skip to main content

Isikuandmete kaitse Chubbis

Chubb (edaspidi „meie“) kogub oma igapäevase tegevuse käigus isikuandmeid, sealhulgas kindlustatud isikute, nõuete esitajate ja äripartnerite kohta (edaspidi „teie“). Oleme teadlikud oma kohustusest hoida teie isikuandmeid hoolikalt, säilitada neid turvaliselt ning järgida kõiki kohaldatavaid isikuandmete kaitset ja andmeturvet käsitlevaid õigusakte, eelkõige ELi isikuandmete kaitse üldmäärust.

Meie põhimõtete rakendamisest

Käesolevate põhimõtete eesmärk on selgitada, millal, milleks ja kuidas me teiega seotud teavet (edaspidi „isikuandmed“) kogume ja kasutame.

Oleme püüdnud need põhimõtted esitada võimalikult kasutajasõbralikus vormis. Huvipakkuva teema vaatamiseks klõpsake alljärgneva loendi pealkirjadel, mille alt leiate ka linke üksikasjalikumale teabele. Põhimõtted on jaotatud ja pealkirjastatud teemade järgi, et teil oleks lihtsam jõuda huvipakkuva infoni.

NB!

Palume teil põhimõtted hoolikalt läbi lugeda. Need sisaldavad olulist teavet teie isikuandmete kasutamise kohta ning selgitavad teie seadusejärgseid õigusi. Põhimõtteid ei ole ülimuslikud kindlustuspoliiside või meie ja teie vaheliste lepingute tingimuste suhtes ega piira teie õigusi, mis tulenevad kohaldatavatest õigusaktidest.

Käesolevates põhimõtetes kasutatakse muu hulgas järgmisi mõisteid:

ACPR ehk Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution on Prantsusmaa riigiasutus, kes teostab pankade ja kindlustusseltside järelevalvet.

Tugiteenuste osutajad on spetsialiseeritud teenusepakkujad, keda me kasutame, et abistada teid õnnetusjuhtumite korral või seoses poliiside (nt teatud reisikindlustuspoliiside) haldamisega.

Kindlustusmaaklerid vahendavad ja korraldavad kindlustuslepingute sõlmimist füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning suhtlevad lepingut sõlmida sooviva isiku nimel otse Chubbi või teiste kindlustusandjatega.

Nõudeeksperdid on konkreetsete kindlustusvaldkondade (nt meditsiin, audiitortegevus, vahendustegevus või ehitus) asjatundjad, kes aitavad Chubbil hinnata nõuete põhjendatust ja väärtust, leppida kokku hüvitisi ning nõuete esitajaid korrektselt teenindada.

CNIL ehk Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés on Prantsusmaa andmekaitseasutus, kes reguleerib isikuandmete töötlemist kõigis Prantsusmaa organisatsioonides.

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik (nt äriühing), kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Teie puhul on vastutav töötleja teiega kindlustuslepingu sõlminud Chubbi ettevõte, kes määrab, kuidas ja millises mahus teilt isikuandmeid kogutakse ja millistel eesmärkidel neid kasutatakse.

FCA ehk Financial Conduct Authority on Ühendkuningriigi finantsjärelevalve asutus. FCA reguleerib finantsteenuseid osutavate ettevõtete tegevust.

ICO ehk Information Commissioner’s Office on Ühendkuningriigi andmekaitseasutus, kes reguleerib isikuandmete töötlemist kõigis Ühendkuningriigi organisatsioonides.

Kahjukäsitlejad on sõltumatud eksperdid, kes tegelevad meie tellimusel keerukate või vaieldavate nõuete uurimisega.

Teised kindlustusandjad/edasikindlustajad on isikud, kellega koos (sündikaadis) me sõlmime teatud kindlustuslepinguid. See tähendab, et teatud kindlustuslepingute puhul sõlmivad lepingu mitu kindlustusandjat ühiselt (neist üks oleme meie). Lisaks võidakse lepinguid edasi kindlustada, mis tähendab, et kindlustusandja kindlustab end omakorda edasikindlustaja juures, kes katab osa teiega sõlmitud kindlustuslepinguga kaasnevast riskist. Chubb kasutab edasikindlustust ja pakub ka ise edasikindlustust teistele kindlustusandjatele.

PRA ehk Prudential Regulation Authority teostab Ühendkuningriigis usaldatavusnõuete kontrolli ja järelevalvet. PRA jälgib usaldatavusnõuete täitmist finantsteenuseid osutavates ettevõtetes. Oma üldiste ülesannete raames aitab PRA muu hulgas tagada kindlustusvõtjate kaitset.

Profileerimine on isikuandmete analüüsimine automatiseeritud protsesside (nt arvutitarkvara) abil ja inimtööjõudu kasutamata, et hinnata teie käitumist või koostada kindlustusega seotud prognoose, nt teie eeldatava riskiprofiili kohta.

Potentsiaalne kindlustusvõtja ja kindlustatud isik tähendab tulevasi, praegusi või endisi poliisiomanikke ning meie väljastatud poliiside alusel kindlustatud või soodustatud isikuid (näiteks töötajaid, kellele laieneb tööandja sõlmitud kindlustusleping).

Tundlikud isikuandmed on isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud isikuandmete eriliigid (st teie tervist, geneetilisi või biomeetrilisi andmeid, seksuaalelu, seksuaalset sättumust, rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi seisukohti, usulisi ja filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist puudutav teave) ning kuriteoandmed. Chubb töötleb üldjuhul üksnes tervise ja kuritegudega seotud tundlikke isikuandmeid (välja arvatud meie töötajate puhul, kes aga ei kuulu käesolevate põhimõtete kohaldamisalasse).

Teenusepakkujad on kolmandad isikud, kellelt me ostame sisse teatud äriteenuseid. Näiteks kasutame me teenusepakkujaid, kes aitavad meil koostada uute kindlustuslepingute toimikuid. Mõned neist teenusepakkujatest kasutavad „pilvepõhiseid“ IT-rakendusi või süsteeme, mis tähendab, et teie isikuandmeid hoitakse nende serverites, kuid meie kontrolli all ja vastavalt meie juhistele. Kõik meie teenusepakkujad on kohustatud kaitsma teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust.

Õigusnõustajad on advokaadid või juristid, keda me kasutame keerukate või vaieldavate nõuete menetlemisel või kes osutavad meile nõuetega mitteseotud õigusabi. Kui te olete esitanud nõude, võib ka teil olla õigusnõustaja, kes võib tegutseda teie esindajana.

Telemaatikaandmed võimaldavad teha personaalseid pakkumisi kindlustuslepingute uuendamiseks, kasutades teie käitumist jälgivate seadmete abil kogutud ja automaatselt meile edastatud andmeid. Näiteks saab sõidukile paigaldatud seadme abil koguda andmeid juhi sõidustiili kohta.

Kolmandast isikust menetleja on Chubbi kontserni mittekuuluv ettevõte, kes korraldab meie nimel kindlustuslepingute sõlmimist ja/või nõuete menetlemist. Kõik meie kolmandast isikust menetlejad on kohustatud tagama, et teie isikuandmeid töödeldakse kehtivate õigusaktide, käesolevate põhimõtete ja meie juhiste kohaselt.

Sisukord

Chubbi kontserni kuuluvad ettevõtted kasutavad muu hulgas kaubamärke Combined Insurance ja Chubb Life. Teie isikuandmete kaitse eest vastutab eelkõige see Chubbi kontserni ettevõte, kes teie kohta algselt andmeid kogus („vastutav töötleja“). Kui teile on väljastatud kindlustuspoliis, on vastav Chubbi kontserni ettevõte märgitud poliisis.

Teil on võimalik saada kõikide teie kindlustuskaitsega seoses teie isikuandmeid töötlevate ettevõtete kohta teavet järgmiselt:

Kui sõlmisite kindlustuspoliisi ise, on vastav Chubbi ettevõte avaldanud teile oma nime, aadressi ja kontaktandmed, või kui poliis on sõlmitud kindlustusmaakleri kaudu, andis need andmed teile maakler.

Kui teie tööandja või kolmas isik sõlmis kindlustuslepingu teie kasuks, saate asjaomase Chubbi ettevõtte andmed oma tööandjalt või nimetatud kolmandalt isikult.

Kui teie isikuandmeid on edastatud teistele vastutavatele töötlejatele (nt edasikindlustajatele), teavitab esimene vastutav töötleja teid teistest vastutavatest töötlejatest, kellega teie andmeid on jagatud, ning te saate nendega oma isikuandmete kasutamise asjus ühendust võtta põhimõtete 6. jaotises kirjeldatud viisil.

Ülevaade Chubbi kontserni liikmetest on kättesaadav aadressil www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/uk-en/footer/privacy-policy/documents/pdf/chubbgroupentities.pdf

Palume arvestada, et ehkki teie isikuandmete eest hoolitseb peamiselt üks Chubbi ettevõte, võidakse andmeid säilitada andmebaasides, millele on juurdepääs ka teistel Chubbi ettevõtetel. Kõik Chubbi ettevõtted, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, järgivad käesolevaid põhimõtteid.

California elanikud

Kui te olete California elanik, on teil oma isikuandmetega seoses teatud õigused vastavalt California 2018. aasta tarbijate isikuandmete kaitse seadusele (CCPA) www.chubb.com/us-en/online-privacy-policy.html) ja muudele õigusaktidele. Neid õigusi on kirjeldatud meie California isikuandmete kaitse teatises.

Üldjuhul on teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks Chubb European Group SE või Chubb Life Europe SE, kes tegutsevad Euroopa riikides oma filiaalide kaudu. Igaks juhuks palume teil siiski vastutava töötleja nime oma kindlustuslepingust järgi vaadata (või otse meilt üle küsida).

Me kogume tavalisi ja tundlikke isikuandmeid ning kriminaalkaristuste ja kuritegudega seotud andmeid.

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud. Kindlustuspoliiside väljastamise ja haldamisega seoses kogume me teavet potentsiaalsete kindlustatud isikute, kindlustusvõtjate ja nendega seotud isikute kohta. See võib hõlmata potentsiaalsete kindlustustatud isikute, kindlustusvõtjate või nende esindajate taustainfot ja kontaktandmeid ning riskide hindamiseks ja kindlustuspoliiside haldamiseks vajalikku teavet. Potentsiaalsed kindlustatud isikud või kindlustusvõtjad võivad olla füüsilised isikud, äriühingud või nende esindajad. Kogutavate isikuandmete maht ja liik sõltub soovitava või väljastatud poliisi liigist ning võib hõlmata ka teavet teiste isikute kohta, keda tuleb kindlustamisel arvesse võtta. Teatud juhtudel on meil vaja koguda ja kasutada tundlikke isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid ja karistusandmeid. Tundlike isikuandmete kasutamisel järgime me eritingimusi, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud 5. jaotises.

Kui te olete kindlustatud isik, võib teil vahel olla tarvis anda meile kolmandate isikute isikuandmeid, näiteks vastutuskindlustusest tulenevate nõuete puhul kahjustatud isiku andmeid. Võimaluse korral peaksite te asjaomast kolmandat isikut teavitama, et peate esitama nende andmeid Chubbile kui teie kindlustusandjale. Nende isikuandmeid töötleme me samuti käesolevate põhimõtete kohaselt.

Nõuete esitajad. Kui te esitate kindlustuslepingu alusel nõude, kogume me teie olulisemaid kontaktandmeid koos teabega nõude sisu ja võimalike varasemate nõuete kohta. Kui te olete kindlustatud isik, peame kontrollima teie suhtes kehtiva poliisi andmeid ja teie nõuete ajalugu. Sõltuvalt nõude liigist võib meil olla tarvis koguda tundlikke isikuandmeid, näiteks teavet õnnetuses saadud vigastuste kohta.

Äripartnerid ja Külastajad. Kui olete meie äripartner, kogume me teie tööalaseid kontaktandmeid. Samuti võime koguda andmeid teie tööalaste oskuste ja kogemuste kohta.

Me võime teie kontaktandmeid koguda, kui te külastate meie veebilehte, tellite meie uudiskirja või osalete ühel meie üritustest. Juhul, kui me kogume isikutuvastamist võimaldavaid andmeid läbi oma veebilehe, siis teavitame teid sellest selgelt kui neid andmeid kogume ja selgitame, mida me nende andmetega teeme. Chubb võib koguda ka meie veebisaitide kasutajate andmeid ning andmeid isikute kohta, kes on andnud veebis nõusoleku Chubbi uudiskirjade saamiseks või osalevad mõnel kontserni ettevõtete korraldataval üritusel. Kui me kogume veebisaidil teie tuvastamist võimaldavaid andmeid, teavitame teid sõnaselgelt isikuandmete kogumisest ja selgitame, kuidas me kavatseme neid kasutada.

Üksikasjalikum teave meie kogutavate andmete kohta on 1. lisas.

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud

 • Enne kindlustuslepingu sõlmimist kogume me andmeid otse teilt.
 • Teie andmeid võivad meile edastada ka kindlustusmaakler, teie tööandja, perekonnaliige või muu kolmas isik, kes soovib sõlmida kindlustuslepingu, mille alusel te olete kindlustatud või soodustatud isikuks.
 • Võime teie kohta teavet koguda ka muudest allikatest, kui leiame, et see on vajalik kindlustuslepinguga seonduvate riskide tõhusaks haldamiseks ja/või finantskuritegevusega võitlemiseks. Kõnesolevad muud allikad on näiteks avalikud registrid ja krediidiinfoagentuuride või muude usaldusväärsete teenusepakkujate andmebaasid.

Nõuete esitajad

 • Kui esitate meile kindlustuslepingu alusel nõude, kogume me teie andmeid. Te võite esitada meile nõude otse, oma esindaja või kindlustusmaakleri või mõne meie esindaja kaudu, kes tegeleb nõuete menetlemisega. Võime arutada teie nõudeid telefoni teel või videointervjuude käigus, mida viivad läbi meie esindajad või kolmandad osapooled.
 • Võime teie kohta teavet koguda ka juhul, kui nõude esitajaks on teiega lähedalt seotud isik või nõudega muul viisil seotud isik – näiteks kui kindlustusvõtjaks on teie tööandja või kui teiega seotud nõude esitab kolmas isik.
 • Andmeid võib meile anda ka teie (või teie tööandja) õigusnõustaja.
 • Samuti võime teie kohta teavet koguda muudest allikatest, kui leiame, et see on vajalik nõuete kontrollimiseks ja/või finantskuritegevusega võitlemiseks. Kõnesolevad allikad on näiteks avalikud registrid, sotsiaalmeedia ja muud veebiallikad, krediidiinfoagentuurid või muud usaldusväärsed teenusepakkujad.

Äripartnerid ja Külastajad

 • Kogume teie kohta teavet juhul, kui te annate või teie ettevõte annab meile koostöö raames kontaktandmeid või muid andmeid teie kui vahetu äripartneri või oma ettevõtte esindaja kohta.
 • Teie andmeid võime me koguda ka juhul, kui osalete meie korraldatavatel kohtumistel, üritustel või konverentsidel, kontakteerute meiega veebisaidi kaudu või tellite mõne meie uudiskirja või teavitusteenuse.
 • Samuti võime teie kohta teavet koguda muudest avalikest allikatest (nt teie tööandja veebisaidilt), kui leiame, et see aitab korraldada suhteid meie äripartneriga.

Kõik isikud

 • Kui te helistate Chubbi ettevõttesse (näiteks nõude esitamiseks või arutamiseks) või kui Chubb helistab teile (näiteks et pakkuda teile kindlustust), võime me telefonikõne salvestada. Võime kasutada ka interaktiivset kuulamistehnoloogiat (IVR), mille abil automatiseeritakse häälkäsklustele reageerimist, ning analüüsida kõnesalvestiste sisu. Kasutame salvestisi kindlustuslepingute sõlmimise või nõuete esitamise tõendamiseks, oma töötajate koolitamiseks ning kõne täpse sisu kontrollimiseks pretensioonide või järelepärimiste korral. Kõnesalvestisi võidakse analüüsida ka automatiseeritult, et tuvastada (ja kõrvaldada) klienditeeninduse puudujääke või tuvastada võimalike pettusi.

Kasutame teie isikuandmeid allpool kirjeldatud eesmärkidel.  Üksikasjalikumad kirjeldused ja töötlemise õiguslikud alused on esitatud 2. lisas.

Potentsiaalsed kindlustusvõtjad ja kindlustatud isikud. Kui te olete potentsiaalne kindlustusvõtja või kindlustatud isik, kasutame teie isikuandmeid kindlustuslepingu sõlmimise taotluse läbivaatamiseks, riskide hindamiseks ja analüüsimiseks ning poliisi väljastamiseks vastavalt kehtivatele tingimustele. Kindlustuslepingu sõlmimise protsess võib hõlmata profileerimist. Kui oleme väljastanud teile poliisi, võime kasutada teie isikuandmeid seoses poliisi haldamise, teie päringute menetlemise või lepingu uuendamisega. Lisaks võib meil olla tarvis kasutada teie isikuandmeid õigusaktidega ette nähtud viisil meie kui kindlustusandja juriidiliste ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

Nõuete esitajad. Kui te esitate kindlustuslepingu alusel nõude, kasutame teie isikuandmeid nõude põhjendatuse kontrollimiseks ning vajadusel hüvitise maksmiseks. Samuti võib meil olla tarvis kasutada teie isikuandmeid võimaliku pettuseriski hindamiseks, mis võib muu hulgas hõlmata profileerimist automatiseeritud protsesside abil. Kui te olete ühtlasi kindlustatud isik, kasutame teie nõudega seotud isikuandmeid ka lepingu uuendamise või edaspidiste lepingute sõlmimise taotluste menetlemiseks.

Äripartnerid ja Külastajad. Kui olete meie äripartner, kasutame teie isikuandmeid suhtehalduseks, sealhulgas teile turundusmaterjalide saatmiseks (kui olete andnud vastava nõusoleku) ja meie üritustele kutsumiseks. Vajadusel kasutame teie isikuandmeid teenuste osutamiseks või tellimiseks ning teie või teie tööandjaga sõlmitud lepingu haldamiseks ja täitmiseks.

Kui olete külastaja, kasutame teie isikuandmeid üldjuhul veebisaidi mõningate osade kasutajaks registreerimiseks, lisateabe küsimiseks, teile soovitud lisamaterjalide edastamiseks või meie üritustele kutsumiseks. Chubb kasutab veebisaidil registreeritud kasutajate andmeid ka reklaammaterjalide ning ürituste kutsete saatmiseks.

Andmeanalüüs. Analüüsime regulaarselt oma eri süsteemides ja andmebaasides olevaid andmeid, et täiustada äriprotsesse, pakkuda paremaid teenuseid ning muuta riski- ja muid kindlustusmatemaatilisi mudeleid täpsemaks. Andmete koondamisel järgime isikuandmete kaitse nõudeid ning vajadusel anonümiseerime enne analüüsimist teatud andmeväljad (eelkõige poliisi andmed ja nõuete üksikasjad, mis on määratletud 1. lisas).

Kasutame teie isikuandmeid alati üksnes 4. jaotises ja lisas 2 sätestatud eesmärkidel ning vaid juhul, kui:

 • te olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku või teie isikuandmete kasutamine on vajalik lepingu täitmiseks või sõlmimiseks (nt kindlustuspoliisi vormistamiseks);
 • teie isikuandmete kasutamine on vajalik meie õigusaktidest tulenevate või regulatiivsete kohustuste (nt pädevate järelevalveasutuste nõuete) täitmiseks; või
 • teie isikuandmete kasutamine on vajalik meie ettevõtte tegevusega seotud „õigustatud huvides“ (näiteks toodete täiustamiseks või eri andmekogumite ristanalüüsiks), tingimusel et töötlemine on proportsionaalne ja seejuures ei riivata teie privaatsust.

Teie tundlikke isikuandmeid kogutakse ja/või kasutatakse seadusega lubatud erandjuhtudel, mille korral nende kasutamine on lubatav. Kui teie tundlikke isikuandmeid kogutakse spetsiaalse vormi abil (sh veebisaidil) või telefoni teel, sisaldab see vorm ka teavet vastava erandi kohta. Need erandid võivad üldjuhul olla:

 • teie sõnaselge nõusolek (kui seda andmekogumisvormil eraldi küsitakse ning ühtlasi selgitatakse ka nõusoleku sisu);
 • meie või kolmandate isikute õigusnõuete koostamine, esitamine või kaitsmine; või
 • ELi liikmesriikide ja teiste isikuandmete kaitse üldmäärust kohaldavate riikide õigusaktidega kindlustusandjatele ette nähtud täiendavad erandid, näiteks Ühendkuningriigi 2018. aasta andmekaitseseaduses (DPA 2018) sätestatud „kindlustusega seotud eesmärkide“ erand või kindlustatud isiku perekonnaliikmete terviseandmete või grupipoliisiga hõlmatud füüsiliste isikute tundlike isikuandmete töötlemine.

NB! Kui te annate meile sõnaselge nõusoleku oma isikuandmete või tundlike isikuandmete töötlemiseks, on teil võimalik see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Sel juhul võib meil aga olla võimatu jätkata teile kindlustusteenuste osutamist (ning kindlustusandjale või edasikindlustajale antud nõusoleku tagasivõtmise korral võib olla võimatu teie kindlustuskaitset jätkata). See võib tähendada, et peame teie kindlustuspoliisi tühistama. Kui otsustate oma nõusoleku tagasi võtta, teavitame teid üksikasjalikumalt võimalikest tagajärgedest, sealhulgas tühistamise mõjust (näiteks võib teil tühistamise korral olla raske saada kindlustuskaitset mujalt) ja võimalikest tühistamisega seotud tasudest.

Klõpsake oma asukohas kehtivat lisa 2, et lähemalt vaadata, millist teavet me teie kohta kogume ja kasutame ning miks on see meie hinnangul vajalik.

Oma äritegevuse korraldamiseks ja teenuste osutamiseks teeme me koostööd paljude kolmandate isikutega. Aeg-ajalt võivad need kolmandad isikud vajada juurdepääsu teie isikuandmetele.

Potentsiaalsete kindlustusvõtjate ja kindlustatud isikute puhul võivad need kolmandad isikud olla näiteks:

 • kindlustusmaaklerid, teised kindlustusandjad/edasikindlustajad ning kolmandast isikust menetlejad, kes teevad meiega koostööd kindlustuslepingute väljastamisel ja poliiside haldamisel;
 • teenusepakkujad, kes aitavad hallata meie IT- ja büroosüsteeme;
 • reguleerivad asutused, sealhulgas näiteks:

(a) allpool loetletud isikuandmete kaitse järelevalveasutused, eelkõige CNIL (Chubbi ELi peakontori asukohariigis Prantsusmaal) ja ICO (Ühendkuningriigis);

(b) kindlustus- ja finantsjärelevalve asutused, eelkõige ACPR (Chubbi ELi peakontori asukohariigis Prantsusmaal) ja FCA või PRA (Ühendkuningriigis);

(c) muud reguleerivad asutused ja õiguskaitseorganid ELis ja mujal maailmas;

 • krediidiinfoagentuurid ja finantsteenustega seotud pettuste tõkestamisega tegelevad organisatsioonid;
 • õigusnõustajad ja muude äriteenuste pakkujad.

Nõuete esitajate puhul:

 • kolmandast isikust menetlejad, kes aitavad meil nõudeid menetleda;
 • kahjukäsitlejad ja nõudeeksperdid, kes aitavad meil nõudeid hinnata ja hallata;
 • teenusepakkujad, kes aitavad hallata meie IT- ja büroosüsteeme;
 • tugiteenuste osutajad, kes võivad teid kindlustusjuhtumi korral abistada;
 • õigusnõustajad, sealhulgas nii teie, meie kui nõudeid esitanud kolmandate isikute esindajad;
 • krediidiinfoagentuurid ja finantsteenustega seotud pettuste tõkestamisega tegelevad organisatsioonid.

Me võime olla seadusest tulenevalt või reguleerivate asutuste nõudel kohustatud jagama teie isikuandmeid kohtute, reguleerivate asutuste, õiguskaitseorganite või teatud juhtudel ka teiste kindlustusandjatega. Meie ettevõtete või nende osade müügi korral võib meil olla tarvis anda teie isikuandmed üle ostjale.

Võime kasutada teie isikuandmeid, et edastada teile otseturundusteateid meie kindlustustoodete ja seonduvate teenuste kohta. See võib toimuda e-posti, SMSi või telefoni teel või suunatud veebireklaamidena. Kui turundus on suunatud tarbijatele või kui õigusaktid seda muul põhjusel nõuavad, teeme me otseturundust vaid teie nõusolekul, välja arvatud turundus seoses samade või sarnaste toodetega, mida oleme teile varem turundanud ja saanud seejuures teie kontaktandmed.

Võime saata turundusteateid ettevõtetele, kes ei ole nende saatmist sõnaselgelt keelanud.

Teie isikuandmete turunduse eesmärgil töötlemise aluseks on üldjuhul meie õigustatud huvi anda teile kasulikku teavet kindlustusriskide juhtimise, kindlustuslepingute uuendamise ja muude teid huvitada võivate toodete ja teenuste kohta, kuid teatud (nt seadusega ette nähtud) juhtudel ka teie nõusolek. Teil on õigus otseturundusest loobuda, kasutades elektroonilistes teadetes olevat väljaarvamislinki või võttes meiega ühendust 12. jaotises märgitud kontaktandmetel.

Püüame korraldada otseturundust mõistlikult ja proportsionaalselt ning saata üksnes teateid, mis meie arvates võivad olla teile kasulikud või huvitavad, arvestades andmeid, mida oleme teie kohta kogunud.

Aeg-ajalt võib meil olla tarvis jagada teie isikuandmeid Chubbi kontserni teiste liikmetega, kes võivad asuda väljaspool Euroopat (st väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda). Samuti võime lubada väljaspool Euroopat asuvate teenusepakkujate või tugiteenuste osutajate juurdepääsu teie isikuandmetele. Võime teie isikuandmeid välismaale edastada ka muudel alustel, näiteks välisriigi õiguskaitseorgani taotlusel.

Püüame alati tagada, et andmete rahvusvaheline edastamine oleks korrektne ning seejuures kaitstaks ja austataks teie õigusi ja huve:

 • edastame teie isikuandmeid üksnes riikidesse, kus on tagatud isikuandmete kaitse nõutav tase või kus teie isikuandmete kaitsmiseks on sõlmitud muud vajalikud kokkulepped.
 • Chubbi kontserni sisene edastamine toimub kontsernisisese lepingu alusel, millega on andmeedastuslepingute standardtingimustel tagatud edastatavate isikuandmete piisav ja järjekindel kaitse kogu Chubbi kontsernis;
 • teenusepakkujatele ja muudele kolmandatele isikutele edastamine toimub lepingute ning vajadusel täiendavate kinnituste alusel;
 • õiguskaitseorganitelt või reguleerivatelt asutustelt saadud teabenõudeid kontrollitakse enne isikuandmete avaldamist põhjalikult.

Teil on õigus saada meilt lisateavet eespool nimetatud kaitsemeetmete kohta. Kui soovite täiendavat teavet, palume võtta meiega ühendust, kasutades 12. jaotises märgitud kontaktandmeid.

Automaatne otsustamine tähendab, et otsus tehakse üksnes teie isikuandmete automaatse töötlemise tulemusena. Sel juhul toimub töötlemine näiteks tarkvarakoodi või algoritmi abil inimtööjõudu kasutamata.

Kuna profileerimiseks kasutatakse automaatset andmetöötlust, võib see teatud juhtudel olla seotud automaatse otsustamisega. Profileerimisele võib ent ei pruugi järgneda automaatne otsustamine.

Kui te olete potentsiaalne kindlustusvõtja või kindlustatud isik, võime kasutada automaatset otsustamist teie krediidivõime kontrollimiseks. Seoses kindlustuslepingute sõlmimisega kasutatakse profileerimiseks sageli personaalset riskiinfot (vt määratlus 1. lisas), et hinnata teie individuaalseid riske (või teie mõju kindlustatud isikute grupi kumulatiivsele riskile) ning arvutada selle alusel välja kindlustusmakse või teha otsus kindlustuskaitse pikendamiseks või uuendamiseks. Automaatset otsustamist võime kasutada ka koos telemaatikaandmetega, et teha teile pakkumisi lepingute uuendamiseks.

Kui te olete nõude esitaja, võime kasutada automaatset otsustamist hindamaks, kas teie nõue rahuldada või tagasi lükata. Kõiki nõudeid ei menetleta automaatse otsustamisega – keerulisemad nõuded edastatakse nõuete menetlejale manuaalseks läbivaatamiseks.

Oleme võtnud kasutusele automaatse otsustamise, sest see aitab meil menetleda lihtsamaid nõudeid kiiremini ja täpsemalt, mis muudab nõuete menetlemise sujuvamaks kõigi osapoolte jaoks. Meie algoritmid läbivad põhjaliku ja range testimise enne nõuete menetlemise protsessis kasutamist.

Kui me kasutame automaatset otsustamist, tugineme järgmistele õiguslikele alustele:

 • Kõikide mittetundlike isikuandmete (nt nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber) puhul on töötlemine vajalik lepingu (st kindlustuslepingu) täitmiseks.
 • Kõikide eriliiki isikuandmete (nt terviseandmed, mis võivad teie nõude puhul olla asjakohased) puhul:

- kui töötlemine sõltub teie selgesõnalisest nõusolekust vastavalt liikmesriigi õigusele, küsime seda teilt nõude esitamisel;

alternatiivselt, kui selgesõnaline nõusolek ei ole vajalik, siis kohaldatav õiguslik alus on,

- kui töötlemine on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel, liikmesriigi õiguse alusel, mis lubab terviseandmete töötlemist kindlustusnõuete kontekstis.

Kui me kasutame automaatset otsustamist, et teha teie kohta oluline otsus (nt nõude tagasilükkamine), võite:

 • vaidlustada automaatset otsust / nõuda inimese sekkumist – kui te seda teete, palume ühel meie nõuete menetlejal automaatne otsus läbi vaadata ja otsustada, kas see on õige; või
 • väljendada oma seisukohta automaatse otsuse kohta.

 

Kui te olete nõude esitaja, võime kasutada profileerimist või muud liiki automatiseeritud andmetöötlust hindamaks, kas teie nõue võib olla seotud pettusega või muul põhjusel kahtlane.

Kui profileerimiseks on kohane kasutada tundlikke isikuandmeid või karistusandmeid, näiteks elukindlustuse puhul terviseandmete ajalugu või sõidukikindlustuse puhul varasemaid liiklusrikkumisi, võidakse mudelites arvestada ka teie tundlikke isikuandmeid.

Teil on automaatse otsustamisega seoses teatud õigused, eelkõige juhul, kui otsusel on teile oluline mõju või see toob teie jaoks kaasa õigusliku tagajärje. Üksikasjalikum teave teie õiguste kohta on 11. ja 12. jaotises.

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on põhimõtete 4. jaotises loetletud eesmärkidel mõistlikult vajalik. Mõnedel juhtudel võime teie isikuandmeid säilitada ka kauem, näiteks kui vastav kohustus tuleneb seadusest või reguleeriva asutuse nõudest, maksu- või raamatupidamiseeskirjadest.

Näiteks kui te olete sõlminud õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustuslepingu, säilitatakse teie isikuandmeid reeglina 10 aastat pärast poliisi kehtivuse lõppu, välja arvatud erandjuhtudel.

Kui te olete esitanud nõude varakindlustuslepingu alusel, säilitatakse nõudetoimikus sisalduvaid isikuandmeid teie kohta poliisi kehtivusajal ja 10 aastat pärast nõude lahendamist või poliisi kehtivuse lõppu, sõltuvalt sellest, kumb on hilisem, välja arvatud erandjuhtudel.

Teatud juhtudel võivad kehtida ka muud erandlikud säilitustähtajad. Üksikasjalikumat teavet saate küsida meie andmekaitsespetsialistilt (kelle kontaktandmed on 12. jaotises).

Erijuhtudel võime teie isikuandmeid säilitada kauem, et meil oleks võimalike kaebuste või vaidluste puhuks täpne ülevaade meievahelisest asjaajamisest või kui meil on alust arvata, et tulevikus võib teie isikuandmete või tegevusega seoses tekkida kohtuvaidlus.

Andmeid säilitatakse vastavalt meie isikuandmete säilitamise põhimõtetele. Kui me teie isikuandmeid enam ei vaja, kustutatakse need taastamatult või talletatakse viisil, mis ei võimalda nende edasist kasutamist meie äritegevuses.

Teil on seoses oma isikuandmetega mitmesuguseid õigusi.

Te võite taotleda juurdepääsu enda andmetele, nõuda vigaste andmete parandamist, mittevajalike andmete kustutamist, piirata oma isikuandmete töötlemist, esitada töötlemise suhtes vastuväiteid, nõuda andmete ülekandmist ning mitmesugust teavet automaatse otsustamise ja profileerimise või rahvusvahelise edastamise aluste kohta. Lisaks on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Üksikasjalikumat teavet nimetatud õiguste kohta saate vastavale lingile klõpsates või alljärgnevast tabelist.

Kui soovite kasutada oma õigusi, palume võtta meiega ühendust 12. jaotises märgitud kontaktidel. Seoses õiguste kasutamisega palume arvesse võtta järgmist:

Õigus  Mida see tähendab?
Juurdepääs Te võite küsida meilt:
 • infot selle kohta, milliseid teie isikuandmeid me töötleme;
 • koopiat neist andmetest;
 • täiendavat teavet oma isikuandmete kohta, näiteks milliseid isikuandmeid meil on, milleks me neid kasutame, kellele me neid avaldame, kas me edastame neid välismaale ja kuidas me neid kaitseme, kui kaua me neid säilitame, millised on teie õigused, kuidas esitada kaebust, kust me teie andmeid saime ja kas neid on kasutatud automaatseks otsustamiseks või profileerimiseks, juhul kui vastavat teavet pole käesolevates põhimõtetes juba esitatud.
Parandamine

Te võite nõuda meilt ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Enne parandamist võime me kontrollida, kas andmed on täpsed.

Kustutamine

Te võite nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist, ent üksnes juhul, kui:

 • andmed pole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti; või
 • te olete oma nõusoleku tagasi võtnud (juhul kui töötlemise aluseks oli teie nõusolek); või
 • te olete esitanud eduka vastuväite (vt „Vastuväited“ allpool); või
 • andmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või
 • kustutamine on vajalik Chubbi seadusejärgse kohustuse täitmiseks.

Me ei ole kohustatud teie isikuandmeid teie taotlusel kustutama, kui nende töötlemine on vajalik:

 • juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

On veel mõningaid olukordi, kus me ei pea te kustutamisnõuet täitma, kuid kaks eespool nimetatut on peamised keeldumise alused.

Piiramine

Te võite nõuda meilt oma isikuandmete kasutamise piiramist (st säilitatavate andmete mittekasutamist), ent üksnes juhul, kui:

 • andmete täpsus on kahtluse all (vt „Parandamine“) ja kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni; või
 • andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi andmete kustutamist; või
 • andmed pole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti, kuid me vajame neid endiselt õigusnõuete koostamiseks,
 • esitamiseks või kaitsmiseks; või
 • te olete kasutanud vastuväidete esitamise õigust, ent vastuväidete põhjendatust pole veel kontrollitud.

Pärast piiramisnõude saamist võime jätkata teie isikuandmete kasutamist:

 • teie nõusoleku alusel; või
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või
 • teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks.
Ülekandmine

Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmeid struktureeritult ja üldkasutatavas masinloetavas vormingus või nende „ülekandmist“ otse teisele vastutavale andmetöötlejale, ent üksnes juhul, kui:

 • töötlemise aluseks on teie nõusolek või teiega sõlmitud leping; ja
 • andmeid töödeldakse automatiseeritult.

Ülekandmisõigus kehtib vaid andmetele, mille te olete meile ise esitanud.

Vastuväited

Te võite esitada vastuväiteid seoses enda isikuandmete kasutamisega meie „õigustatud huvides“, kui te usute, et teie põhiõigused ja -vabadused on meie õigustatud huvidest kaalukamad.

Pärast vastuväidete esitamist on meil võimalus tõendada, et andmete töötlemise aluseks on teie õigustest ja vabadustest kaalukam oluline õigustatud huvi meil.

Automaatne otsustamine

Te võite nõuda, et teie suhtes ei tehtaks otsuseid automaatselt (vt 9. jaotis), ent üksnes juhul, kui otsus:

 • toob teie jaoks kaasa õigusliku tagajärje (nt nõude rahuldamatajätmise); või
 • mõjutab teid muul viisil ja oluliselt.

Sel juhul teeb otsuse inimene ning me tagame teile võimaluse esitada oma seisukohad ja/või vaidlustada automaatselt tehtud otsus.

Teie õigus mitte lubada automaatset otsustamist ei laiene automaatsetele otsustele, mis:

 • on vajalikud teiega lepingu sõlmimiseks või selle täitmiseks;
 • on seadusega lubatud ning mille puhul teie õigused ja vabadused on piisavalt kaitstud;
 • põhinevad teie sõnaselgel nõusolekul.

Sel juhul on teil siiski õigus taotleda, et otsuse teeks inimene, ning me tagame teile võimaluse esitada oma seisukohad ja/või vaidlustada automaatselt tehtud otsus.

Tagasivõtmine Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel (vt 2. lisa), on teil õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevalt nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
Rahvusvaheline edastamine

Te võite nõuda koopiat või infot kaitsemeetmete kohta, mida rakendatakse teie andmete edastamisel Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

Me võime andmeedastuslepinguid või seonduvaid dokumente ärisaladusega seotud põhjustel redigeerida (st dokumentides osa infot kinni katta).

Järelevalveasutus

You have a right to lodge a complaint with a supervisory authority in your habitual residence, place of work or of an alleged infringement of the GDPR about our processing of your personal data.

The relevant supervisory authority for each relevant jurisdiction is as follows:

Ühendkuningriik

ICO (https://ico.org.uk/).

Austria

Österreichische Datenschutzbehörde  (Österreichische Datenschutzbehörde), (https://www.dsb.gv.at)

Belgia

APD-GBA (www.dataprotectionauthority.be)

Holland 

Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)

Bulgaaria

CPDP (https://www.cpdp.bg/)

Tレehhi Vabariik

Úřad pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ, https://uoou.cz/)

Taani

Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/)

Fääri saared

Dátueftirlitið (https://dat.fo/)

Soome

Tietosuojavaltuutetun toimisto  (https://tietosuoja.fi/)

Prantsusmaa

CNIL (www.cnil.fr)

Saksamaa

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/),

• Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (https://www.lda.bayern.de),

• Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-berlin.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (https://www.lda.brandenburg.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (https://www.datenschutz.bremen.de/),

• Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-hamburg.de),

• Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.hessen.de),

• Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (https://www.datenschutz-mv.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (https://www.lfd.niedersachsen.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (https://www.datenschutz.rlp.de),

• Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.saarland.de),

• Sächsischer Datenschutzbeauftragter (https://www.saechsdsb.de/),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (https://datenschutz.sachsen-anhalt.de),

• Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (https://www.datenschutzzentrum.de),

• Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (https://www.tlfdi.de).

Gibraltar

Gibraltar Regulatory Authority (https://www.gra.gi/data-protection)

Ungari 

NAIH (seat: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., phone: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Iirimaa

CBI (www.centralbank.ie/) and DPC (www.dataprotection.ie/)

Itaalia

Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it.)

Norra

Norway Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/)

Poola

PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

(https://www.uodo.gov.pl/pl)

Portugal

CNPD https://www.cnpd.pt/)

Hispaania

AEPD (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es)

Rootsi

Integritetsskyddsmyndigheten  (www.imy.se)

 

Palume teil võimalusel pöörduda probleemide lahendamiseks meie poole, kuid teil on alati õigus esitada kaebus otse järelevalveasutusele.

Isiku tõendamine  Me võtame isikuandmete kaitset väga tõsiselt ning jätame endale õiguse nõuda isikuandmetega seotud mis tahes taotluste korral teie isikusamasuse tuvastamist.
Tasu Me ei võta isikuandmetega seotud õiguste kasutamise eest tasu, välja arvatud juhul, kui teie juurdepääsutaotlus on põhjendamatu, korduv või ülimahukas, millisel juhul meil on õigus nõuda asjaoludele vastavat mõistlikku tasu. Võimalikust tasust teavitame teid enne teie taotluse läbivaatamist.
Tähtajad Püüame kõikidele põhjendatud taotlustele vastata ühe kuu jooksul, välja arvatud väga keerukate taotluste või mitme eri taotluse korral, millele püüame vastata kolme kuu jooksul. Kui meil kulub vastamiseks üle ühe kuu, teavitame teid sellest. Samuti võime paluda teil täpsustada, mida te täpselt saada soovite või mis teile muret valmistab. See aitab teie taotlust kiiremini menetleda.
Kolmandate isikute õigused Me ei ole kohustatud taotlusi rahuldama, kui see kahjustaks teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi.

Käesolevate isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega seoses tekkivate küsimuste, kui ka andmesubjekti õiguste rakendamiseks, on peamiseks kontaktisikuks meie andmekaitsespetsialist.

Teil on võimalik kontakteeruda andmekaitsespetsialistiga läbi järgmiste kanalite:

E-kirja teel:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Kirja teel:

Data Protection Officer

Chubb, 100 Leadenhall Street

EC3A 3BP, London

Inglismaa

 

Kui teil on kaebus või mure teie isikuandmete töötlemise kohta, palun võtke meiega esimesel võimalusel ühendust ja me proovime lahendada probleemi nii kiiresti kui võimalik. Teil on ka õigus igal ajal esitada kaebus teie kohalikule andmekaitse inspektsioonile. 

Uuendatud Detsember 2022

Lisainfo Prantsusmaa õiguse alusel töötlemise kohta

Prantsusmaal on teil lisaks ka järgmised õigused.

Juhised andmete töötlemiseks pärast surma. Teil on õigus anda juhiseid andmete töötlemiseks pärast teie surma:

 • te võite jätta juhised oma õiguste teostamiseks pärast teie surma, eelkõige seoses säilitustähtaja ning andmete kustutamise ja/või avaldamisega, ning määrata esindaja, kes saab teie õigusi teostada;
 • teil on võimalik jätta üldised juhised usaldusväärsele kolmandale isikule või seaduse alusel asutatud registrisse;
 • teil on õigus jätta Chubbile konkreetsed juhised oma isikuandmete töötlemiseks, saates need meile allpool märgitud e-posti aadressil;
 • teil on õigus oma juhised igal ajal tagasi võtta või neid muuta.

Pärijate õigused. Teie surma korral võib eespool kirjeldatud õigusi teostada isik, kellel on teie isikuandmete suhtes isiklik huvi või kes tegutseb teie volitusel või kellel on andmetega seoses mõjuv perekondlik huvi. Te võite oma tahteavaldusega keelata eespool nimetatud õiguste teostamise pärijate või esindajate poolt, saates sellekohase kirjaliku avalduse Chubbi 12. jaotises märgitud aadressidel. Avalduse saab hiljem tagasi võtta või seda muuta samas vormis.

Lisainfo Itaalia õiguse alusel töötlemise kohta

Vastavalt Itaalia andmekaitseameti juhistele ja otsustele ei või profileerimisel kasutada tundlikke isikuandmeid ning profileerimine on lubatud vaid andmesubjekti nõusolekul või – kui profileerimine ei riiva isiku õigusi ning sõltuvalt kasutatavatest andmeliikidest ja profileerimise eesmärgist – Chubbi õigustatud huvides.

Lisainfo Iiri õiguse alusel töötlemise kohta

Edastame teie poliisi andmed Motor Insurers Bureau of Irelandi (MIBI) liikluskindlustuse andmebaasi. MIBI teeb need andmed Road Traffic Act 1961 (nagu seda on muudetud) paragrahvi 78A alusel kättesaadavaks transpordi-, turismi- ja spordiministrile ning An Garda Síochánale. MIBI võib neid andmeid kasutada ka:

 • oma seadusejärgsete kohustuste täitmiseks (nt tundmatu juhi osalusel toimunud õnnetusest puudutatud isikute teavitamiseks vastavalt määruse SI 651/2003 (nagu seda on muudetud) punktile 5(5)); j
 • 29. jaanuaril 2009 transpordiministriga sõlmitud lepingust (ja selle hilisematest muudatustest) tulenevate kohustuste täitmiseks seoses kahju hüvitamisega kindlustamata juhi osalusel toiminud õnnetusest puudutatud isikutele.

Lisainfot leiate MIBI isikuandmete kaitse veebilehelt www.mibi.ie/ , mida uuendatakse pärast liikluskindlustuse andmebaasi käivitumist.

Kui teie isikuandmeid säilitatakse Chubbi andmebaasides või kui Chubbi ettevõtetel on teie andmetele juurdepääs, edastavad need Chubbi ettevõtted teie isikuandmed nimetatud andmebaasi.

Lisainfo Hollandi õiguse alusel töötlemise kohta

Hollandis reguleerib isikuandmete töötlemist ka Hollandi Kindlustusandjate Liidu käitumisjuhend „Isikuandmete töötlemine“ (Gedragscode „Verwerking Persoonsgegevens“). Juhendiga saab tutvuda liidu veebisaidil aadressil www.verzekeraars.nl/dutch-association-of-insurers, või küsida seda tutvumiseks aadressilt Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag või telefonil +31(0)70-3338500.

Chubb võib Hollandis teie isikuandmeid kasutada ka siduvate valdkondlike kokkulepete täitmiseks (nt Protocol Incident Warning System for Financial Institutions (PIFI)) www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/protocol-incidentenwaarschuwingssysteem-financiële-instellingen.

Lisainfo Hispaania õiguse alusel töötlemise kohta

Hispaanias piirame me juurdepääsu andmetele, mida on töödeldud seoses parandamis- või kustutamistaotlusega. Juurdepääsu piiramine tähendab, et need andmed eristatakse ja nende töötlemine ja vaatamine tõkestatakse kohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega, kuid juurdepääs on siiski lubatud pädevatele asutustele või seoses andmete töötlemisega seonduvate nõuetega kuni nende nõuete aegumiseni. Pärast seda andmed kustutatakse/anonümiseeritakse.

Lisainfo Ühendkuningriikide õiguse alusel töötlemise kohta

Ühendkuningriikides, kindlustus hõlmab teie isikuandmete kasutust ja avaldamist erinevate kindlustusturul osalevate osapoolte poolt, nagu näiteks vahendajad, kindlustusandjad ja edasikindlustusandjad. Londoni kindlustusturu põhikasutusalade teatis www.londonmarketgroup.co.uk/gdpr toob välja need vajalikud põhikasutusalad ja avaldamised. Meie põhikasutusalad ja avaldamised on kooskõlas Londoni kindlustusturu põhikasutusalade teatisega. Me soovitame teil selle teatisega tutvuda. 

Lisainfo Poola õiguse alusel töötlemise kohta

Meie andmekaitsespetsialist ja põhiline kontaktisik Poolas on Nikolai Dythtchenko.

Privaatsuspoliitika teistes keeltes