skip to main content

Απόρρητο στην Chubb

Στην Chubb ("εμείς", “εμάς”, “μας”), συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε συστηματικά προσωπικά δεδομένα σχετικά με υποκείμενα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων, των αιτούντων ή των επιχειρηματικών εταίρων ("εσείς"). Γνωρίζουμε τις ευθύνες μας να χειριζόμαστε με προσοχή τα προσωπικά σας δεδομένα, να τα διατηρούμε ασφαλή και να συμμορφωνόμαστε με ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων, ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR).

Πώς λειτουργεί αυτή η Πολιτική

Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να παράσχει μια σαφή εξήγηση για το πότε, γιατί και πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες που μπορεί να σχετίζονται με εσάς («προσωπικά δεδομένα»).

Έχουμε σχεδιάσει αυτήν την Πολιτική ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλική προς το χρήστη. Επιλέγετε (κλικ) ένα θέμα στην παρακάτω λίστα για να μάθετε περισσότερα ή να εξερευνήσετε μεμονωμένα θέματα περισσότερο λεπτομερώς ακολουθώντας τους διάφορους συνδέσμους. Έχουμε κατηγοριοποιήσει τμήματα της Πολιτικής για να σας διευκολύνουμε να πλοηγηθείτε στις πληροφορίες που μπορεί να είναι πιο σχετικές με εσάς.

Σημαντική σημείωση

Διαβάστε προσεκτικά αυτή την Πολιτική. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα και εξηγούμε τα εκ του νόμου δικαιώματά σας. Αυτή η Πολιτική δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση των όρων οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή σύμβασης που έχετε μαζί μας, ούτε δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχετε στη διάθεσή σας βάσει των ισχυόντων νόμων περί προστασίας δεδομένων.

Παρακαλούμε ανατρέξτε κατωτέρω στους σχετικούς ορισμούς που χρησιμοποιούνται σε όλη την παρούσα Πολιτική:

ACPR: H Αρχή Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution) (ACPR) είναι μια διοικητική αρχή που παρακολουθεί τις δραστηριότητες των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών στη Γαλλία.

Πάροχοι βοήθειας: συνιστούν μια ειδική κατηγορία παρόχων υπηρεσιών, την οποία χρησιμοποιούμε για να σας παρέχουμε έκτακτη ή άλλη βοήθεια σε σχέση με ορισμένα συμβόλαια (π.χ. ορισμένα ταξιδιωτικά ασφαλιστήρια).

Μεσίτες: οι μεσίτες ασφαλίσεων οργανώνουν και διαπραγματεύονται ασφαλιστική κάλυψη για ιδιώτες ή εταιρείες και ασχολούνται άμεσα με ασφαλιστές, όπως η Chubb, για λογαριασμό των προσώπων ή των εταιρειών που ζητούν κάλυψη.

Εμπειρογνώμονες Απαιτήσεων: είναι ειδικοί σε ένα συγκεκριμένο τομέα που σχετίζονται με μια απαίτηση, όπως για παράδειγμα η ιατρική, η εγκληματολογική λογιστική, η διαμεσολάβηση ή η αποκατάσταση που απασχολούνται από την Chubb για να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε σωστά τα οφέλη και την αξία μιας αξίωσης. Να παρέχουμε συμβουλές σε σχέση με συμβιβασμό τους και συμβουλές σχετικά με την ορθή μεταχείριση των αιτούντων.

CNIL: Η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) (CNIL) ρυθμίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από όλους τους οργανισμούς εντός της Γαλλίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (όπως μια εταιρεία) που καθορίζει τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, μια εταιρεία Chubb που σας πωλεί ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, καθώς θα καθορίζει τον τρόπο συλλογής προσωπικών δεδομένων από εσάς, το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων που θα συλλεχθούν και τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθεί.

FCA: Η FCA είναι η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς, η οποία είναι όργανο δημοσιονομικού ελέγχου. Η FCA επικεντρώνεται στη ρύθμιση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

ICO: Το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (the Information Commissioners Office) ρυθμίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από όλους τους οργανισμούς εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκτιμητής ζημιών: είναι ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας απαιτήσεων που διερευνά περίπλοκες ή αμφισβητούμενες αξιώσεις για λογαριασμό μας.

Άλλοι Aσφαλιστές / Αντασφαλιστές: ορισμένα συμβόλαια είναι ασφαλισμένα σε κοινή ή «συνδικαλιστική» βάση. Αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα ασφαλιστών (συμπεριλαμβανομένων ημών) θα ενωθούν μαζί για να γράψουν ένα συμβόλαιο. Τα συμβόλαια μπορούν επίσης να αντασφαλιστούν, πράγμα που σημαίνει ότι ο ασφαλιστής θα αγοράσει τη δική του ασφάλιση, από αντασφαλιστή, για να καλύψει μέρος του κινδύνου που έχει αναλάβει ο ασφαλιστής στο συμβόλαιό σας. Η Chubb αγοράζει αντασφάλιση και επίσης ενεργεί ως αντασφαλιστής σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.

 PRA: η PRA είναι η Εποπτική Αρχή, που συνιστά όργανο δημοσιονομικού ελέγχου. Η PRA επικεντρώνεται στην εποπτική ρύθμιση των επιχειρήσεων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Κατά την εκπλήρωση των γενικών καθηκόντων της, η PRA είναι υπεύθυνη για τη συμβολή στην εξασφάλιση του κατάλληλου βαθμού προστασίας των αντισυμβαλλομένων.

Κατάρτιση προφίλ: σημαίνει τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (όπως προγράμματα υπολογιστών) για να αναλύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αξιολογήσουμε τη συμπεριφορά σας ή να προβλέψουμε πράγματα για εσάς που είναι σχετικά σε ένα πλαίσιο ασφάλισης, όπως το πιθανό σας προφίλ κινδύνου.

Υποψήφιος προς Ασφάλιση και Ασφαλισμένος: Χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό για να αναφερθούμε τόσο σε δυνητικούς, ενεργούς ή πρώην μεμονωμένους αντισυμβαλλομένους, όσο και σε κάθε πρόσωπο που επωφελείται από ασφαλιστική κάλυψη βάσει μιας από τις ασφαλίσεις μας (για παράδειγμα, όταν ο εργαζόμενος επωφελείται από την κάλυψη που έχει λάβει ο εργοδότης του).

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα: σημαίνει κάθε ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων υπό τον ΓΚΠΔ-GDPR (ήτοι τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία σας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική συμμετοχή), καθώς και δεδομένα ποινικών αδικημάτων. Στην Chubb (εκτός από το πλαίσιο των εργαζομένων μας, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής), επεξεργαζόμαστε συνήθως μόνο Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με την υγεία ή με ποινικά αδικήματα.

Πάροχοι Υπηρεσιών: πρόκειται για μια σειρά από τρίτα μέρη στα οποία αναθέτουμε ορισμένες λειτουργίες της επιχείρησής μας. Για παράδειγμα, έχουμε παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν στη διοίκηση της δημιουργίας μιας νέας πολιτικής. Ορισμένοι από αυτούς τους παρόχους χρησιμοποιούν εφαρμογές ή συστήματα πληροφορικής με βάση το νέφος (cloud), πράγμα που σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα φιλοξενούνται στους διακομιστές τους, αλλά υπό τον έλεγχο και την καθοδήγησή μας. Απαιτούμε από όλους τους παρόχους υπηρεσιών μας να σέβονται την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Δικηγόροι: Συχνά χρησιμοποιούμε δικηγόρους για παροχή συμβουλών σχετικά με σύνθετες ή αμφισβητούμενες αξιώσεις ή για παροχή νομικών συμβουλών που δεν αφορούν απαιτήσεις. Επιπλέον, εάν είστε αιτών, μπορεί να εκπροσωπηθείτε από τοn/τους δικηγόρο(ους) σας.

Δεδομένα τηλεματικής: επιτρέπει μια πιο εξατομικευμένη παραπομπή ανανέωσης μέσω της χρήσης δεδομένων που παρέχονται αυτόματα σε εμάς από μια συσκευή που παρακολουθεί τη συμπεριφορά σας. Ένα παράδειγμα είναι τα δεδομένα που συλλέγονται από μια συσκευή τοποθετημένη σε ένα όχημα που αντικατοπτρίζει την συμπεριφορά οδήγησης.

Τρίτοι Διαχειριστές: είναι εταιρείες εκτός του ομίλου Chubb που διαχειρίζονται την ασφάλιση συμβολαίων, τη διαχείριση αξιώσεων ή και τα δύο, για λογαριασμό μας. Απαιτούμε από όλους τους διαχειριστές τρίτων να διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται νόμιμα και σύμφωνα με αυτή την Πολιτική και τις οδηγίες μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Chubb είναι ένας όμιλος εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Combined Insurance και Chub Life Europe. Η εταιρεία του ομίλου Chubb, η οποία ήταν αρχικά υπεύθυνη για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς, θα είναι καταρχήν υπεύθυνη για τη φροντίδα των προσωπικών σας δεδομένων (ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας). Εάν έχετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο με εμάς, αυτή θα είναι η εταιρεία Chubb που κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο αυτό.

Μπορείτε να μάθετε την ταυτότητα κάθε εταιρείας που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο παροχής σε εσάς ασφαλιστικής κάλυψης με τους ακόλουθους τρόπους:

Σε περίπτωση που συνάψατε μόνος σας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο: η εταιρεία Chubb ή/και εάν το αγοράσετε μέσω μεσίτη, ο μεσίτης θα σας παράσχει το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης σας ή κάποιος τρίτος σύνηψε το συμβόλαιο προς όφελός σας: θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη σας, ο οποίος θα σας παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την εταιρεία Chubb.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (π.χ. αντασφαλιστής): ο πρώτος Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα σας ενημερώσει για το ποιοι είναι οι άλλοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεδομένων με τους οποίους έχουν μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την Ενότητα 6 αυτής της πολιτικής.

Μια περιγραφή των νομικών προσώπων που απαρτίζουν τον όμιλο Chubb είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/uk-en/footer/privacy-policy/documents/pdf/chubbgroupentities.pdf

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι παρόλο που μια εταιρεία του ομίλου Chubb μπορεί να είναι καταρχήν υπεύθυνη για τη φροντίδα των προσωπικών σας δεδομένων, οι πληροφορίες μπορεί να διατηρούνται σε βάσεις δεδομένων στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση άλλες εταιρείες της Chubb. Κατά την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, [όλες] οι εταιρείες του ομίλου Chubb θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

Κάτοικοι Καλιφόρνιας

Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, έχετε ορισμένα δικαιώματα απορρήτου σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου Περί Απορρήτου των Καταναλωτών της Καλιφόρνιας του 2018 ("CCPA"). Παρακαλούμε ανατρέξτε στη δική μας Ενημέρωση Απορρήτου της Καλιφόρνιας www.chubb.com/us-en/online-privacy-policy.html, η οποία εξειδικεύει αυτά τα δικαιώματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας θα είναι η Chubb European Group SE ή η Chubb Life Europe SE, οι οποίες θα ενεργούν μέσω ενός από τα ευρωπαϊκά υποκαταστήματά τους. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να ελέγχετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας (ή να επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας) για να επιβεβαιώσετε τον συγκεκριμένο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε κάθε περίπτωση.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τόσο μη ευαίσθητα όσο και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και προσωπικά δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Υποψήφιοι προς Ασφάλιση και Ασφαλισμένοι. Για να ασφαλίσουμε και να διαχειριστούμε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο προς ασφάλιση, τον ασφαλιζόμενο και τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό και τα στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με τον υποψήφιο προς ασφάλιση, τον ασφαλιζόμενο ή τον αντιπρόσωπό του, καθώς και θέματα σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και τη διαχείριση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Ο υποψήφιος προς ασφάλιση ή ο ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι πρόσωπο, εταιρεία ή εκπρόσωπός τους. Το επίπεδο και ο τύπος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το οποίο υποβάλλετε αίτηση ή το οποίο έχετε καταρτίσει και μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για άλλα υποκείμενα που πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος του συμβολαίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάζεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, όπως πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή με ποινικές καταδίκες του παρελθόντος. Για τη χρήση των Ευαίσθητων Προσωπικών σας Δεδομένων απαιτείται να θεμελιώσουμε κάποια νομική εξαίρεση - ανατρέξτε στην Ενότητα 5 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν είστε ασφαλιζόμενος, ενδέχεται να χρειαστεί να μας παρέχετε, κατά καιρούς, τα προσωπικά δεδομένα τρίτων π.χ. ενός τραυματισμένου τρίτου πρόσωπου σε σχέση με αξίωση βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης. Όταν είναι εφικτό, θα πρέπει να λάβετε μέτρα για να ενημερώσετε το τρίτο μέρος ότι πρέπει να αποκαλύψετε τα στοιχεία του σε εμάς, προσδιορίζοντας την Chubb ως τον ασφαλιστή σας. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική.

Αιτούντες. Εάν υποβάλετε αξίωση δυνάμει ενός συμβολαίου, θα συλλέξουμε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τη φύση της αίτησής σας καιτυχόν προηγούμενες αξιώσεις. Εάν είστε ασφαλισμένος, θα πρέπει να ελέγξουμε λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική που είστε ασφαλισμένος και το ιστορικό των απαιτήσεών σας. Ανάλογα με τη φύση της αξίωσής σας, μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε και να επεξεργασθούμε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, όπως λεπτομέρειες σχετικά με τον τραυματισμό που ενδεχομένως έχετε υποστεί κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος.

Επιχειρηματικοί Εταίροι και Επισκέπτες. Εάν είστε επιχειρηματικός εταίρος, θα συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας εξειδίκευση και την εμπειρία σας.

 Ενδέχεται να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας, εγγραφείτε για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων ή παρακολουθήσετε μια από τις εκδηλώσεις μας. Εάν συλλέγουμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης μέσω του ιστοτόπου μας, θα καταστήσουμε σαφές πότε συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες και θα εξηγήσουμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε με τις εν λόγω πληροφορίες. Η Chubb μπορεί επίσης να συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών που έχουν πρόσβαση στους ιστοτόπους μας ή εκείνων που αποφασίζουν να συναινέσουν, μέσω των κατάλληλων ηλεκτρονικών ενοτήτων, να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία από την Chubb ή να συμμετέχουν σε μια από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει μια από τις εταιρείες του ομίλου. Εάν συγκεντρώσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μέσω του ιστοτόπου μας, θα καταστήσουμε σαφές το πότε συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες και θα εξηγήσουμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε με αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράρτημα 1

Υποψήφιοι προς Ασφάλιση και Ασφαλισμένοι

 • Θα συλλέξουμε πληροφορίες απευθείας από εσάς όταν υποβάλετε αίτηση για ένα ασφαλιστήριο.
 • Πληροφορίες σχετικά με εσάς μπορεί επίσης να μας παρέχονται από έναν ασφαλιστικό μεσίτη, τον εργοδότη σας, μέλος της οικογένειάς σας ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο που μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα ασφαλιστήριο που σας κατονομάζει ή σας ωφελεί.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες πηγές, όπου πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση αποδοτικής ανάληψης του κινδύνου που σχετίζεται με ένα ασφαλιστήριο ή / και για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Αυτές οι άλλες πηγές μπορεί να περιλαμβάνουν δημόσια μητρώα και βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και άλλοι ευυπόληπτοι οργανισμοί.

Αιτούντες

 • Θα συλλέξουμε πληροφορίες από εσάς όταν μας ειδοποιήσετε για μια αξίωση. Μπορείτε να υποβάλλετε μία αξίωση απευθείας σε εμάς ή μέσω του αντιπροσώπου σας ή μέσω του μεσίτη σας ή ενός από τους εκπροσώπους μας που διαχειρίζονται αξιώσεις για λογαριασμό μας. Ενδέχεται να συζητήσουμε μαζί σας τις αξιώσεις σας τηλεφωνικά, αυτοπροσώπως ή μέσω συνεντεύξεων μέσω βίντεο που θα διεξάγονται από εμάς ή από τρίτους εκπροσώπους μας.
 • Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν η απαίτηση υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο το οποίο έχει στενή σχέση με εσάς ή άλλως συνδέεται με την αξίωση - για παράδειγμα εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ο εργοδότης σας ή αν είστε το υποκείμενο μιας απαίτησης τρίτου.
 • Ενδέχεται επίσης να μας παρασχεθούν πληροφορίες από τους δικηγόρους σας (ή ενεργώντας εξ ονόματος του εργοδότη σας).
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες πηγές, όπου πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για να βοηθήσει στην επικύρωση αξιώσεων ή/και στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διαβούλευση δημόσιων μητρώων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων πηγών στο διαδίκτυο, υπηρεσιών πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας και άλλων ευυπόληπτων οργανισμών.

      Επιχειρηματικοί Εταίροι και Επισκέπτες

 • Θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς αν εσείς ή η εταιρεία σας παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή άλλες πληροφορίες σε εμάς κατά τη διάρκεια συνεργασίας μαζί μας, είτε άμεσα ως επιχειρηματικός εταίρος είτε ως εκπρόσωπος της εταιρείας σας.
 • Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν παρευρεθείτε σε συναντήσεις, εκδηλώσεις ή συνέδρια που διοργανώνουμε, εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του ιστοτόπου μας ή κάνετε εγγραφή στα ενημερωτικά μας δελτία ή στις υπηρεσίες διάδοσης μηνυμάτων.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες δημόσιες πηγές (π.χ. τον ιστότοπο του εργοδότη σας), όταν πιστεύουμε ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο στην υποβοήθηση για τη διαχείριση των σχέσεών μας με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Εφαρμοστέο σε όλους

 • Εάν τηλεφωνήσετε στην Chubb (παραδείγματος χάριν, όταν γνωστοποιείτε μια απαίτηση ή συζητάτε τη εν λόγω απαίτηση μαζί μας) ή εάν η Chubb καλέσει εσάς (παραδείγματος χάριν, για την πώληση ασφαλιστικού συμβολαίου) μπορεί να ηχογραφήσουμε την τηλεφωνική κλήση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε τεχνολογία Διαδραστικής Φωνητικής Απόκρισης (“Interactive Voice Response” - "IVR") προκειμένου να αυτοματοποιήσουμε απαντήσεις σε φωνητικές εντολές και να αναλύσουμε δεδομένα καταγραφής κλήσεων. Χρησιμοποιούμε επίσης τις ηχογραφήσεις ως απόδειξη της συμφωνίας σας για την αγορά ασφαλιστικής κάλυψης ή της υποβολής απαίτησης, όπως και για να βοηθήσουμε την εκπαίδευση του προσωπικού μας και για να παρέχουμε ακριβές αρχείο της κλήσης σε περίπτωση παραπόνων ή ερωτημάτων. Μπορεί επίσης να αναλύουμε ηχογραφήσεις κλήσεων χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένη τεχνολογία για να εντοπίσουμε σημεία αποτυχίας της εξυπηρέτησης πελατών (και εν συνεχεία να τα επιλύσουμε), ή για να εντοπίσουμε πιθανά αποδεικτικά στοιχεία απάτης.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που ορίζονται κατωτέρω.  Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράρτημα 2 για περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της νομικής βάσης στην οποία βασιζόμαστε στην εκάστοτε περίπτωση.

Υποψήφιοι προς Ασφάλιση και Ασφαλισμένοι. Εάν είστε υποψήφιος προς ασφάλιση ή ασφαλισμένος, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εξετάσουμε μια αίτηση για ασφαλιστήριο συμβόλαιο, να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο και βάσει των εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων να σας παράσχουμε ένα ασφαλιστήριο. Η διαδικασία ασφάλισης μπορεί να περιλαμβάνει την Κατάρτιση προφίλ. Εάν σας παράσχουμε το ασφαλιστήριό σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση του συμβολαίου σας, την αντιμετώπιση των ερωτημάτων σας και τη διαχείριση της διαδικασίας ανανέωσης. Θα χρειαστεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κανονιστικούς σκοπούς που σχετίζονται με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας ως ασφαλιστή.

Αιτούντες. Εάν είστε αιτών, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αξιολογήσουμε το βάσιμο της αξίωσής σας και ενδεχομένως να καταβάλλουμε το τίμημα ενός διακανονισμού. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο πιθανής απάτης, μια διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει την Κατάρτιση προφίλ, όπου χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Εάν είστε επίσης Ασφαλισμένος, θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με την αξίωσή σας για να ενημερώσουμε τη διαδικασία ανανέωσης και πιθανές μελλοντικές εφαρμογές του συμβολαίου.

Επιχειρηματικοί Εταίροι και Επισκέπτες. Εάν είστε επιχειρηματικός εταίρος θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε τη σχέση μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σε εσάς προωθητικού υλικού (όπου έχουμε τις απαραίτητες άδειες) και να σας προσκαλέσουμε σε εκδηλώσεις. Όπου είναι απαραίτητο, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παραδώσουμε ή να ζητήσουμε την παράδοση των υπηρεσιών και για τη διαχείριση και διοίκηση της σύμβασής μας μαζί σας ή με τον εργοδότη σας.

Εάν είστε επισκέπτης, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· τυπικά, για να εγγραφείτε σε ορισμένες περιοχές του ιστοτόπου μας, να ρωτήσουμε περαιτέρω πληροφορίες, να διανείμουμε ζητούμενα υλικά αναφοράς ή να σας προσκαλέσουμε σε μία από τις εκδηλώσεις μας. Η Chubb χρησιμοποιεί επίσης τα δεδομένα των χρηστών που εγγράφονται μέσω των ιστοτόπων της για να τους στέλνει προωθητικό υλικό ή προσκλήσεις σε εκδηλώσεις.

Ανάλυση δεδομένων. Αναλύουμε τακτικά πληροφορίες στα διάφορα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων μας για να συμβάλλουμε στη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της επιχείρησής μας, να παρέχουμε καλύτερη υπηρεσία και να ενισχύσουμε την ακρίβεια του κινδύνου και άλλων αναλογιστικών μοντέλων. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής συγκεντρώνοντας και, όπου απαιτείται, ανωνυμοποιώντας πεδία δεδομένων (ιδιαίτερα σε σχέση με Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου και Στοιχεία Αξίωσης, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1), προτού επιτρέψουμε να διατεθούν πληροφορίες για ανάλυση.

Θα διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 4 και στο Παράρτημα 2, όπου είμαστε ικανοποιημένοι ότι:

 • έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα κατά τον  τρόπο που η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για να προχωρήσουμε στη σύναψη σύμβασης με εσάς (π.χ. για να διαχειριστούμε το ασφαλιστήριο σας) ή
 • η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια σχετική νομική ή κανονιστική υποχρέωση που έχουμε (π.χ. για συμμόρφωση με ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή), ή
 • η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την υποστήριξη «έννομων συμφερόντων» που έχουμε ως επιχείρηση (για παράδειγμα, για τη βελτίωση των προϊόντων μας ή για τη διεξαγωγή αναλύσεων σε όλα τα σύνολα δεδομένων μας), υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται πάντα κατά τρόπο αναλογικό και με σεβασμό στα δικαιώματα ιδιωτικότητάς σας.

Προτού συλλέξουμε ή/και χρησιμοποιήσουμε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, θα θεσπίσουμε μια νόμιμη εξαίρεση που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Σε περίπτωση που τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγονται σε έντυπη μορφή (συμπεριλαμβανομένου μέσω ιστοτόπου) ή δια τηλεφώνου, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση θα παρέχονται στο εν λόγω έντυπο. Η εξαίρεση αυτή θα είναι συνήθως:

 • η ρητή συγκατάθεσή σας (εάν ζητείται ειδικά από εσάς σε έντυπο συλλογής δεδομένων, σε γλώσσα που παραπέμπει στη συγκατάθεσή σας),
 • η θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων από εμάς ή τρίτους· ή
 • μια ειδική εξαίρεση που προβλέπεται βάσει της τοπικής νομοθεσίας των Κρατών Μελών της ΕΕ και άλλων χωρών που εφαρμόζουν το ΓΚΠΔ, η οποία σχετίζεται με τον ασφαλιστικό κλάδο, όπως η εξαίρεση των "ασφαλιστικών σκοπών" σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου του 2018, ή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου και των Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων προσώπων που καλύπτονται από ομαδική ασφάλιση.

ΠΑΡΑΚΑΛOYME ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ. Εάν δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να μας επιτρέψετε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή τα Ευαίσθητα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τέτοια επεξεργασία. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν επιλέξετε να το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες σε εσάς (και όπου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ασφαλιστή ή αντασφαλιστή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης). Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το συμβόλαιό σας πρέπει να ακυρωθεί. Εάν επιλέξετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώσουμε περαιτέρω για τις πιθανές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της ακύρωσης (που ενδέχεται να περιλαμβάνουν ότι έχετε δυσκολίες στην εξεύρεση κάλυψης αλλού), καθώς και τυχόν τέλη που σχετίζονται με την ακύρωση.

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό Παράρτημα 2 στη δικαιοδοσία σας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε για εσάς και γιατί πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες για τέτοιες δραστηριότητες.

Συνεργαζόμαστε με πολλούς τρίτους, για να συνδράμουμε στη διαχείριση της επιχείρησής μας και στην παροχή υπηρεσιών. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται κατά καιρούς να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Για Υποψήφιους προς Ασφάλιση και Ασφαλιζόμενους σε αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να συγκαταλέγονται:

 • Μεσίτες, άλλοι Ασφαλιστές / Αντασφαλιστές και Τρίτοι Διαχειριστές που εργάζονται μαζί μας για να συνδράμουν στη διαδικασία κατάρτισης ασφάλισης και να διαχειριστούν τα ασφαλιστήριά μας
 • Πάροχοι Υπηρεσιών, οι οποίοι συνδράμουν στη διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής και υποστήριξης (back office)
 • Εποπτικές Αρχές, στις οποίες συγκαταλέγεται κάθε αρμόδια ρυθμιστική αρχή όπως:

(α) οποιαδήποτε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, όπως αναγράφονται κατωτέρω, αλλά ιδίως η CNIL (σε σχέση με την κύρια εγκατάσταση της Chubb εντός της ΕΕ στη Γαλλία) είτε η ICO (στο Ηνωμένο Βασίλειο)·

(β)    οποιαδήποτε ασφαλιστική/χρηματοοικονομική υπηρεσία, αλλά ιδίως η ACPR (σε σχέση με την κύρια εγκατάσταση της Chubb εντός της ΕΕ στη Γαλλία) είτε η FCA ή η PRA (στο Ηνωμένο Βασίλειο)·

(γ)    καθώς και άλλες εποπτικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο

 • Φορείς διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας και οργανισμοί που εργάζονται για την πρόληψη της απάτης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • Δικηγόροι και άλλες εταιρείες που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες

Στους Αιτούντες μπορεί να συγκαταλέγονται:

 • Τρίτοι Διαχειριστές που συνεργάζονται μαζί μας για να συνδράμουν στη διαχείριση της διεκδίκησης αξιώσεων
 • Εκτιμητές ζημιών και Eμπειρογνώμονες αξιώσεων που μας βοηθούν να αξιολογήσουμε και να διαχειριζόμαστε αξιώσεις
 • Πάροχοι Υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στη διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής και υποστήριξης (back office)
 • Πάροχοι βοήθειας, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή προς εσάς υποστήριξης σε περίπτωση αξίωσης
 • Δικηγόροι, οι οποίοι μπορεί να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι για εσάς, εμάς ή τρίτο αιτούντα
 • Φορείς διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας και οργανισμοί που εργάζονται για την πρόληψη της απάτης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι βάσει νόμου ή κανονισμού να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με δικαστήρια, εποπτικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με άλλους ασφαλιστές. Εάν επρόκειτο να πωλήσουμε μέρος των επιχειρήσεων μας, θα χρειαζόταν να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον αγοραστή αυτών των επιχειρήσεων.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για αποστολή επικοινωνιών άμεσης εμπορίας, σχετικά με τα ασφαλιστικά μας προϊόντα ή τις συναφείς υπηρεσίες μας. Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου, SMS, τηλεφώνου ή στοχευμένων διαφημίσεων στο διαδίκτυο. Όταν πραγματοποιούμε εμπορική προώθηση σε καταναλωτές, ή όπου απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, θα στοχεύουμε σε εσάς μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για εμπορική προώθηση, εκτός εάν αυτή αφορά τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες που σας έχουμε προωθήσει στο παρελθόν και, ως εκ τούτου, έχουμε λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 

Μπορούμε να στοχεύσουμε την εμπορική προώθηση σε εταιρείες εάν δεν έχουν αρνηθεί ρητά την εν λόγω προώθηση. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας να παρέχουμε πληροφόρηση που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη για τη διαχείριση των ασφαλισμένων κινδύνων σας, τις ανανεώσεις ασφάλισης και άλλα προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως όταν απαιτείται εκ του νόμου) μπορεί να βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να εμποδίσετε την άμεση εμπορική προώθηση οποιασδήποτε μορφής ανά πάσα στιγμή - αυτό μπορεί να ασκηθεί ακολουθώντας τους συνδέσμους άρσης συγκατάθεσης (opt-out) στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που περιγράφονται στην Ενότητα 12.

Λαμβάνουμε μέτρα για να περιορίσουμε την άμεση εμπορική προώθηση σε ένα εύλογο και αναλογικό επίπεδο και να σας στέλνουμε επικοινωνίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να είναι σχετικές με εσάς, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς. 

Κατά διαστήματα ίσως χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με μέλη του Ομίλου Chubb που ενδέχεται να εδρεύουν εκτός Ευρώπης (εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Μπορεί επίσης να επιτρέψουμε στους Παρόχους Υπηρεσιών ή στους Παρόχους Βοήθειας, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται εκτός Ευρώπης, να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορεί επίσης να προβούμε σε άλλες γνωστοποιήσεις των προσωπικών δεδομένων σας στο εξωτερικό, για παράδειγμα εάν λάβουμε ένα νομικό ή κανονιστικό αίτημα από ξένο φορέα επιβολής του νόμου.

Θα λαμβάνουμε πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε διεθνής διαβίβαση πληροφοριών θα γίνεται προσεκτικά ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας:

 • Θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε χώρες που αναγνωρίζεται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο νομικής προστασίας ή όπου μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων σας περί ιδιωτικότητας. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνεται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά το Ηνωμένο Βασίλειο (για διαβιβάσεις από την ΕΕ).
 • Οι διαβιβάσεις στο πλαίσιο του Ομίλου εταιρειών Chubb θα καλύπτονται από συμφωνία εντός του Ομίλου η οποία θα παρέχει συγκεκριμένες συμβατικές διασφαλίσεις (γνωστές ως «τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες») με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνουν επαρκές και σταθερό επίπεδο προστασίας οπουδήποτε διαβιβάζονται εντός του Ομίλου Chubb·
 • Οι διαβιβάσεις προς Παρόχους Υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη θα προστατεύονται πάντοτε με συμβατικές δεσμεύσεις και, όπου ενδείκνυται, με περαιτέρω εγγυήσεις·
 • Τυχόν αιτήματα για πληροφορίες που λαμβάνουμε από αρχές επιβολής του νόμου ή εποπτικές αρχές θα ελέγχονται προσεκτικά προτού γίνει κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις που εφαρμόζουμε όπως προαναφέρθηκε. Επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 12 αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες.

Η «Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων» αναφέρεται σε μια απόφαση η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει επεξεργασία που χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, κώδικα λογισμικού ή αλγόριθμο, ο οποίος δεν απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση.

Καθώς η Κατάρτιση Προφίλ χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συνδέεται μερικές φορές με αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Κάθε κατάρτιση προφίλ δεν οδηγεί απαραίτητα σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά ενδέχεται να συμβεί.

Εάν είστε Υποψήφιος προς Ασφάλιση ή Ασφαλισμένος, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να πραγματοποιήσουμε έναν πιστωτικό έλεγχο για εσάς. Σε ένα πλαίσιο κατάρτισης ασφάλισης, η κατάρτιση προφίλ πραγματοποιείται συστηματικά στις Προσωπικές σας Πληροφορίες Κινδύνου (όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1) για να εκτιμήσουμε τον ατομικό σας κίνδυνο (ή τον αντίκτυπο που μπορεί να έχετε στον σωρευτικό κίνδυνο μιας ομάδας Ασφαλισμένων) για να υπολογίσουμε τα ασφάλιστρα ή να αποφασίσουμε εάν θα επεκτείνουμε ή θα ανανεώσουμε την κάλυψη. Μπορεί επίσης να εφαρμόσουμε την Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων στα Τηλεματικά Δεδομένα για να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με παραπομπές ανανέωσης.

Εάν είστε Αιτών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων προκειμένου να αποφασίσουμε εάν θα αποδεχτούμε ή θα απορρίψουμε την αίτησή σας.  Δεν επεξεργάζονται όλες οι απαιτήσεις με τη χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων - οι πιο σύνθετες απαιήσεις διαβιβάζονται σε έναν χειριστή αξιώσεων για χειροκίνητη εξέταση. 

Έχουμε εισαγάγει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, καθώς μας βοηθάει να επεξεργαζόμαστε τις απλές απαιτήσεις πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, δημιουργώντας μια πιο ομαλή πορεία διεκπεραίωσης των απαιτήσεων για όλα τα μέρη.  Διενεργούμε αυστηρές δοκιμές στους αλγόριθμούς μας πριν χρησιμοποιηθούν ως μέρος της διαδικασίας αποζημιώσεων.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, βασιζόμαστε στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • Αναφορικά με όλα τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου), η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο).
 • Αναφορικά με όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (π.χ. δεδομένα υγείας που ενδέχεται να είναι σχετικά στο πλαίσιο της απαίτησής σας):

               - Σε περίπτωση που η επεξεργασία εξαρτάται από τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους, θα σας τη ζητήσουμε κατά την υποβολή της αίτησής σας,

εναλλακτικά, όταν δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση, η νομική βάση που θα ισχύει είναι,

             - Σε περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους που επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων υγείας στο πλαίσιο ασφαλιστικών απαιτήσεων.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με σκοπό την λήψη σημαντικής απόφασης σχετικά με εσάς (π.χ. απόρριψη μιας αίτησης), μπορείτε:

 • να αμφισβητήσετε την αυτοματοποιημένη απόφαση / να ζητήσετε ανθρώπινη παρέμβαση –εάν το κάνετε αυτό, θα ζητήσουμε από έναν από τους χειριστές των απαιτήσεων να επανεξετάσει την αυτοματοποιημένη απόφαση και να καθορίσει εάν είναι σωστή, ή
 • να εκφράσετε την άποψή σας σχετικά με την αυτοματοποιημένη απόφαση.

Εάν είστε Αιτών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την Κατάρτιση Προφίλ ή άλλες μορφές αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για να αξιολογήσουμε την πιθανότητα να είναι δόλια ή ύποπτη με κάποιο τρόπο η αξίωσή σας.

Όταν Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα ή ποινικές καταδίκες σχετίζονται με την Κατάρτιση προφίλ, όπως το ιατρικό ιστορικό για ασφάλειες ζωής ή οι παρελθοντικές καταδίκες σε σχέση με οδήγηση για ασφάλειες αυτοκινήτων, τα Ευαίσθητα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν στα μοντέλα.

Έχετε ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπου η απόφαση αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις σε εσάς, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων  όπου παράγονται νομικά αποτελέσματα για εσάς. Παρακαλούμε δείτε τις Ενότητες 11 και 12 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι ευλόγως αναγκαίο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 4 της παρούσας Πολιτικής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα, όταν απαιτείται να το πράξουμε σύμφωνα με νομικές, ρυθμιστικές, φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις.

Για παράδειγμα, εάν είστε κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ατυχημάτων και υγείας , τα Προσωπικά σας Δεδομένα  θα διατηρούνται συνήθως για 10 έτη μετά την ακύρωση ή τη λήξη του συμβολαίου, εκτός εάν ισχύει κάποια εξαίρεση.

Εάν  είστε ο πρώτος αιτών σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει υλικές ζημίες, τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο φάκελο της απαίτησης θα διατηρούνται συνήθως για τη διάρκεια του συμβολαίου και για 10 έτη μετά τον διακανονισμό της απαίτησης, τη λήξη ή την ακύρωση του συμβολαίου, ανάλογα με το ποιά περίοδος είναι μεγαλύτερη, εκτός εάν ισχύει κάποια εξαίρεση.

Ενδέχεται να ισχύουν άλλες περίοδοι διατήρησης δεδομένων. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου είναι διαθέσιμα στην Ενότητα 12).

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να έχουμε ακριβή καταγραφή των συναλλαγών σας με εμάς σε περίπτωση οποιωνδήποτε καταγγελιών ή προκλήσεων ή εάν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει προοπτική δικαστικών διαφορών σχετικά με προσωπικά δεδομένα ή συναλλαγές.

Διατηρούμε πολιτική διατήρησης δεδομένων την οποία εφαρμόζουμε στα αρχεία που βρίσκονται υπ’ ευθύνη μας. Όπου δεν χρειάζονται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, θα διασφαλίζουμε ότι είτε διαγράφονται με ασφάλεια είτε αποθηκεύονται με τρόπο που σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον από την επιχείρηση.

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, διόρθωση τυχόν λαθών στα αρχεία μας, διαγραφή των αρχείων που δεν χρειάζονται πλέον, περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων σας, φορητότητα των δεδομένων και διάφορες πληροφορίες σε σχέση με οποιαδήποτε Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων και Κατάρτιση Προφίλ ή τη βάση για διεθνείς διαβιβάσεις. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά τα δικαιώματα μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας (κλικ) τον σχετικό σύνδεσμο ή παραπέμποντας στον παρακάτω πίνακα.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως ορίζεται στην Ενότητα 12. Παρακαλούμε σημειώσατε τα ακόλουθα αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα:

Δικαίωμα Επεξήγηση
Πρόσβαση Μπορείτε να μας ζητήσετε να:
 • επιβεβαιώσουμε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα·
 • να σας δώσουμε ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων·
 • να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα κοινοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλλετε μια καταγγελία, από πού λάβαμε τα δεδομένα σας και αν έχουμε πραγματοποιήσει οποιαδήποτε Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων ή Κατάρτιση Προφίλ, στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική. 
Διόρθωση

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.

Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφή

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά μόνο όταν:

 • Δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν· ή
 • Έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (όταν η επεξεργασία δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεση)· ή
 • Μετά από επιτυχές δικαίωμα εναντίωσης (βλ. «Εναντίωση» παρακάτω)· ή
 • Έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία· ή
 • Προς συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Chubb.

Δεν απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

 • Για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση·
 • Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Υπάρχουν ορισμένες άλλες περιστάσεις στις οποίες δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για διαγραφή, παρόλο που αυτές είναι οι πιο πιθανές περιστάσεις στις οποίες θα απορρίψουμε τέτοιο αίτημα.  

Περιορισμός

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (ήτοι να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά μόνο όταν:

 • Η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους· ή
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν· ή
 • δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση
 • ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων· ή
 • Έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και εκκρεμεί η επαλήθευση επιτακτικών λόγων.

Μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν αιτήματος για περιορισμό, όπου:

 • έχουμε τη συγκατάθεσή σας· ή
 • για να θεμελιώσουμε, ασκήσουμε ή υπερασπιστούμε νομικές απαιτήσεις· ή
 • Για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. 
Φορητότητα

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο όπου:

 • Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στην εκτέλεση σύμβασης με σας· και
 • Η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Το δικαίωμα στη φορητότητα περιλαμβάνει μόνο δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς. 

Εναντίωση

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση τα «έννομα συμφέροντα» μας, αν πιστεύετε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και οι ελευθερίες σας υπερτερούν των νομίμων συμφερόντων μας.

Μόλις αντιταχθείτε, έχουμε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικά νόμιμα συμφέροντα που υπερτερούν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Αυτοματο-ποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Μπορείτε να ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία (βλέπε Ενότητα 9), αλλά μόνο όταν η απόφαση αυτή:

 • παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με εσάς (όπως την απόρριψη μιας αξίωσης)· ή
 • σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Σε τέτοιες καταστάσεις, μπορείτε να εξασφαλίσετε ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη λήψη αποφάσεων και θα διασφαλίσουμε τη λήψη μέτρων που θα σας επιτρέψουν να εκφράσετε την άποψή σας ή / και να αμφισβητήσετε την αυτοματοποιημένη απόφαση.

Το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η απόφαση που λαμβάνεται:

 • Είναι απαραίτητη για να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση με εσάς·
 • Επιτρέπεται από το νόμο και υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας· ή
 • Βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις εξακολουθείτε να μπορείτε να επιτύχετε ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη λήψη αποφάσεων και θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν μέτρα που σας επιτρέπουν να εκφράσετε την άποψή σας ή/και να αμφισβητήσετε την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. 

Ανάκληση  Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση (βλ. Παράρτημα 2), μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή σας.
Διεθνείς Διαβιβάσεις

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο ή αναφορά στις εγγυήσεις βάσει των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων ή συναφή έγγραφα (με άλλα λόγια, να αποκρύψουμε ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα έγγραφα) για λόγους εμπορικής ευαισθησίας

Εποπτική Αρχή 

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή μιας εικαζόμενης παραβίασης του ΓΚΠΔ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

Ηνωμένο Βασίλειο 

ICO (https://ico.org.uk/).

Αυστρία

Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Österreichische Datenschutzbehörde), (https://www.dsb.gv.at)

Βέλγιο

Βέλγικη Αρχή Προστασίας Δεδομένων   (www.dataprotectionauthority.be)

Ολλανδία

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en)

Βουλγαρία

CPDP (https://www.cpdp.bg/)

Τσέχικη Δημοκρατία

Úřad pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ, https://uoou.cz/)

Δανία

Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/)

Νήσοι Φερόε 

Dátueftirlitið (https://dat.fo/)

Φινλανδία

Tietosuojavaltuutetun toimisto  (https://tietosuoja.fi/)

Γαλλία

CNIL (www.cnil.fr)

Γερμανία 

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/),

• Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (https://www.lda.bayern.de),

• Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-berlin.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (https://www.lda.brandenburg.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen (https://www.datenschutz.bremen.de/),

• Hamburgischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz-hamburg.de),

• Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.hessen.de),

• Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern (https://www.datenschutz-mv.de),

• Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (https://www.lfd.niedersachsen.de),

• Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (https://www.datenschutz.rlp.de),

• Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://www.datenschutz.saarland.de),

• Sächsischer Datenschutzbeauftragter (https://www.saechsdsb.de/),

• Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt (https://datenschutz.sachsen-anhalt.de),

• Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (https://www.datenschutzzentrum.de),

• Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (https://www.tlfdi.de).

Γιβραλτάρ 

Ρυθμιστική Αρχή του Γιβραλτάρ (https://www.gra.gi/data-protection)

Ουγγαρία

NAIH (seat: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., phone: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Ιρλανδία

CBI (www.centralbank.ie/) and DPC (www.dataprotection.ie/)

Ιταλία

Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.garanteprivacy.it.)

Νορβηγία

Datatilsynet Νορβηγίας  (https://www.datatilsynet.no/)

Πολωνία

PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

(https://www.uodo.gov.pl/pl)

Πορτογαλία 

CNPD https://www.cnpd.pt/)

Ισπανία

Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων: www.aepd.es)

Σουηδία

Integritetsskyddsmyndigheten  (www.imy.se)

 

Σας ζητούμε να προσπαθήσετε να επιλύσετε τυχόν ζητήματα πρώτα μαζί μας, αν και έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την εποπτική σας αρχή ανά πάσα στιγμή.

Ταυτότητα  Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας, εάν υποβάλετε αίτημα σχετικά με τα αρχεία αυτά.
Τέλη Δεν θα σας επιβάλλουμε τέλος για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο, αντίστοιχο ή υπερβολικό, οπότε θα χρεώσουμε ένα εύλογο ποσό ανάλογα με τις περιστάσεις. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν από την ολοκλήρωση του αιτήματός σας.
Χρονοδιαγράμματα Στόχος μας είναι να απαντάμε σε κάθε έγκυρο αίτημα εντός ενός μηνός, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει πολλά αιτήματα, οπότε στόχος μας είναι να απαντήσουμε εντός τριών μηνών. Θα σας ενημερώσουμε αν χρειαστεί περισσότερο από ένα μήνα. Ενδέχεται να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να αναλάβουμε δράση για το αίτημά σας πιο γρήγορα.
Δικαιώματα Τρίτων  Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με ένα αίτημα όταν αυτό θα επηρέαζε αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων υποκειμένων των δεδομένων. 

 

Το κύριο σημείο επικοινωνίας για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την παρούσα Πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως Υποκειμένου των Δεδομένων, είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τους ακόλουθους τρόπους:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email):

dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Εγγράφως στον:

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων,

Chubb, 100 Leadenhall Street

EC3A, 3BP, Λονδίνο

Εάν έχετε κάποιο παράπονο ή προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας σε πρώτη φάση και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική σας εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. 

Ενημερώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022

Πρόσθετες Πληροφορίες για την Επεξεργασία που υπόκειται στους Νόμους της Γαλλίας

Στη Γαλλία, έχετε επιπλέον τα εξής δικαιώματα:

Οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μετά το θάνατό σας: Έχετε το δικαίωμα να εκδώσετε οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετά το θάνατό σας ως ακολούθως:

 • Μπορείτε να εκδώσετε οδηγίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει της παρούσας ενότητας μετά το θάνατό σας, ιδίως όσον αφορά την περίοδο τήρησης, τη διαγραφή ή/και την κοινοποίηση των δεδομένων σας, καθώς και να ορίσετε ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.
 • Μπορείτε να εκδώσετε γενικές οδηγίες και να τις αναθέσετε σε έμπιστο τρίτο πρόσωπο, καθώς και σε ένα γενικό μητρώο που δημιουργείται με διάταγμα.
 • Μπορείτε να εκδώσετε οδηγίες ειδικά για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Chubb και να τις καταχωρήσετε σε εμάς χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται παρακάτω.
 • Μπορείτε να ανακαλέσετε ή να τροποποιήσετε τις οδηγίες σας ανά πάσα στιγμή.

Δικαιώματα διαδοχής: Σε περίπτωση θανάτου σας, τα ανωτέρω δικαιώματα όσον αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να ασκηθούν από πρόσωπο που έχει προσωπικό συμφέρον για τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή ενεργεί για λογαριασμό και ως εκπρόσωπος σας ή για οικογενειακούς λόγους που χρήζουν προστασίας. Μπορείτε να απαγορεύσετε ρητά την άσκηση ορισμένων από τα παραπάνω δικαιώματα από τους εντολοδόχους σας, αποστέλλοντας γραπτή δήλωση στην Chubb στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 12. Η δήλωση μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί αργότερα με τον ίδιο τρόπο.

Πρόσθετες Πληροφορίες για την Επεξεργασία που υπόκειται στους Νόμους της Ιταλίας

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, η κατάρτιση προφίλ πραγματοποιείται χωρίς Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή - μόνο όταν η κατάρτιση προφίλ δεν είναι επεμβατική και ανάλογα με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται και το είδος της δραστηριότητας παρακολούθησης που εκτελείται - στη βάση του έννομου συμφέροντος της Chubb.

Πρόσθετες Πληροφορίες για την Επεξεργασία που υπόκειται στους Νόμους της Ιρλανδίας

Θα προσθέσουμε, επίσης, τα στοιχεία της Πολιτικής σας στη Βάση Δεδομένων για την Αστική Ευθύνη Τρίτων που διατηρεί το Γραφείο Ασφαλιστών Αυτοκινήτων της Ιρλανδίας (MIBI). Το MIBI θα θέσει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του Υπουργού Μεταφορών, Τουρισμού και Αθλητισμού και της An Garda Síochána για τους σκοπούς της ενότητας 78Α του Νόμου περί Οδικής Κυκλοφορίας του 1961 (όπως τροποποιήθηκε). Η MIBI μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες ως εξής:

 • προκειμένου να συμμορφώνεται με τις δικές της νομικές υποχρεώσεις (λόγου χάριν, να παρέχει πληροφορίες σε μέλη του κοινού που ενεπλάκησαν σε ατύχημα με άγνωστο οδηγό σύμφωνα με τον κανονισμό 5(5) της SI 651/2003 (όπως τροποποιήθηκε)), και
 • για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της συμφωνίας με τον Υπουργό Μεταφορών της 29ης Ιανουαρίου 2009 (όπως εκάστοτε τροποποιείται), η οποία συνήφθη για την παροχή αποζημίωσης σε πρόσωπα που εμπλέκονται σε ατυχήματα με ανασφάλιστους οδηγούς.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του MIBI για την προστασία των δεδομένων σε αυτόν τον σύνδεσμο, ο οποίος θα επικαιροποιηθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει το MTPL www.mibi.ie/, όταν το έργο τεθεί σε λειτουργία.

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων μας και εάν άλλες εταιρείες της Chubb έχουν, επίσης, πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν και σε αυτές τις αντίστοιχες εταιρείες της Chubb.

Πρόσθετες Πληροφορίες για την Επεξεργασία που υπόκειται στους Νόμους της Ολλανδίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ολλανδίας διέπεται, επίσης, από τον Κώδικα Δεοντολογίας «Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (Gedragscode «Verwerking Persoonsgegevens») της Ολλανδικής Ένωσης Ασφαλιστών. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το κείμενο αυτού του Κώδικα μέσω του ιστοτόπου της Ένωσης Ασφαλιστών, www.verzekeraars.nl/dutch-association-of-insurers, ή μπορείτε να ζητήσετε τον Κώδικα από την Ένωση Ασφαλιστών: Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, τηλέφωνο επικοινωνίας +31(0)70-3338500.

Στην Ολλανδία, η Chubb μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωση με δεσμευτική αυτορρύθμιση, όπως το  Σύστημα Προειδοποίησης Περιστατικών Πρωτοκόλλου για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (PIFI) στην Ολλανδία www.verzekeraars.nl/branche/zelfreguleringsoverzicht-digiwijzer/protocol-incidentenwaarschuwingssysteem-financiële-instellingen.

Πρόσθετες Πληροφορίες για την Επεξεργασία που υπόκειται στους Νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ασφάλιση περιλαμβάνει τη χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων από διάφορους συμμετέχοντες στην ασφαλιστική αγορά, όπως διαμεσολαβητές, ασφαλιστές και αντασφαλιστές. Η Ενημέρωση για τις Βασικές Χρήσεις της Ασφαλιστικής Αγοράς του Λονδίνου www.londonmarketgroup.co.uk/gdpr καθορίζει αυτές τις βασικές απαραίτητες χρήσεις και κοινοποιήσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι βασικές μας χρήσεις και κοινοποιήσεις είναι σύμφωνες με την Ενημέρωση για τις Βασικές Χρήσεις της Ασφαλιστικής Αγοράς του Λονδίνου. Σας συνιστούμε να επισκοπήσετε την εν λόγω ενημέρωση.

Πρόσθετες Πληροφορίες για την Επεξεργασία που υπόκειται στους νόμους της Ισπανίας

Στην Ισπανία, επιπλέον, θα μπλοκάρουμε τα δεδομένα σας όταν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για να συμμορφωθούμε με αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής. Αυτή η δέσμευση δεδομένων συνίσταται στον εντοπισμό και τη διατήρηση των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζονται τα σχετικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διακοπή της επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένης της οπτικοποίησής τους, εκτός από την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών ή για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από την επεξεργασία των δεδομένων και μόνο έως ότου συμπληρωθεί η προθεσμία παραγραφής. Μόλις συμβεί αυτό, θα διαγράψουμε/ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα.

Πρόσθετες Πληροφορίες για την Επεξεργασία που υπόκειται στους Νόμους της Πολωνίας

Στην Πολωνία, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και το κύριο σημείο της σύμβασης είναι ο Nikolai Dythtchenko.

Πολιτική Απορρήτου σε άλλες γλώσσες