skip to main content

Chubb privātums

Uzņēmumā Chubb (“mēs”, “mums”) mēs regulāri apkopojam un izmantojam personas datus par fiziskām personām, tostarp apdrošinātajām personām, atlīdzības pieteicējiem vai darījumu partneriem (“Jūs”). Mēs apzināmies savus pienākumus rūpīgi apstrādāt jūsu personas datus, nodrošināt to drošību un ievērot piemērojamos privātuma un datu aizsardzības likumus, jo īpaši Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Kā šī Politika darbojas?

Šīs Politikas mērķis ir sniegt skaidru priekšstatu, kad, kāpēc un kā mēs apkopojam un izmantojam informāciju, kas var būt saistīta ar Jums (“personas dati”).

Mēs esam izstrādājuši šo Politiku tā, lai tā būtu lietotājam pēc iespējas ērtāka. Izvēlieties tēmu no zemāk esošā saraksta, lai uzzinātu vairāk vai detalizētāk izskatītu atsevišķas tēmas, sekojot dažādām saitēm. Mēs esam marķējuši Politikas sadaļas, lai Jūs vieglāk nokļūtu līdz informācijai, kas var būt Jums visnozīmīgākā.

Svarīgi

Rūpīgi izlasiet šo Politiku. Tā sniedz svarīgu informāciju par to, kā mēs izmantojam personas datus un paskaidro Jūsu likumīgās tiesības. Šī Politika nav paredzēta, lai atceltu jebkuras mūsu starpā noslēgtās apdrošināšanas polises vai līguma noteikumus, vai Jūsu tiesības, kas noteiktas piemērojamajos datu aizsardzības likumos.

Lūdzu, skatiet tālāk šajā Politikā lietotās atbilstošās definīcijas:

ACPR: Prudenciālās uzraudzības un noregulējuma iestāde (ACPR) ir administratīva iestāde, kas uzrauga banku un apdrošināšanas sabiedrību darbību Francijā.

Palīdzības sniedzēji: šie ir īpašas kategorijas pakalpojumu sniedzēji, kurus mēs izmantojam, lai palīdzētu Jums ārkārtas gadījumos vai citās situācijās saistībā ar noteiktām polisēm (piemēram, noteiktām ceļošanas politikām).

Brokeri: apdrošināšanas brokeri organizē un vienojas par apdrošināšanas segumu privātpersonām vai uzņēmumiem un tādu privātpersonu vai uzņēmumu, kurām nepieciešams segums, vārdā noslēdz darījumu tieši ar apdrošinātājiem, piemēram, Chubb.

Atlīdzības pieteikumu eksperti: šie ir konkrētas atlīdzības pieteikumu nozares eksperti, piemēram, medicīnas, tiesas grāmatvedības, mediācijas vai rehabilitācijas eksperti, kurus Chubb ir piesaistījis, lai pienācīgi izvērtētu atlīdzības pieteikuma būtību un vērtību, sniegtu konsultācijas par tā nokārtošanu un piedāvātu pienācīgu atlīdzības pieteikuma risinājumu.

CNIL: Nacionālā informātikas un brīvību komisija (CNIL) uzrauga visu Francijā darbojošos organizāciju veikto personas datu apstrādi.

Datu pārzinis: fiziska vai juridiska persona (piemēram, uzņēmums), kas nosaka personas datu apstrādes līdzekļus un nolūku. Piemēram, Chubb uzņēmums, kas pārdod

Jums apdrošināšanas polisi, būs Jūsu Datu pārzinis, jo tas nosaka, kā tas apkopos Jūsu personas datus, apkopoto datu apjomu un nolūku, kādam tas tiks izmantots.

FCA: FCA ir Finanšu uzraudzības iestāde, kas uzrauga finanšu jomu.  FCA galvenais uzdevums ir finanšu pakalpojumu uzņēmumu darbības uzraudzība.

ICO: Informācijas komisāra birojs regulē visu Apvienotajā Karalistē darbojošos organizāciju veikto personas datu apstrādi.

Tiesu iestāžu dati: Personas dati, kas attiecas uz sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem vai saistītiem drošības pasākumiem.

Zaudējumu vērtētājs: neatkarīgs atlīdzības pieteikumu speciālists, kas pēta sarežģītus vai strīdīgus atlīdzības pieteikumus mūsu uzdevumā.

Citi apdrošinātāji / pārapdrošinātāji: dažas polises tiek apdrošinātas kopīgi vai sindikāta ietvaros. Tas nozīmē, ka apdrošinātāju grupa (ieskaitot mūs) apvienosies, lai izsniegtu polisi. Polises var arī pārapdrošināt, kas nozīmē, ka apdrošinātājs iegādāsies pats savu apdrošināšanu no pārapdrošinātāja, lai segtu dažus riskus, ko apdrošinātājs ir uzņēmies ar Jūsu polisi. Chubb pērk pārapdrošināšanu un arī rīkojas kā pārapdrošinātājs citām apdrošināšanas sabiedrībām.

PRA: Prudenciālās uzraudzības regulators, kas ir finanšu pārvaldes iestāde. PRA galvenais uzdevums ir finanšu pakalpojumu uzņēmumu prudenciālā regulējuma uzraudzība. Pildot savas vispārējās funkcijas, PRA ir atbildīgs par atbilstoša apdrošinājuma ņēmēju aizsardzības līmeņa nodrošināšanu.

Profilēšana: automatizētu procesu izmantošana bez cilvēku iesaistīšanās (piemēram, datorprogrammas), lai analizētu Jūsu personas datus ar mērķi izvērtēt Jūsu uzvedību vai paredzētu lietas par Jums, kas ir būtiskas apdrošināšanas kontekstā, piemēram, Jūsu iespējamo riska profilu.

Potenciālā apdrošinātā un apdrošinātā persona: mēs lietojam šo terminu, lai apzīmētu potenciālos, aktīvos vai bijušos individuālos apdrošinājuma ņēmējus, kā arī ikvienu personu, kas gūst labumu no apdrošināšanas seguma saskaņā ar kādu no mūsu polisēm (piemēram, darbinieks gūst labumu no apdrošināšanas seguma, ko nodrošinājis viņa darba devējs).

Sensitīvi personas dati: jebkādas īpašas personas datu kategorijas saskaņā ar VDAR (t.i., dati, kas ir saistīti ar Jūsu veselību, ģenētiskajiem vai biometriskajiem datiem, dzimumdzīvi, seksuālo orientāciju, rasi vai etnisko izcelsmi, politisko viedokli, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās), kā arī dati par sodāmību. Chubb (izņemot savu darbinieku kontekstā, uz ko neattiecas šī Politika) regulāri apstrādā Sensitīvus personas datus tikai saistībā ar veselību vai sodāmību.

Pakalpojumu sniedzēji: dažādas trešās personas, kurām mēs uzdodam veikt zināmas mūsu uzņēmējdarbības funkcijas ārpakalpojumu formā, piemēram, mums ir pakalpojumu sniedzēji, kuri mums palīdz organizēt jaunas polišu uzskaites izveidi.  Daži no šiem pakalpojumu sniedzējiem izmanto “mākoņa” IT lietotnes vai sistēmas, kas nozīmē, ka Jūsu personas dati tiks glabāti viņu serveros, taču mūsu kontrolē un vadībā. Mēs pieprasām, lai visi mūsu pakalpojumu sniedzēji respektētu personas datu konfidencialitāti un drošību.

Advokāti: mēs bieži izmantojam advokātus, lai saņemtu konsultācijas par sarežģītiem vai strīdīgiem atlīdzības pieteikumiem vai lai saņemtu juridisko palīdzību, kas nav saistīta ar atlīdzības pieteikumiem. Papildus, ja Jūs esat atlīdzības pieteicējs, Jums var būt pašam savs advokāts(-i).

Telemātikas dati: nodrošina personalizētāku atjaunošanas cenas piedāvājumu, izmantojot automātiski sniegtus datus no ierīces, kas uzrauga Jūsu uzvedību. Tam kā piemēru var minēt datu apkopošanu no ierīces, kas uzstādīta transportlīdzeklī un atspoguļo autotransporta vadīšanas stilu.

Trešās puses-administratori (vai TPA): uzņēmumi ārpus Chubb grupas, kas mūsu vārdā administrē polišu izsniegšanu, atlīdzības pieteikumu apstrādi vai abus. Mēs pieprasām, lai visi TPA nodrošina, ka Jūsu personas dati ir apstrādāti likumīgi un atbilstoši šai Politikai un mūsu norādījumiem.

Saturs

Chubb ir uzņēmumu grupa, ieskaitot zīmolus Combined Insurance un Chubb Life Europe.  Chubb grupas uzņēmums, kas bija sākotnēji atbildīgs par Jūsu informācijas vākšanu, būs pamatā atbildīgs arī par Jūsu personas datu uzraudzīšanu (Jūsu Datu pārzinis). Ja Jums ir mūsu izdota apdrošināšanas polise, uz šīs polises būs norādīts attiecīgais Chubb uzņēmums.

Par katru uzņēmumu, kas apstrādā Jūsu personas datus apdrošināšanas seguma nodrošināšanas kontekstā, varat uzzināt šādos veidos:

Ja Jūs pats saņēmāt apdrošināšanas polisi: Chubb uzņēmums vai / un, ja to iegādājāties caur brokeri, brokeris ir norādījis Jums uzņēmuma nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju.

Ja polisi saņēma Jūsu darba devējs vai trešā persona Jūsu labā: Jums jāsazinās ar savu darba devēju, lai saņemtu datus par Chubb uzņēmumu.

Ja Jūsu personas dati ir nodoti citam Datu pārzinim (piemēram, pārapdrošinātājam): pirmais Datu pārzinis informēs Jūs par šo citu Datu pārzini, kuram tas ir atklājis Jūsu personas datus un ar kuru Jūs varat sazināties par Jūsu personas datu izmantošanu, kā mēs esam norādījuši šīs politikas 6. sadaļā.

Apraksts par uzņēmumiem, kas ietilpst Chubb grupā, ir pieejams www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/uk-en/footer/privacy-policy/documents/pdf/chubbgroupentities.pdf

Jums jāzina, ka, lai gan viens Chubb uzņēmums var būt galvenā atbildīgā persona par Jūsu personas datu uzraudzīšanu, informācija var glabāties datubāzēs, kurām var piekļūt citi Chubb uzņēmumi. Piekļūstot Jūsu personas datiem, Chubb uzņēmumi izpildīs šajā Politikā noteiktos standartus.

Kalifornijas iedzīvotāji

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, Jums ir noteiktas tiesības uz privātumu saskaņā ar Kalifornijas tiesību aktiem, tostarp 2018. gada Kalifornijas Patērētāju privātuma likumu (“CCPA”). Lūdzu, skatiet mūsu Kalifornijas Privātuma paziņojumu, kurā ir norādītas šīs tiesības.

Vairumā gadījumu Jūsu datu pārzinis būs Chubb European Group SE vai Chubb Life Europe SE, kas darbosies caur kādu no savām Eiropas filiālēm, tomēr Jums vienmēr vajadzētu pārbaudīt savu apdrošināšanas līgumu (vai sazināties ar mums tieši) www.chubb.com/us-en/online-privacy-policy.html, lai katrā gadījumā apstiprinātu konkrēto datu pārzini.

Mēs apkopojam un apstrādājam nesensitīvus, kā arī sensitīvus personas datus un personas datus, kas saistīti ar kriminālo sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem.

Potenciālās apdrošinātās un Apdrošinātās personas. Lai izdotu un pārvaldītu apdrošināšanas polises, mēs apkopojam informāciju par potenciālo apdrošināto personu, apdrošinājuma ņēmēju un saistītajām personām. Tā var iekļaut pamatinformāciju un kontaktinformāciju par potenciālo apdrošināto personu, apdrošinājuma ņēmēju vai to pārstāvi, un jautājumiem, kas skar riska novērtēšanu un apdrošināšanas polišu pārvaldi. Potenciālā apdrošinātā persona vai apdrošinājuma ņēmējs var būt fiziska persona, uzņēmums vai tā pārstāvis. Mūsu apkopoto un izmantoto personas datu līmenis un veids mainās atkarībā no pieteiktās vai turējumā esošās polises veida un var iekļaut informāciju par citām personām, kuras ir uzskatāmas par iekļautām polisē. Dažos gadījumos mums ir jāapkopo un jāizmanto Sensitīvi personas dati, piemēram, informācija par veselību un iepriekšējo kriminālo sodāmību. Mums ir jākonstatē tiesisks pamats, lai izmantotu Jūsu Sensitīvos personas datus-sīkāku informāciju skatiet 5. sadaļā.

Ja Jūs esat apdrošinātā persona, laiku pa laikam Jums jāsniedz mums trešo personu personas dati, piemēram, no cietušās trešās personas saistībā ar atlīdzības pieteikumu saskaņā ar atbildības polisi. Kad vien iespējams, Jums jāinformē trešā persona, ka Jums jāatklāj viņu dati mums, un jānorāda Chubb kā savs apdrošinātājs. Mēs apstrādāsim viņu personas datus atbilstoši šai Politikai.

Atlīdzības pieteicēji. Ja Jūs iesniedzat atlīdzības pieteikumu saskaņā ar polisi, mēs apkoposim Jūsu pamata kontaktinformāciju kopā ar informāciju par Jūsu atlīdzības pieteikuma raksturu un jebkādiem iepriekšējiem atlīdzības pieteikumiem. Ja Jūs esat Apdrošinātā persona, mums būs jāpārbauda informācija par polisi, saskaņā ar kuru Jūs esat apdrošināts, un Jūsu atlīdzības pieteikumu vēsture. Atkarībā no Jūsu atlīdzības pieteikuma rakstura, mums varbūt būs jāapkopo un jāizmanto Sensitīvi personas dati, piemēram, informācija par fizisku ievainojumu, kāds Jums var būt nodarīts nelaimes gadījuma laikā.

Darījumu partneri. Ja Jūs esat darījumu partneris, mēs apkoposim Jūsu uzņēmuma kontaktinformāciju. Mēs tāpat varam arī apkopot informāciju par Jūsu profesionālajām zināšanām un pieredzi.

Grupas tīmekļa vietņu lietotāji. Chubb var arī apkopot to Lietotāju Personas datus, kuri apmeklē mūsu tīmekļa vietnes, vai to Lietotāju Personas datus, kuri attiecīgajās tiešsaistes sadaļās nolemj piekrist saņemt Chubb jaunākās ziņas vai piedalīties kādā no pasākumiem, ko organizē kāds no grupas uzņēmumiem. Ja mēs savā tīmekļa vietnē apkopojam informāciju, pēc kuras iespējams identificēt personu, mēs skaidri norādīsim, kad mēs apkopojam personas informāciju, un paskaidrosim, ko mēs plānojam ar to darīt.

Plašāku informāciju par to, kādu informāciju mēs apkopojam, lūdzu, skatiet 1. pielikumā.

Potenciālās apdrošinātās un Apdrošinātās personas

 • Kad Jūs piesakāties saņemt polisi, mēs vācam informāciju no Jums tieši.
 • Mēs varam saņemt informāciju par Jums arī no apdrošināšanas brokera, Jūsu darba devēja, ģimenes locekļa vai jebkuras citas trešās personas, kura varētu būt pieteikusies saņemt polisi, kurā Jūs esat norādīts vai esat labuma guvējs.
 • Mēs varam apkopot informāciju par Jums no citiem avotiem, ja mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai efektīvi pārvaldītu ar polisi saistīto risku apdrošināšanu un/vai palīdzētu cīnīties pret finanšu noziegumiem. Šie citi avoti var būt publiski reģistri un datubāzes, kuras uztur kredītinformācijas aģentūras vai citas respektablas organizācijas.

Atlīdzības pieteicēji

 • Mēs apkoposim informāciju no Jums, kad Jūs paziņosiet mums par atlīdzības pieteikumu. Jūs varat iesniegt atlīdzības pieteikumu mums tieši vai caur savu pārstāvi vai brokeri, vai kādu no mūsu pārstāvjiem, kuri mūsu uzdevumā pārvalda atlīdzības pieteikumus. Mēs varam apspriest ar Jums atlīdzības pieteikumu pa tālruni, klātienē vai video intervijās, kuras veicam mēs vai mūsu trešo personu pārstāvji.
 • Mēs arī varam apkopot informāciju par Jums, ja atlīdzības pieteikumu iesniedz cita persona, kurai ir ciešas attiecības ar Jums vai kura ir citādi saistīta ar atlīdzības pieteikumu, piemēram, ja apdrošinājuma ņēmējs ir Jūsu darba devējs vai uz Jums attiecas trešās personas atlīdzības pieteikums.
 • Mēs varam saņemt informāciju arī no Jūsu advokātiem (vai rīkojoties Jūsu darba devēja vārdā).
 • Mēs varam apkopot informāciju no citiem avotiem, ja mēs uzskatām, ka tas ir vajadzīgs, lai palīdzētu apstiprināt atlīdzības pieteikumus un/vai cīnīties pret finanšu noziegumiem. Tas var ietvert piekļuvi publiskajiem reģistriem, sociālajiem medijiem un citiem tiešsaistes avotiem, kredītinformācijas aģentūrām un citām respektablām organizācijām.

Darījumu partneri

 • Mēs vāksim informāciju par Jums, ja Jūs vai Jūsu uzņēmums iesniedz Jūsu kontaktinformāciju vai citu informāciju mūsu sadarbības laikā tieši kā darījumu partneris vai kā Jūsu uzņēmuma pārstāvis.

Apmeklētāji

 • Mēs arī varam apkopot informāciju par Jums, ja Jūs piedalāties mūsu rīkotajās sapulcēs, pasākumos vai konferencēs, sazināties ar mums mūsu tīmekļa vietnē vai abonējat mūsu informatīvos izdevumus vai biļetenus.
 • Mēs varam apkopot informāciju no citiem publiskiem avotiem (piemēram, Jūsu darba devēja tīmekļa vietnes), ja mēs uzskatām to par vajadzīgu, lai palīdzētu mums pārvaldīt attiecības ar mūsu darījumu partneriem.

Piemērojami visiem

 • Kad Jūs zvanāt Chubb (piemēram, lai paziņotu par atlīdzības pieteikumu vai apspriestu savu atlīdzības pieteikumu ar mums) vai Chubb zvana Jums (piemēram, lai piedāvātu iegādāties apdrošināšanas polisi), mēs varam veikt telefona sarunas ierakstu. Mēs varam arī izmantot interaktīvās balss atbildes (IVR) tehnoloģiju, lai automatizētu atbildes uz balss komandām un analizētu zvanu ierakstu datus. Mēs izmantojam zvanu ierakstus kā pierādījumu Jūsu noslēgtajam līgumam par apdrošināšanas polises iegādi vai iesniegtajam atlīdzības pieteikumam, lai palīdzētu apmācīt mūsu darbiniekus un nodrošinātu precīzu zvana ierakstu sūdzību un jautājumu gadījumā. Mēs varam arī analizēt zvanu ierakstus, izmantojot automatizētus līdzekļus, lai noteiktu, kur varētu būt klientu apkalpošanas nepilnības (un pēc tam tās novērstu), vai lai konstatētu iespējamos krāpšanas pierādījumus.

Mēs izmantojam Jūsu personas datus tālāk norādītajiem mērķiem. 2. pielikumā skatiet sīkāku informāciju, tostarp par juridisko pamatu, uz kuru mēs paļaujamies katrā gadījumā.

Potenciālās apdrošinātās un Apdrošinātās personas. Ja Jūs esat potenciālā apdrošinātā vai apdrošinātā persona, mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai izskatītu apdrošināšanas polises pieteikumu, izskatītu un novērtētu risku un izsniegtu Jums polisi saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem. Parakstīšanas process var ietvert Profilēšanu. Ja mēs esam Jums izsnieguši polisi, mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai pārvaldītu Jūsu polisi, atbildētu uz Jūsu jautājumiem un pārvaldītu atjaunošanas procesu. Mums tāpat arī vajadzēs izmantot Jūsu personas datus regulējumā noteiktos nolūkos saistībā ar mūsu kā apdrošinātāja tiesisko un regulējumā noteikto pienākumu izpildei.

Atlīdzības pieteicēji. Ja Jūs esat atlīdzības pieteicējs, mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai izvērtētu Jūsu atlīdzības pieteikuma pamatotību un potenciāli izmaksātu atlīdzību. Mums Jūsu personas dati var būt vajadzīgi arī, lai izvērtētu iespējamas krāpšanas risku; šajā procesā var būt nepieciešama Profilēšana, kurā tiek izmantoti automatizēti procesi. Ja Jūs esat arī Apdrošinātā persona, mēs izmantosim personas datus saistībā ar Jūsu atlīdzības pieteikumu, lai informētu par atjaunošanas procesu un iespējamu turpmāku polises izmantošanu.

Darījumu partneri. Ja Jūs esat Darījumu partneris, mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai pārvaldītu mūsu attiecības ar Jums, tai skaitā sūtīsim Jums reklāmas materiālus (ja esam saņēmuši attiecīgu atļauju) un aicināsim Jūs uz pasākumiem. Atkarībā no situācijas mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai sniegtu pakalpojumus vai lūgtu to sniegšanu un pārvaldītu un administrētu mūsu līgumu ar Jums vai Jūsu darba devēju.

Apmeklētāji/Grupas tīmekļa vietņu lietotāji. Ja Jūs esat apmeklētājs, mēs izmantosim Jūsu personas datus, parasti, lai reģistrētos noteiktām mūsu tīmekļa vietnes daļām, lūgtu papildu informāciju, izplatītu pieprasītos atsauces materiālus vai aicinātu Jūs uz kādu no mūsu pasākumiem. Chubb izmanto arī to lietotāju datus, kuri reģistrējas, izmantojot savas tīmekļa vietnes, lai nosūtītu viņiem reklāmas materiālus vai ielūgumus uz pasākumiem.

Datu analītika. Mēs regulāri analizējam informāciju mūsu dažādajās sistēmās un datubāzēs, lai uzlabotu mūsu uzņēmējdarbību, sniegtu labākus pakalpojumus un veicinātu mūsu riska un citu aktuāru modeļu precizitāti. Mēs veicam pasākumus, lai aizsargātu privātumu, apkopojot un vajadzības gadījumā anonimizējot datu laukus (it īpaši saistībā ar Polises informāciju un Atlīdzības pieteikuma datiem, kā noteikts 1. pielikumā), pirms informācija tiek nodota analīzei.

Mēs nodrošināsim, ka izmantojam Jūsu personas datus tikai 4. sadaļā un attiecīgajos pielikumos norādītajiem mērķiem, ja esam pārliecinājušies, ka:

 • Jūs esat snieguši mums savu piekrišanu datu izmantošanai šādā veidā vai Jūsu personas datu izmantošana ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu vai veiktu pasākumus, lai noslēgtu līgumu ar Jums (piemēram, pārvaldītu Jūsu apdrošināšanas polisi), vai
 • Jūsu personas datu izmantošana ir vajadzīga, lai izpildītu mūsu attiecīgos juridiskos vai reglamentējošos pienākumus (piemēram, lai izpildītu jebkuras kompetentas regulatīvās iestādes uzlikto regulējošo pienākumu), vai
 • Jūsu personas datu izmantošana ir vajadzīga, lai atbalstītu mūsu kā komersanta leģitīmās intereses (piemēram, lai uzlabotu mūsu produktus vai veiktu analīzi visās mūsu datu kopās) ar nosacījumu, ka tā vienmēr tiek veikta samērīgā veidā un respektējot Jūsu tiesības uz privātumu.

Pirms jebkādu Sensitīvu personas datu apkopošanas un/vai izmantošanas mēs noteiksim tiesisku pamatojumu, kas ļaus mums izmantot šo informāciju. Ja Jūsu Sensitīvie personas dati tiek apkopoti veidlapā (tostarp tīmekļa vietnē) vai pa tālruni, šajā veidlapā var sniegt papildu informāciju par pamatojumu. Šis pamatojums parasti ir:

 • Jūsu nepārprotama piekrišana (ja tā ir īpaši pieprasīta no Jums datu apkopošanas veidlapā, valodā, kurā ir atsauce uz Jūsu piekrišanu);
 • mūsu vai trešo personu juridisku prasību celšana, īstenošana vai aizstāvība, vai
 • īpašs pamatojums, kas paredzēts saskaņā ar ES dalībvalstu un citu valstu, kurās tiek piemērota VDAR, vietējiem tiesību aktiem, kas attiecas uz apdrošināšanas nozari, piemēram, “apdrošināšanas nolūkos” paredzētais pamatojums saskaņā ar Apvienotās Karalistes 2018. gada Datu aizsardzības likumu vai apdrošinātās personas ģimenes locekļu personas datu apstrādi un Sensitīvu personas datu apstrādi par personām, kuras ir iekļautas grupas apdrošināšanā.

LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ! Ja Jūs sniedzat mums savu nepārprotamu piekrišanu Jūsu personas datu un Sensitīvo personas datu apstrādei, Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu tādai apstrādei, tomēr Jums jāzina, ka, ja Jūs nolemjat atsaukt piekrišanu, mēs varbūt vairs nevarēsim sniegt Jums apdrošināšanas pakalpojumus (un, ja Jūs atsaucat apdrošinātājam vai pārapdrošinātājam sniegtu piekrišanu, apdrošināšanas segumu var nebūt iespējams turpināt).  Tas var nozīmēt, ka Jūsu polise ir jāpārtrauc. Ja nolemjat atsaukt savu piekrišanu, mēs informēsim Jūs par iespējamām sekām, ieskaitot pārtraukšanas sekas (kā rezultātā Jums var būt grūtības iegūt apdrošināšanas segumu citur), kā arī jebkādas ar pārtraukšanu saistītas izmaksas.

Lūdzu, skatiet savai jurisdikcijai atbilstošo pielikumu, lai uzzinātu vairāk par informāciju, ko mēs apkopojam un izmantojam par Jums, un kāpēc mēs uzskatām, ka ir pareizi izmantot šo informāciju šādām darbībām.

Mēs sadarbojamies ar daudzām trešajām personām, kas palīdz vadīt mūsu uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus. Šīm trešajām personām laiku pa laikam var būt nepieciešams piekļūt Jūsu personas datiem.

Potenciālajām apdrošinātajām un Apdrošinātajām personām šīs trešās personas var būt:

 • Brokeri, Citi apdrošinātāji / Pārapdrošinātāji un Trešās puses administratori, kuri ar mums sadarbojas, lai palīdzētu pārvaldīt parakstīšanas procesu un administrēt mūsu polises
 • Pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz pārvaldīt mūsu IT un iekšējās sistēmas
 • mūsu uzraudzības iestādes, kuru vidū var būt jebkura kompetenta regulatīvā iestāde, piemēram:

(a)    jebkura datu aizsardzības uzraudzības iestāde, kā norādīts tālāk, bet jo īpaši CNIL (attiecībā uz Chubb galveno uzņēmumu ES - Francijā) vai ICO (Apvienotajā Karalistē);

(b)    jebkura apdrošināšanas/finanšu pakalpojumus regulējoša iestāde, bet jo īpaši ACPR (saistībā ar Chubb galveno uzņēmumu ES - Francijā) vai FCA, vai PRA (Apvienotajā Karalistē);

(c)    kā arī citas uzraudzības un tiesībaizsardzības iestādes ES un visā pasaulē

 • Kredītinformācijas aģentūras un organizācijas, kuru mērķis ir novērst krāpšanu finanšu pakalpojumu jomā
 • Advokāti un citi profesionālu pakalpojumu sniedzēji

Atlīdzības pieteicējiem tās var būt:

 • Trešās puses administratori, kas sadarbojas ar mums, lai palīdzētu pārvaldīt atlīdzības pieteikumu procesu
 • Zaudējumu regulētāji un Atlīdzības pieteikumu eksperti, kas palīdz mums izvērtēt un pārvaldīt atlīdzības pieteikumus
 • Pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz pārvaldīt mūsu IT un iekšējās sistēmas
 • Palīdzības sniedzēji, kas var sniegt Jums palīdzību atlīdzības pieteikuma gadījumā
 • Advokāti, kas var būt Jūsu, mūsu vai trešās personas atlīdzības pieteicēja likumīgie pārstāvji
 • Kredītinformācijas aģentūras un organizācijas, kuru mērķis ir novērst krāpšanu finanšu pakalpojumu jomā

Mums var būt tiesisks vai regulējuma noteikts pienākums atklāt Jūsu personas datus tiesām, uzraudzības iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm vai konkrētās situācijās citiem apdrošinātājiem. Ja mēs pārdotu daļu no sava uzņēmuma, mums būtu jānodod Jūsu personas dati šāda uzņēmuma pircējam.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai Jums nosūtītu tiešos mārketinga ziņojumus par mūsu apdrošināšanas produktiem vai saistītajiem pakalpojumiem. Tie var būt e-pasta, pasta sūtījuma, īsziņas, tālruņa paziņojuma formā vai kā konkrēta mērķa tiešsaistes reklāma. Sūtot reklāmas patērētājiem vai citos gadījumos, kad to pieprasa piemērojamie tiesību akti, mēs nosūtīsim Jums personalizētu reklāmu tikai tad, ja esat devis savu piekrišanu, ja vien reklāma nav saistīta ar tiem pašiem vai līdzīgiem produktiem un pakalpojumiem, kādus mēs Jums iepriekš esam piedāvājuši un tādējādi saņēmuši Jūsu kontaktinformāciju.

Mēs varam nosūtīt uzņēmumiem personalizētu reklāmu, ja tie nav skaidri noraidījuši šādu reklāmu.

Vairumā gadījumu mūsu veiktā Jūsu personas datu apstrāde reklāmas nolūkos ir balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm sniegt informāciju, kas Jums varētu būt noderīga, lai pārvaldītu savus apdrošinātos riskus, apdrošināšanas atjaunošanu un citus produktus, pakalpojumus un piedāvājumus, kas varētu Jūs interesēt, lai gan dažos gadījumos (piemēram, kad to pieprasa likums) ir nepieciešama Jūsu piekrišanu. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jebkāda veida tiešā mārketinga; šīs tiesības varat īstenot, sekojot atteikšanās saitei elektroniskajos ziņojumos vai sazinoties ar mums, izmantojot 12. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

Mēs veicam pasākumus, lai saprātīgi un samērīgi ierobežotu tiešo mārketingu un sūtītu Jums ziņojumus, kas, mūsuprāt, var būt Jums interesanti vai svarīgi, balstoties uz mums pieejamo informāciju par Jums.

Laiku pa laikam mums var būt nepieciešamība atklāt Jūsu personas datus Chubb grupas locekļiem, kuri var atrasties ārpus Eiropas (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Mēs varam arī ļaut saviem Pakalpojumu sniedzējiem vai Palīdzības sniedzējiem, kuri var atrasties ārpus Eiropas, piekļūt Jūsu personas datiem. Mēs varam arī citādi izpaust Jūsu personas datus ārvalstīs, piemēram, ja mēs saņemam juridisku vai reglamentējošu pieprasījumu no ārvalstu tiesībaizsardzības iestādes.

Mēs vienmēr veiksim pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkāda starptautiska informācijas pārsūtīšana tiek rūpīgi uzraudzīta, lai aizsargātu Jūsu tiesības un intereses:

 • mēs nosūtīsim Jūsu personas datus tikai uz tādām valstīm, kuras nodrošina atbilstošu tiesiskās aizsardzības līmeni, vai par kurām mēs varam būt pārliecināti, ka ir nodrošināta alternatīva kārtība Jūsu privātuma tiesību aizsardzībai.
 • pārsūtīšana Chubb grupas uzņēmumu ietvaros notiek saskaņā ar grupas iekšējo vienošanos, kas nosaka īpašu līgumisku aizsardzību (pazīstamu kā " līguma standartklauzulas"), lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati saņem atbilstošu un konsekventu aizsardzību ikreiz, kad tie tiek nosūtīti Chubb grupas ietvaros;
 • pārsūtīšana Pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām personām vienmēr tiek aizsargāta ar līgumsaistībām un atkarībā no situācijas ar papildus garantijām;
 • jebkādi informācijas pieprasījumi, kurus mēs saņemam no tiesībaizsardzības vai uzraudzības iestādēm, tiek rūpīgi pārbaudīti pirms personas dati tiek atklāti.

Kā jau iepriekš tika minēts, Jums ir tiesības pieprasīt no mums papildu informāciju par mūsu īstenotajiem drošības pasākumiem. Ja vēlaties saņemt papildu informāciju, sazinieties ar mums, kā norādīts 12. sadaļā.

“Automatizēta lēmumu pieņemšana” attiecas uz lēmumu, kas tiek pieņemts, pamatojoties tikai uz Jūsu personas datu automatizētu apstrādi. Tā ir apstrāde, izmantojot, piemēram, programmatūras kodu vai algoritmu, kam nav nepieciešama cilvēka piedalīšanās.

Tā kā Profilēšana izmanto automatizētu apstrādi, reizēm tā ir saistīta ar automatizētu lēmumu pieņemšanu. Ne visas profilēšanas rezultātā tiek pieņemts automatizēts lēmums, bet tas ir iespējams.

Ja Jūs esat Potenciāla apdrošināta vai apdrošināta persona, mēs varam izmantot automatizēto lēmumu pieņemšanu, lai veiktu Jūsu kredītinformācijas pārbaudi. Polišu parakstīšanas kontekstā tiek regulāri veikta Jūsu Personas riska informācijas (kā definēta 1. pielikumā) profilēšana, lai izvērtētu Jūs individuālo risku (vai Jūsu iespējamo ietekmi uz Apdrošināto personu grupas kumulatīvo risku), lai aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju vai pieņemtu lēmumu, vai pagarināt vai atjaunot segumu. Mēs arī varam izmantot Automatizēto lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Telemātikas datiem, lai pieņemtu lēmumus par atjaunošanas cenas piedāvājumiem.

Ja esat Prasības iesniedzējs, mēs varam izmantot automatizēto lēmumu pieņemšanu, lai izlemtu, vai pieņemt vai noraidīt Jūsu prasību.  Ne visas prasības tiek apstrādātas, izmantojot automatizēto lēmumu pieņemšanu — sarežģītākās prasības tiek nodotas prasību apstrādātājam to manuālai pārskatīšanai. 

Mēs esam ieviesuši automatizēto lēmumu pieņemšanu, jo tā palīdz ātrāk un precīzāk apstrādāt vienkāršas prasības, nodrošinot vienmērīgāku prasību iesniegšanas procesu visām iesaistītajām pusēm.  Mūsu algoritmi tiek rūpīgi pārbaudīti, pirms tos izmanto prasību izskatīšanas procesā.

Ja mēs izmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanu, mēs balstāmies uz šādu juridisko pamatojumu:

 • Visu nesensitīvo personas datu (piemēram, vārds, adrese, e-pasts, tālruņa numurs) apstrāde ir nepieciešama līguma (t.i., apdrošināšanas polises) izpildei.
 • Attiecībā uz visām īpašajām personas datu kategorijām (piemēram, veselības datiem, kas var būt saistīti ar Jūsu prasību):
  • ja saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem apstrāde ir atkarīga no Jūsu skaidri izteiktas piekrišanas, mēs to lūgsim, kad iesniegsiet savu prasību;

ja skaidra piekrišana nav nepieciešama, piemērojamais juridiskais pamatojums ir šāds:

 •  
  • apstrāde ir nepieciešama būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz dalībvalsts tiesību aktiem, kas atļauj veselības datu apstrādi saistībā ar apdrošināšanas prasībām.

Ja mēs izmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanu, lai pieņemtu nozīmīgu lēmumu attiecībā uz Jums (piemēram, prasības noraidīšanu), Jūs varat:

 • apstrīdēt automatizēto lēmumu/pieprasīt cilvēka iejaukšanos — ja Jūs to darīsiet, mēs lūgsim vienu no mūsu prasību apstrādātājiem pārskatīt automatizēto lēmumu un noteikt, vai tas ir pareizs, vai
 • izteikt savu viedokli par automatizēto lēmumu.

Ja Jūs esat Atlīdzības pieteicējs, mēs varam izmantot Profilēšanu vai cita veida automatizēto apstrādi, lai izvērtētu iespēju, ka Jūsu atlīdzības pieteikums varētu būt krāpniecisks vai kaut kādā veidā aizdomīgs.

Ja Profilēšanai ir nepieciešami Sensitīvi personas dati vai informācija par iepriekšēju sodāmību, piemēram, medicīnas vēsture dzīvības apdrošināšanai vai bijušas sodāmības par transportlīdzekļu apdrošināšanu, šajos modeļos var izmantot Jūsu Sensitīvos personas datus.

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz automatizētu lēmumu pieņemšanu, ja tāds lēmums Jūs būtiski ietekmē, tostarp gadījumos, kad tas rada juridisku ietekmi uz Jums. Plašāku informāciju par savām tiesībām skatiet 11. un 12. sadaļā.

Mēs glabājam Jūsu personas datus, kamēr tas ir pamatoti nepieciešams šīs Politikas 4. sadaļā noteiktajiem nolūkiem. Dažos gadījumos mēs varam glabāt Jūsu personas datus ilgāk, piemēram, ja mums ir tie jāuzglabā saskaņā ar tiesiskām, regulējuma, nodokļu vai grāmatvedības prasībām.

Piemēram, ja Datu subjekts ir nelaimes gadījumu un bojājumu apdrošināšanas īpašnieks, Datu subjekta personas dati parasti tiks saglabāti 10 gadus pēc polises anulēšanas vai pārtraukšanas, ja vien nav piemērojams izņēmums.

Ja Datu subjekts ir pirmais apdrošināšanas polises, kas sedz īpašuma bojājumus, atlīdzības pieteicējs, Datu subjekta personas dati atlīdzības pieteikuma lietā parasti tiks saglabāti polises darbības laikā un 10 gadus pēc atlīdzības pieteikuma izskatīšanas, polises anulēšanas vai pārtraukšanas atkarībā no tā, kura ir garāka, ja vien nav piemērojams izņēmums.

Var tikt piemēroti citi datu saglabāšanas periodi. Sīkāku informāciju var saņemt pēc pieprasījuma Datu aizsardzības speciālistam (kura kontaktinformācija ir pieejama 12. sadaļā).

Noteiktos gadījumos mēs varam glabāt Jūsu personas datus ilgāk, lai mums būtu precīzi dati par Jūsu darījumiem ar mums, ja rodas sūdzības vai prasības vai ja mēs pamatoti uzskatām, ka pastāv tiesvedības iespēja saistībā ar Jūsu personas datiem vai darījumiem.

Mēs uzturam datu saglabāšanas politiku, ko mēs piemērojam mūsu pārziņā esošajiem ierakstiem. Kad jūsu personas dati vairs nav nepieciešami, mēs nodrošināsim to drošu dzēšanu vai saglabāšanu tādā veidā, ka uzņēmums tos vairs neizmantos.

Jums ir vairākas tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem.

Jūs varat pieprasīt piekļuvi Jūsu datiem, jebkuru kļūdu labošanu mūsu failos, nevajadzīgo ierakstu dzēšanu, Jūsu datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, tiesības uz datu pārnešanu un dažādu informāciju saistībā ar jebkādu Automatizētu lēmumu pieņemšanu un Profilēšanu vai tiesības saņemt pamatojumu starptautiskai pārsūtīšanai. Jūs arī varat izmantot tiesības iesniegt sūdzību Uzraudzības iestādei. Plašāku informāciju par katru no šīm tiesībām var atrast, noklikšķinot uz attiecīgās saites vai apskatot tālāk sniegto tabulu.

Lai īstenotu savas tiesības, varat sazināties ar mums, kā norādīts 12. sadaļā. Ja vēlaties īstenot šīs tiesības, lūdzu, ņemiet vērā:

Tiesības Ko tas nozīmē?
Piekļuve Jūs varat lūgt mums:
 • apstiprināt, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus;
 • izsniegt Jums šo datu kopiju;
 • sniegt Jums citu informāciju par Jūsu personas datiem, piemēram, kādi dati ir mūsu rīcībā, kādā nolūkā mēs tos izmantojam, kam mēs tos atklājam, vai mēs tos pārsūtām uz ārvalstīm un kā mēs tos aizsargājam, cik ilgi mēs tos uzglabājam, kādas ir Jūsu tiesības, kā Jūs varat iesniegt sūdzību, kur mēs ieguvām Jūsu datus un vai mēs esam veikuši Automatizētu lēmumu pieņemšanu vai Profilēšanu, ciktāl tāda informācija nav Jums jau sniegta šajā Politikā.
Labošana

Jūs varat lūgt, lai mēs labojam neprecīzus personas datus.

Mēs varam arī lūgt pārbaudīt datu precizitāti pirms to labošanas.

Dzēšana

Jūs varat mums lūgt dzēst Jūsu personas datus, bet tikai tad, ja:

 • tie vairs nav vajadzīgi nolūkam, kuram tie tika apkopoti; vai
 • Jūs esat atsaucis savu piekrišanu (ja datu apstrādes pamatā bija piekrišana); vai
 • ievērojot vēlākas tiesības izteikt iebildumus (skatīt tālāk sadaļu "Iebildumi"); vai
 • tie ir tikuši apstrādāti nelikumīgi; vai
 • lai izpildītu Chubb piemērojamu tiesisku pienākumu.

Mums nav jāizpilda Jūsu pieprasījums dzēst Jūsu personas datus, ja Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai

 • izpildītu tiesisku pienākumu;
 • celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus.

Pastāv arī citi noteikti apstākļi, kad mums nav jāizpilda Jūsu pieprasījums dzēst datus, bet šie apstākļi ir tie, kuros mēs visticamāk atteiksimies dzēst datus.

Ierobežojums

Jūs varat mums lūgt ierobežot (proti, paturēt, bet neizmantot) Jūsu personas datus, bet tikai tad, ja:

 • to precizitāte tiek apstrīdēta (skatīt Labošana), lai ļautu mums pārbaudīt to precizitāti; vai
 • apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties tos dzēst; vai
 • tie vairs nav vajadzīgi nolūkam, kādam tie tika apkopoti, bet mums vēl tie ir vajadzīgi, lai celtu, izpildītu vai
 • aizstāvētu juridiskus prasījumus; vai
 • Jūs esat izmantojis savu tiesību iebilst, un turpinās primārā pamatojuma pārbaude.

Mēs varam turpināt izmantot Jūsu personas datus pēc ierobežojuma pieprasījuma, ja:

 • mums ir Jūsu piekrišana; vai
 • lai celtu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskus prasījumus; vai
 • lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības.
Pārnesamība

Jūs varat lūgt mums uzrādīt Jūsu personas datus strukturētā, vispārēji izmantotā, mašīnlasāmā formātā, vai Jūs varat lūgt, lai tos “pārnes” tieši citam Datu pārzinim, bet katrā gadījumā tikai tad, ja:

 • apstrādes pamatā ir Jūsu piekrišana vai ar Jums noslēgta līguma izpilde; un
 • apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.

Tiesības uz pārnesamību ietver tikai Jūsu sniegtos datus.

Iebildumi

Jūs varat izteikt iebildumus pret Jūsu personas datu apstrādi, kuras pamatā ir mūsu “likumīgās intereses”, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu pamattiesības un brīvības ir svarīgākas par mūsu likumīgajām interesēm.

Kad Jūs esat izteikuši iebildumus, mums ir iespēja pierādīt, ka mums ir nozīmīgas likumīgās intereses, kas ir svarīgākas par Jūsu tiesībām un brīvībām.

Automatizēta lēmumu pieņemšana

Jūs varat lūgt, lai par Jums netiek pieņemti lēmumi, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde (skatīt 9. sadaļu), bet tikai tad, ja tāds lēmums:

 • rada Jums tiesiskas sekas (piemēram, atlīdzības pieteikuma noraidīšanu); vai
 • citādi būtiski Jūs ietekmē.

Tādās situācijās Jūs varat panākt, lai lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīti cilvēki, un mēs nodrošināsim, ka tiek veikti pasākumi, kas ļauj Jums izteikt savu viedokli un/ vai apstrīdēt automatizēti pieņemto lēmumu.

Jūsu tiesības netikt pakļautam automatizētai lēmumu pieņemšanai neattiecas uz gadījumiem, kad pieņemtais lēmums:

 • ir nepieciešams, lai sagatavotu vai izpildītu līgumu ar Jums;
 • ir atļauts ar likumu un pastāv piemēroti Jūsu tiesību un brīvību aizsardzības līdzekļi; vai
 • balstās uz Jūsu nepārprotamu piekrišanu.

Tomēr tādās situācijās Jūs varat panākt, lai lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīti cilvēki, un mēs nodrošināsim, ka tiek veikti pasākumi, kas ļauj Jums izteikt savu viedokli un/ vai apstrīdēt automatizēti pieņemto lēmumu.

Atsaukšana Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu (skatīt 2.pielikumu), Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē tās apstrādes likumību, kuras pamatā ir piekrišana pirms Jūsu piekrišanas atsaukšanas.
Starptautiska nodošana

Jūs varat lūgt iegūt kopiju vai atsauci uz aizsardzības līdzekļiem, saskaņā ar kuriem Jūsu personas dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Mēs varam rediģēt datu nodošanas vienošanās vai saistītos dokumentus (proti, lai aizsegtu noteiktu informāciju šajos dokumentos) komerciālās sensitivitātes iemeslu dēļ.

Uzraudzības iestāde

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Jūsu pastāvīgajā dzīvesvietā, darba vietā vai VDAR iespējamā pārkāpuma, kas saistīts ar Jūsu personas datu apstrādi, vietā.

Attiecīgā uzraudzības iestāde katrai attiecīgajai jurisdikcijai ir šāda:

Apvienotā Karaliste

ICO (https://ico.org.uk/).

Austrija

Austrijas datu aizsardzības (Österreichische Datenschutzbehörde), (https://www.dsb.gv.at)

Beļģija

Beļģijas datu aizsardzības iestāde (www.dataprotectionauthority.be)

Nīderlande

Beļģijas datu aizsardzības iestāde (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)

Bulgārija

CPDP (https://www.cpdp.bg/)

Čehija

Úřad pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ, https://uoou.cz/)

Dānija

Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/)

Fēru salas

Dátueftirlitið (https://dat.fo/)

Somija

Tietosuojavaltuutetun toimisto  (https://tietosuoja.fi/)

Francija

CNIL (www.cnil.fr)

Vācija

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/),

• Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (https://www.lda.bayern.de),

• Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-berlin.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (https://www.lda.brandenburg.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (https://www.datenschutz.bremen.de/),

• Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-hamburg.de),

• Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.hessen.de),

• Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (https://www.datenschutz-mv.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (https://www.lfd.niedersachsen.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (https://www.datenschutz.rlp.de),

• Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.saarland.de),

• Sächsischer Datenschutzbeauftragter (https://www.saechsdsb.de/),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (https://datenschutz.sachsen-anhalt.de),

• Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (https://www.datenschutzzentrum.de),

• Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (https://www.tlfdi.de).

Gibraltar

Gibraltar datu inspekcija (https://www.gra.gi/data-protection)

Ungārija

NAIH (seat: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., phone: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Īrija

CBI (www.centralbank.ie/) and DPC (www.dataprotection.ie/)

Itālija

Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it.)

Norvēģija

Norvēģijas datu inspekcija (https://www.datatilsynet.no/)

Polija

PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

(https://www.uodo.gov.pl/pl)

Portugāle

CNPD https://www.cnpd.pt/)

Spānija

AEPD (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es)

Zviedrija

Integritetsskyddsmyndigheten  (www.imy.se)

 

Mēs lūdzam Jūs mēģināt atrisināt jebkādus jautājumus vispirms pie mums, lai gan Jums ir tiesības sazināties ar savu uzraudzības iestādi jebkurā laikā.

Identitāte Mēs ļoti nopietni attiecamies pret visu ierakstu, kuros iekļauti personas dati, konfidencialitāti un paturam tiesības lūgt Jums pierādīt savu identitāti, ja Jūs izsakāt pieprasījumu saistībā ar tādiem ierakstiem.
Maksas Mēs nepiemērosim maksu par Jūsu tiesību izmantošanu saistībā ar Jūsu personas datiem, ja vien Jūsu pieprasījums piekļūt informācijai ir nepamatots, nosacīts vai pārmērīgs. Tādā gadījumā mēs iekasēsim pamatotu summu atbilstoši apstākļiem. Mēs informēsim Jūs par jebkādām izmaksām pirms Jūsu lūguma izpildes.
Termiņi Mūsu mērķis ir atbildēt uz visiem derīgiem pieprasījumiem viena mēneša laikā; ja pieprasījumi ir īpaši sarežģīti vai ja esat iesniedzis vairākus pieprasījumus, mēs cenšamies atbildēt trīs mēnešu laikā. Mēs Jūs informēsim, ja atbildei būs nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis. Mēs varam lūgt, lai Jūs precizējat, ko tieši vēlaties saņemt vai arī par ko Jums ir radušās bažas. Tas palīdzēs mums ātrāk izpildīt Jūsu pieprasījumu.
Trešo personu tiesības Mums nav jāizpilda pieprasījums, ja tas negatīvi ietekmētu citu datu subjektu tiesības un brīvības.

 

Primārā kontaktpersona visiem jautājumiem, kas izriet no šīs Politikas, ieskaitot pieprasījumus izmantot datu subjekta tiesības, ir mūsu Datu aizsardzības speciālists.

Ar Datu aizsardzības speciālistu var sazināties šādi:

E-pasts:

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Rakstveidā uz šādu adresi:

Data Protection Officer, Chubb, 100 Leadenhall Street, EC3A 3BP, Londona

Tīmekļa veidlapa

Ja Jums ir sūdzība vai bažas par to, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, lūdzam vispirms sazināties ar mums, un mēs centīsimies atrisināt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību savā nacionālajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

Atjaunināts 2022. gada decembrī

Papildinformācija apstrādei saskaņā ar Francijas likumiem

Francijā Jums ir šādas papildu tiesības:

Norādījumi par Jūsu datu apstrādi pēc Jūsu nāves: Jums ir tiesības dot norādījumus par personas datu apstrādi pēc Jūsu nāves šādi:

 • Jūs varat dot norādījumus par savu tiesību izmantošanu saskaņā ar šo sadaļu pēc Jūsu nāves, jo īpaši attiecībā uz Jūsu datu glabāšanas periodu, dzēšanu un/vai paziņošanu, kā arī iecelt personu, kas ir atbildīga par šādu tiesību izmantošanu.
 • Jūs varat dot vispārīgus norādījumus un iesniegt tos uzticamai trešajai personai, kā arī ar dekrētu izveidotam vispārējam reģistram.
 • Jūs varat dot norādījumus, kas attiecas uz Chubb veikto Jūsu personas datu apstrādi, un reģistrēt tos pie mums, izmantojot tālāk norādīto e-pasta adresi.
 • Jūs varat atsaukt vai mainīt savus norādījumus jebkurā laikā.

Mantošanas tiesības: Datu subjekta nāves gadījumā iepriekš minētās tiesības attiecībā uz Datu subjekta Personas datiem var īstenot persona, kurai ir personiska interese par Datu subjekta Personas datiem vai kura rīkojas Datu subjekta personas vārdā kā Datu subjekta pārstāvis, vai ģimenes iemeslu dēļ, kas ir pelnījuši aizsardzību. Datu subjekts var nepārprotami aizliegt viņa tiesību pārņēmējiem izmantot dažas no iepriekš minētajām tiesībām, nosūtot rakstisku paziņojumu uzņēmumam Chubb uz 12. sadaļā norādītajām adresēm. Paziņojumu vēlāk var atsaukt vai grozīt tādā pašā veidā.

Papildinformācija apstrādei saskaņā ar Itālijas likumiem

Saskaņā ar Itālijas Datu aizsardzības iestādes vadlīnijām un lēmumiem profilēšana tiek veikta bez Sensitīviem personas datiem, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu vai - tikai tad, ja profilēšana nav invazīva un atkarībā no izmantotajiem personas datiem un veiktās uzraudzības darbības veida – pamatojoties uz Chubb leģitīmo interesi.

Papildinformācija apstrādei saskaņā ar Īrijas likumiem

Mēs arī pievienosim informāciju par Jūsu polisi Transportlīdzekļu trešo pušu atbildības datu bāzei, ko uztur Īrijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (MIBI). MIBI padarīs šo informāciju pieejamu Transporta, tūrisma un sporta ministram un An Garda Síochána 1961. gada Ceļu satiksmes likuma (ar grozījumiem) 78. sadaļas A punkta mērķiem. MIBI var arī izmantot šo informāciju, lai:

 • izpildītu savus juridisku pienākumu (piemēram, sniegtu informāciju sabiedrības locekļiem, kuri bija iesaistīti negadījumā ar neidentificētu vadītāju saskaņā ar SI 651/2003 (ar grozījumiem) 5. panta 5. punktu); un
 • izpildītu savas saistības saskaņā ar 2009. gada 29. janvārī datēto līgumu ar Satiksmes ministru (ar ik pa laikam veiktiem grozījumiem), kas noslēgts par atlīdzības izmaksāšanu personām, kas cietušas negadījumos ar neapdrošinātiem vadītājiem.

Sīkāku informāciju var atrast MIBI datu aizsardzības tīmekļa vietnē šajā saitē, kas tiks atjaunināta, lai atspoguļotu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA www.mibi.ie/, kad projekts sāks darboties.

Ja Jūsu personas dati tiek glabāti mūsu datubāzēs un ja arī citiem Chubb uzņēmumiem ir piekļuve šai informācijai, Jūsu personas dati tiks pārsūtīti arī šiem attiecīgajiem Chubb uzņēmumiem.

Papildinformācija apstrādei saskaņā ar Nīderlandes likumiem

Personas datu apstrādi Nīderlandē regulē arī Nīderlandes Apdrošinātāju asociācijas Rīcības kodekss “Personas datu apstrāde” (Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens”).

Ar šī Kodeksa tekstu varat iepazīties Apdrošinātāju asociācijas tīmekļa vietnē www.verzekeraars.nl/dutch-association-of-insurers, vai arī varat pieprasīt Kodeksu Apdrošinātāju asociācijā: Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tālrunis +31(0)70-3338500.

Chubb var izmantot Jūsu personas datus, lai ievērotu saistošu pašregulāciju, piemēram, Protokolu par incidentu brīdināšanas sistēmu finanšu iestādēm (PIFI) Nīderlandē www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/protocol-incidentenwaarschuwingssysteem-financiële-instellingen.

Papildu informācija apstrādei saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem

Apdrošināšanas ietvaros Jūsu personas datus izmanto un izpauž dažādi apdrošināšanas tirgus dalībnieki, piemēram, starpnieki, apdrošinātāji un pārapdrošinātāji. Londonas apdrošināšanas tirgus pamatlietojuma informācijas paziņojumā www.londonmarketgroup.co.uk/gdpr ir norādīti galvenie nepieciešamie personas datu lietošanas un izpaušanas veidi. Mūsu galvenie lietošanas un izpaušanas veidi atbilst Londonas tirgus pamatlietojuma informācijas paziņojumam. Mēs iesakām Jums pārskatīt šo paziņojumu.

Papildinformācija apstrādei saskaņā ar Spānijas likumiem

Spānijā papildus mēs bloķēsim Jūsu datus, kad tie tiks apstrādāti, lai izpildītu labošanas vai dzēšanas pieprasījumu. Šī datu bloķēšana sastāv no datu identificēšanas un uzturēšanas, nodrošinot, ka tiek veikti attiecīgie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai apturētu to apstrādi, tostarp vizualizāciju, izņemot kompetento iestāžu piekļuvi vai iespējamās saistības, kas izriet tikai no datu apstrādes līdz noilguma termiņa beigām. Kad tas notiks, mēs izdzēsīsim/anonimizēsim datus.

Papildu informācija apstrādei saskaņā ar Polijas tiesību aktiem

Datu aizsardzības speciālists un galvenais kontaktpunkts ir Nikolajs Ditčenko.

Privātuma politika citās valodās