Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, joka sijaitsee osoitteessa Museokatu 8, 00100 Helsinki, (”Chubb”,"me")) arvostaa työntekijöitään ja kunnioittaa ja suojaa heidän yksityisyyttään.

Tässä työntekijöiden tietosuojaselosteessa (”Tietosuojaseloste”) kerrotaan, millaisia tietoja Chubb kerää sinusta, mihin tarkoituksiin tietoja kerätään, millä perusteilla käsittelemme tietoja sekä miten Chubb käsittelee henkilötietojasi. Tietosuojaselosteen tarkoituksena on tarjota sinulle soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti tietoja siitä, miten Chubb käsittelee henkilötietojasi.

Tietosuojaselostetta sovelletaan pääasiassa Chubbin nykyisiin työntekijöihin, myös työsuhteen päättymisen jälkeen, mutta se koskee soveltuvin osin myös työnhakijoita, harjoittelijoita, vuokratyöntekijöitä, konsultteja, johtajia ja kolmansia osapuolia, joiden tiedot annetaan Chubbille työ- tai toimeksiantosuhteen yhteydessä (esimerkiksi suosittelijoiden tiedot tai lähiomaisen yhteystiedot hätätilanteita varten). Kun tässä tietosuojaselosteessa viitataan työntekijään tai työsuhteeseen, tarkoitetaan siis myös henkilöitä, jotka työskentelevät Chubbin lukuun muutoin kuin työsuhteeseen perustuen. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla tarkoita, että nämä henkilöt olisivat Chubbin työntekijöitä.

Tietosuojaseloste ei ole työsopimuksen osa, eikä sillä anneta sopimusperusteisia oikeuksia työntekijälle tai luoda sopimusperusteisia velvoitteita Chubbille. Chubbilla on oikeus päivittää tai muulla tavoin muuttaa Tietosuojaselostetta milloin tahansa.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai uskot tietosuojaan liittyvien oikeuksiesi tulleen loukatuksi, otathan yhteyttä osoitteeseen dataprotectionoffice.europe@chubb.com . Jos olet tietoinen luvattomasta tietojen luovuttamisesta, ilmoitathan myös tästä meille saadaksesi ohjeistusta soveltuvista raportointivaatimuksista.

Yleiskatsaus

Chubb kerää ja käyttää rekrytointi- ja työhöntuloprosessien yhteydessä antamiasi henkilötietoja sekä muita työtai toimisuhteen aikana kerättyjä henkilötietoja (jotka liittyvät esimerkiksi työntekijän suoriutumisen arviointiin, mahdollisiin kurinpitomenettelyihin tai vapaaehtoisiin etuusjärjestelmiin osallistumiseen).

Chubbin keräämiä henkilötietoja käytetään ensisijaisesti rekrytointiprosessiin, henkilöstöjohtamiseen ja työsopimusten noudattamiseen. Tietoja saatetaan säilyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevissa järjestelmissä, ja Chubbin lukuun toimivat ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja.

Tarvitsemme henkilötietojasi työsuhteen aloittamista, suorittamista ja päättämistä, sekä niihin liittyvien sopimusvelvoitteiden ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamista varten. Ilman työntekijän henkilötietoja emme voi solmia sopimusta kanssasi tai täyttää kyseiseen sopimukseen liittyviä velvoitteitamme.

Toimintaperiaatteisiimme kuuluu noudattaa meille EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (”GDPR”), tietosuojalaissa (1050/2018) ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (759/2004) ja muussa soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä asetettuja velvoitteita. On kuitenkin tärkeää, että myös työntekijä omalta osaltaan suojaa henkilötietojaan ja noudattaa varovaisuutta henkilötietojensa luovuttamisessa sekä viestiensä ja laitteidensa suojaamisessa. Lisätietoja velvollisuuksistasi löydät Chubbin yleisissä tietoturvaperiaatteissa (https://village.chubb.com/docs/DOC-115912) sekä yleisessä tietoturva- ja tietosuojaselosteessa ja -ohjeistuksessa (https://village.chubb.com/groups/ispp).

Sinulla on myös tiettyjä oikeuksia henkilötietojasi koskien. Voit käyttää näitä oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla:

Sähköpostitse:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Kirjeitse:

Data Protection Officer,

Chubb, 100 Leadenhall Street,

EC3A 3BP, London

Chubbin käsittelemät henkilötietotyypit

”Henkilötiedot” tarkoittaa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojensa, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Henkilötietoja ovat muun muassa yhteystietosi ja syntymäaikasi.

Chubb käsittelee henkilötietojasi. Tässä yhteydessä ”käsitteleminen” tarkoittaa kaikkea tietoihin kohdistuvaa toimintaa, kuten tietojen käyttämistä, luovuttamista tai hävittämistä.

Käsittelemiemme henkilötietojen tyypit vaihtelevat riippuen toimenkuvastasi, sijainnistasi sekä työsuhteesi tai toimisuhteesi ehdoista. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat tavallisesti esimerkiksi nimi- ja yhteystietosi, työsuhdettasi koskevat perustiedot sekä tiedot palkastasi ja etuuksistasi.

Chubb käsittelee muun muassa seuraavia henkilötietotyyppejä:

 • työntekijän henkilötiedot – esimerkiksi nimi, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, lähiomaisen yhteystiedot hätätilanteita varten, maahanmuuttoa ja työlupaa koskevat tiedot sekä kielitaito;
 • työsuhteen perustiedot – esimerkiksi työhön liittyvät yhteystiedot (työsähköpostiosoite ja - puhelinnumerot), työntekijänumero, valokuva, ammattinimike, toimenkuva, liiketoimintayksikkö tai - ryhmä, asema organisaatiossa, ensisijainen työskentelypaikka, työaika sekä työsuhteen ehdot;
 • ammattipätevyys ja lakisääteiset tiedot – mahdolliset sertifioinnit ja lakisääteiset yksilölliset tunnisteet;
 • rekrytoinnin aikana kerätyt tiedot – esimerkiksi ansioluetteloon, hakemukseen, haastattelutallenteeseen tai haastattelumuistiinpanoihin sisältyvät henkilötiedot tai arviointi-, taustaselvitys- ja todentamisasiakirjoihin sisältyvät henkilötiedot;
 • palkka- ja etuustiedot – esimerkiksi tiedot työntekijän palkasta ja etuuksista, pankkiyhteystiedot, palkkaluokka, henkilötunnus, verotustiedot sekä ulkopuolisen edunsaajan tiedot;
 • rikosrekisteritiedot – kun tiedot on hakemasi työtehtävän perusteella tarkastettava ja paikallinen lainsäädäntö sallii tietojen pyytämisen tiettyihin tehtäviin rekrytoitaessa;poissaolotiedot – esimerkiksi tiedot lomista ja perhevapaista;
 • työkyvyttömyystiedot – esimerkiksi poissaoloja tai soviteltua työaikaa koskevat tiedot sekä lain salliessa terveystiedot, lääkärinlausunnot tai lääkärintodistukset (käsittelemme terveystietoja, lääkärinlausuntoja tai lääkärintodistuksia ainoastaan, jos olet antanut tiedot meille tai olemme saaneet ne ulkoisilta terveydenhuollon ammattilaisilta tätä koskevan suostumuksesi perusteella);
 • kurinpitotoimia ja valituksia koskevat tiedot – esimerkiksi työntekijään kohdistuvien syytösten, tutkimusten, kokousten ja päätösten asiakirja-aineistoon sisältyvät henkilötiedot;
 • tulosjohtamistiedot – esimerkiksi työtovereilta ja esimieheltä saatu palaute, arviot, urakehitysohjelmista sekä virallisista ja epävirallisista tulosjohtamisprosesseista saadut tiedot;
 • yhdenvertaisuutta koskevat tiedot – sukupuolta, ikää, ja kansalaisuutta koskevat tiedot (tiedot tallennetaan nimettöminä yhdenvertaisten mahdollisuuksien seurantaa varten);
 • koulutus- ja kehitystiedot – koulutus- ja kehitystarpeita tai koulutuksiin osallistumista koskevat tiedot;
 • valvontatiedot – valvontakameroiden tallenteisiin sisältyvät tunnistettavat kuvat, järjestelmien kirjautumistiedot ja rakennusten kulkutiedot, , tiedostojen lataus- ja tulostustiedot, puhelutallenteet sekä tietoturvaohjelmien ja suodattimien havaitsemat tiedot;
 • terveyttä ja turvallisuutta koskevat tiedot – tilintarkastuksiin, riskiarviointeihin ja tapaturmaraportteihin sisältyvät henkilötiedot;
 • työntekijän kanteita, valituksia ja ilmoituksia koskevat tiedot – työoikeudellisiin riitoihin ja valituksiin liittyvät henkilötiedot, tapaturmaraporteista ja muista ilmoituksista saatavat tiedot;
 • työsuhteen päättymistä koskevat tiedot – esimerkiksi työsuhteen päättymisajankohta ja päättymisen syy, työsuhteen päättymiseen liittyvät järjestelyt ja sen yhteydessä suoritetut maksut, lähtöhaastattelut ja suositukset;
 • muut henkilötiedot, jotka työntekijä luovuttaa Chubbin henkilöstölle työsuhteensa aikana joko suullisestitai kirjallisesti (esimerkiksi työsähköposteissa).

Erityiset henkilötietoryhmät

Chubb voi myös kerätä ja käsitellä rajoitetussa määrin erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja. Chubb kerää ja säilyttää terveyteen liittyviä tietoja lain sallimalla tavalla. Voimme myös käsitellä ammattiliiton jäsenyyttäsi koskevia tietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, kun olet antanut jäsenyyttäsi koskevat tiedot meille tai meidän on käsiteltävä tietoja työehtosopimuksen nojalla, jossa säädetään ammattiyhdistyksen jäsenmaksuperinnästä ja jäsenmaksujen tilityksestä.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot, joita Chubb käsittelee, ovat pääsääntöisesti työntekijän itsensä antamia. Annat tietoja työnhakuvaiheessa, työhöntulon yhteydessä sekä yksittäisissä tilanteissa työsuhteen tai yhteistyön aikana. Näihin tietoihin kuuluu erityisesti työntekijän tavanomaiset henkilökohtaiset ja työhön liittyvät tiedot sekä monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta koskevat tiedot.

Rekrytointiprosessin aikana Chubb saattaa pyytää nimeämiltäsi ulkopuolisilta henkilöiltä suosituksia. Voimme tietyissä lain sallimissa tilanteissa tarkistaa henkilöluottotietosi. Tähän liittyen saat lisätietoja henkilöluottotietoihin liittyvästä käytännöstä.

Lisäksi Chubb saattaa saada henkilötietoja sisältävää aineistoa työntekijän esimieheltä (esimerkiksi työntekijän suoritusten arvioinnin yhteydessä) tai satunnaisesti muiltakin esimiehiltä tai työtovereilta (esimerkiksi mahdollisen tutkinnan yhteydessä).

Chubb saattaa soveltuvan lain salliessa vastaanottaa henkilötietojasi myös muilta kolmansilta osapuolilta, kuten asiakkailta, veroviranomaisilta, etuuksien tarjoajilta, meklareilta ja viranomaisilta. Chubb pyytää työntekijän suostumuksen ennen henkilötietojen keräämistä kolmansilta osapuolilta, ellei viranomainen luovuta tietoja työnantajalle tämän laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai laissa nimenomaisesti säädetä tietojen keräämisestä tai saamisesta.

Tietyissä tapauksissa tietoja saatetaan soveltuvan lain salliessa kerätä epäsuorasti valvontalaitteiden kautta tai muilla tavoin (esimerkiksi rakennusten kulunvalvonta ja valvontajärjestelmät, puhelulokit ja nauhoitukset sekä sähköpostin ja internetin pääsylokit). Näissä tilanteissa tiedot saatetaan kerätä Chubbin toimesta tai kolmannen osapuolen toimesta, joka tarjoaa kyseisen palvelun. Tällaisia tietoja ei yleensä käytetä rutiininomaisesti. Tietoihin saatetaan päästä käsiksi esimerkiksi tilanteissa, joissa Chubb tutkii mahdollisia rikkomuksia, jotka kohdistuvat Chubbin käytäntöihin, kuten matkoja ja kulukorvausta, Internetin käyttöä tai yleisesti työntekijöiden käytöstä koskevia käytäntöjä, tai tilanteissa, joissa tietoja tarvitaan compliance-tarkoituksiin. Chubb ei käytä kerättyjä tietoja muihin kuin tässä Tietosuojaselosteessa nimenomaisesti esitettyihin tarkoituksiin.

Pyytäessämme sinua antamaan henkilötietojasi pakottavien perusteiden nojalla, ilmoitamme sinulle tästä kerätessämme henkilötietojasi ja ilmoitamme myös, jos kyseisiä henkilötietoja vaaditaan sopimuksen tai lainsäädännön nojalla. Jos et anna meille tällaisia pakollisia tietoja, emme voi suorittaa tiettyjä HR-menettelyitä. Jos et esimerkiksi anna meille pankkiyhteystietojasi, emme voi maksaa sinulle palkkaasi. Joissain tapauksissa tämä voi tarkoittaa sitä, ettemme valitettavasti pysty jatkamaan työ- tai toimisuhdettasi, sillä Chubbilla ei tällöin ole henkilötietoja, jotka ovat tarpeen sinun ja meidän välisen suhteen tehokkaaksi hallinnoimiseksi ja hallinnaksi.

Omien henkilötietojesi lisäksi saatat antaa Chubbille myös kolmansien osapuolten henkilötietoja, etenkin suosittelijoidesi, huollettaviesi sekä muiden perheenjäsentesi tai ystäviesi henkilötietoja HR hallinnon tarkoituksiin. Näihin tarkoituksiin kuuluu työsuhteen varmistaminen, etuuksien hallinnoiminen ja yhteydenottaminen lähiomaisiisi hätätapauksissa. Ennen kuin annat Chubbille tällaisia kolmannen osapuolen henkilötietoja, sinun on ilmoitettava näille kolmansille osapuolille tiedoista, jotka aiot Chubbille antaa sekä tässä Tietosuojailmoituksessa yksilöidystä käsittelystä, jonka Chubb tulee suorittamaan.

Otathan meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi lähteestä tai haluat tässä Tietosuojaselosteessa esitettyihin tietoihin nähden yksityiskohtaisempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä.

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojasi kerätään ja käsitellään soveltuvien lakien ja soveltuvien työehtosopimusten mukaisesti liiketoiminnan tarkoituksia varten. Tietoja voidaan ajoittain käyttää myös sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole sinulle ilmeisiä, jos olosuhteet edellyttävät meiltä tällaista henkilötietojen käyttöä (esim. tutkinta- tai kurinpitomenettelyiden yhteydessä).

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttäessä meitä käsittelemään henkilötietojasi erityisen laillisen perusteen nojalla, käsittelemme yleensä henkilötietojasi jonkun alla olevan perusteen nojalla:

(a) olet antanut suostumuksesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 artikla 1 kohta a alakohta);

(b) käsittely on tarpeen Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi (nämä tarkoitukset ovat kuvattu alla), paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja –vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut (GDPR 6 artikla 1 kohta f alakohta);

(c) käsittely on tarpeen Chubbia koskevan lakisääteiden velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 6 artikla 1 kohta c alakohta);

(d) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai pyynnöstäsi sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi (GDPR 6 artikla 1 kohta b alakohta)

Saatamme ajoittain käsitellä henkilötietojasi kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 artikla 1 kohta f alakohta), paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja – vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut. Kun käsittely perustuu edellä mainittuun kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun, tämä on selostettu tässä Tietosuojaselosteessa tai siitä kerrotaan sinulle ennen kyseisen käsittelyn suorittamista.

Käsittelemme henkilötietojasi rekrytointipäätöksen tekemiseksi, työsopimuksen täytäntöön panemiseksi ja työsuhteen päättämiseksi. Nämä tarkoitukset liittyvät soveltuvan lain vaatimusten mukaisesti käsittelyn laillisiin perusteisiin. Näihin tarkoituksiin sisältyvät:

 

Käsittelyn tarkoitus

Laillinen peruste käsittelylle

(a)

Rekrytointi ja työnhakijan valinta

Käsittely on tarpeen työnhakijan pyynnöstä työ- tai toimisopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu työhakemusten arvioimiseksi ja niistä päättämiseksi varmistaakseen, että ainoastaan soveltuvat ja asianmukaiset työnhakijat arvioidaan,

valitaan listalle loppusuoralle valintamenettelyssä selviytyneistä ja lopulta valitaan hakijoiden joukosta. 

(b)

Asianmukaiset taustatarkastukset rekrytointia ja oikean ryhmän valitsemista varten, mukaan lukien työnteko-oikeuden

Käsittely on tarpeen Chubbia koskevien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi

 

varmistaminen, asiaankuuluvan työhistorian varmistaminen, akateemisten/koulutukseen

liittyvät tarkistukset ja ammatilliset pätevyydet sekä työhöntulo ja työsuhderekisterin luominen.   

 

sekä sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu hallita liiketoimintaansa asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla ja haluaa ylläpitää ensiluokkaista mainettansa ja jatkaa korkealuokkaisten työntekijöiden nimittämistä ja näiden puoleensa vetämistä.

Käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, jos pyydämme sinuun liittyviä henkilötietoja taustatarkastusten yhteydessä kolmansilta osapuolilta, 

(c)

Palkan, etuuksien ja palkitsemisjärjestelmien tarjoaminen ja hallinnoiminen sekä liiketoiminnan kulujen ja kustannusten korvaaminen ja asianmukaisten verovähennysten ja sosiaaliturvamaksujen suorittaminen.  

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Henkilötunnustasi käsitellään tässä yhteydessä, jotta voimme yksiselitteisesti yksilöidä sinut työsuhdetta ja siihen liittyviä etuja koskevissa asioissa.

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu hallinnoida työvoimaansa ja harjoittaa liiketoimintaansa. Tähän kuuluu sen varmistaminen, että työntekijät palkitaan asianmukaisesti, heille maksetaan asianmukaisesti palkkaa ja he pysyvät koko työ- tai toimisuhteensa ajan palkattuna. 

(d)

Yleinen työntekijöiden hallinta, mukaan lukien: 

 

1.      tehtävien ja velvollisuuksien sekä niihin liittyvien liiketoimintojen jakaminen ja hallinta;

2.      työmatkat;

3.      työntekijöiden sertifiointi, lisensointi ja sääntelyyn perustuvat vaatimukset; 

4.      budjetointi, taloushallinto ja liiketoimintaan liittyvä sisäinen raportointi; 

5.      työskentelyn suunnittu ja tehtävien jakaminen sekä työtuntien

mittaaminen;

6.      hätäyhteystietojen ja edunsaajien

hallinnointi; 

7.      terveyden ja turvallisuuden hallinnointi töissä sekä

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä tarpeen mukaan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu hallinnoida työvoimaansa ja varmistaa, että jokainen työntekijä suorittaa asianmukaisia tehtäviä, ovat asianmukaisesti koulutettuja ja suorittavat roolinsa oikein ja asianmukaisten menettelyiden mukaisesti.  

 

välikohtausten tutkiminen ja niistä raportoiminen. 

 

 

(e)

Työntekijöiden ja muiden työntekijöiden välillä kommunikointi tehokkaasti, mukaan lukien sisäisten hakemistojen hallinnointi, jotta voidaan helpottaa yhteydenpitoa työntekijöiden välillä ja tehokasta työskentelyä sekä kommunikaatiota; 

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu normaaleihin liiketoimiin ryhtymiseen ja keskustelun ylläpitämiseen työntekijöiden kanssa varmistaakseen tehokkaan hallinnoinnin ja työtyytyväisyyden. 

(f)

Arviointien, käytöksen, suoriutumisen, kyvykkyyden, poissaoloihin ja valituksiin liittyvien arviointien, syytösten (mukaan lukien ne, jotka on vastaanotettu whistleblowing-järjestelmän kautta), valitusten, tutkimusten ja menettelyiden sekä muiden epämuodollisten tai muodollisten HR- ja lainmukaisten compliance-menettelyiden hallinnointi ja niihin liittyvien johdon päätösten tekeminen;  

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu ottaa kantaa

työntekijöihin liittyviin huoliin ja ongelmiin ja ratkaista kyseiset ongelmat ja huolet sekä noudattaa soveltuvia lakeja ja säännöksiä. 

(g)

Koulutusten, kehityksen, ylennysten, työuran

ja seuraajien suunnittelu ja jatkuvuussuunnittelu; 

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu tehokkaassa työntekijöiden hallinnoinnissa, jotta se voi tukea liiketoiminnan pitkäntähtäimen tavoitteita ja tuloksia varmistaakseen, että se myös jatkossa kykenee vetämään puoleensa korkeatasoisia työntekijöitä.  

(h)

Konsultaatiot ja neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa; 

Käsittely on tarpeen Chubbiin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 

(i)

Fyysistä tai psyykkistä terveyttä koskevien poissaolotietojen tai terveystietojen käsittely, jotta voidaan: arvioida työntekijän kelpoisuutta saada työkyvyttömyyteen tai pysyvään työkyvyttömyyteen liittyviä korvauksia tai etuuksia; määrittää työkyky; helpottaa työhön paluuta; tehdä mukautuksia tai sovituksia työtehtäviin tai työpaikkaan; tehdä johdon päätöksiä koskien työ- tai toimisuhdetta tai jatkettua työ- tai toimisuhdetta tai uudelleensijoittamista; ja suorittaa näihin liittyviä menettelyitä; 

Käsittely on tarpeen Chubbiin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu varmistaa, että työntekijä suorittaa asianmukaisia tehtäviä, työntekijät ovat asianmukaisesti koulutettuja, johdon tukemia ja suorittavat roolinsa oikein ja asianmukaisten menettelyiden mukaisesti.

 Terveystietojen käsittely perustuu tietoihin, jotka olet antanut meille tai jotka olemme saaneet ulkopuoliselta terveydenhuollon ammattilaiselta kirjallisen suostumuksesi perusteella.  

(j)

Uudelleenjärjestelyn tai irtisanomisen tai muiden muutosohjelmien, mukaan lukien asianmukaiset konsultaatiot, valinnat ja niihin liittyvät johdon päätökset, suunnittelu, hallinnoiminen ja suorittaminen;  

Käsittely on tarpeen Chubbiin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu tehdä päätöksiä liiketoimintansa tulevaisuuteen liittyen suojellakseen liiketoimintaansa tai kasvattaakseen sitä. 

(k)

Suosituksen antamiseen liittyvien pyyntöjen noudattaminen, kun Chubb on nimetty suosittelijaksi;

Työntekijän uudella potentiaalisella työnantajalla on oikeutettu etu saada vahvistus työsuhteesta Chubbilla varmistaakseen Chubbin entisen työntekijän työhistorian.  

 

(l)

Yhtiön sähköpostiin, IT-järjestelmiin, sosiaaliseen mediaan, HR-toimintoihin liittyvien ja muiden käytäntöjen ja menettelyiden johtaminen.  Lain sallimissa rajoissa Chubb suorittaa IT-järjestelmiensä valvontaa suojellakseen ja ylläpitääkseen ITjärjestelmiänsä ja infrastruktuuria; 

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu hallinnoida työvoimaansa ja harjoittaa liiketoimintaansa ITjärjestelmien kautta.  HR:n IT-toiminnot ovat olennaisia sen varmistamisessa, että tämä voidaan suorittaa tehokkaimmalla tavalla.

(m)

Chubbin, sen työntekijöiden, asiakkaiden ja kolmansien osapuolten yksityisten, luottamuksellisten ja omistamien tietojen suojeleminen ja toimitilojemme, järjestelmiemme, työntekijöidemme ja vierailijoidemme suojeleminen;  

Käsittely on tarpeen Chubbiin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbilla on oikeutettu etu varmistaa, että sen liiketoiminta, asiakkaat, työntekijät ja järjestelmät ovat suojattu. Tämä sisältää omaisuutemme ja järjestelmiemme loukkaamattomuuden suojelemisen; sekä

luottamuksellisen tietomme ja omistamamme tiedon katoamisen havaitsemisen ja estämisen.   

(n)

Soveltuvien lakien ja säännösten noudattaminen (esimerkiksi äitiys- ja isyyslomia koskeva lainsäädäntö, työaikaa

sekä terveyttä ja turvallisuutta koskeva lainsäädäntö, verosäännökset, työntekijöiden konsultaatiota koskevat vaatimukset, muut työlainsäädännön mukaiset lait ja säännökset); 

Käsittely on tarpeen Chubbiin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

(o)

Suunnittelu, due diligence ja implementaatio kaupallisen transaktion tai liiketoimintasiirron yhteydessä, joka koskee Chubbia ja joka vaikuttaa työsuhteeseesi Chubbin kanssa. Tällaisia tilanteita voivat esimerkiksi olla yrityskaupat tai työsuhteesi siirto soveltuvien siirtoa koskevien sääntöjen nojalla; 

 

Käsittely on tarpeen Chubbiin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Chubbin on tehtävä liiketoimintansa tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä suojellakseen liiketoimintaansa tai kasvattaakseen sitä. 

(p)

Tietojen antaminen Chubbin omistajille, sijoittajille, varainhoitajille ja lainanantajille näiden käyttöä, tarkastelua ja analysointia varten, joko asemansa vuoksi tai sopimuksen täytäntöönpanon nojalla;  

 

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi.  Chubbilla on oikeutettu etu jakaa tietoja omistajiensa,

sijoittajiensa, varainhoitajiensa ja lainanantajiensa kanssa, jotta ne voivat suorittaa tarvittavat arvioinnit ja analyysit asemansa nojalla. 

(q)

Liiketoiminnan harjoittamista ja raportointiin liittyvää dokumentointia varten, kuten toimintakertomusten, tarjousilmoitusten tai asiakastiimien rekistereiden valmistelu, mukaan lukien valokuvien käyttö;

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi.  Chubbilla on oikeutettu etu varmistaa, että kukin työntekijä suorittaa asianmukaisia työtehtäviä ja suorittaa tavanomaisia liiketoimia.

Valokuvaasi ei käsitellä ilman suostumustasi ja käsittely perustuu ainoastaan suostumukseesi. 

(r)

Tarvittaessa asianmukaisen sisäisen tai ulkoisen viestinnän tai mainosmateriaalin julkaisemiseksi (mukaan lukien asianmukaisissa tilanteissa sosiaalisen median kautta); 

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi.  Chubbilla on oikeutettu etu tukea liiketoimintansa pitkäntähtäimen tavoitteita ja tuloksia ja Chubb haluaa ylläpitää maailmanluokan mainettansa. Valokuvaasi ei käsitellä ilman suostumustasi ja käsittely perustuu ainoastaan suostumukseesi.

(s)

HR hallinnon ja johdon tukemiseksi ja sellaisten yleisten rekistereiden

ylläpitämiseksi ja käsittelemiseksi, jotka ovat tarpeen työsuhteen, työntekijöiden tai muiden suhteiden hallitsemiseksi ja työsopimuksen hoitamiseksi; 

 

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi.  Chubbilla on oikeutettu etu hallinnoida työntekijöitään tehokkaasti tukeakseen liiketoimintansa pitkäntähtäimen tavoitteita ja tuloksia. 

(t)

Pääsyoikeuksien muuttamiseksi, mukaan lukien IT- ja kulunvalvontaoikeuksien luominen; 

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi.  Chubbilla on oikeutettu etu noudattaa Chubbin käytäntöjä ja pääsyoikeuksia. 

(u)

Tarjotakseen teknistä tukea, mukaan lukien HR tietojen ja muiden IT-järjestelmien ylläpitämiseksi; 

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi.  Chubbilla on oikeutettu etu hallinnoida HR ITtoimintoansa, joka on olennainen liiketoiminnan kannalta. 

(v)

Saattaaksemme voimaan lailliset oikeutemme ja velvollisuutemme, ja kanteiden yhteydessä mitä tahansa tarkoitusta varten, raportit rikkomuksista ja syytökset, jotka olet esittänyt, tai jotka on esitetty sinua vastaan tai joihin muulla tavoin liityt; 

Käsittely on tarpeen Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi.  Chubbilla on oikeutettu etu suojella organisaatiotaan lakisääteisten velvollisuuksien rikkomiselta ja puolustaa itseään oikeudenkäynneiltä. Näin Chubb voi varmistaa, että sen lakisääteiset oikeudet ja intressit ovat asianmukaisesti suojattu, jotta voidaan suojata Chubbin mainetta ja Chubbia muilta vahingoilta. 

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 

(w)

Tehdä päätöksiä työ- tai toimisuhteen jatkamisesta ja hallinnoida työ- ja toimisuhteiden päättämistä; 

Käsittely on tarpeen sinun ja Chubbin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Käsittely on tarpeen myös Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi.  Chubbilla on oikeutettu etu hallinnoida työvoimaansa. 

(x)

Noudattaakseen viranomaisten lainmukaisia vaatimuksia (mukaan lukien rajoituksetta kansalliseen turvallisuuteen ja lainvalvontaan liittyen), editiovelvollisuutta koskevien pyyntöjen noudattaminen, tai kun soveltuvassa laissa, tuomioistuimen määräyksissä tai viranomaisten säännöksissä vaaditaan tai sallitaan käsittely; 

Käsittely on tarpeen Chubbin oikeutetun edun toteuttamiseksi.  Chubbilla on oikeutettu etu suojella organisaatiotaan lakisääteisten velvollisuuksien rikkomiselta ja puolustaa itseään oikeudenkäynneiltä. 

Käsittely on tarpeen Chubbiin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

(y)

Muut soveltuvien lakien mukaan sallitut tarkoitukset, mukaan lukien Chubbin oikeutetun edun toteuttaminen, kun työntekijöiden edut tai perusoikeudet ja – vapaudet eivät syrjäytä Chubbin oikeutettuja etua. 

Käsittely on tarpeen Chubbiin kohdistuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 

Voimme pyytää nimenomaista suostumustasi käsittelyä varten, joka ei ole muuten perusteltavissa yllä olevien laillisten perusteiden nojalla. Jos kysymyksessä olevaa käsittelyä varten tarvitaan suostumuksesi, se pyydetään sinulta erikseen, jotta voidaan varmistaa, että suostumus on vapaaehtoinen, tietoisesti annettu ja nimenomainen. Tällaista käsittelyä koskevat tiedot annetaan sinulle, kun suostumustasi pyydetään. Lisäksi annamme sinulle tiedon siitä, mitä suostumuksen antamatta jättämisestä seuraa. Huomioithan, ettei työ- tai toimisuhteesi ehtona tai vaatimuksena ole, että hyväksyt Chubbin suostumusta koskevan pyynnön. Jos päätät antaa suostumuksesi, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn. Rikostuomioita ja rikkomuksia koskevat tiedot Lain salliessa voimme käsitellä mahdollisiin rikostuomioihisi ja rikkomuksiisi liittyviä tietoja. Katso lisää tietoja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevien tietojen käsittelemisestä rikosrekisteritietojen tarkistamista koskevasta käytännöstämme.

Henkilötietojen erityisryhmät

Jos Chubb käsittelee henkilötietojen erityisryhmiä, käsittely oikeutetaan aina laillisen lisäedellytyksen perusteella.

Henkilötietojen erityisryhmien käsittely (esimerkiksi terveydentilaa, ja ammattiliiton jäsenyyttä koskevien tietojen käsittely) perustuu johonkin seuraavista erityisedellytyksistä:

 • Käsittely on tarpeen työoikeuden, sosiaaliturvan tai sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien velvollisuuksien täyttämiseksi, mikäli ei ole syytä epäillä, että käsittelyn väliin jättämistä edellyttävä työntekijän oikeutettu etu syrjäyttää tällaisen velvollisuuden (GDPR 9 artiklan 2 kohdan b alakohta) (käsittely on tarpeen esimerkiksi työterveys- ja -urvallisuussääntöjen noudattamiseksi, sairausajan palkan maksamiseksi, vamman edellyttämien kohtuullisten mukautusten tekemiseksi ja mahdollisen irtisanomisen perusteiden varmistamiseksi).
 • Käsittely on vapaaehtoista, ja olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksen yhtä tai useampaa nimenomaista käyttötarkoitusta varten (GDPR 9 artiklan 2 kohdan a alakohta) (jos esimerkiksi haluat osallistua vammaan tai terveyden edistämiseen liittyvään vapaaehtoiseen tukiohjelmaan tai lisäetuun). Jos käsittely perustuu suostumukseen, Chubb ilmoittaa siitä selkeästi. Chubb ei käytä suostumusta käsittelyn oikeusperusteena, jos perusteena voidaan käyttää muita laillisia perusteita.
 • Käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (GDPR 9 artiklan 2 kohdan f alakohta) (vaateen esittäjä voi olla työntekijä tai kolmas osapuoli).
 • Käsittely on tarpeen, jotta terveydenhuollon ammattilainen voi arvioida työkykysi (GDPR 9 artiklan 2 kohdan h alakohta) (esimerkiksi työterveyslääkärin lausuntoa varten).
 • Käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä paikallisen lainsäädännön nojalla (GDPR 9 artiklan 2 kohdan g alakohta)).
 • Käsittely on tarpeen työntekijän elintärkeän edun suojaamiseksi, ja työntekijä on estynyt antamasta suostumustaan (GDPR 9 artiklan 2 kohdan c alakohta) (esimerkiksi kiireellistä hoitoa vaativassa tilanteessa).

Näihin voi sisältyä seuraavaa, vaikkakaan alla oleva lista ei ole tyhjentävä:

 

Käsittelyn tarkoitus

Laillinen peruste käsittelylle

(a)

Kelpoisuuden arvioiminen ja tarkasteleminen Chubbilla työskentelyä varten;

Käsittely on tarpeen, jotta Chubb tai sinä voitte suorittaa velvollisuutenne tai käyttää oikeuksianne työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, soveltuvan lain sallimassa laajuudessa..

 

(b)

Työskentelyä, terveyttä ja turvallisuutta sekä sosiaaliturvaa koskevien lakien noudattaminen. Esimerkiksi, jotta voidaan tarjota lakisääteisiä työkyvyttömyys- tai äitiysetuuksia, välttää lakisääteisten vaatimusten rikkominen sinua kohtaan, varmistaa työsuhteesi reilu ja laillinen hallinnointi, välttää työsuhteesi laiton irtisanominen, hallinnoida Chubbin yksityisiä lääketieteellisiä ja pitkäaikaista työkyvyttömyyttä koskevia ohjelmia, tehdä kohtuullisia mukauttamisia tai järjestelyitä ja välttää laitonta syrjintää tai käsitellä näiden suhteen esille nousevia valituksia;

Käsittely on tarpeen, jotta Chubb tai sinä voitte suorittaa velvollisuutenne tai käyttää oikeuksianne työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, soveltuvan lain sallimassa laajuudessa.

Siinä laajuudessa, kun näitä tietoja käsitellään työterveysneuvonantajiemme toimesta, käsittely on tarpeen ehkäisevää terveydenhuoltoa tai työterveydenhuoltoa varten, työkykysi arvioimiseksi ja tuen hallinnaksi, jota sinulle voidaan tarjota tarvittaessa muun muassa työjärjestelyiden mukauttamista.

Chubb käsittelee ainoastaan sellaisia terveystietoja, jotka olet antanut meille tai jotka olemme saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöltä antamasi suostumuksen perusteella.

(c)

Chubbin valituksia koskevan käytännön (tai muiden käytäntöjen) nojalla tehtyjen valitusten hallinnointi ja tutkinta, kun tiedot ovat relevantteja kyseiseen valitukseen liittyen. Chubb suorittaa käsittelyn noudattaakseen työlainsäädännössä määritettyjä velvollisuuksiaan.

Käsittely on tarpeen, jotta sinä tai Chubb voitte suorittaa velvollisuutenne tai käyttää oikeuksianne työlainsäädännön, sosiaaliturvalainsäädännön ja sosiaaliseen suojeluun liittyvän lainsaadännön mukaisesti soveltuvan lain sallimassa laajuudessa..

Voimme pyytää nimenomaista suostumustasi käsittelyä varten, joka ei ole muuten perusteltavissa yllä olevien laillisten perusteiden nojalla. Jos kysymyksessä olevaa käsittelyä varten tarvitaan suostumuksesi, se pyydetään sinulta erikseen, jotta voidaan varmistaa, että suostumus on vapaaehtoinen, tietoisesti annettu ja nimenomainen. Tällaista käsittelyä koskevat tiedot annetaan sinulle, kun suostumustasi pyydetään. Lisäksi annamme sinulle tiedon siitä, mitä suostumuksen antamatta jättämisestä seuraa. Huomioithan, ettei työ- tai toimisuhteesi ehtona tai vaatimuksena ole, että hyväksyt Chubbin suostumusta koskevan pyynnön. Jos päätät antaa suostumuksesi, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritettuun käsittelyyn.

Rikostuomioita ja rikkomuksia koskevat tiedot

Lain salliessa voimme käsitellä mahdollisiin rikostuomioihisi ja rikkomuksiisi liittyviä tietoja. Katso lisää tietoja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevien tietojen käsittelemisestä rikosrekisteritietojen tarkistamista koskevasta käytännöstämme.

Henkilötietojen säilyttäminen

Chubb säilyttää työntekijän henkilötietoja vain niin kauan kuin henkilötietoja tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon Chubb ne keräsi tai työntekijä ne antoi. Tästä syystä Chubb säilyttää henkilötietoja yleensä vähintään työntekijän työsuhteen ajan.

Eräissä tapauksissa Chubb on lain tai määräysten nojalla (esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön nojalla) velvollinen säilyttämään eräitä tietoja tietyn ajan myös työntekijän työsuhteen päätyttyä. Kirjanpitoon liittyvissä asioissa Chubb on esimerkiksi velvollinen säilyttämään työntekijän palkkaan liittyviä tietoja kuuden tai joissain tapauksissa jopa kymmenen vuoden ajan.

Lisätietoja työntekijöiden ja -hakijoiden henkilötietojen säilyttämisestä on Chubbin tietojensäilytysperiaatteissa (https://village.chubb.com/docs/DOC-434025).

Henkilötietojen luovuttaminen

Osa työntekijän henkilötiedoista on työntekijän lähimmän esimiehen ja linjaesimiesten, työntekijän osastosta vastaavien henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden ja eräissä tapauksessa kollegoiden käytettävissä, mikäli näiden henkilöiden toimenkuva sitä edellyttää.

Chubb antaa tarpeen vaatiessa työntekijän henkilötietoja muiden Chubb-konserniin kuuluvien yhtiöiden käyttöön esimerkiksi globaalien prosessien johtamista, konsernitason raportointia ja henkilöstösuunnittelua varten.

Muu henkilökunta voi lisäksi päästä käsiksi tiettyihin perushenkilötietoihisi, kuten nimesi, työpaikkasi sijainti, tittelisi, yhteystietosi ja tiedot julkiseksi mainitut kykysi ja kokemusprofiilisi.

Chubb voi lisäksi joutua luovuttamaan työntekijän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Näihin kolmansiin osapuoliin lukeutuvat Chubbin henkilöstöhallinnossaan käyttämät palveluntarjoajat, vero- tai muut viranomaiset, sääntelyviranomaiset tai ammatilliset neuvonantajat.

Kolmansia osapuolia, joille henkilötietojasi voidaan jakaa, ovat esimerkiksi veroviranomaiset, terveydenhuollon/työterveydenhuollon ammattilaiset, sääntelyviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset, Chubbin vakuutuksenantajat, pankit, IT-palveluiden ylläpitäjät, asianajajat, kirjanpitäjät, tietokonekeskusten tarjoajat, tilintarkastajat, sijoittajat, luotonantajat, koulutuspalvelujentarjoajat, vuokranantajat, kulunvalvontapalvelujentarjoajat, sosiaaliset mediat ja markkinointipalvelujentarjoajat, konsultit ja muut neuvonantajat, palkanlaskentapalvelujentarjoajat ja Chubbin etuusohjelmia hallinnoivat tahot.

Chubb edellyttää, että kolmannet osapuolet käsittelevät niille luovutettuja tietoja soveltuvien lakien mukaisesti, mukaan lukien tietojen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti. Kolmansien osapuolien toimiessa henkilötietojen käsittelijöinä (esimerkiksi palkkahallinto), suorittavat ne tehtävänsä puolestamme ja antamiemme ohjeiden mukaisesti yllä mainittuja tarkoituksia varten. Tässä tapauksessa henkilötietojasi luovutetaan näille osapuolille ainoastaan siinä laajuudessa, kun se on tarpeen kyseisen palvelun tarjoamiseksi.

Chubb voi antaa rajoitettuja määriä tietoja myös asiakkaille tarjouksen yhteydessä, jos työntekijä kuuluu asiakkuutta hoitavaan tai tarjouksessa ehdotettuun tiimiin.

Chubb käyttää henkilöstöhallinnossaan kolmansien osapuolten palveluita. Työntekijän henkilötietoja saatetaan antaa palveluita tarjoavien kolmansien osapuolten käyttöön tai niiden säilytettäväksi. Tämä tapahtuu aina Chubbin ohjeiden mukaan ja sopimussuhteen perusteella.

Jotkin palveluntarjoajat, kuten yksityiset sairasvakuutukset, työterveyshuoltolaitokset, ammattimaiset neuvonantajat tai viranomaiset, ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Ne käsittelevät työntekijän henkilötietoja omien tietosuojaselosteidensa ja -periaatteidensa mukaisesti.

Chubb voi joutua luovuttamaan työntekijän henkilötietoja kolmansille osapuolille myös tuomioistuimen, viranomaisen tai oikeudellisen menettelyn osapuolen määräyksen tai pyynnön johdosta, viranomaisen vaatimuksen johdosta tai osana yhteistyötä sääntelyviranomaisen kanssa.

Jos vireillä on Chubb-konsernin osan liiketoiminnan tai omaisuuden kauppa tai uudelleenjärjestely tai jos tällaista kauppaa tai järjestelyä harkitaan tai siitä neuvotellaan, työntekijän henkilötietoja saatetaan lisäksi tässä yhteydessä luovuttaa neuvonantajille, mahdollisille vastapuolille tai kiinnostuksensa ilmaisseille kolmansille osapuolille.

Otathan meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi vastaanottajiin liittyen tai haluat saada yksityiskohtaisempia tietoja kuin ne, jotka tässä Tietosuojaselosteessa on annettu.

Rajat ylittävät siirrot

Chubb on globaali yritys ja sen vuoksi työntekijän henkilötietoja saatetaan luovuttaa Chubb-konserniin kuuluville yhtiöille, jotka toimivat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, erityisesti Yhdysvalloissa.. Myös Chubbin toimittajilla ja palveluntarjoajilla saattaa olla henkilöstöä tai järjestelmiä ETA-maiden ulkopuolella. Tämän seurauksena henkilötietojasi saatetaan siirtää sen maan ulkopuolisiin maihin, jossa työskentelet. Näiden maiden tietosuojalait eivät välttämättä ole yhtä tiukkoja kuin tietosuojalait maassa, jossa työskentelet.

Tässä yhteydessä henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle tässä Tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten maihin, jotka eivät tarjoa samaa suojan tasoa henkilötiedoille kuin ETA:lla tarjotaan.

Työntekijän henkilötietojen siirtoa Chubb-konsernin sisällä sääntelee konsernin sisäinen tiedonsiirtosopimus. Jos kolmannet osapuolet siirtävät työntekijän henkilötietoja ETA-maiden ulkopuolelle, Chubb toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötietosi suojataan riittävällä tavalla ja siirtoihin sovelletaan tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimia. Chubb voi esimerkiksi tehdä tiedonsiirtosopimuksia tai varmistaa, että kolmannet osapuolet ovat saaneet sertifikaatin asianmukaisten tietosuojaa koskevien järjestelmien nojalla.

Työntekijällä on oikeus pyytää jäljennöstä henkilötietojensa siirtoon sovellettavasta tiedonsiirtosopimuksesta tai saada muutoin tietoa käytettävistä suojatoimista ottamalla yhteyttä Chubbiin. Työntekijälle luovutettavista tietosuojasopimuksista saatetaan poistaa kaupallisesti arkaluontoisia tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä oikaista ja saada henkilötiedot poistetuiksi

Chubb pyrkii varmistamaan, että kaikki säilyttämämme henkilötiedot ovat paikkansapitäviä. Sinulla on myös velvollisuus varmistaa, että ilmoitat henkilötietojasi koskevista muutoksista (esim. osoitteenmuutos tai pankkiyhteystietojen vaihtuminen) Chubbille, jotta voimme varmistaa, että tietosi ovat ajantasaiset.

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä Chubbilla hallussa oleviin henkilötietoihisi ja pyytää meitä:

 • Vahvistamaan käsittelemmekö henkilötietojasi
 • Antamaan sinulle kopion tiedoista;
 • Antamaan sinulle muut tiedot henkilötietojasi koskien, kuten mitä tietoja meillä on sinusta, mihin käytämme tietoja, kenelle luovutamme tietoja, luovutammeko tietoja ulkomaille ja miten suojaamme näin luovutettua tietoja, kuinka kauan säilytämme tiedot, mitä oikeuksia sinulla on, miten voit tehdä valituksen, mistä olemme saaneet tietosi ja olemmeko suorittaneet automatisoituja yksittäispäätöksiä tai profilointia.

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot

Lisäksi sinulla on oikeus pyytää asiaankuulumattomien henkilötietojen poistamista. Sinulla on tämä oikeus kuitenkin vain, jos:

 • tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin; tai
 • olet peruuttanut suostumuksesi (kun käsittely perustuu suostumukseesi) eikä käsittelylle ole muita laillisia perusteita; tai
 • pyyntö on seurausta onnistuneesta vastustamisoikeuden käytöstä; tai
 • tietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Meidän ei tarvitse noudattaa pyyntöäsi saada henkilötietosi poistetuksi, jos henkilötietojesi käsitteleminen on tarpeen:

 • lakisääteiden velvoitteen noudattamiseksi; tai
 • oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Olemassa on myös tiettyjä muita tilanteita, jolloin meidän ei tarvitse noudattaa poistamista koskevaa pyyntöäsi. Yllä esitetyt ovat kuitenkin todennäköisimmät tilanteet, jolloin kieltäytyisimme noudattamasta pyyntöäsi.

Muut oikeudet

Sinulla on myös seuraavat oikeudet

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen – kun käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai sellaisen sopimuksen, jossa olet osana, täytäntöön panemisen nojalla ja käsittely suoritetaan automaattisesti, sinulla on oikeus saada kaikki Chubbille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä pyytää meitä siirtämään tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – sinulla on oikeus rajoittaa suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä:

 • sen ajaksi, kun teemme tarvittavat toimenpiteet oikaistaksemme tai vahvistaaksemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos olet kiistänyt paikkansapitävyyden;
 • kun käsittely on lainvastaista, mutta et halua meidän poistavan henkilötietojasi;
 • kun emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksia varten, mutta tarvitset ne oikeusvaateen laatimista, esittämistä ja puolustamista varten; tai
 • kun olet vastustanut käsittelyä, joka suoritetaan oikeutetun edun perusteella (kts. alla). Sinulla on oikeus käsittelyn rajoittamiseen tässä tilanteessa sen aikana, kun odotetaan sen todentamista, onko Chubbilla pakottavia laillisia perusteita käsittelyn jatkamiselle.

Kun henkilötietoihin kohdistuu tällainen rajoitus, käsittelemme tietoja ainoastaan suostumuksesi nojalla tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi

Oikeus peruuttaa suostumus – jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyä varten, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa tämän kuitenkaan vaikuttamatta ennen peruuttamista suostumuksen nojalla suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit tehdä tämän tietyissä tapauksissa poistamalla kyseiset tiedot asiaankuuluvasta HR-järjestelmästä (huomioithan, että tällöin tiedot voivat kuitenkin jäädä varmuuskopioihin ja linkitettyihin järjestelmiin, kunnes ne poistetaan tietojensäilytystä koskevan käytäntömme mukaisesti).

 

 

Oikeus vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa käsittelyä - käyttäessämme oikeutettua etua käsittelyn perusteena, sinulla on oikeus vastustaa kyseistä käsittelyä. Jos vastustat käsittelyä, meidän on lopetettava käsittely, ellemme pysty osoittamaan käsittelylle pakottavia laillisia perusteita, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai ellemme tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi. Käyttäessämme oikeutettua etua käsittelyn perusteena, uskomme voivamme osoittaa tällaisten pakottavien laillisen perusteiden olemassa olon, mutta harkitsemme kutakin tapausta yksittäin..

 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (erityisesti oman maasi valvontaviranomaiselle), jos uskot henkilötietojesi käsittelyn rikkoneen soveltuvaa lakia. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutettuun voit olla yhteydessä ottamalla yhteyttä Tietosuojavaltuutetun toimistoon sähköpostiosoitteella tietosuoja@om.fi

Halutessasi käyttää yllämainittuja oikeuksiasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme, jonka yhteystiedot on määritelty alla.

Tietosuojavastaava

Chubbilla on tietosuojavastaava, joka huolehtii siitä, että Chubb noudattaa tietosuojalainsäädäntöä Euroopan alueella.

Työntekijät voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan tai hänen alaisiinsa henkilötietojen käsittelyä tai tietosuojaa koskevissa asioissa. Yhteydenotot käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti.

Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on dataprotectionoffice.europe@chubb.com .

Muut tietosuojaselosteet

Saatamme suorittaa myös sellaista henkilötietojen käsittelyä, johon soveltuu toinen tietosuojaseloste ja annamme sinulle tiedoksi nämä muut tietosuojaselosteet tarvittaessa.

Ilmoitus muutoksista

Chubb voi muuttaa tai päivittää tätä Tietosuojaselostetta milloin tahansa.

Jos muutamme tietosuojaa koskevaa lähestymistapaamme, sinulle ilmoitetaan näistä muutoksista tai tietoosi tuodaan, että olemme päivittäneet tätä Tietosuojaselostetta, jotta tiedät mitä tietoja käsittelemme ja miten käytämme näitä tietoja. Tämä Tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi