Oddanie do użytkowania nowego obiektu przeznaczonego dla branży Life Science: 7 aspektów wartych rozważenia

Autorzy
Alex Forrest
Alex Forrest,

Head of Middle Market and Industry Practices, Chubb Overseas General

Rob Jordan

Senior Risk Engineer, Chubb Risk Engineering Services

 Zapotrzebowanie na obiekty przeznaczone dla branży Life Science, np. zakłady produkcyjne, specjalistyczne magazyny czy ośrodki badawczo-rozwojowe w Wielkiej Brytanii i całej Europie utrzymuje się na niezwykle wysokim poziomie i znacznie przewyższa podaż 1. Wiele firm z sektora branży Life Science planuje oddanie do użytku i otwarcie nowych obiektów, zarówno budowanych od zera, jak i remontowanych. W niniejszym artykule omówiono niektóre zalecenia ekspertów z firmy Chubb, które mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka.

 

1. Lokalizacja

Warto wybrać lokalizację w miejscu umożliwiającym szybką reakcję straży pożarnej, z dostępem do odpowiednich zapasów wody do celów przeciwpożarowych. Wskazana jest też dokładna analiza pod kątem zagrożenia katastrofami naturalnymi oraz innych czynników zewnętrznych, np. sąsiedztwo nieruchomości o podwyższonym ryzyku.

 

2. Architektura procesów

Warto pomyśleć o dopasowaniu projektu i rozkładu budynku do procesów produkcyjnych firmy, aby uwzględnić różne wymagania procesów produkcyjnych. Dobrze dopasowane, styczne procesy mogą przyczynić się do wzrostu wydajności produkcji i ograniczenia do minimum potencjalnego ryzyka operacyjnego.

 

3. Budowa

Sam budynek, jak i obiekty w jego obrębie (pomieszczenia czyste, chłodnie) powinny być wykonane z niepalnych, a najlepiej ognioodpornych materiałów budowlanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na palność materiałów izolacyjnych. Szczegółowe informacje na ten temat klienci i brokerzy mogą uzyskać od swojego partnera ubezpieczeniowego.

 

4. Systemy przeciwpożarowe

Wczesne wykrycie pożaru może zadecydować o tym, czy uda się ograniczyć jego skutki do minimum, czy też przerodzi się on w zdarzenie o katastrofalnych skutkach. Kluczowe znaczenie w tym kontekście może mieć powiązanie systemu wykrywania pożaru i dymu z systemem reagowania w sytuacjach zagrożenia. Jeśli w obiekcie przewiduje się instalację stałych urządzeń gaśniczych, np. instalacja tryskaczowa, zdecydowanie zaleca się konsultację z ubezpieczycielem. Obiekt powinien posiadać przemyślaną strategię ochrony przeciwpożarowej obejmującą współdziałanie wszystkich elementów systemu wykrywania i gaszenia pożaru, podziału na strefy pożarowe, a także interwencję człowieka. 

 

 5. Rozwiązania dotyczące stref pożarowych

Instalacje lub procesy, które wiążą się z wyższym ryzykiem wystąpienia niekontrolowanego pożaru lub dymu, powinny być oddzielone od składników majątku, które mogą być wrażliwe na takie czynniki. Nadciśnienie w pomieszczeniach czystych i klapy przeciwpożarowe w przewodach wentylacyjnych to dwa przykłady rozwiązań, które można zastosować w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu.

 

6. Instalacje i urządzenia

W obiektach przeznaczonych dla branży Life Science unikanie nadmiaru instalacji i urządzeń może mieć kluczowe znaczenie, a to dzięki ułatwieniu utrzymania ważnych funkcji i procesów w stanie operacyjnym. Ważna jest też dostępność części zamiennych i wdrożenie planu profilaktycznej konserwacji.

 

7. Ochrona przed działaniem wody

Nawet niewielki wyciek wody może mieć ogromny wpływ na działalność operacyjną, dlatego zaleca się dokładne zaplanowanie lokalizacji rur wodociągowych i systemów odwadniania oraz zapewnienie dostępności zaworów odcinających. Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie systemu wykrywania cieczy w obszarach wrażliwych. Inną dobrą praktyką jest opracowanie awaryjnego planu działania obejmującego kroki mające na celu ograniczenie dalszej ingerencji wody, usunięcie wycieku oraz przeniesienie lub zabezpieczenie wszystkich pozostałych instalacji, urządzeń, zapasów itp., które mogą ulec uszkodzeniu. Szybka reakcja może mieć decydujące znaczenie dla działalności firmy.

 

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiono tylko niektóre działania związane z zarządzaniem ryzykiem, na które eksperci firmy Chubb zwróciliby uwagę przedstawicieli firm z sektora Life Science planujących remont lub budowę nowego obiektu. Wiemy, że każdy klient jest narażony na inne ryzyko. Nasz zespół ds. zarządzania ryzykiem z przyjemnością współpracuje z klientami i brokerami, dostosowując oferowane rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo do specyfiki prowadzonej działalności.

 

Od ponad 25 lat Chubb specjalizuje się w ubezpieczeniach podmiotów z branży Life Science oferując specjalistyczne produkty opracowane z udziałem wyspecjalizowanych w tej dziedzinie underwriterów, specjalistów ds. zarządzania ryzykiem i likwidatorów szkód. Zajmujemy się zarówno odpowiedzialnością jak i ubezpieczeniami majątkowymi, cybernetycznymi i morskimi. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie, od wczesnej fazy badawczo-rozwojowej po złożone przedsięwzięcia międzynarodowe. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie Life Science.

 

RISORSE AGGIUNTIVE

Zawartość tego materiału służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi osobistej porady ani zalecenia związanego z produktem lub usługą dla żadnej osoby lub firmy. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą polisy wydaną w celu uzyskania pełnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.


Chubb European Group SE, zakład ubezpieczeń  podlegający przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń, zarejestrowany w Rejestrze Działalności Gospodarczej i Rejestrze Spółek (Registres du Commerce et des Sociétés – RCS) w Nanterre pod numerem 450 327 374, z siedzibą we Francji, adres: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja, kapitał zakładowy w wysokości 896 176 662 EUR, opłacony w całości, działający poprzez swój polski oddział: Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 18 00-103 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233686, NIP 1080001001, REGON 140121695, notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego, reprezentowany przez Przemysława Owczarka- Dyrektora Oddziału.

Kontakt z nami
Kontakt z nami

Masz pytania?

Porozmawiaj z ekspertem.