For an optimal site experience, we recommend using a different browser.
Using Internet Explorer may prevent you from accessing Chubb.com, and some site features may not function as expected.

X
skip to main content

Chubb privātums

Chubb (“mēs”, “mums”) regulāri vāc un izmanto personas datus par fiziskām personām, tostarp par apdrošinātajiem, atlīdzības pieteicējiem un darījumu partneriem (“Jūs”). Mēs apzināmies savus pienākumu apstrādāt Jūsu personas datus ar rūpību, saglabāt to drošību un ievērot piemērojamos privātuma un datu aizsardzības likumus.

Kā šī Politika darbojas?

Šīs Politikas mērķis ir sniegt skaidru priekšstatu, kad, kāpēc un kā mēs vācam un izmantojam informāciju, kas var būt saistīta ar Jums (“personas dati”).

Mēs esam gatavojuši šo Politiku pēc iespējas ērtāku lietotājam. Izvēlieties tematu no zemāk esošā saraksta, lai uzzinātu vairāk vai detalizētāk izskatītu atsevišķus tematus, sekojot saitēm. Mēs esam marķējuši Politikas sadaļas, lai Jūs vieglāk nokļūtu līdz informācijai, kas var būt Jums visnozīmīgākā.

Svarīgi

Rūpīgi izlasiet šo Politiku. Tā sniedz svarīgu informāciju par to, kā mēs izmantojam personas datus un paskaidro Jūsu likumīgās tiesības. Šī Politika nav paredzēta, lai atceltu jebkuras mūsu starpā noslēgtas apdrošināšanas polises vai līguma noteikumus vai Jūsu tiesības, kas noteiktas piemērojamajos datu aizsardzības likumos.

Saturs

Chubb ir sabiedrību grupa, ieskaitot zīmolus Combined Insurance un Chubb Life Europe. Chubb grupas sabiedrība, kas bija sākotnēji atbildīga par Jūsu informācijas vākšanu, būs pamatā atbildīga arī par Jūsu personas datu uzraudzīšanu (Jūsu Pārzinis). Ja Jums ir mūsu izdota apdrošināšanas polise, uz šīs polises būs norādīta attiecīgā Chubb sabiedrība.

Jūs varat šādi uzzināt katru sabiedrību, kas apstrādā Jūsu personas datus apdrošināšanas seguma nodrošināšanas kontekstā:

Ja Jūs pats saņēmāt apdrošināšanas polisi - Chubb sabiedrība vai / un, ja to iegādājāties caur brokeri, brokeris ir norādījis Jums sabiedrības nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju.

Ja polisi saņēma Jūsu darba devējs vai trešā persona Jūsu labā, Jums jāsazinās ar savu darba devēju, lai saņemtu datus par Chubb sabiedrību.

Ja Jūsu personas dati ir nodoti citam Pārzinim (piemēram, pārapdrošinātājam), pirmais Pārzinis informēs Jūs par šo citu Pārzini, kuram tas ir atklājis Jūsu personas datus un ar kuru Jūs varat sazināties par Jūsu personas datu izmantošanu, kā mēs esam norādījuši šīs politikas 6. sadaļā.

Apraksts par uzņēmumiem, kas ietilpst Chubb grupā, ir pieejams https://www.chubb.com/us-en/about-chubb.

Jums jāzina, ka, lai gan viena Chubb sabiedrība var būt galvenā atbildīgā persona par Jūsu personas datu uzraudzīšanu, informācija var glabāties datubāzēs, kurām var piekļūt citas Chubb sabiedrības. Piekļūstot Jūsu personas datiem, [visas] Chubb sabiedrības izpildīs šajā Politikā noteiktos standartus.

Potenciālie Apdrošinātie un Apdrošinātie. Lai izdotu un pārvaldītu apdrošināšanas polises, mēs vācam informāciju par Potenciālo Apdrošināto personu, apdrošinājuma ņēmēju un saistītajām personām. Tā var iekļaut pamatinformāciju un kontaktinformāciju par Potenciālo Apdrošināto, apdrošinājuma ņēmēju vai to pārstāvi, un jautājumiem, kas skar riska novērtēšanu un apdrošināšanas polišu pārvaldi. Potenciālais Apdrošinātais vai apdrošinājuma ņēmējs var būt fiziska persona, sabiedrība vai tās pārstāvis. Mūsu vākto un izmantoto personas datu līmenis un veids mainās atkarībā no pieteiktā vai turējumā esošā polises veida un var iekļaut informāciju par citām personām, kuras ir uzskatāmas par iekļautām polisē. Dažos gadījumos mums ir jāvāc un jāizmanto Sensitīvi personas dati, informācija par veselību un iepriekšējo sodāmību. Mums ir jākonstatē tiesisks pamats, lai izmantotu Jūsu Sensitīvos personas datus - vairāk informācijas skatieties 5. sadaļā.

Ja Jūs esat Apdrošinātais, laiku pa laikam Jums jāsniedz mums trešo personu personas dati, piemēram, no cietušā saistībā ar atlīdzības pieteikumu saskaņā ar atbildības polisi. Kad vien iespējams, Jums jāinformē trešā persona, ka Jums jāatklāj viņu dati mums, un jānorāda Chubb kā savs apdrošinātājs. Mēs apstrādāsim viņu personas datus atbilstoši šai Polisei.

Atlīdzības pieteicēji. Ja Jūs iesniedzat atlīdzības pieteikumu saskaņā ar polisi, mēs vāksim Jūsu pamata kontaktinformāciju kopā ar informāciju par Jūsu atlīdzības pieteikuma raksturu un jebkādiem iepriekšējiem atlīdzības pieteikumiem. Ja Jūs esat Apdrošinātais, mums būs jāpārbauda polises dati, saskaņā ar kādiem Jūs esat apdrošināts, un Jūsu atlīdzības pieteikumu vēsture. Atkarībā no Jūsu atlīdzības pieteikuma rakstura, mums varbūt būs jāvāc un jāizmanto Sensitīvi personas dati, piemēram, dati par fizisku ievainojumu, kāds Jums var būt nodarīts nelaimes gadījuma laikā.

Darījumu partneri un apmeklētāji. Ja Jūs esat darījumu partneris, mēs vāksim Jūsu uzņēmuma kontaktinformāciju. Mēs tāpat varam arī vākt informāciju par Jūsu profesionālajām zināšanām un pieredzi. Mēs varam vākt Jūsu kontaktinformāciju, ja Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, reģistrējaties jaunāko ziņu saņemšanai vai piedalāties kādā no mūsu pasākumiem. Ja mēs savā mājas lapā vācam informāciju, pēc kuras iespējams identificēt personu, mēs skaidri norādīsim, kad mēs vācam personas informāciju, un paskaidrosim, ko mēs plānojam ar to darīt.

Lai uzzinātu vairāk par to, kādu informāciju mēs vācam, klikšķiniet šeit jānorāda saite uz 1. pielikumu

Potenciālie Apdrošinātie un Apdrošinātie

 • Kad Jūs piesakāties saņemt polisi, mēs vācam informāciju no Jums tieši.
 • Mēs varam saņemt informāciju par Jums arī no apdrošināšanas brokera, Jūsu darba devēja, ģimenes locekļa vai jebkuras citas trešās personas, kura varētu būt pieteikusies saņemt polisi, kurā Jūs esat norādīts vai esat labuma guvējs.
 • Mēs varam vākt informāciju par Jums no citiem avotiem, ja mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai efektīvi pārvaldītu ar polisi saistīto risku apdrošināšanu un/vai palīdzētu cīnīties pret finanšu noziegumiem. Šie citi avoti var būt publiski reģistri un datubāzes, kuras uztur kredītinformācijas aģentūras vai citas respektablas organizācijas.

Atlīdzības pieteicējs

 • Mēs vāksim informāciju no Jums, kad Jūs paziņosiet mums par atlīdzības pieteikumu. Jūs varat iesniegt atlīdzības pieteikumu mums tieši vai caur savu pārstāvi vai brokeri, vai kādu no mūsu pārstāvjiem, kuri mūsu uzdevumā pārvalda atlīdzības pieteikumus.
 • Mēs arī varam vākt informāciju par Jums, ja atlīdzības pieteikumu iesniedz cita persona, kurai ir ciešas attiecības ar Jums vai kura ir citādi saistīta ar atlīdzības pieteikumu, piemēram, ja apdrošinājuma ņēmējs ir Jūsu darba devējs vai uz Jums attiecas trešās personas atlīdzības pieteikums.
 • Mēs varam saņemt informāciju arī no Jūsu advokātiem (vai rīkojoties Jūsu darba devēja vārdā).
 • Mēs varam vākt informāciju no citiem avotiem, ja mēs uzskatām, ka tas ir vajadzīgs, lai palīdzētu apstiprināt atlīdzības pieteikumus un/vai cīnīties pret finanšu noziegumiem. Tas varētu prasīt ieskatīšos publiskos reģistros, sociālajos tīklos un citos tiešsaistes avotos, kredītinformācijas aģentūrās un citās respektablās organizācijās.

Darījumu partneris un apmeklētāji

 • Mēs vāksim informāciju par Jums, ja Jūs vai Jūsu sabiedrība iesniedz Jūsu kontaktinformāciju vai citu informāciju mūsu sadarbības laikā tieši kā darījumu partneris vai kā Jūsu sabiedrības pārstāvis.
 • Mēs arī varam vākt informāciju par Jums, ja Jūs piedalāties mūsu rīkotās sapulcēs, pasākumos vai konferencēs, sazināties ar mums mūsu tīmekļa vietnē vai abonējat mūsu jaunāko ziņu izlaidumus vai ziņojumus.
 • Mēs varam vākt informāciju no citiem publiskiem avotiem (piemēram, Jūsu darba devēja tīmekļa vietnes), ja mēs uzskatām to par vajadzīgu, lai palīdzētu pārvaldīt mūsu attiecības ar mūsu darījumu partneriem.
Piemērojami visiem
 
 • Kad Jūs zvanāt Chubb (piemēram, lai paziņotu par pieteikumu vai apspriestu savu pieteikumu ar mums) vai Chubb zvana Jums (piemēram, lai piedāvātu Jums iegādāties apdrošināšanas polisi), mēs varam veikt telefona sarunas ierakstu. Mēs varam arī izmantot interaktīvās balss atbildes (IVR) tehnoloģiju, lai automatizētu atbildes un balss komandas un analizētu zvanu ierakstu datus. Mēs izmantojam zvanu ierakstus kā pierādījumu Jūsu noslēgtajam līgumam par apdrošināšanas polises iegādi vai iesniegtajam pieteikumam, lai palīdzētu apmācīt mūsu darbiniekus un lai nodrošinātu precīzu zvana ierakstu sūdzību un jautājumu gadījumā. Mēs varam arī analizēt zvanu ierakstus, izmantojot automatizētus līdzekļus, lai noteiktu, kur varētu būt klientu apkalpošanas nepilnības (un pēc tam tās novērstu), vai lai konstatētu iespējamos krāpšanas pierādījumus.

Potenciālie Apdrošinātie un Apdrošinātie. Ja Jūs esat Potenciāls Apdrošinātais vai Apdrošinātā persona, mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai izskatītu apdrošināšanas polises pieteikumu, izskatītu un novērtētu risku un izsniegtu Jums polisi saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem. Parakstīšanas process var ietvert Profilēšanu. Ja mēs esam Jums izsnieguši polisi, mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai pārvaldītu Jūsu polisi, atbildētu uz Jūsu jautājumiem un pārvaldītu atjaunošanas procesu. Mums tāpat arī vajadzēs izmantot Jūsu personas datus regulējumā noteiktos nolūkos saistībā ar mūsu kā apdrošinātāja tiesisko un regulējumā noteikto pienākumu izpildei.

Atlīdzības pieteicēji. Ja Jūs esat atlīdzības pieteicējs, mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai izvērtētu Jūsu prasību pēc būtības un potenciāli izmaksātu atlīdzību. Mums Jūsu personas dati var būt vajadzīgi arī, lai izvērtētu iespējamas krāpšanas risku, šajā procesā var būt nepieciešama Profilēšana, kurā tiek izmantoti automatizēti procesi. Ja Jūs esat arī Apdrošinātais, mēs izmantosim personas datus saistībā ar Jūsu atlīdzības pieteikumu, lai informētu par atjaunošanas procesu un iespējamu turpmāku polises izmantošanu.

Darījumu partneri un apmeklētāji. Ja Jūs esat Darījumu partneris, mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai pārvaldītu mūsu attiecības ar Jums, tai skaitā sūtīsim Jums mārketinga materiālus (ja esam saņēmuši attiecīgu atļauju) un aicināsim Jūs uz pasākumiem. Atkarībā no situācijas mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai sniegtu pakalpojumus vai lūgtu to sniegšanu un pārvaldītu un administrētu mūsu līgumu ar Jums vai ar Jūsu darba devēju. Ja Jūs esat apmeklētājs, mēs izmantosim Jūsu personas datus, parasti, lai reģistrētos noteiktām mūsu tīmekļa vietnes daļām, lūgtu papildu informāciju, izplatītu pieprasītos atsauces materiālus vai aicinātu Jūs uz kādu no mūsu pasākumiem.

Datu analītika. Mēs regulāri analizējam informāciju mūsu dažādajās sistēmās un datubāzēs, lai uzlabotu mūsu komercdarbību, sniegtu labākus pakalpojumus un uzlabotu mūsu riska un citu statistikas modeļu precizitāti. Mēs veicam pasākumus, lai aizsargātu privātumu, uzkrājot un atkarībā no situācijas anonimizējot datu laukus (it īpaši saistībā ar Polises informāciju un atlīdzības pieteikuma datiem, kā noteikts 1. pielikumā), pirms informācija tiek nodota analīzei.

Mēs nodrošināsim, ka izmantojam Jūsu personas datus 4. sadaļā un 2. pielikumā noteiktajiem nolūkiem tikai tad, kad esam pārliecinājušies, ka:

 • Jūs esat snieguši mums savu piekrišanu datu izmantošanai šādā veidā vai
 • Jūsu personas datu izmantošana ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu vai veiktu pasākumus, lai noslēgtu līgumu ar Jums (piemēram, pārvaldītu Jūsu apdrošināšanas polisi), vai
 • Jūsu personas datu izmantošana ir vajadzīga, lai izpildītu mūsu attiecīgos juridiskos vai reglamentējošos pienākumus (piemēram, lai izpildītu ACPR / DVI/ CNIL prasības), vai
 • Jūsu personas datu izmantošana ir vajadzīga, lai atbalstītu mūsu kā komersanta leģitīmās intereses (piemēram, uzlabot mūsu produkciju vai analizētu mūsu datu kopumu) ar nosacījumu, ka tā vienmēr tiek veikta samērīgā apjomā un respektējot Jūsu tiesības uz privātumu.

Pirms jebkādu Sensitīvu personas datu vākšanas un/vai izmantošanas mēs nosakām tiesisku pamatojumu, kas ļauj mums izmantot šo informāciju. Šis pamatojums parasti ir

 • Jūsu nepārprotama piekrišana,
 • mūsu vai trešo personu juridisku prasījumu celšana, īstenošana vai aizstāvība, vai
 • tieši uz apdrošināšanu attiecināms izņēmums, ko nosaka ES dalībvalstu un citu valstu vietējie likumi, ieviešot Vispārīgo datu aizsardzības regulu, piemēram, saistībā ar Apdrošinātā ģimenes locekļu veselības datu vai grupas polisē iekļautu fizisku personu Sensitīvus personas datu apstrādi.

LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ! Ja Jūs sniedzat mums savu nepārprotamu piekrišanu Jūsu Sensitīvo personas datu apstrādei, Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu tādai apstrādei. Tomēr Jums jāzina, ka, ja Jūs nolemjat atsaukt piekrišanu, mēs varbūt vairs nevarēsim sniegt Jums apdrošināšanas pakalpojumus (un, ja Jūs atsaucat apdrošinātājam vai pārapdrošinātājam sniegtu piekrišanu, apdrošināšanas segumam var nebūt iespējams turpināties). Tas var nozīmēt, ka Jūsu polise būs jāizbeidz. Ja nolemjat atsaukt savu piekrišanu, mēs informēsim Jūs par iespējamām sekām, ieskaitot izbeigšanas sekas (kā rezultātā Jums var būt grūtības iegūt apdrošināšanas segumu citur), kā arī jebkādas ar izbeigšanu saistītas izmaksas.

Lūdzam klikšķināt šeit 2. pielikums, lai uzzinātu vairāk, kādu informāciju par Jums mēs vācam un izmantojam un kāpēc mēs uzskatām, ka ir pieņemami izmantot tādu informāciju attiecīgajām darbībām.

Mēs sadarbojamies ar daudzām trešajām personām, kas palīdz vadīt mūsu komercdarbību un sniegt pakalpojumus. Šīm trešajām personām laiku pa laikam var būt nepieciešams piekļūt Jūsu personas datiem.

Attiecībā uz Potenciālajiem Apdrošinātajiem un Apdrošinātajiem šīs trešās personas var būt:

 • Brokeri, Citi apdrošinātāji / pārapdrošinātāji un Trešās personas-administratori kuri ar mums sadarbojas, lai palīdzētu pārvaldīt polises izdošanas procesu un administrētu mūsu polises
 • Pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz pārvaldīt mūsu IT un iekšējās sistēmas
 • mūsu uzraudzības iestādes, kas var būt FKTK un DVI, kā arī citas uzraudzības iestādes un tiesībsargājošās aģentūras ES un visā pasaulē
 • kredītinformācijas aģentūras un organizācijas, kuru mērķis ir novērst krāpšanu finanšu pakalpojumu jomā
 • advokāti un citi profesionālu pakalpojumu sniedzēji

Attiecībā uz Atlīdzības pieteicējiem tās var būt:

 • Trešās personas-administratori, kas sadarbojas ar mums, lai palīdzētu mums pārvaldīt atlīdzības pieteikumu procesu
 • Zaudējumu regulētāji un Atlīdzības pieteikumu eksperti, kas palīdz mums izvērtēt un pārvaldīt atlīdzības pieteikumus
 • Pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz pārvaldīt mūsu IT un iekšējās sistēmas
 • Palīdzības sniedzēji, kas var sniegt Jums palīdzību atlīdzības pieteikuma gadījumā
 • Advokāti, kas var būt Jūsu, mūsu vai trešās personas-atlīdzības pieteicēja likumiskie pārstāvji
 • kredītinformācijas aģentūras un organizācijas, kuru mērķis ir novērst finanšu pakalpojumu krāpšanu

Mums var būt tiesisks vai regulējuma noteikts pienākums atklāt Jūsu personas datus tiesām, uzraudzības iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm vai konkrētās situācijās citiem apdrošinātājiem. Ja mēs pārdotu daļu no sava uzņēmuma, mums būtu jānodod Jūsu personas dati šāda uzņēmuma pircējam.

Palīdzības sniedzēji: šie ir īpašas kategorijas pakalpojumu sniedzēji, kurus mēs izmantojam, lai palīdzētu Jums ārkārtas gadījumos vai citās situācijās saistībā ar noteiktām polisēm (piemēram, noteiktām ceļojumu polisēm).

Brokeri: apdrošināšanas brokeri organizē un pārrunā apdrošināšanas segumu privātpersonām vai sabiedrībām un tādu privātpersonu vai sabiedrību, kurām nepieciešams segums, vārdā noslēdz darījumu tieši ar apdrošinātājiem, piemēram, Chubb.

Atlīdzības pieteikumu eksperti: šie ir konkrētas atlīdzības pieteikumu nozares eksperti, piemēram, medicīnas, grāmatvedības tiesību, mediācijas vai rehabilitācijas eksperti, kurus Chubb ir piesaistījis, lai pienācīgi izvērtētu atlīdzības pieteikuma būtību un vērtību, sniegtu konsultācijas par tās nokārtošanu un piedāvātu pienācīgu atlīdzības pieteikuma risinājumu.

Pārzinis: ir fiziska vai juridiska persona (piemēram, sabiedrība), kas nosaka personas datu apstrādes līdzekļus un nolūku. Piemēram, Chubb uzņēmums, kas pārdod Jums apdrošināšanas polisi, būs Jūsu Pārzinis, jo tas nosaka, kā tas vāks Jūsu personas datus, vācamo datu apjomu un nolūku, kādam tas tiks izmantots.

CNIL: Francijas Nacionālā informātikas un brīvības komisija (CNIL) uzrauga visu Francijā darbojošos organizāciju veikto personas datu apstrādi. 

FKTK: FKTK ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija, finanšu jomu uzraugošā iestāde. FKTK galvenais uzdevums ir finanšu pakalpojumu uzņēmumu darbības uzraudzība.

DVI: Datu valsts inspekcija uzrauga visu Latvijas Republikā darbojošos veikto personas datu apstrādi.

Potenciālais Apdrošinātais un Apdrošinātais: mēs izmantojam šo terminu, lai atsauktos uz potenciāliem, aktīviem vai bijušajiem atsevišķiem apdrošinājuma ņēmējiem, kā arī jebkurām privātpersonām, kuras gūst labumu no apdrošināšanas seguma saskaņā ar kādu no mūsu polisēm (piemēram, darbinieks, kas gūst labumu no seguma, ko nodrošina darba devējs).

Zaudējumu vērtētājs: ir neatkarīgs atlīdzības pieteikumu speciālists, kas pēta sarežģītus vai strīdīgus atlīdzības pieteikumus mūsu uzdevumā.

Citi apdrošinātāji / pārapdrošinātāji: dažas polises tiek apdrošinātas kopīgi vai sindikāta ietvaros. Tas nozīmē, ka apdrošinātāju grupa (ieskaitot mūs) apvienosies, lai izsniegtu polisi. Polises var arī pārapdrošināt, kas nozīmē, ka apdrošinātājs iegādāsies pats savu apdrošināšanu no pārapdrošinātāja, lai segtu dažus riskus, ko apdrošinātājs ir uzņēmies ar Jūsu polisi. Chubb pērk pārapdrošināšanu un arī rīkojas kā pārapdrošinātājs citām apdrošināšanas sabiedrībām.

ACPR: Prudenciālās uzraudzības un noregulējuma iestāde (ACPR) ir valsts iestāde, kas uzrauga banku un apdrošināšanas sabiedrību darbību Francijā.

Profilēšana: nozīmē automatizētu procesu izmantošana bez cilvēku iesaistīšanās (piemēram, datorprogrammas), lai analizētu Jūsu personas datus ar mērķi izvērtēt Jūsu uzvedību vai paredzētu lietas par Jums, kas ir būtiskas apdrošināšanas kontekstā, piemēram, Jūsu iespējamo riska profilu.

Sensitīvi personas dati: ir jebkuri personas dati, kas ir saistīti ar Jūsu veselību, ģenētiskajiem vai biometriskajiem datiem, iepriekšēju sodāmību, dzimumdzīvi, seksuālo orientāciju, rasi vai etnisko izcelsmi, politisko viedokli, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās. Chubb (izņemot savu darbinieku kontekstā, uz ko neattiecas šī Politika) regulāri apstrādā Sensitīvus personas datus tikai saistībā ar veselību vai kriminālo sodāmību (kur to pieļauj piemērojamais likums).

Pakalpojumu sniedzēji: ir dažādas trešās personas, kurām mēs uzdodam veikt zināmas mūsu komercdarbības funkcijas ārpakalpojumu formā. Piemēram, mums ir pakalpojumu sniedzēji, kuri mums palīdz organizēt jaunas polišu uzskaites izveidi. Daži no šiem pakalpojumu sniedzējiem izmanto “mākoņa” IT lietotnes vai sistēmas, tas nozīmē, ka Jūsu personas dati tiks glabāti viņu serveros, taču zem mūsu kontroles un mūsu vadībā. Mēs pieprasām, lai visi mūsu pakalpojumu sniedzēji respektē personas datu konfidencialitāti un drošību.

Advokāti: mēs bieži izmantojam advokātus, lai saņemtu konsultācijas par sarežģītiem vai strīdīgiem atlīdzības pieteikumiem vai lai saņemtu juridisko palīdzību, kas nav saistīta ar atlīdzības pieteikumiem. Papildus, ja Jūs esat atlīdzības pieteicējs, Jums var būt pašam savs pārstāvis-advokāts(-i).

Telemātikas dati: nodrošina personalizētāku atjaunošanas cenas piedāvājumu, izmantojot automātiski sniegtus datus no ierīces, kas uzrauga Jūsu uzvedību. Tam kā piemēru var izmantot datu vākšanu no ierīces, kas uzstādīta uz transportlīdzekļa, kas atspoguļo autotransporta vadīšanas stilu.

Trešās personas-administratori (vai TPA): ir sabiedrības ārpus Chubb grupas, kas mūsu vārdā administrē polišu izsniegšanu, atlīdzības pieteikumu apstrādi vai abus. Mēs pieprasām, lai visi TPA nodrošina, ka Jūsu personas dati ir apstrādāti likumīgi un atbilstoši šai Politikai un mūsu norādījumiem.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai Jums nosūtītu tiešos mārketinga ziņojumus par mūsu apdrošināšanas produktiem vai saistītajiem pakalpojumiem. Tie var būt e-pasta, pasta sūtījuma, īsziņas, tālruņa paziņojuma formā vai kā konkrēta mērķa tiešsaistes reklāma.

Vairumā gadījumā mūsu veiktā Jūsu personas datu apstrāde mārketinga nolūkā ir pamatota ar mūsu leģitīmajām interesēm, lai gan dažos gadījumos (piemēram, kad to pieprasa likums) ir nepieciešama Jūsu piekrišana. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jebkāda veida tiešā mārketinga, šīs tiesības var izlietot, sekojot atteikšanās saitei elektroniskajos ziņojumos vai sazinoties ar mums, izmantojot 12. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

Mēs veicam pasākumus, lai saprātīgi un samērīgi ierobežotu tiešo mārketingu un sūtītu Jums ziņojumus, kas, mūsuprāt, var būt Jums interesanti vai svarīgi, ievērojot mums pieejamo informāciju par Jums.

Laiku pa laikam mums var būt nepieciešamība atklāt Jūsu personas datus Chubb grupas locekļiem, kuri var atrasties ārpus Eiropas (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Tāpat mēs varam arī ļaut saviem Pakalpojumu sniedzējiem vai Palīdzības sniedzējiem, kuri var atrasties ārpus Eiropas, piekļūt Jūsu personas datiem. Tāpat mēs arī varam nosūtīt Jūsu personas datus uz ārvalstīm, piemēram, ja mēs saņemam tiesisku vai uzraudzības iestādes pieprasījumu no ārvalstu tiesībsargājošas iestādes.

Mēs vienmēr veiksim pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkāda starptautiska informācijas nodošana tiek rūpīgi uzraudzīta, lai aizsargātu Jūsu tiesības un intereses:

 • mēs nodosim Jūsu personas datus tikai uz tādām valstīm, kuras, nodrošina atbilstoši tiesiskās aizsardzības līmeni, vai par kurām mēs varam pārliecināties, ka ir nodrošināta alternatīva kārtība, lai aizsargātu Jūsu privātuma tiesības;
 • nodošana Chubb grupas ietvaros notiek saskaņā ar grupas iekšējo vienošanos, kas nosaka īpašu līgumisku aizsardzību, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati saņem atbilstošu un konsekventu aizsardzību ikreiz, kad tie tiek nosūtīti Chubb grupas ietvaros;
 • nodošana Pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām personām vienmēr tiek aizsargāta ar līgumiskiem solījumiem un atkarībā no situācijas ar papildu garantijas;
 • jebkādi informācijas pieprasījumi, kurus mēs saņemam no tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzības iestādēm, tiek rūpīgi pārbaudīti, pirms personas dati tiek atklāti.

Jums ir tiesības pieprasīt no mums papildu informāciju par drošības pasākumiem, kādus mēs ievērojam, kā augstāk minēts. Sazinieties ar mums atbilstoši 12. sadaļai ja Jūs vēlaties uzzināt papildu informāciju.

“Automatizēta lēmumu pieņemšana” attiecas uz lēmumu, kas tiek pieņemts Jūsu personas datu automatizētas apstrādes rezultātā. Tā ir apstrāde, izmantojot, piemēram, programmatūras kodu vai algoritmu, kam nav nepieciešama cilvēka piedalīšanās.

Tā kā Profilēšana izmanto automatizētu apstrādi, reizēm tā ir saistīta ar automatizētu lēmuma pieņemšanu. Ne visas profilēšanas rezultātā tiek pieņemts automatizēts lēmums, bet tas ir iespējams.

Ja Jūs esat Potenciāls Apdrošinātais vai Apdrošinātais, mēs varam izmantot automatizēto lēmumu pieņemšanu, lai veiktu Jūsu kredītinformācijas pārbaudi. Polišu parakstīšanas kontekstā tiek regulāri veikta Jūsu Personas riska informācijas (kā definēta 1. pielikumā) profilēšana, lai izvērtētu Jūs individuālo risku (vai Jūsu ietekmi uz Apdrošināto grupas kopīgo risku), lai aprēķinātu apdrošināšanas prēmiju vai pieņemtu lēmumu, vai pagarināt vai atjaunot segumu. Mēs arī varam izmantot Automatizēto lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Telemātikas datiem lai pieņemtu lēmumus par atjaunošanas cenas piedāvājumiem.

Ja Jūs esat Atlīdzības pieteicējs, mēs varam izmantot Profilēšanu vai cita veida automatizēto apstrādi, lai izvērtētu iespēju, ka Jūsu atlīdzības pieteikums varētu būt krāpniecisks vai aizdomīgs citā veidā.

Ja Profilēšanai ir nepieciešami Sensitīvi personas dati, piemēram, medicīnas vēsture dzīvības apdrošināšanai vai iepriekšējie autotransporta vadīšanas pārkāpumi transporta apdrošināšanai, šajos modeļos var izmantot Jūsu Sensitīvos personas datus.

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz automatizēto lēmumu pieņemšanu, ja tāds lēmums Jūs būtiski ietekmē, ieskaitot, kad tas rada Jums tiesiskas sekas. Lai uzzinātu vairāk informācijas par savām tiesībām, skatieties 10 un 11. sadaļu.

Mēs glabājam Jūsu personas datus, kamēr tas ir pamatoti nepieciešams šīs Politikas 4. sadaļā noteiktajiem nolūkiem. Dažos gadījumos mēs varam glabāt Jūsu personas datus ilgāk, piemēram, ja mums ir tie jāuzglabā saskaņā ar tiesiskām, regulējuma, nodokļu vai grāmatvedības prasībām.

Noteiktos gadījumos mēs glabājam Jūsu personas datus ilgāk, lai mums būtu precīzi dati par Jūsu darījumiem ar mums, ja rodas sūdzības vai prasības vai ja mēs pamatoti uzskatām, ka pastāv tiesvedības iespēja saistībā ar Jūsu personas datiem vai darījumiem.

Mēs uzturam datu saglabāšanas politiku, ko mēs piemērojam ierakstiem mūsu valdījumā. Kad Jūsu personas dati vairs nav vajadzīgi, mēs nodrošināsim, ka tie tiek droši izdzēsti.

Jums ir vairākas tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem.

Jūs varat pieprasīt piekļuvi Jūsu datiem, jebkuru kļūdu labošanu mūsu failos, nevajadzīgo ierakstu dzēšanu, Jūsu datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, lūgt datu pārnešanu un dažādu informāciju saistībā ar jebkādu Automatizētu lēmumu pieņemšanu un Profilēšanu vai pamatojumu starptautiskai nodošanai. Jūs arī varat izmantot tiesības iesniegt sūdzību Uzraudzības iestādei. Vairāk informācijas par katru no šīm tiesībām ir pieejama, uzklikšķinot uz attiecīgās saites vai apskatoties tālāk esošo tabulu.

Lai izlietotu savas tiesības, Jūs varat sazināties ar mums, kā norādīts 12. sadaļā. Lūdzam ņemt vērā tālāk norādīto, ja Jūs vēlaties izlietot šīs tiesības:

Tiesības Ko tas nozīmē?
Piekļuve

Jūs varat mums pieprasīt

 • apstiprināt, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus;
 • izsniegt Jums šo datu kopiju;
 • sniegt Jums citu informāciju par Jūsu personas datiem, piemēram, kādi dati ir mūsu rīcībā, kam mēs tos izmantojam, kam mēs tos atklājam, vai mēs tos nododam uz ārvalstīm un kā mēs tos aizsargājam, cik ilgi mēs tos uzglabājam, kādas ir Jūsu tiesības, kā Jūs varat iesniegt sūdzību, kur mēs ieguvām Jūsu datus un vai mēs esam veikuši Automatizēto lēmumu pieņemšanu vai Profilēšanu, ciktāl tāda informācija nav Jums jau sniegta šajā Politikā.
Labošana

Jūs varat pieprasīt, lai mēs labojam neprecīzus personas datus.

Mēs varam arī pieprasīt pārbaudīt datu precizitāti pirms to labošanas.

Dzēšana

Jūs varat mums pieprasīt dzēst Jūsu personas datus, bet tikai tad, ja:

 • tie vairs nav vajadzīgi nolūkam, kuram tie tika vākti, vai
 • Jūs esat atsaucis savu piekrišanu (ja datu apstrādes pamatā bija piekrišana), vai
 • ievērojot vēlākas tiesības izteikt iebildumus (skatīt tālāk sadaļu "Iebildumi"), vai
 • tie ir tikuši apstrādāti nelikumīgi, vai
 • lai izpildītu Chubb piemērojamu tiesisku pienākumu.

Mums nav pienākuma izpildīt Jūsu pieprasījumu dzēst Jūsu personas datus, ja Jūsu personas datu apstrāde ir vajadzīga,

 • lai izpildītu tiesisku pienākumu vai
 • lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskus prasījumus;

Pastāv arī citi noteikti apstākļi, kad mums nav jāizpilda Jūsu pieprasījums dzēst datus, bet šie divi apstākļi ir tie, kuros mēs visticamāk atteiksimies dzēst datus.

Ierobežojums

Jūs varat mums pieprasīt ierobežot (proti, paturēt, bet neizmantot) Jūsu personas datus, bet tikai tad, ja:

 • to precizitāte tiek apstrīdēta (skatīt Labošanu), lai ļautu mums pārbaudīt to precizitāti, vai
 • apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties tos dzēst, vai
 • tie vairs nav vajadzīgi tam nolūkam, kādam tie tika vākti, bet mums vēl tie ir vajadzīgi, lai celtu, izpildītu vai aizstāvētu tiesiskus prasījumus, vai
 • Jūs esat izmantojis savu tiesību iebilst, un turpinās primārā pamatojuma pārbaude.

Mēs varam turpināt izmantot Jūsu personas datus pēc ierobežojuma pieprasījuma, ja:

 • mums ir Jūsu piekrišana vai
 • lai celtu, izpildītu vai aizstāvētu tiesiskus prasījumus, vai
 • lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības.
Pārnesamība

Jūs varat pieprasīt no mums uzrādīt Jūsu personas datus strukturētā, vispārēji izmantotā, mašīnlasāmā formātā, vai Jūs varat pieprasīt, lai tos “pārnes” tieši citam Pārzinim, bet katrā gadījumā tikai tad, ja:

 • apstrādes pamatā ir Jūsu piekrišana vai ar Jums noslēgta līguma izpilde; un
 • apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.
Iebildumi

Jūs varat izteikt iebildumus pret Jūsu personas datu apstrādi, kuras pamatā ir mūsu “leģitīmās intereses”, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu pamattiesības un brīvības ir svarīgākas par mūsu leģitīmajām interesēm.

Kad Jūs esat izteikuši iebildumus, mums ir iespēja pierādīt, ka mums ir nozīmīgas leģitīmās intereses, kas ir svarīgākas par Jūsu tiesībām un brīvībām.

Automatizēta lēmumu pieņemšana

Jūs varat pieprasīt, lai par Jums netiek pieņemti lēmumi, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde (skatīt 9. sadaļu), bet tikai tad, ja tāds lēmums:

 • rada Jums tiesiskas sekas (piemēram, atlīdzības pieteikuma noraidīšana), vai
 • citādi būtiski Jūs ietekmē.

Tādās situācijās Jūs varat panākt, lai lēmumu pieņemšanā tiek iesaistīti cilvēki, un mēs nodrošināsim, ka tiek izmantotas procedūras, kas ļauj Jums izteikt savu viedokli un/ vai apstrīdēt automatizēti pieņemto lēmumu.

Jūsu tiesības panākt cilvēka iesaistīšanos vai apstrīdēt lēmumu nav piemērojamas gadījumos, kad lēmums, kas tiek pieņemts automatizētas lēmumu pieņemšanas procesa rezultātā,

 • ir nepieciešams, lai sagatavotu vai izpildītu līgumu ar jums,
 • ir atļauts ar likumu un pastāv piemēroti Jūsu tiesību un brīvību aizsardzības līdzekļi, vai
 • ir pieņemts ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu.
Starptautiska nodošana

Jūs varat pieprasīt iegūt kopiju vai atsauci uz aizsardzības līdzekļiem, saskaņā ar kuriem Jūsu personas dati tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Mēs varam rediģēt datu nodošanas vienošanās vai saistītos dokumentus (proti, lai aizsegtu noteiktu informāciju šajos dokumentos) komerciālās sensitivātes iemeslu dēļ.

Uzraudzības iestāde

Jums ir tiesības iesniegt sūdzības savā vietējā uzraudzības iestādē par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Latvijas Republikā datu aizsardzības uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija  DVI (https:www.dvi.gov.lv/).

Mēs lūdzam Jūs mēģināt atrisināt jebkādus jautājumus vispirms pie mums, lai gan Jums ir tiesības sazināties ar savu uzraudzības iestādi jebkurā laikā.

Identitāte
Mēs ļoti nopietni attiecamies pret visu ierakstu, kuros iekļauti personas dati, konfidencialitāti un paturam tiesības lūgt Jums pierādīt savu identitāti, ja Jūs izsakāt pieprasījumu saistībā ar tādiem ierakstiem.
Samaksas
Mēs nepieprasīsim samaksu par Jūsu tiesību izlietošanu saistībā ar Jūsu personas datiem, izņemot, ja vien Jūsu pieprasījums piekļūt informācijai ir nepamatots, nosacīts vai pārmērīgs. Tādā gadījumā mēs iekasēsim pamatotu summu atbilstoši apstākļiem. Mēs informēsim Jūs par jebkādām izmaksām pirms Jūsu lūguma izpildes.
Termiņi
Mūsu mērķis ir atbildēt uz visiem derīgiem pieprasījumiem viena mēneša laikā, izņemot, ja tie ir īpaši sarežģīti vai arī ja Jūs esat iesniedzis vairākus pieprasījumus. Tādā gadījumā mūsu mērķis mēs plānojam atbildēt trīs mēnešu laikā. Mēs informēsim Jūs, ja mums būs vajadzīgs ilgāks laiks par vienu mēnesi. Mēs varam lūgt, lai Jūs precizējat, ko tieši vēlaties saņemt vai arī par ko Jums ir radušās bažas. Tas palīdzēs mums ātrāk izpildīt Jūsu pieprasījumu.
Trešo personu tiesības
Mums nav jāizpilda pieprasījums, ja tas negatīvi ietekmētu citu datu subjektu tiesības un brīvības.

Primārā kontaktpersona visiem jautājumiem, kas izriet no šīs Politikas, ieskaitot pieprasījumus izlietot datu subjekta tiesības, ir mūsu Datu aizsardzības speciālists. Ar Datu aizsardzības speciālistu var sazināties šādi:

Pa e-pastu: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Rakstot uz adresi: 

Data Protection Officer,
Chubb, 100 Leadenhall Street, 
EC3A 3BP, Londona, Lielbritānija

Ja Jums ir sūdzība vai bažas par to, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, lūdzam vispirms sazināties ar mums, un mēs centīsimies atrisināt šo jautājumu pēc iespējas ātrāk. Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību savā nacionālajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē.

Atjaunināts 2019. gada novembrī