kindlustuspoliiside haldamiseks vajalikku teavet. Potentsiaalsed kindlustusvõtjad või kindlustatud isikud või kindlustusvõtjad võivad olla füüsilised isikud, äriühingud või nende esindajad. Kogutavate isikuandmete maht ja liik sõltub soovitava või väljastatud poliisi liigist ning võib hõlmata ka teavet teiste isikute kohta, keda tuleb kindlustamisel arvesse võtta. Teatud juhtudel on meil vaja koguda ja kasutada eriliigilisi isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid ja karistusandmeid. Eriliigiliste isikuandmete kasutamine toimub eritingimustel, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud 5 jaotises

Kui te olete kindlustatud isik, võib teil vahel olla tarvis anda meile kolmandate isikute isikuandmeid, näiteks vastutuskindlustusest tulenevate nõuete puhul kahjustatud isiku andmeid. Võimaluse korral peaksite te asjaomast kolmandat isikut teavitama, et peate esitama nende andmeid Chubbile kui teie kindlustusandjale. Nende isikuandmeid töötleme me samuti käesolevate põhimõtete kohaselt.

Nõuete esitajad. Kui te esitate kindlustuslepingu alusel nõude, kogume me teie olulisemaid kontaktandmeid koos teabega nõude sisu ja võimalike varasemate nõuete kohta. Kui te olete kindlustatud isik, peame kontrollima teid hõlmava poliisi andmeid ja teie nõuete ajalugu. Sõltuvalt nõude liigist võib meil olla tarvis koguda eriliigilisi isikuandmeid, näiteks teavet õnnetuses saadud vigastuste kohta.

Äripartnerid ja külastajad. Kui olete meie äripartner, kogume me teie tööalaseid kontaktandmeid. Samuti võime koguda andmeid teie tööalaste oskuste ja kogemuste kohta. Teie isikuandmeid võime me koguda ka juhul, kui külastate meie veebisaiti, registreerite end uudiskirja saajaks või osalete mõnel meie üritusel. Kui me kogume veebisaidil teie tuvastamist võimaldavaid andmeid, teavitame teid sõnaselgelt isikuandmete kogumisest ja selgitame, kuidas me kavatseme neid kasutada.

Üksikasjalikum teave meie kogutavate andmete kohta on kättesaadav siin lisada link 1. lisale

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud

 • Enne kindlustuslepingu sõlmimist kogume me andmeid otse teilt.
 • Teie andmeid võivad meile edastada ka kindlustusmaakler, teie tööandja, perekonnaliige või muu kolmas isik, kes soovib sõlmida kindlustuslepingu, mille alusel te olete kindlustatud või soodustatud isikuks.
 • Võime teie kohta teavet koguda ka muudest allikatest, kui leiame, et see on vajalik kindlustuslepinguga seonduvate riskide tõhusaks haldamiseks ja/või finantskuritegevuse tõkestamiseks. Kõnesolevad muud allikad on näiteks avalikud registrid ja krediidiinfoagentuuride või muude usaldusväärsete teenusepakkujate andmebaasid.

Nõude esitaja

 • Kui esitate meile kindlustuslepingu alusel nõude, kogume me teie andmeid. Te võite esitada meile nõude otse, oma esindaja või kindlustusmaakleri või mõne meie esindaja kaudu, kes tegeleb nõuete menetlemisega.
 • Võime teie kohta teavet koguda ka juhul, kui nõude esitajaks on teiega lähedalt seotud isik või nõudega muul viisil seotud isik - näiteks kui kindlustusvõtjaks on teie tööandja või kui teiega seotud nõude esitab kolmas isik.
 • Andmeid võib meile anda ka teie (või teie tööandja) õigusnõustaja.
 • Samuti võime teie kohta teavet koguda muudest allikatest, kui leiame, et see on vajalik nõuete kontrollimiseks ja/või finantskuritegevuse tõkestamiseks. Kõnesolevad allikad on näiteks avalikud registrid, sotsiaalmeedia ja muud veebiallikad, krediidiinfoagentuurid või muud usaldusväärsed teenusepakkujad.

Äripartnerid ja külastajad

 • Kogume teie kohta teavet juhul, kui te annate või teie ettevõte annab meile koostöö raames kontaktandmeid või muid andmeid teie kui vahetu äripartneri või oma ettevõtte esindaja kohta.
 • Teie andmeid võime me koguda ka juhul, kui osalete meie korraldatavatel kohtumistel, üritustel või konverentsidel, kontakteerute meiega veebisaidi kaudu või tellite mõne meie uudiskirja või teavitusteenuse.
 • Samuti võime teie kohta teavet koguda muudest avalikest allikatest (nt teie tööandja veebisaidilt), kui leiame, et see aitab korraldada suhteid meie äripartneriga.

Kohaldatav kõigile

 • Kui helistate meile (nt nõudest teatamiseks või meiega nõude osas aru pidamiseks) või kui me helistame teile (nt kindlustuspoliisi müümiseks), võime me telefonikõne salvestada. Võime ka kasutada interaktiivse häälvastuse (IVR) süsteemi, et luua automaatsed vastused häälkäsklustele ja et analüüsida kõnesalvestuse andmeid. Me kasutame kõnesalvestusi, et tõendada teie poolt kindlustuspoliisi ostmist või nõude esitamist; et treenida meie töötajaid ja et esitada täpne kõne transkriptsioon juhul, kui esitatakse kaebus või päring. Me võime kõnesalvestusi ka analüüsida, kasutades automatiseeritud tehnoloogiat, et teha kindlaks, kus võivad eksisteerida puudujäägid klienditeeninduses (ja et neid siis lahendada), või et tuvastada võimalik pettus. 

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud. Kui te olete potentsiaalne kindlustusvõtja või kindlustatud isik, kasutame teie isikuandmeid kindlustuslepingu sõlmimise taotluse läbivaatamiseks, riskide hindamiseks ja analüüsimiseks ning poliisi väljastamiseks vastavalt kehtivatele tingimustele. Kindlustuslepingu sõlmimise protsess võib hõlmata profileerimist. Kui oleme väljastanud teile poliisi, võime kasutada teie isikuandmeid seoses poliisi haldamise, teie päringute menetlemise või lepingu uuendamisega. Lisaks võib meil olla tarvis kasutada teie isikuandmeid õigusaktidega ette nähtud viisil meie kui kindlustusandja juriidiliste ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

Nõuete esitajad. Kui te esitate kindlustuslepingu alusel nõude, kasutame teie isikuandmeid nõude põhjendatuse kontrollimiseks ning vajadusel hüvitise maksmiseks. Samuti võib meil olla tarvis kasutada teie isikuandmeid võimaliku pettuseriski hindamiseks, mis võib muu hulgas hõlmata hõlmata profileerimistautomatiseeritud protsesside abil. Kui te olete ühtlasi kindlustatud isik, kasutame teie nõudega seotud isikuandmeid ka lepingu uuendamise või edaspidiste lepingute sõlmimise taotluste menetlemiseks.

Äripartnerid ja külastajad. Kui olete meie äripartner, kasutame teie isikuandmeid suhtehalduseks, sealhulgas teile turundusmaterjalide saatmiseks (kui olete andnud vastava nõusoleku) ja meie üritustele kutsumiseks. Vajadusel kasutame teie isikuandmeid teenuste osutamiseks või tellimiseks ning teie või teie tööandjaga sõlmitud lepingu haldamiseks ja täitmiseks. Kui olete külastaja, kasutame teie isikuandmeid üldjuhul veebisaidi mõningate osade kasutajaks registreerimiseks, lisateabe küsimiseks, teile soovitud lisamaterjalide edastamiseks või meie üritustele kutsumiseks.

Andmeanalüüs. Analüüsime regulaarselt oma eri süsteemides ja andmebaasides olevaid andmeid, et täiustada äriprotsesse, pakkuda paremaid teenuseid ning muuta riski- ja muid kindlustusmatemaatilisi mudeleid täpsemaks. Andmete koondamisel järgime isikuandmete kaitse nõudeid ning vajadusel anonümiseerime enne analüüsimist teatud andmeväljad (eelkõige poliisi andmed ja nõuete üksikasjad, mis on määratletud lisas 1)

Kasutame teie isikuandmeid alati üksnes 4 jaotises ja 2 lisas sätestatud eesmärkidel ning vaid juhul, kui:

 • te olete andnud nõusoleku andmete sel viisil kasutamiseks; või
 • teie isikuandmete kasutamine on vajalik lepingu täitmiseks või sõlmimiseks (nt kindlustuspoliisi vormistamiseks); või
 • teie isikuandmete kasutamine on vajalik meie õigusaktidest tulenevate või regulatiivsete kohustuste (nt FI nõuete) täitmiseks; või
 • teit isikuandmete kasutamine on vajalik meie ettevõtte tegevusega seotud õigustatud huvides (näiteks toodete täiustamiseks või eri andmekogumite ristanalüüsiks), tingimusel et töötlemine on proportsionaalne ja seejuures ei rikuta teie õigust isikuandmete kaitsele.

Teie eriliigiliste isikuandmete  kogumine ja/või kasutamine toimub seadusega lubatud erijuhtudel, mille korral nende kasutamine on lubatav. Need erijuhtumid võivad üldjuhul olla:

 • teie sõnaselge nõusolek;
 • meie või kolmandate isikute õigusnõuete koostamine, esitamine või kaitsmine; või
 • ELi liikmesriikide ja teiste isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldavate riikide õigusaktidega kindlustusandjatele ette nähtud täiendavad erandid, näiteks kindlustatud isiku perekonnaliikmete terviseandmete või grupipoliisiga hõlmatud füüsiliste isikute eriliigiliste isikuandmete töötlemiseks.

NB! Kui te annate meile sõnaselge nõusoleku oma eriliigiliste isikuandmete töötlemiseks, on teil võimalik nõusolek igal ajal tagasi võtta. Sel juhul võib meil aga olla võimatu jätkata teile kindlustusteenuste osutamist (ning kindlustusandjale või edasikindlustajale antud nõusoleku tagasivõtmise korral võib olla võimatu teie kindlustuskaitset jätkata). See võib tähendada, et peame teie kindlustuspoliisi tühistama. Kui otsustate oma nõusoleku tagasi võtta, teavitame teid üksikasjalikumalt võimalikest tagajärgedest, sealhulgas tühistamise mõjust (näiteks võib teil tühistamise korral olla raske saada kindlustuskaitset mujalt) ja võimalikest tühistamisega seotud tasudest.

Klõpsake siin 2. lisa, et lähemalt vaadata, millist teavet me teie kohta kogume ja kasutame ning miks on see meie hinnangul vajalik.

Oma äritegevuse korraldamiseks ja teenuste osutamiseks teeme me koostööd paljude kolmandate isikutega. Aeg-ajalt võivad need kolmandad isikud vajada juurdepääsu teie isikuandmetele.

Potentsiaalsete kindlustusvõtjate ja kindlustatud isikute puhul võivad need kolmandad isikud olla näiteks:

 • kindlustusmaaklerid, teised kindlustusandjad/edasikindlustajad ning kolmandast isikust menetlejad, kes teevad meiega koostööd kindlustuslepingute väljastamisel ja poliiside haldamisel;
 • teenusepakkujad, kes aitavad hallata meie IT- ja büroosüsteeme;
 • järelevalveasutused, sh FI ja AKI ning teised järelevalveasutused ja õiguskaitseorganid ELis ja mujal maailmas;
 • krediidiinfoagentuurid ja finantsteenustega seotud pettuste tõkestamisega tegelevad organisatsioonid;
 • õigusnõustajad ja muude äriteenuste pakkujad.

Nõuete esitajate puhul:

 • kolmandast isikust menetlejad, kes aitavad meil nõudeid menetleda;
 • kahjukäsitlejad ja nõudeeksperdid, kes aitavad meil nõudeid hinnata ja hallata;
 • teenusepakkujad, kes aitavad hallata meie IT- ja büroosüsteeme;
 • tugiteenuste osutajad, kes võivad abistada teid nõude esitamisel;
 • õigusnõustajad, sealhulgas nii teie, meie kui nõudeid esitanud kolmandate isikute esindajad;
 • krediidiinfoagentuurid ja finantsteenustega seotud pettuste tõkestamisega tegelevad organisatsioonid.

Me võime olla seadusest tulenevalt või järelevalveasutuste nõudel kohustatud jagama teie isikuandmeid kohtute, järelevalveasutuste, õiguskaitseorganite või teatud juhtudel ka teiste kindlustusandjatega. Meie ettevõtete või nende osade müügi korral võib meil olla tarvis anda teie isikuandmed üle ostjale.

Tugiteenuste osutajad on spetsialiseeritud teenusepakkujad, keda me kasutame, et abistada teid õnnetusjuhtumite korral või seoses poliiside (nt teatud reisikindlustuspoliiside) haldamisega.

Kindlustusmaaklerid vahendavad ja korraldavad kindlustuslepingute sõlmimist füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning suhtlevad lepingut sõlmida sooviva isiku nimel otse Chubbi või teiste kindlustusandjatega.

Nõudeeksperdid on nõuetega seotud erivaldkondade (nt meditsiin, audiitortegevus, vahendustegevus või ehitus) asjatundjad, keda Chubb kasutab nõude põhjendatuse ja väärtuse korrektseks hindamiseks, hüvitiste kokkuleppimiseks ning nõuete esitajate korrektseks kohtlemiseks.

Vastutav andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik (nt äriühing), kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Teie puhul on vastutav andmetöötleja teiega kindlustuslepingu sõlminud Chubbi ettevõte, kes määrab, kuidas ja millises mahus teilt isikuandmeid kogutakse ja millistel eesmärkidel neid kasutatakse.

FI ehk Finantsinspektsioon on Eesti Vabariigi finantsjärelevalveasutus. FI teostab järelevalvet Eestis tegutsevate finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete üle.

AKI ehk Andmekaitse Inspektsioon on Eesti andmekaitse järelevalveasutus, mis reguleerib isikuandmete töötlemist kõigis Eesti organisatsioonides.

Potentsiaalne kindlustusvõtja ja kindlustatud isik tähendab tulevasi, olemasolevaid või endisi poliisiomanikke ning meie väljastatud poliiside alusel kindlustatud või soodustatud isikuid (näiteks töötajaid, kellele laieneb tööandja sõlmitud kindlustusleping).

Kahjukäsitlejad on sõltumatud eksperdid, kes tegelevad meie tellimusel keerukate või vaieldavate nõuete uurimisega.

Teised kindlustusandjad/edasikindlustajad on isikud, kellega koos (sündikaadis) me sõlmime teatud kindlustuslepinguid. See tähendab, et teatud kindlustuslepingute puhul sõlmivad lepingu mitu kindlustusandjat ühiselt (neist üks oleme meie). Lisaks võidakse lepinguid edasi kindlustada, mis tähendab, et kindlustusandja kindlustab end omakorda edasikindlustaja juures, kes katab osa teiega sõlmitud kindlustuslepinguga kaasnevast riskist. Chubb kasutab edasikindlustust ja pakub ka ise edasikindlustust teistele kindlustusandjatele.

Profileerimine on isikuandmete analüüsimine automatiseeritud protsesside (nt arvutitarkvara) abil ja inimtööjõudu kasutamata, et hinnata teie käitumist või koostada kindlustusega seotud prognoose, nt teie eeldatava riskiprofiili kohta.

Eriliigilised isikuandmed on teie tervist, geneetilisi või biomeetrilisi andmeid, kriminaalkaristusi, seksuaalelu, seksuaalset sättumust, rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi seisukohti, usulisi ja filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist puudutav teave. Chubb töötleb üldjuhul üksnes tervise ja kriminaalkaristustega seotud eriliigilisi isikuandmeid (välja arvatud meie töötajate puhul, kes aga ei kuulu käesolevate põhimõtete kohaldamisalasse).

Teenusepakkujad on kolmandad isikud, kellelt me ostame sisse teatud äriteenuseid. Näiteks kasutame me teenusepakkujaid, kes aitavad meil koostada uute kindlustuslepingute toimikuid. Mõned neist teenusepakkujatest kasutavad „pilvepõhiseid“ IT-rakendusi või süsteeme, mis tähendab, et teie isikuandmeid hoitakse nende serverites, kuid meie kontrolli all. Kõik meie teenusepakkujad on kohustatud kaitsma teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust.

Õigusnõustajad on advokaadid või juristid, keda me kasutame keerukate või vaieldavate nõuete menetlemisel või kes osutavad meile nõuetega mitteseotud õigusabi. Kui te olete esitanud nõude, võib ka teil olla õigusnõustaja, kes võib tegutseda teie esindajana.

Telemaatikaandmed võimaldavad teha personaalseid pakkumisi kindlustuslepingute uuendamiseks, kasutades teie käitumist jälgivate seadmete abil kogutud ja automaatselt meile edastatud andmeid. Näiteks saab sõidukile paigaldatud seadme abil koguda andmeid juhi sõidustiili kohta.

Kolmandast isikust menetleja on Chubbi kontserni mittekuuluv ettevõte, kes korraldab meie nimel kindlustuslepingute sõlmimist ja/või nõuete menetlemist. Kõik meie kolmandast isikust menetlejad on kohustatud tagama, et teie isikuandmeid töödeldakse kehtivate õigusaktide, käesolevate põhimõtete ja meie juhiste kohaselt.

ACPR: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR) on Prantsusmaa riiklik asutus, mis teostab järelevalvet pankade ja kindlustusettevõtjate tegevuse üle Prantsusmaal.

CNIL: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) on Prantsusmaa andmekaitse järelevalveasutus, mis reguleerib isikuandmete töötlemist kõigis Prantsusmaa organisatsioonides.

Võime kasutada teie isikuandmeid, et saata teile otseturunduse raames teavet meie kindlustustoodete ja seonduvate teenuste kohta. See võib toimuda e-posti, SMSi või telefoni teel või suunatud veebireklaamidena.

Teie isikuandmete turunduse eesmärgil töötlemise aluseks on üldjuhul meie õigustatud huvi, kuid teatud (nt seadusega ette nähtud) juhtudel ka teie nõusolek. Teil on õigus otseturundusest loobuda, kasutades elektroonilistes teadetes olevat väljaarvamislinki või meie 12. jaotises märgitud kontaktandmeid.

Püüame korraldada otseturundust mõistlikult ja proportsionaalselt ning saata üksnes teateid, mis meie arvates võivad olla teile kasulikud või huvitavad, arvestades andmeid, mida oleme teie kohta kogunud.

Aeg-ajalt võib meil olla tarvis jagada teie isikuandmeid Chubbi kontserni teiste liikmetega, kes võivad asuda väljaspool Euroopat (st väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda). Samuti võime lubada väljaspool Euroopat asuvate teenusepakkujate või tugiteenuste osutajate juurdepääsu teie isikuandmetele. Võime teie isikuandmeid välismaale edastada ka muudel alustel, näiteks välisriigi õiguskaitseorgani taotlusel.

Püüame alati tagada, et andmete rahvusvaheline edastamine oleks korrektne ning seejuures kaitstaks ja austataks teie õigusi ja huve:

 • edastame teie isikuandmeid üksnes riikidesse, kus on tagatud isikuandmete kaitse nõutav tase või kus teie isikuandmete kaitsmiseks on sõlmitud muud vajalikud kokkulepped;
 • Chubbi kontserni sisene edastamine toimub kontsernisisese lepingu alusel, millega on tagatud edastatavate isikuandmete piisav ja järjekindel kaitse kogu Chubbi kontsernis;
 • teenusepakkujatele ja muudele kolmandatele isikutele edastamine toimub lepingute ning vajadusel sertifitseerimissüsteemide ja muude täiendavate kinnituste alusel;
 • õiguskaitseorganitelt või järelevalveasutustelt saadud teabenõudeid kontrollitakse enne isikuandmete avaldamist põhjalikult.

Teil on õigus saada meilt lisateavet eespool nimetatud kaitsemeetmete kohta. Kui soovite täiendavat teavet, palume võtta meiega ühendust, kasutades 12. jaotises märgitud kontaktandmeid.

Automaatne otsustamine tähendab, et otsus tehakse üksnes teie isikuandmete automaatse töötlemise tulemusena. Sel juhul toimub töötlemine näiteks tarkvarakoodi või algoritmi abil inimtööjõudu kasutamata.

Kuna profileerimiseks kasutatakse automaatset andmetöötlust, võib sellega kaasneda automaatne otsustamine. Kõik profileerimistulemused ei too kaasa automaatset otsustamist, kuid neid võidakse selleks kasutada.

Kui te olete potentsiaalne kindlustusvõtja või kindlustatud isik, võime kasutada automaatset otsustamist teie krediidivõime kontrollimiseks. Seoses kindlustuslepingute sõlmimisega kasutatakse profileerimiseks sageli personaalset riskiinfot (vt määratlus 1. lisas), et hinnata teie individuaalseid riske (või teie mõju kindlustatud isikute grupi kumulatiivsele riskile) ning arvutada selle alusel välja kindlustusmakse või teha otsus kindlustuskaitse pikendamiseks või uuendamiseks. Automaatset otsustamist võime kasutada ka koos telemaatikaandmetega, et teha teile pakkumisi lepingute uuendamiseks.

Kui te olete nõude esitaja, võime kasutada profileerimist või muid automatiseeritud andmetöötlust hindamaks, kas teie nõue võib olla seotud pettusega või muul põhjusel kahtlane.

Kui profileerimiseks on kohane kasutada eriliigilisi isikuandmeid, näiteks elukindlustuse puhul terviseandmete ajalugu või sõidukikindlustuse puhul varasemaid liiklusrikkumisi, võidakse mudelites arvestada ka teie eriliigilisi isikuandmeid.

Teil on automaatse otsustamisega seoses teatud õigused, eelkõige juhul, kui otsusel on teile oluline mõju või see toob teie jaoks kaasa õigusliku tagajärje. Üksikasjalikum teave teie õiguste kohta on 10. ja 11., jaotises.

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on põhimõtete 4. jaotises loetletud eesmärkidel mõistlikult vajalik. Mõnedel juhtudel võime teie isikuandmeid säilitada ka kauem, näiteks kui vastav kohustus tuleneb seadusest või järelevalveasutuse nõudest, maksu- või raamatupidamiseeskirjadest.

Erijuhtudel võime teie isikuandmeid säilitada kauem, et meil oleks võimalike kaebuste või vaidluste puhuks täpne ülevaade meievahelisest asjaajamisest või kui meil on alust arvata, et tulevikus võib teie isikuandmete või tegevusega seoses tekkida kohtuvaidlus.

Andmeid säilitatakse vastavalt meie isikuandmete säilitamise põhimõtetele. Kui me teie isikuandmeid enam ei vaja, kustutatakse need taastamatult või talletatakse viisil, mis ei võimalda nende edasist kasutamist meie äritegevuses.

Teil on seoses oma isikuandmetega mitmesuguseid õigusi.

Te võite taotleda juurdepääsu enda andmetele, nõuda vigaste andmete parandamist, mittevajalike andmete kustutamist, piirata oma isikuandmete töötlemist, esitada töötlemise suhtes vastuväiteid, nõuda andmete ülekandmist ning mitmesugust teavet automaatse otsustamise ja profileerimise või rahvusvahelise edastamise aluste kohta. Lisaks on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Üksikasjalikumat teavet nimetatud õiguste kohta saate vastavale lingile klõpsates või alljärgnevast tabelist.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust 12.. jaotises märgitud kontaktidel. Seoses õiguste kasutamisega palume arvesse võtta järgmist:

Õigus Mida see tähendab?
Juurdepääs

Te võite küsida meilt:

 • infot selle kohta, milliseid teie isikuandmeid me töötleme;
 • koopiat neist andmetest;
 • täiendavat teavet oma isikuandmete kohta, näiteks milliseid isikuandmeid meil on, milleks me neid kasutame, kellele me neid avaldame, kas me edastame neid välismaale ja kuidas me neid kaitseme, kui kaua me neid säilitame, millised on teie õigused, kuidas esitada kaebust, kust me teie andmeid saime ja kas neid on kasutatud automaatseks otsustamiseks või profileerimiseks, juhul kui vastavat teavet pole käesolevates põhimõtetes juba esitatud.
Parandamine

Te võite nõuda meilt ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Enne parandamist võime me kontrollida, kas andmed on täpsed.

Kustutamine

Te võite nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist, ent üksnes juhul, kui:

 • andmed pole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti; või
 • te olete oma nõusoleku tagasi võtnud (juhul kui töötlemise aluseks oli teie nõusolek); või
 • pärast eduka vastuväite esitamist (vt allpool „Vastuväited“); või
 • andmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või
 • kustutamine on vajalik Chubbi juriidilise kohustuse täitmiseks.

Me ei ole kohustatud teie isikuandmeid teie taotlusel kustutama, kui nende töötlemine on vajalik:

 • juriidilise kohustuse täitmiseks; või
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

On veel mõningaid olukordi, kus me ei pea te kustutamisnõuet täitma, kuid kaks eespool nimetatut on peamised keeldumise alused.

Piiramine

Te võite nõuda meilt oma isikuandmete kasutamise piiramist (st säilitatavate andmete mittekasutamist), ent üksnes juhul, kui:

 • andmete täpsus on kahtluse all vt „Parandamine“ ja kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni; või
 • andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi andmete kustutamist; või
 • andmed pole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti, kuid me vajame neid endiselt õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või
 • te olete kasutanud vastuväidete esitamise õigust, ent vastuväidete põhjendatust pole veel kontrollitud.

Pärast piiramisnõude saamist võime jätkata teie isikuandmete kasutamist:

 • teie nõusoleku alusel; või
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või
 • teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks.
Ülekandmine

Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmeid struktureeritult ja üldkasutatavas masinloetavas vormingus või nende „ülekandmist“ otse teisele vastutavale andmetöötlejale, ent üksnes juhul, kui

 • töötlemise aluseks on teie nõusolek või teiega sõlmitud leping; ja
 • andmeid töödeldakse automatiseeritult.
Vastuväited

Te võite esitada vastuväiteid seoses enda isikuandmete kasutamisega meie „õigustatud huvides kui te usute, et teie põhiõigused ja -vabadused on meie õigustatud huvidest kaalukamad.

Pärast vastuväidete esitamist on meil võimalus tõendada, et andmete töötlemise aluseks on teie õigustest ja vabadustest kaalukam oluline õigustatud huvi.

Automaatne otsustamine

Te võite nõuda, et teie suhtes ei tehtaks otsuseid automaatselt vt 9. jaotis), ent üksnes juhul, kui otsus:

 • toob teie jaoks kaasa õigusliku tagajärje (nt nõude rahuldamatajätmise); või
 • avaldab teile muul viisil olulist mõju.

Sel juhul teeb otsuse inimene ning me tagame teile võimaluse esitada oma seisukohad ja/või vaidlustada automaatselt tehtud otsus.

Teie õigus lasta inimesel otsustada või otsus vaidlustada ei laiene automaatsetele otsustele, mis:

 • on vajalikud teiega lepingu sõlmimiseks või selle täitmiseks;
 • on seadusega lubatud ning mille puhul teie õigused ja vabadused on piisavalt kaitstud;
 • põhinevad teie sõnaselgel nõusolekul.
Rahvusvaheline edastamine

Te võite nõuda koopiat või infot kaitsemeetmete kohta, mida rakendatakse teie andmete edastamisel Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

Me võime andmeedastuslepinguid või seonduvaid dokumente redigeerida (st peita dokumentides osa infost) ärisaladusega seotud põhjustel.

Järelevalveasutus

Teil on õigus esitada kohalikule järelevalveasutusele kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta. Eestis on järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon ehk AKI (https://www.aki.ee/et).

Palume teil võimalusel pöörduda probleemide lahendamiseks meie poole, kuid teil on ka õigus esitada oma äranägemisel kaebus otse järelevalveasutusele.

Isiku tuvastamine

Me võtame isikuandmete kaitset väga tõsiselt ning jätame endale õiguse nõuda isikuandmetega seotud mis tahes taotluste korral teie isikusamasuse tuvastamist.

Tasu

Me ei võta isikuandmetega seotud õiguste kasutamise eest tasu, välja arvatud juhul, kui teie juurdepääsutaotlus on põhjendamatu, korduv või ülimahukas, millisel juhul meil on õigus nõuda asjaoludele vastavat mõistlikku tasu. Võimalikust tasust teavitame teid enne teie taotluse läbivaatamist.

Tähtajad

Püüame kõikidele põhjendatud taotlustele vastata ühe kuu jooksul, välja arvatud väga keerukate taotluste või mitme eri taotluse korral, millele püüame vastata kolme kuu jooksul. Kui meil kulub vastamiseks üle ühe kuu, teavitame teid sellest. Samuti võime paluda teil täpsustada, mida te täpselt saada soovite või mis teile muret valmistab. See aitab teie taotlust kiiremini menetleda.

Kolmandate isikute õigused

Me ei ole kohustatud taotlusi rahuldama, kui see kahjustaks teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi.

Kõikide käesolevate põhimõtetega seotud küsimuste ja andmesubjekti õiguste kasutamise puhul on esmaseks kontaktiks meie andmekaitseametnik. Meie andmekaitseametniku kontaktid:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Data Protection Officer,
Chubb, 100 Leadenhall Street,
EC3A 3BP, London
Suurbritannia

Kui teil on seoses enda isikuandmete kasutamisega kaebusi või küsimusi, palume esmalt ühendust võtta meiega ning püüame kõik küsimused võimalikult kiiresti lahendada. Teil on igal ajal õigus esitada kaebus enda isikuandmete töötlemise kohta kohalikule järelevalveasutusele.

Uuendatud November 2020