For an optimal site experience, we recommend using a different browser.
Using Internet Explorer may prevent you from accessing Chubb.com, and some site features may not function as expected.

X
skip to main content

Privatumas „Chubb“ įmonių grupėje

„Chubb“ (toliau – „mes“) nuolat renka ir naudoja įvairių asmenų, įskaitant apdraustuosius, pareiškėjus ar verslo partnerius (toliau – „jūs“), asmens duomenis. Mes žinome, kad privalome tvarkyti jūsų asmens duomenis atidžiai, užtikrinti jų saugumą ir laikytis taikomų privatumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Šios Politikos taikymas

Šios Politikos tikslas yra aiškiai paaiškinti, kada, kodėl ir kaip mes renkame ir naudojame informaciją, kuri gali būti susijusi su jumis (toliau – „asmens duomenys“).

Šią Politiką parengėme taip, kad ji būtų kuo patogesnė naudoti. Sužinokite daugiau spustelėję vieną iš toliau pateiktame sąraše nurodytų temų arba išsamiau išnagrinėkite atskiras temas naudodamiesi pateiktomis nuorodomis. Šią Politiką suskirstėme į skyrius, kad galėtumėte lengvai rasti jums aktualiausią informaciją.

Svarbu

Atidžiai perskaitykite šią Politiką. Joje pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip mes naudojame asmens duomenis, ir paaiškinamos teisės aktų nustatytos jūsų teisės. Šios Politikos nuostatos nėra viršesnės už draudimo sutarties ar sutarties, kurią esate sudarę su mumis, sąlygas, taip pat už teises, kurias jums suteikia galiojantys duomenų apsaugosteisės aktai.

Privacy Policy

„Chubb“ yra įmonių grupė, apimanti įmones „Combined Insurance“ ir „Chubb Life Europe“. „Chubb“ grupės įmonė,kuri buvo atsakinga už jūsų informacijos apie jus surinkimą, prisiima pagrindinę atsakomybę už jūsų asmens duomenų saugojimą (toliau – jūsų „Duomenų valdytojas“). Jei turite su mumis sudarę draudimo sutartį, tai duomenų valdytoju bus sutartyje nurodyta „Chubb“ įmonė.

Sužinoti apie kiekvieną įmonę, tvarkančią jūsų asmens duomenis, susijusius su jums teikiama draudimo apsauga, galite šiais būdais:

Jei apsidraudėte pats: „Chubb“ įmonė ir (arba), jei draudimo sutarti įsigijote per brokerį, brokeris nurodys jums šios įmonės pavadinimą, adresą ir kontaktinius duomenis.

Jei jus apdraudė jūsų darbdavys arba trečioji šalis: turėtumėte kreiptis į savo darbdavį, kuris turėtų pateikti jums informaciją apie „Chubb“ įmonę.

Jei jūsų asmens duomenys buvo perduoti kitam Duomenų valdytojui (pavyzdžiui, perdraudikui): pirmasis Duomenų valdytojas informuos jus apie tai, kas yra kiti Duomenų valdytojai, kuriems buvo pateikti jūsų asmens duomenys ir su kuriais galite susisiekti dėl  jūsų asmens duomenų naudojimo, kaip numatyta šios Politikos 6 skyriuje. 

„Chubb“ grupės įmonių aprašymą galima rasti internete adresu https://www.chubb.com/us-en/about-chubb
 
Turėtumėte žinoti, kad nors už jūsų asmens duomenų saugojimą gali būti iš esmės atsakinga viena „Chubb“ įmonė, informacija gali būti saugoma duomenų bazėse, kuriomis gali naudotis ir kitos „Chubb“ įmonės. Visos „Chubb“ įmonės, kurios prieis prie jūsų asmens duomenų, laikysis šioje Politikoje nustatytų standartų.

Būsimi ir esami apdraustieji. Draudimo sutarčių išdavimo ir administravimo tikslais renkame informaciją apie būsimą apdraustąjį, draudėją ir susijusius asmenis. Ši informacija gali apimti būsimo apdraustojo, draudėjo ar jų atstovo bendruosius ir kontaktinius duomenis, taip pat duomenis, susijusius su rizikos vertinimu ir draudimo sutarčių administravimu. Būsimas apdraustasis arba draudėjas gali būti fizinis asmuo, bendrovė ar jos atstovas. Mūsų renkamų ir naudojamų asmens duomenų kiekis ir rūšis skiriasi priklausomai nuo pageidaujamos ar turimos draudimo sutarties ir gali apimti informaciją apie kitus asmenis, kuriems taip pat taikoma ši draudimo sutartis. Kai kuriais atvejais mes turime rinkti ir naudoti ypatingus asmens duomenis, (angl. Sensitive Personal Data), pavyzdžiui, informaciją apie sveikatą ar teistumą. Mes privalome nustatyti teisinę išimtį dėl jūsų ypatingų asmens duomenų naudojimo (išsamesnė informacija pateikta 5 skyriuje).

Jei esate apdraustasis, kartais jums gali tekti pateikti mums trečiųjų šalių asmens duomenis, pavyzdžiui, duomenis apie nukentėjusį trečiąjį asmenį, susijusius su reikalavimu pagal civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Jei įmanoma, turite pasirūpinti, kad trečiasis asmuo būtų informuotas, jog turite atskleisti jo duomenis mums, nurodydami „Chubb“ kaip savo draudiką. Jų asmens duomenis tvarkysime pagal šios Politikos nuostatas.

Pareiškėjai. Jei pateiksite reikalavimą pagal draudimo sutartį, surinksime jūsų pagrindinius kontaktinius duomenis bei informaciją apie jūsų reikalavimo pobūdį ir ankstesnius reikalavimus. Jei esate apdraustasis, turėsime patikrinti jūsų draudimo sutarties duomenis ir anksčiau pateiktus jūsų reikalavimus. Atsižvelgiant į jūsų reikalavimo pobūdį, mums gali reikėti surinkti ir naudoti ypatingus asmens duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie jūsų sužalojimą, patirtą nelaimingo atsitikimo metu.

Verslo partneriai ir lankytojai. Jei esate verslo partneris, surinksime jūsų verslo kontaktinius duomenis. Taip pat galime rinkti informaciją apie jūsų profesinę kompetenciją ir patirtį. Jei lankotės mūsų interneto svetainėje, užsisakote naujienlaiškį arba dalyvaujate viename iš mūsų renginių, galime surinkti jūsų kontaktinius duomenis. Rinkdami asmens tapatybę atskleidžiančią informaciją savo interneto svetainėje, paaiškinsime, kada ir kokiu tikslu renkame asmens duomenis.

Daugiau informacijos apie tai, kokius duomenis mes renkame, galite rasti čia pateikite nuorodą į 1 priedą

Būsimi ir esami apdraustieji

 • Informaciją surinksime tiesiogiai iš jūsų, kai kreipsitės dėl draudimo sutarties.
 • Informaciją apie jus mums taip pat gali pateikti draudimo brokeris, jūsų darbdavys, šeimos narys ar bet kuris kitas trečiasis asmuo, kuris kreipiasi dėl draudimo sutarties jūsų vardu ar naudai.
 • Informaciją apie jus galime surinkti ir iš kitų šaltinių, jei manome, jog tai yra būtina, kad galėtume efektyviai valdyti riziką, susijusią su draudimo sutartimi, ir (arba) padėti kovoti su finansiniais nusikaltimais. Tie kiti šaltiniai gali būti viešieji registrai ir duomenų bazės, kurias valdo kreditingumo vertinimo agentūros (angl. credit reference agencies) ir kitos kompetentingos organizacijos.

 

Pareiškėjas

 • Surinksime informaciją iš jūsų,  kai pranešite mums apie reikalavimą. Reikalavimą mums galite pateikti tiesiogiai arba per savo atstovą ar brokerį, arba per vieną iš mūsų atstovų, administruojančių reikalavimus mūsų vardu.
 • Taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jei reikalavimą pateikia kitas asmuo, turintis artimą ryšį su jumis ar kitaip susijęs su reikalavimu, pavyzdžiui, jei draudėjas yra jūsų darbdavys arba jei trečiasis asmuo pateikia reikalavimą jūsų atžvilgiu.
 • Informaciją mums taip pat gali pateikti jūsų (arba jūsų darbdavio vardu veikiantys) advokatai.
 • Informaciją galime surinkti ir iš kitų šaltinių, jei manome, kad tai būtina siekiant padėti pagrįsti reikalavimus ir (arba) kovoti su finansiniais nusikaltimais. Tai gali būti viešieji registrai, socialinė žiniasklaida ir kiti interneto šaltiniai, kreditingumo vertinimo agentūros ir kitos kompetentingos organizacijos.

 

Verslo partneris ir lankytojai

 • Informaciją apie jus rinksime, jei bendradarbiaudami su mumis jūs arba jūsų įmonė tiesiogiai, kaip verslo partneris arba kaip jūsų įmonės atstovas, pateisite mums savo kontaktinius ar kitus duomenis.
 • Informaciją apie jus taip pat galime rinkti, jei dalyvaujate mūsų organizuojamuose susitikimuose, renginiuose ar konferencijose arba užsisakote vieną iš mūsų naujienlaiškių ar informacinių pranešimų.
 • Informacijos galime gauti ir iš kitų viešųjų šaltinių (pavyzdžiui, iš jūsų darbdavio interneto svetainės), jei manome, kad tai reikalinga mūsų santykių su verslo partneriais valdymui.
Taikoma visiems
 
 • Jei paskambinsite "Chubb" (pavyzdžiui, norėdami pranešti apie reikalavimą arba aptarti šį reikalavimą su mumis) arba "Chubb" paskambins Jums (pavyzdžiui, siekdama parduoti draudimo paslaugas), mes galime įrašyti Jūsų pokalbį telefonu. Atsakymų į balso komandas automatizavimo ir skambučių įrašų analizės tikslais taip pat galime naudoti interaktyvaus atsakiklio (angl. Interactive Voice Response, IVR) technologiją. Telefoninių pokalbių įrašus naudojame kaip įrodymą, kad sutinkate įsigyti draudimo paslaugas ar pateikti reikalavimą, kaip savo darbuotojų mokymo priemonę, taip pat tam, kad skundų ar paklausimų atveju galėtume pateikti tikslų telefoninio pokalbio įrašą. Siekdami nustatyti klientų aptarnavimo trūkumus (ir juos pašalinti) arba rasti galimus sukčiavimo įrodymus, taip pat galime pasitelkti automatizuotą telefoninių pokalbių įrašų analizės technologiją.  

Būsimi ir esami apdraustieji. Jei esate būsimas arba esamas apdraustasis, jūsų asmens duomenis naudosime svarstydami jūsų paraišką draudimo sutarčiai sudaryti, vertindami riziką ir sudarydami su jums draudimo sutartį pagal galiojančias draudimo taisykles. Draudimo sutarties sudarymo procesas gali apimti profiliavimą. Sudarę su jumis draudimo sutartį, jūsų asmens duomenis naudosime jūsų draudimo sutarties administravimo, atsakymo į paklausimus ir draudimo sutarties atnaujinimo proceso valdymo tikslais. Jūsų asmens duomenis taip pat turėsime naudoti reguliacinio pobūdžio tikslais, susijusiais su mūsų, kaip draudimo paslaugų teikėjo, teisiniais ir reguliacinio pobūdžio įsipareigojimais.

Pareiškėjai. Jei esate pareiškėjas, jūsų asmens duomenis naudosime vertindami jūsų reikalavimo pagrįstumą bei galimai mokėdami išmoką. Mums taip pat gali prireikti naudoti jūsų asmens duomenis atliekant galimo sukčiavimo rizikos vertinimą, kurio metu gali būti vykdomas profiliavimas,kuriam naudojami automatiniai procesai. Jei tuo pat metu esate ir apdraustasis, su jūsų reikalavimu susijusius asmens duomenis naudosime draudimo sutarties atnaujinimo ir galimai būsimų draudimo sutarties paraiškų teikimo proceso metu.

Verslo partneriai ir lankytojai. Jei esate verslo partneris, jūsų asmens duomenis naudosime mūsų santykių su jumis valdymo tikslais, taip pat siųsdami jums rinkodaros medžiagą (jei turėsime tam atitinkamus leidimus) ir kviesdami jus į renginius. Prireikus jūsų asmens duomenis naudosime teikdami ar užsakydami paslaugas bei tvarkydami ir administruodami savo sutartį su jumis ar jūsų darbdaviu. Jei esate lankytojas, jūsų asmens duomenis paprastai naudojame registruojantis mūsų interneto svetainėje, prašant papildomos informacijos, pateikiant prašomą informacinę medžiagą arba kviečiant jus į vieną iš mūsų renginių.

Duomenų analizė. Nuolat analizuojame įvairiose mūsų sistemose ir duomenų bazėse esančią informaciją, siekdami pagerinti savo veiklos valdymą, paslaugų kokybę bei prisiimtos rizikos ir kitų aktuarinių modelių tikslumą. Imamės privatumo apsaugos priemonių, apibendrindami ir, jei reikia, nuasmenindami duomenis (ypač susijusius su draudimo sutartyje pateikta informacija ir informacija apie reikalavimus, kaip apibrėžta 1) priede) prieš pateikdami juos analizei.

Užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami tik 4 skyriuje ir 2 priede nurodytais tikslais, įsitikinę kad:

 • jūs pateikėte mums savo sutikimą dėl tokio duomenų naudojimo arba
 • jūsų asmens duomenų naudojimas yra būtinas jūsų sutarčiai vykdyti arba sudaryti (pavyzdžiui, jūsų draudimo sutarčiai administruoti) arba
 • turime naudoti jūsų asmens duomenis vykdydami atitinkamus teisinius ar reguliacinio pobūdžio įsipareigojimus (pavyzdžiui, laikydamiesi LBPT reikalavimų) arba
 • turime naudoti jūsų asmens duomenis, kad užtikrintume savo, kaip įmonės, „teisėtus interesus“ (pavyzdžiui, tobulinant mūsų produktus arba atliekant mūsų duomenų rinkinių analizę), su sąlyga, kad tai daroma proporcingu būdu, gerbiant jūsų teises į privatų gyvenimą.

Prieš rinkdami ir (arba) naudodami jūsų ypatingus asmens duomenis, nustatome teisėtą išimtį, leidžiančią mums naudoti šią informaciją. Paprastai ši išimtis yra:

 • jūsų aiškus sutikimas;
 • mums arba tretiesiems asmenims siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
 • speciali draudimo išimtis, numatyta ES valstybių narių ir kitų šalių, įgyvendinančių Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vietos įstatymuose, pavyzdžiui, dėl duomenų apie apdraustojo šeimos narių sveikatą arba asmenų, kuriems taikoma grupinė draudimo sutartis, ypatingų asmens duomenų tvarkymo.

PASTABA. Pateikę aiškų sutikimą, leidžiantį mums tvarkyti jūsų ypatingus asmens duomenis, galite bet kuriuo metu jį atšaukti. Tačiau, turėtumėte žinoti, kad, jei nuspręsite tai padaryti, mums gali tekti nutraukti draudimo paslaugų teikimą jums (atšaukus sutikimą dėl draudiko ar perdraudiko naudojamų duomenų, gali būti neįmanoma toliau teikti draudimo apsaugą). Tai gali reikšti, kad jūsų draudimo sutartis gali būti nutraukta. Jei nuspręsite atšaukti savo sutikimą, mes pateiksime jums išsamesnę informaciją apie galimas pasekmes, įskaitant draudimo sutarties nutraukimo padarinius (pavyzdžiui, kad jums gali būti sunku gauti draudimo apsaugą kitur), taip pat apie visus su draudimo sutarties panaikinimu susijusius mokesčius.

Daugiau informacijos apie jūsų duomenis, kuriuos renkame ir naudojame, taip pat, kodėl manome, kad tikslinga naudoti šiuos duomenis tokioje veikloje, galite rasti čia 2 priedas

Mes dirbame su įvairiais trečiaisiais asmenimis, padedančiais valdyti mūsų veiklą ir teikti paslaugas. Kartais gali reikėti suteikti jiems galimybę naudoti jūsų asmens duomenis.

Būsimų ir esamų apdraustųjų atveju tokie tretieji asmenys gali būti:

 • brokeriai, kiti draudikai / perdraudikai ir išorės administratoriai, padedantys mums valdyti draudimo sutarties sudarymo procesą ir administruoti mūsų draudimo sutartispaslaugų teikėjai, padedantys valdyti mūsų IT ir vidaus sistemas
 • paslaugų teikėjai, padedantys valdyti mūsų IT ir vidaus sistemas
 • mūsų reguliacinio pobūdžio institucijos, tokios kaip LBPT ir VDAI, taip pat kitos ES ir viso pasaulio reguliacinio pobūdžio ir teisėsaugos institucijos
 • kreditingumo vertinimo agentūros ir organizacijos, siekiančios užkirsti kelią sukčiavimui finansinių paslaugų srityje
 • advokatai ir kitos profesinių paslaugų įmonės

Pareiškėjų atveju tai yra:

 • išorės administratoriai, padedantys mums administruoti reikalavimų nagrinėjimo procesą
 • nuostolių vertintojai ir reikalavimų administravimo specialistai, padedantys mums vertinti ir administruoti reikalavimus
 • paslaugų teikėjai, padedantys mums valdyti mūsų IT ir vidaus sistemas
 • pagalbos teikėjai, galintys suteikti jums pagalbą įvykio metu
 • advokatai, kurie gali būti jūsų, mūsų ar reikalavimą teikiančio trečiojo asmens teisėti atstovai
 • kreditingumo vertinimo agentūros ir organizacijos, siekiančios užkirsti kelią sukčiavimui finansinių paslaugų srityje

Mums gali būti taikomi teisiniai arba reguliacinio pobūdžio įpareigojimai pateikti jūsų asmens duomenis teismams, reguliacinio pobūdžio institucijoms, teisėsaugos institucijoms arba, tam tikrais atvejais, kitiems draudikams. Jei nuspręstume parduoti dalį savo verslo, jūsų asmens duomenis turėtume perduoti šio verslo pirkėjui.

Pagalbos teikėjai: tai yra specialios kategorijos paslaugų teikėjai, kuriuos pasitelkiame, kad galėtume suteikti jums skubią ar kitokią pagalbą, susijusią su tam tikromis draudimo sutartimis (pavyzdžiui, kelionės draudimo sutartimis).

Brokeriai: draudimo brokeriai organizuoja ir derasi dėl fizinių asmenų ar įmonių draudimo ir apsidrausti norinčių asmenų ar įmonių vardu tiesiogiai bendrauja su draudikais, pavyzdžiui „Chubb“.

Reikalavimų administravimo specialistai: tai yra tam tikros su reikalavimu susijusios srities, pavyzdžiui, medicinos, teismo ekspertizės, mediacijos ar reabilitacijos, ekspertai, kuriuos „Chubb“ pasitelkia, kad šie padėtų mums tinkamai įvertinti reikalavimo pagrįstumą ir vertę, teiktų konsultacijas dėl jo sureguliavimo ir patarimus dėl tinkamo elgesio su pareiškėjais.

Duomenų valdytojas: tai fizinis arba juridinis asmuo (pavyzdžiui, įmonė), nustatantis asmens duomenų tvarkymo priemones ir tikslus. Pavyzdžiui, „Chubb“ įmonė, pardavusi jums draudimo sutartį, yra jūsų duomenų valdytoja, nes ji nustato jūsų asmens duomenų rikimo būdą, renkamų duomenų apimtį ir jų naudojimo tikslus.

CNIL: the Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą visose Prancūzijos organizacijose.

LBPT: Lietuvos Banko Priežiūros Tarnyba - vienas didžiausių Lietuvos banko struktūrinių padalinių. Jis sudarytas iš dviejų – Riziką ribojančios priežiūros ir Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros – departamentų.

VDAI: Valstybinė Duomenų Apsaugos Inspekcija - asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, kuri rūpinasi, kad būtų ginama žmogaus teisė į asmens duomenų ir privatumo apsaugą, tvarkant asmens duomenis.

Esamas ir būsimas apdraustasis: šį terminą vartojame kalbėdami apie atskirus būsimus, esamus ar buvusius draudėjus, taip pat apie asmenį, kuriam taikoma vienoje iš mūsų draudimo sutarčių numatyta draudimo apsauga (pavyzdžiui, kai darbuotoją apdraudžia darbdavys).

Nuostolių vertintojas: tai nepriklausomas reikalavimų administravimo specialistas, kuris mūsų vardu tiria sudėtingus arba ginčytinus reikalavimus.

Kiti draudikai / perdraudikai: kai kuriais atvejais išduodamos bendros arba „sindikuotos“ draudimo sutartys. Tai reiškia, kad draudimo sutartį bendrai sudaro draudikų grupė (įskaitant mus). Draudimo sutartys taip pat gali būti perdraudžiamos, o tai reiškia, kad draudikas įsigyja draudimą iš perdraudiko, kad padengtų dalį draudiko pagal jūsų draudimo sutartį apdraustos rizikos. „Chubb“ perka perdraudimo paslaugas bei pati teikia perdraudimo paslaugas kitoms draudimo įmonėms.

ACPR: the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR) yra administracinė institucija, stebinti bankų ir draudimo bendrovių veiklą Prancūzijoje.

Profiliavimas: tai automatizuotų procesų naudojimas be žmogaus įsikišimo (pavyzdžiui, kompiuterinių programų) analizuojant jūsų asmens duomenis, siekiant įvertinti jūsų elgesį arba numatyti dalykus apie jus, kurie yra svarbūs draudimo kontekste, pavyzdžiui, tikėtiną jūsų rizikos pobūdį.

Ypatingi asmens duomenys: tai asmens duomenys, susiję su jūsų sveikata, genetiniais ar biometriniais duomenimis, teistumu, seksualiniu gyvenimu, seksualine orientacija, rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose. „Chubb“ nuolat tvarko tik ypatingus asmens duomenis, susijusius su sveikata ar teistumu (išskyrus mūsų darbuotojus, kuriems šios Politikos nuostatos netaikomos).

Paslaugų teikėjai: tai tretieji asmenys, kuriems perduodame vykdyti dalį savo veiklos funkcijų. Pavyzdžiui, turime paslaugų teikėjus, kurie padeda mums tvarkyti naujų draudimo sutarčių įrašus. Kai kurie iš šių paslaugų teikėjų naudoja debesų kompiuterijos programas ar sistemas, o tai reiškia, kad jūsų asmens duomenys bus patalpinti jų serveriuose, tačiau mums kontroliuojant ir vadovaujant. Reikalaujame, kad visi mūsų paslaugų teikėjai užtikrintų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą.

Advokatai: dažnai naudojamės advokatų paslaugomis norėdami pasikonsultuoti dėl sudėtingų ar ginčytinų reikalavimų arba gauti teisines konsultacijas dėl klausimų nesusijusių su reikalavimais . Be to, jei esate pareiškėjas, jums gali atstovauti jūsų advokatas (-ai).

Telematikos duomenys:leidžia pateikti individualiems poreikiams geriau pritaikytus draudimo sutarčių atnaujinimo pasiūlymus, naudojant duomenis, kuriuos automatiškai gauname iš jūsų elgesį stebinčio įrenginio. Pavyzdžiui, duomenys gaunami iš transporto priemonėje įtaisyto įrenginio, fiksuojančio vairuotojo elgesį.

Išorės administratoriai: tai „Chubb“ grupei nepriklausančios įmonės, mūsų vardu administruojančios draudimo sutarčių sudarymą, reikalavimų nagrinėjimą arba ir viena, ir kita. Reikalaujame, kad visi išorės administratoriai užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, laikantis šios Politikos nuostatų ir mūsų nurodymų.

Jūsų asmens duomenis galime naudoti siųsdami jums tiesioginės rinkodaros pranešimus apie mūsų draudimo produktus ar susijusias paslaugas. Galime pateikti juos el. paštu, paštu, trumposiomis žinutėmis (SMS), telefonu ar tikslinės interneto reklamos pranešimų forma.

Daugeliu atvejų jūsų asmens duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais grindžiamas mūsų teisėtais interesais, nors kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, kai to reikalauja įstatymai) gali būti naudojamas jūsų sutikimas. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kokios tiesioginės rinkodaros – tai padaryti galima spustelėjus elektroniniuose pranešimuose pateiktas nuorodas arba susisiekus su mumis naudojantis 12skyriuje pateikta informacija.

Mes stengiamės apriboti tiesioginę rinkodarą iki pagrįsto ir proporcingo lygio bei siųsti jums pranešimus, kurie, mūsų nuomone, remiantis turima informacija apie jus, gali būti jums įdomūs ar aktualūs.

Kartais mums gali tekti pateikti jūsų asmens duomenis „Chubb“ grupės įmonėms, įsikūrusioms už Europos (Europos ekonominės erdvės) ribų. Taip pat galime leisti savo paslaugų teikėjams ar pagalbos teikėjams, esantiems ne Europoje, naudoti jūsų asmens duomenis. Galime atskleisti jūsų asmens duomenis ir kitiems užsienio subjektams, pavyzdžiui, gavę užsienio teisėsaugos institucijos teisinį ar reguliacinio pobūdžio prašymą.

Visada imamės priemonių užtikrinti, kad bet koks tarptautinis informacijos perdavimas būtų kruopščiai valdomas, siekiant apsaugoti jūsų teises ir interesus:

 • jūsų asmens duomenis perduodame tik toms šalims, kurios yra pripažintos užtikrinančiomis tinkamą teisinę apsaugą arba taiko alternatyvias jūsų teisių į privatumą apsaugos priemones;
 • duomenų perdavimas tarp „Chubb“ grupės įmonių vykdomas pagal grupės vidaus susitarimą, kuriame numatyta konkreti teisinė apsauga, siekiant užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys, perduodami „Chubb“ grupės viduje, būtų visada tinkamai apsaugoti;
 • duomenys, perduodami paslaugų teikėjams ir kitiems tretiesiems asmenims visada saugomi pagal sutartinius įsipareigojimus ir, jei reikia, taikant papildomas garantijas;
 • prieš atskleidžiant asmens duomenis, visi prašymai pateikti informaciją, kuriuos gauname iš teisėsaugos ar reguliacinio pobūdžio institucijų, atidžiai patikrinami.

Jūs galite kreiptis į mus dėl išsamesnės informacijos apie mūsų taikomas apsaugos priemones, nurodytas aukščiau. Norėdami gauti papildomos informacijos, susiekite su mumis 12 skyriuje nustatyta tvarka.

„Automatizuotas sprendimų priėmimas“ reiškia sprendimą, priimamą remiantis vien tik automatizuotai tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Tai reiškia, kad duomenys tvarkomi naudojant, pavyzdžiui, programinės įrangos kodą arba algoritmą, be žmogaus įsikišimo.

Kadangi profiliavimas atliekamas taikant automatizuotą duomenų tvarkymą, kartais jis yra susijęs su automatizuotu sprendimų priėmimu. Ne visais profiliavimo atvejais sprendimai priimami automatiškai, tačiau taip gali būti.

Jei esate būsimas ar esamas apdraustasis, galime taikyti automatizuotą sprendimų priėmimą atlikdami jūsų kreditingumo patikrinimą. Draudimo sutarties sudarymo prasme informacijos apie jūsų asmeninę riziką (kaip apibrėžta 1 priede) profiliavimas paprastai atliekamas siekiant įvertinti jūsų individualią riziką (arba poveikį, kurį galite turėti bendrai apdraustųjų grupės rizikai), kad galėtume apskaičiuoti draudimo įmokas arba priimti sprendimą dėl draudimo apsaugos pratęsimo ar atnaujinimo. Automatizuotą sprendimų priėmimą taip pat galime taikyti telematikos duomenų atžvilgiu, priimdami sprendimus dėl draudimo sutarčių atnaujinimo pasiūlymų.

Jei esate pareiškėjas, profiliavimą ar kitokios formos automatizuotą duomenų tvarkymą galime taikyti vertindami tikimybę, kad jūsų reikalavimas gali būti apgaulingas arba tam tikru požiūriu įtartinas.

Jei profiliavimui reikalingi ypatingi asmens duomenys, pavyzdžiui, gyvybės draudimui aktuali ligos istorija arba transporto priemonių draudimui svarbus vairuotojo teistumas, modeliuose taip pat gali būti naudojami jūsų ypatingi asmens duomenys.

Jūs turite tam tikras teises, susijusias su automatizuotu sprendimų priėmimu, kai toks sprendimas jums turi reikšmingą poveikį, įskaitant teisines pasekmes. Daugiau informacijos apie savo teises galite rasti 10 ir 11 skyriuose.

Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol jie bus pagrįstai reikalingi šios Politikos Politikos 4 skyriuje nurodytais tikslais. Kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenis galime saugoti ilgiau, pavyzdžiui, jei turime tai daryti pagal teisinius, reguliacinio pobūdžio, mokesčių ar apskaitos reikalavimus.

Tam tikromis aplinkybėmis mes taip pat galime saugoti jūsų asmens duomenis ilgesnį laiką, kad skundų ar ginčų atveju arba esant pagrindui manyti, kad gali būti iškelta byla, susijusi su jūsų asmens duomenimis ar veiksmais, turėtume tikslią informaciją apie jūsų santykius su mūsų bendrove.

Mums patikėtą informaciją saugome pagal duomenų saugojimo politikos nuostatas. Kai jūsų duomenys yra nebereikalingi, užtikriname, kad jie būtų saugiai ištrinti arba saugomi kaip nebenaudojami.

Jūs turite įvairių teisių, susijusių su jūsų asmens duomenimis.

Galite prašyti leisti jums susipažinti su jūsų duomenimis, ištaisyti klaidas mūsų dokumentuose, ištrinti įrašus, kai jie nebėra reikalingi, apriboti jūsų duomenų tvarkymą, prieštarauti dėl jūsų duomenų tvarkymo, perkelti duomenis bei pateikti įvairią informaciją, susijusią su automatizuotu sprendimų priėmimu ir profiliavimu arba tarptautinio duomenų perdavimo pagrindu. Taip pat galite pasinaudoti teise pateikti skundą savo šalies priežiūros institucijai. Daugiau informacijos apie kiekvieną iš šių teisių galima rasti spustelėjus atitinkamą nuorodą arba toliau pateiktoje lentelėje.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su mumis 12 skyriuje nurodyta tvarka. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

Teisė Ką tai reiškia
Prieiga

Galite prašyti mūsų:

 • patvirtinti, ar tvarkome jūsų asmens duomenis;
 • pateikti jums šių duomenų kopiją;
 • suteikti jums kitą informaciją apie jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius duomenis turime, kam juos naudojame, kam juos atskleidžiame, ar perduodame juos į užsienį ir kaip juos apsaugome, kiek laiko juos saugome, kokias teises jūs turite, kaip galite pateikti skundą, iš kur gavome jūsų duomenis ir ar atlikome automatizuotą sprendimų priėmimą arba profiliavimą, jei ši informacija nėra pateikta šioje Politikoje.
Ištaisymas

Galite prašyti, kad mes ištaisytume netikslius asmens duomenis.

Prieš ištaisydami duomenis, mes galime kreiptis dėl jų tikslumo patikrinimo.

Ištrynimas

Galite prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis, tačiau tik tuo atveju, jei:

 • jie nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais buvo surinkti; arba
 • jūs atšaukėte savo sutikimą (jei duomenų tvarkymas buvo pagrįstas jūsų sutikimu); arba
 • sėkmingai pasinaudojus teise prieštarauti(žr. „Prieštaravimas“ žemiau); arba
 • jie buvo tvarkomi neteisėtai; arba
 • siekiama vykdyti teisinę prievolę, taikomą „Chubb“.

Mes neprivalome vykdyti jūsų prašymo ištrinti jūsų asmens duomenis, jei jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas:

 • siekiant įvykdyti teisinį įsipareigojimą; arba
 • siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus;

Yra ir daugiau aplinkybių, kurių atveju neprivalome vykdyti jūsų prašymo ištrinti duomenis, bet šios dvi yra labiausiai tikėtinos aplinkybės, kurių pagrindu mes atmestume tokį prašymą.

Apribojimas

Galite prašyti, kad mes apribotume jūsų asmens duomenų naudojimą (t. y. saugotume, bet ne naudotume), tačiau tik tuo atveju, jei:

 • jų tikslumas yra ginčytinas (žr. „Ištaisymas“), kad galėtume patikrinti jų tikslumą; arba
 • jų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; arba
 • jie nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais buvo surinkti, tačiau tebėra reikalingi mums siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus; arba
 • pasinaudojote teise prieštarauti, o pagrindinės priežastys yra tikrinamos.

Gavę prašymą dėl apribojimo, galime ir toliau naudoti jūsų asmens duomenis, jei:

 • turime jūsų sutikimą; arba
 • siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
 • siekdami apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises.
Perkėlimas

Galite prašyti, kad pateiktumėme jūsų asmens duomenis jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba persiųstume juos tiesiai kitam duomenų valdytojui, tačiau kiekvienu atveju tik jei:

 • šių duomenų tvarkymas yra pagrįstas jūsų sutikimu arba su jumis sudarytos sutarties vykdymu; ir
 • duomenys tvarkomi automatizuotai.
Prieštaravimas

Galite prieštarauti dėl bet kokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, kurio teisinis pagrindas yra mūsų „teisėti interesai“, jei manote, kad jūsų pagrindinės teisės ir laisvės yra viršesnės už mūsų teisėtus interesus.

Jums išreiškus prieštaravimą, mes turime galimybę įrodyti, kad turime įtikinamus teisėtus interesus, kurie yra viršesni už jūsų teises ir laisves.

Automatizuotas sprendimų priėmimas

Galite prašyti, kad jūsų atžvilgiu nebūtų priimamas sprendimas, pagrįstas vien tik automatizuotai tvarkomais jūsų asmens duomenimis (žr. 9skyrių), tačiau tik tuo atveju, jei toks sprendimas:

 • jums sukels teisines pasekmes (pavyzdžiui, bus atmestas reikalavimas); arba
 • turės kitokį reikšmingą poveikį jums.

Tokiais atvejais galite reikalauti žmogaus įsikišimo priimant sprendimus, o mes užtikrinsime, kad jūs turėtumėte galimybę išreikšti savo nuomonę ir (arba) ginčyti automatizuotą sprendimą.

Jūsų teisė reikalauti žmogaus įsikišimo arba ginčyti sprendimą netaikoma, jei sprendimas, priimtas automatizuotu būdu:

 • yra būtinas sudarant arba vykdant sutartį su jumis;
 • yra leidžiamas pagal įstatymus ir yra numatytos tinkamos jūsų teisių ir laisvių apsaugos priemonės; arba
 • yra pagrįstas jūsų aiškiu sutikimu.
Tarptautinis perdavimas

Galite prašyti pateikti kopiją arba nuorodą į dokumentus, užtikrinančius jūsų asmens duomenų, perduodamų už Europos ekonominės erdvės ribų, apsaugą.

Galime paslėpti (užtušuoti) dalį informacijos duomenų perdavimo sutartyse ar susijusiuose dokumentuose dėl juose esančių komercinių paslapčių (t. y. paslėpti tam tikrą šiuose dokumentuose pateiktą informaciją).

Priežiūros institucija

Jūs turite teisę pateikti skundą vietos priežiūros institucijai dėl mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų. Lietuvoje duomenų apsaugos priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inpekcija (https://www.vdai.lrv.lt).

Prašome pirmiausia pabandyti išspręsti visas kylančias problemas su mumis, nors jūs turite teisę bet kuriuo metu kreiptis į savo šalies priežiūros instituciją.

Asmens tapatybė
Mes rimtai vertiname visų dokumentų, kuriuose nurodyti asmens duomenys, konfidencialumą ir pasiliekame teisę paprašyti jūsų įrodyti savo tapatybę teikiant prašymą dėl šių dokumentų.
Mokesčiai
Mes netaikysime mokesčio už naudojimąsi bet kuriomis jūsų teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenimis, išskyrus atvejus, kai jūsų prašymas leisti susipažinti su informacija yra nepagrįstas, netinkamas ar perteklinis – tokiu atveju taikysime atitinkamomis aplinkybėmis pagrįsto dydžio mokestį. Prieš vykdydami jūsų prašymą, informuosime jus apie visus mokesčius.
Terminai
Į visus pagrįstus prašymus stengiamės atsakyti per vieną mėnesį, nebent prašymas būtų itin sudėtingas arba pateiktumėte kelis prašymus – tokiu atveju siekiame atsakyti per tris mėnesius. Informuosime jus, jei planuosime užtrukti ilgiau nei vieną mėnesį. Galime paprašyti jūsų pasakyti, ką tiksliai norite gauti arba kas kelia jums nerimą. Tai padės mums greičiau įvykdyti jūsų prašymą.
Trečiųjų šalių teisės.
Mes neprivalome vykdyti prašymo, kuris neigiamai paveiktų kitų asmenų teises ir laisves.

Pagrindinis kontaktinis asmuo visais su šia Politika susijusiais klausimais, įskaitant prašymus pasinaudoti duomenų subjektų teisėmis, yra mūsų duomenų apsaugos pareigūnas (angl. Data Protection Officer). Susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu galima šiais būdais:

El. paštu: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Adresu:Data Protection Officer,
Chubb, 100 Leadenhall Street,
EC3A 3BP, London, Jungtine Karalystė

Jei turite nusiskundimų ar nerimaujate dėl to, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis, prašome pirmiausia kreiptis į mus ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti iškilusią problemą. Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą savo šalies duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Atjaunināts 2020. gada novembrī