Strona Internetowa Chubb — Warunki Użytkowania

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Niniejsza Strona Internetowa jest własnością i jest prowadzona przez Chubb, Inc. i/lub jeden z jej podmiotów stowarzyszonych bądź większą ich liczbę („Właściciel”, „my”, „nas” lub „nasz”) w ramach Chubb, w której skład wchodzą spółki ubezpieczeń i reasekuracji (łącznie „Chubb”). W skład Chubb wchodzą spółki ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, posiadające zezwolenie lub inny certyfikat, które uprawniają je do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i/lub reasekuracyjnej w różnych krajach i jurysdykcjach na całym świecie. W skład Chubb wchodzą również spółki, które świadczą usługi w ramach sektora ubezpieczeń oraz na rzecz innych klientów.
 

Niniejsza Strona Internetowa zapewnia użytkownikom dostęp do internetowego zbioru informacji i materiałów. Materiały te mogą zawierać wnioski ubezpieczeniowe i formularze polis, jak również inne informacje dotyczące niektórych produktów i usług ubezpieczeniowych („Produkty i Usługi”) oferowanych przez dostawców usług ubezpieczeniowych oraz związanych z ubezpieczeniami usług oferowanych w ramach Chubb. Strona zawiera również teksty, zdjęcia, grafiki, logo, elementy przycisków, obrazy, prace autorskie i inne informacje (łącznie „Treść”) i może zapewnić dostęp do oprogramowania własnego używanego w związku z nawigacją i wykorzystywaniem funkcjonalności oferowanej za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej („Oprogramowanie”).
 

UWAGA: Dostęp do niniejszej Strony Internetowej oraz korzystanie z niej (jak również innych stron internetowych należących do członków Chubb) podlegają poniższym Warunkom użytkowania, jak również wszystkim obowiązującym prawom i przepisom. Należy uważnie przeczytać te warunki. Jeśli użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z poniższych warunków i nie zgadza się na podleganie im, nie jest uprawniony do wchodzenia na tę Stronę Internetową ani korzystania z niej i zawartych na niej Treści, Usług i Oprogramowania. Wejście na niniejszą Stronę Internetową oznacza akceptację poniższych warunków i zgodę na podleganie każdemu z nich.
 

Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmienione, zmodyfikowane, uzupełnione lub zaktualizowane przez Właściciela w każdym momencie, bez uprzedniego zawiadomienia. Jeśli nie podano inaczej, wszelkie nowe Produkty i Usługi, Treści i Oprogramowania dodane do niniejszej Strony Internetowej będą również podlegać rzeczonym Warunkom użytkowania od momentu pojawienia się na Stronie. Zachęcamy użytkowników do przeglądania niniejszej Strony Internetowej regularnie w celu zapoznania się z najnowszymi aktualizacjami i zmianami.
 

Informacje zawarte na niniejszej Stronie Internetowej nie powinny być stosowane w żadnym kraju i żadnej jurysdykcji lub przez żadne osoby, gdyby takie wykorzystanie stanowiło naruszenie prawa. Jeśli powyższy zapis dotyczy użytkownika, użytkownik nie jest upoważniony do wejścia na niniejszą Stronę Internetową ani wykorzystania jakichkolwiek informacji na niej zawartych.
 

DOSTĘP I TREŚĆ

Licencja ograniczona i dostęp do strony — Właściciel niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp do tej Strony Internetowej i osobiste korzystanie z niej do celów innych niż pobieranie (poza buforowaniem strony) i modyfikowanie jej lub jakiejkolwiek jej części, chyba że nastąpi to za wyraźną pisemną zgodą Właściciela. Niniejsza licencja nie obejmuje: odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystywania niniejszej Strony Internetowej ani jej zawartości; jakiegokolwiek pobierania lub używania wykazów produktów, opisów lub cen; pochodnego wykorzystania niniejszej Strony Internetowej lub jej zawartości; ani też eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. Niniejsza Strona Internetowa ani jakakolwiek jej część nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób wykorzystywana w celach handlowych bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela. Użytkownik nie może kadrować ani wykorzystywać techniki kadrowania do wyodrębnienia jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych informacji chronionych prawem autorskim (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) Właściciela lub jego podmiotów stowarzyszonych bez ich pisemnej zgody. Użytkownik nie może używać żadnych tagów meta ani innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego nazwę (nazwy) lub znaki usługowe Chubb bez wyraźnej pisemnej zgody ich właścicieli. Bezprawne wykorzystanie jest równoznaczne z cofnięciem zezwolenia lub licencji udzielonych przez Właściciela.
 

Dostępność Produktów i Usług — Jeżeli w Wykazie statusu prawnego Grupy Chubb nie wskazano inaczej, spółki w ramach Grupy Chubb spoza USA nie posiadają licencji ani nie są w inny sposób upoważnione do prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i nie mogą włączać się w żadną działalność ani prowadzić żadnej działalności w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej ani w żaden inny sposób. W niektórych krajach nabywcy spoza USA oraz ich przedstawiciele mogą mieć możliwość dokonywania transakcji ubezpieczeniowych ze spółkami spoza USA w ramach Grupy Chubb na stronach internetowych, które są dostępne za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej.
 

Ze względu na różne ograniczenia dotyczące ubezpieczeń i inne ograniczenia regulacyjne niektóre Produkty i Usługi opisane na tej Stronie Internetowej nie są dostępne dla wszystkich użytkowników. Ponadto dostępność Produktów i Usług może zależeć od lokalnie obowiązującej jurysdykcji i może nie być oferowana przez wszystkie spółki Grupy Chubb; ponadto nie wszystkie Produkty i Usługi są dostępne lub dozwolone przez wszystkie jurysdykcje. POZA PRZYPADKAMI, GDY WYRAŹNIE OKREŚLONO INACZEJ, INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE STANOWIĄ OFERTY SPRZEDAŻY ANI ZACHĘTY DO KUPNA JAKICHKOLWIEK ZABEZPIECZEŃ, PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ANI INNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKI GRUPY Chubb. Żadne zabezpieczenie, żaden produkt ubezpieczeniowy lub inny produkt ani żadna usługa nie będą oferowane ani sprzedawane przez spółki Grupy Chubb lub, jeśli zostaną sprzedane przez spółki Grupy Chubb, nie będą miały mocy w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zachęta, kupno lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem na mocy regulacji dotyczących zabezpieczeń, ubezpieczeń i innymi prawami w ramach takiej jurysdykcji.
 

Każdorazowo, w zależności od kontekstu, terminy „Chubb” lub „Grupa Chubb” mogą być używane w odniesieniu do połączonych wyników finansowych lub łączonych czynności podmiotów należących do Grupy Chubb. Dlatego w każdym momencie, gdy te określenia są używane, nie mają na celu potwierdzenia ani sugerowania, że Chubb Limited lub którakolwiek inna indywidualna spółka z Grupy Chubb prowadziła konkretne działania, miała szczególny status w ramach przyznawania licencji w jurysdykcji lub osiągnęła określone wyniki. Proszę skontaktować się z wyznaczonym przedstawicielem Grupy Chubb lub swoim brokerem, aby dowiedzieć się, które Produkty i Usługi są dostępne w ramach danej jurysdykcji. Niniejsza Strona Internetowa może zapewnić pewne opisy podsumowujące lub inne pomocne informacje dotyczące Produktów i Usług. Grupa Chubb stara się być w jak najbardziej dokładna, jednak wszelkie ww. materiały mają na celu ogólny opis Produktów i Usług i pod każdym względem podlegają szczegółowym warunkom rzeczywistych umów w sprawie polis lub produktów/usług, których dotyczą. Pełne warunki dotyczące polis są dostępne na życzenie.
 

Zasada „bezpiecznej przystani” (ang. Safe Harbor) — Niniejsza Strona Internetowa może prezentować wypowiedzi prognozujące w rozumieniu amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Ustawa ta zakłada ustawową zasadę „bezpiecznej przystani” dla wypowiedzi prognozujących. Wszelkie pisemne lub ustne oświadczenia złożone przez Chubb Limited lub jej spółki zależne lub oddziały operacyjne bądź w ich imieniu odzwierciedlają aktualne poglądy w odniesieniu do przyszłych zdarzeń i wyników finansowych. Ww. wypowiedzi prognozujące charakteryzują się pewną dozą niepewności i nieodłącznego ryzyka, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych zawartych w wypowiedziach prognozujących. Należy odnieść się do dokumentacji Chubb Limited znajdującej się w posiadaniu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym najnowszych formularzy 10-K i 10-Q oraz wszelkich formularzy 8-K od najnowszego formularza 10-K, aby uzyskać dalsze informacje na temat ww. niepewności i czynników ryzyka oraz kwestii „bezpiecznej przystani” w ramach ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku.
 

WŁASNOŚĆ I OGRANICZENIA

Prawo autorskie — O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, wszystkie Treści i całe Oprogramowanie znajdujące się na niniejszej Stronie Internetowej stanowią prace chronione prawami autorskimi Grupy Chubb oraz jej podmiotów stowarzyszonych lub innych dostawców treści i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Kompilacja (oznaczająca zbiór, układ i skład) wszystkich Treści i całego Oprogramowania jest również wyłączną własnością Grupy Chubb lub jej podmiotów stowarzyszonych i jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie.
 

Użytkownik może pobrać informacje z niniejszej Strony Internetowej i wydrukować wersję papierową do użytku osobistego pod warunkiem, że będą one zachowane w stanie nienaruszonym i nie zostanie z nich usunięta ani nie zostanie zmieniona żadna uwaga o prawach autorskich ani żadna inna istotna uwaga w nich zawarta. Z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie określono inaczej, użytkownik nie może zmieniać, modyfikować, kopiować, dystrybuować (w celu odniesienia korzyści finansowej lub w innym celu), przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, ponownie użytkować, udostępniać jako postów, publikować, licencjonować, kadrować, pobierać, przechowywać do późniejszego wykorzystania, tworzyć prac pochodnych, przenosić lub sprzedawać żadnych Treści uzyskanych z niniejszej Strony Internetowej, w całości lub w części, w tym plików tekstowych, obrazów, plików audio i video, w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela lub odpowiednich dostawców zewnętrznych. Korzystanie z Treści, w tym zdjęć, przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę przez niego upoważnioną, jest zabronione w przypadkach innych niż wyraźnie dozwolone przez Właściciela. Bezprawne wykorzystanie tekstu lub obrazu może być naruszeniem praw autorskich, praw do znaków towarowych, prawa do prywatności i jawności oraz obowiązujących przepisów i ustaw. Ani Właściciel, ani jego podmioty stowarzyszone nie gwarantują ani nie oświadczają, że korzystanie z Treści, Usług, Oprogramowania lub innych materiałów zawartych na tej Stronie Internetowej nie narusza praw osób trzecich.
 

Znaki towarowe i Znaki usługowe — Niektóre znaki towarowe, w tym „GRUPA Chubb”, „Chubb USA”, „ESIS” oraz „Westchester”, są zarejestrowanymi znakami usługowymi firmy Chubb Limited lub jednej z jej spółek zależnych. Nazwa domeny niniejszej Strony Internetowej (www.acegroup.com), logo Chubb USA i Grupy Chubb, wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki i ikony przycisków są znakami usługowymi, znakami towarowymi, logo i/lub elementami wzornictwa użytkowego Grupy Chubb lub jej podmiotów stowarzyszonych. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, elementy wzornictwa użytkowego, nazwy produktów, nazwy spółek lub logo na niniejszej Stronie Internetowej, bez względu na to, czy zostały zarejestrowane czy nie, są własnością odpowiednich właścicieli. Oprócz zgodności z obowiązującym prawem użytkownik potwierdza, że nie będzie wykorzystywał ww. znaków towarowych, usługowych, elementów wzornictwa użytkowego i innych logo z tej Strony Internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.
 

Informacje przekazywane za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej — Z wyjątkiem danych osobowych i informacji podawanych przez użytkownika (które są przechowywane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie danych Grupy Chubb) wszelkie informacje przesyłane do Właściciela za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej, czy to przez bezpośredni wpis, czy w formie oświadczenia, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym dane, pytania, uwagi lub sugestie, będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone i staną się własnością Właściciela. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dowolnych celów, w tym m.in. do reprodukowania, zachęcania, ujawniania, przekazywania, publikacji, transmisji i umieszczania w formie postów. Właściciel ma prawo wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how i techniki zawarte w informacjach przesyłanych do niego za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej lub w inny sposób, w jakimkolwiek celu, w tym m.in. do rozwijania i marketingu produktów z użyciem tych informacji.
 

Oprogramowanie własne — Całe Oprogramowanie dostępne za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej jest własnością Właściciela lub jego dostawców i jest chronione patentem USA oraz prawami autorskimi i/lub zapisami umów międzynarodowych. Jakiekolwiek korzystanie z Oprogramowania przez użytkownika do celów innych niż wymagane do nawigacji po Stronie Internetowej i korzystania z funkcji oferowanych za jej pośrednictwem jest zabronione. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować ani nie rozpowszechniać, publicznie odtwarzać, zmieniać, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, poddawać inżynierii wstecznej lub w inny sposób próbować odkryć kodu źródłowego Oprogramowania. Ponadto użytkownik zgadza się nie próbować uzyskiwać dostępu do Usług lub Treści w sposób inny niż przez interfejs udostępniony przez Właściciela za pomocą tej Strony Internetowej do użytku w ramach dostępu do Treści. Oprogramowanie dostępne na niniejszej Stronie Internetowej jest własnością lub podlega licencji Właściciela i może zawierać technologię, która podlega ścisłej kontroli zgodnie z regulacjami prawnymi i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych i innych krajów i jurysdykcji. Zabrania się kopiowania, przekazywania lub wywozu takiego oprogramowania pod groźbą naruszenia ww. mających zastosowanie przepisów i regulacji eksportowych. Właściciel nie zezwala na pobieranie lub wywóz jakiegokolwiek oprogramowania lub danych technicznych z niniejszej Strony Internetowej do jakiejkolwiek jurysdykcji zabronionej na mocy ww. przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu.
 

Zakazane użycie — Zabronione są następujące działania: Jakiekolwiek użycie lub próba użycia niniejszej Strony Internetowej (i) do celów niezgodnych z prawem, nieautoryzowanych, mających na celu oszustwo lub w ramach złych intencji, lub (ii) do działań, które mogą uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić dany serwer lub daną sieć podłączoną (sieci podłączone) do danego serwera, lub (iii) do celów, które kolidują z innymi użytkownikami i przeszkadzają im w korzystaniu z niniejszej Strony Internetowej, lub (iv) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera lub systemów przez hacking, zdobycie hasła lub w jakikolwiek inny sposób, oraz (v) w celu uzyskania dostępu do systemów, danych lub informacji, które nie mają — w intencji Właściciela — być dostępne dla użytkownika, oraz (vi) w celu uzyskania za pomocą jakichkolwiek środków jakichkolwiek materiałów lub informacji nieudostępnionych celowo przez właściciela oraz (vii) w każdym zastosowaniu innym niż cele biznesowe, do których niniejsza Strona została przeznaczona.
 

Ponadto w związku z korzystaniem z niniejszej Strony Internetowej użytkownik oświadcza, że nie będzie:
 

a) Dodawać ani przesyłać żadnych wiadomości, informacji, danych, tekstów, oprogramowania lub obrazów ani innych treści („Materiały”), które są niezgodne z prawem, szkodliwe, związane z pogróżkami, obraźliwe, napastliwe, niedozwolone, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze lub w inny sposób niedopuszczalne lub które mogą naruszyć prawo innego użytkownika do prywatności i jawności.

b) Tworzyć fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób lub podszywać się pod inną osobę lub podmiot, w tym m.in. przedstawiciela Grupy Chubb, ani też fałszywie potwierdzać lub w inny sposób sugerować swoich powiązań z osobą lub podmiotem.

c) Dodawać ani przesyłać jakichkolwiek Materiałów, co do których nie mają prawa do powielania, wyświetlania lub przesyłania zgodnie z prawem lub na podstawie stosunków umownych lub powierniczych (np. umów o zachowaniu poufności).

d) Dodawać ani wprowadzać plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, boty kasujące, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie komputera lub mienia innej osoby.

e) Usuwać informacji o autorze, informacji prawnych ani też określeń własności lub etykiet, które można przesłać do dowolnego urządzenia służącego do komunikacji.

f) Korzystać z funkcji komunikacyjnych Strony Internetowej w sposób, który negatywnie wpływa na dostępność jej zasobów dla innych użytkowników (np. nadmierne krzyki, pisanie wersalikami lub ciągłe zamieszczanie postów o powtarzalnej treści).

g) Dodawać lub przesyłać niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych, niepotrzebnych e-maili, spamu, „łańcuszków”, „piramid” i innych form akwizycji lub ofert handlowych, lub podobnych.

h) Naruszać praw lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych.

i) Dodawać lub przesyłać jakichkolwiek Materiałów naruszających patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności jakichkolwiek stron.

j) Usuwać lub korygować jakichkolwiek Materiałów publikowanych przez inne osoby lub podmioty.

k) Manipulować Stroną Internetową ani wyświetlać jej w inny sposób poprzez zastosowanie kadrowania, kopii lustrzanej lub podobnej technologii nawigacyjnej lub bezpośredniego linku do innej części Strony Internetowej niż strona główna, tj. www.acegroup.com, zgodnie z ograniczoną licencją i dostępem do Strony Internetowej opisanymi powyżej.

l) Rejestrować, zapisywać, próbować zarejestrować lub zapisać, wyrejestrowywać lub próbować wyrejestrować jakiejkolwiek strony w odniesieniu do Produktu lub Usługi bez wyraźnego upoważnienia tej strony.

m) Zbierać lub w jakikolwiek inny sposób gromadzić informacji o innych osobach, w tym ich adresów poczty elektronicznej.

Właściciel zastrzega sobie prawo do podjęcia zgodnych z prawem działań, które uzna za stosowne, w odpowiedzi na rzeczywiste lub podejrzewane naruszenie ww. zasad, w tym m.in. do zawieszenia lub zakończenia dostępu użytkownika i/lub konta. Właściciel może współpracować z organami prawnymi i/lub osobami trzecimi w ramach dochodzenia jakiegokolwiek podejrzewanego lub domniemanego przestępstwa lub czynu niedozwolonego. Poza przypadkami wyraźnie określonymi w Oświadczeniu o ochronie danych Grupy Chubb Właściciel zastrzega sobie prawo do ujawnienia, w każdej chwili, wszelkich informacji, które uzna za niezbędne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub rządowych, oraz do redagowania, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, wyłącznie według własnego uznania.
 

BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA

Hasła do konta, hasła i bezpieczeństwo — Jeśli użytkownik otrzyma możliwość otwarcia konta na niniejszej Stronie Internetowej, która zapewni mu dostęp do treści chronionych hasłem, i zdecyduje się to zrobić, musi przeprowadzić proces rejestracji poprzez dostarczenie nam aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji, o które zostanie poproszony w formularzu rejestracyjnym, jak również wybrać hasło i nazwę użytkownika. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swojego hasła i konta oraz za wszelkie czynności wykonywane podczas użytkowania konta. Użytkownik zobowiązuje się (a) niezwłocznie powiadomić Właściciela o nieautoryzowanym użyciu swojego konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, którego będzie świadom, oraz (b) wylogować się całkowicie z konta pod koniec każdej sesji użytkowania. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w związku z używaniem hasła lub konta użytkownika przez inną osobę za jego wiedzą lub bez jego wiedzy. Użytkownik może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez Właściciela lub inny podmiot w wyniku użycia konta lub hasła użytkownika przez osobę inną niż rzeczony użytkownik. Nie zezwala się na używanie kont innych osób w żadnym momencie, ani za zgodą właściciela konta, ani bez niej.
 

Prawo do monitorowania — Właściciel nie monitoruje aktywnie ogólnego sposobu korzystania ze Strony Internetowej w normalnych warunkach ani nie sprawuje kontroli redakcyjnej nad treścią stron internetowych osób trzecich, treścią poczty elektronicznej, treścią grup dyskusyjnych ani innymi materiałami stworzonymi lub dostępnymi na niniejszej Stronie Internetowej lub za jej pośrednictwem. Jednak Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania takiego użycia w każdej chwili, w której uzna to za stosowne, jak również do usunięcia wszelkich materiałów, które w odczuciu Właściciela mogą być nielegalne, narażać właściciela na bycie pociągniętym do odpowiedzialności, naruszać niniejsze Warunki użytkowania lub które są, wyłącznie wedle uznania Właściciela, niezgodne z założonymi przez niego celami istnienia niniejszej Strony Internetowej.
 

Odnośniki do stron internetowych osób trzecich — Niniejsza Strona Internetowa może zawierać linki do stron będących własnością osób innych niż Właściciel. Takie linki są dostępne tylko dla możliwości szybkiego odniesienia się do treści zewnętrznych i łatwości użytkowania. Nie kontrolujemy takich stron internetowych ani nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i dokładność, jak również nie wspieramy ich, chyba że jest to wyraźnie określone. W przypadku, gdy niniejsza Strona Internetowa udostępnia linki do innych stron internetowych, które nie są własnością ani nie są obsługiwane i utrzymywane przez Właściciela lub jego podmioty stowarzyszone, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty, usługi ani inne materiały dostępne na takich stronach internetowych lub za ich pośrednictwem. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne informacje, produkty, reklamy, treści, usługi i oprogramowanie dostępne za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich ani za jakiekolwiek działania, które użytkownik podejmie w wyniku połączenia z taką stroną internetową. Wszystkie takie strony internetowe mogą mieć określone szczególne warunki użytkowania i politykę prywatności, które należy przeczytać. Właściciel nie jest zobowiązany do utrzymania jakiegokolwiek linku na niniejszej Stronie Internetowej, może usunąć link w dowolnym czasie według własnego uznania, z jakiegokolwiek powodu. Ani Właściciel, ani jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez użytkowanie lub poleganie na takich treściach, produktach, usługach lub innych materiałach dostępnych na takiej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem ani też w związku z takim użytkowaniem lub poleganiem.
 

Brak kontroli redakcyjnej Grupy Chubb nad treściami udostępnianymi przez osoby trzecie; brak oświadczenia o dokładności — Właściciel nie sprawuje kontroli nad Treściami pojawiającymi się na niniejszej Stronie Internetowej, dostarczanymi przez osoby trzecie, ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego wszelkie opinie, oświadczenia, usługi lub inne informacje wyrażone lub udostępnione przez innych dostawców na tej Stronie Internetowej są uznawane ze słowa dostawców zewnętrznych. Właściciel nie gwarantuje ani nie zapewnia dokładności ani wiarygodności opinii, oświadczeń ani innych informacji dostarczonych przez osoby trzecie oraz nie oświadcza ani nie gwarantuje, że korzystanie z Treści zawartych na tej Stronie Internetowej lub wskazanej treści usługodawców nie naruszy prawa osób trzecich niebędących własnością Grupy Chubb lub niestowarzyszonych w Grupie Chubb.
 

Komunikacja elektroniczna — Podczas odwiedzania tej Strony Internetowej lub wysłania do nas e-maili użytkownik komunikuje się z nami drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z użytkownikiem poprzez wysłanie mu e-maili albo poprzez opublikowanie informacji na niniejszej stronie. Użytkownik potwierdza, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które oferujemy mu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymagania prawne, na mocy których podobne informacje powinny mieć formę pisemną.
 

Modyfikacja treści — Właściciel może według własnego uznania modyfikować wszelkie Produkty i Usługi, Treści lub Oprogramowanie lub jakąkolwiek ich część bądź zaprzestać ich oferowania, powiadamiając o tym wcześniej lub też nie. Ani Właściciel, ani jego podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje lub zaprzestanie oferowania jakichkolwiek Produktów i Usług, Treści lub Oprogramowania.
 

Polityka prywatności — Nasza polityka prywatności odnosi się do gromadzenia, wykorzystywania i ochrony przez Grupę Chubb niepublicznych danych osobowych i pomoże użytkownikowi zrozumieć, w jaki sposób będziemy zabezpieczać i traktować informacje, które otrzymujemy. Zachęcamy do zapoznania się z Oświadczeniem o ochronie danych Grupy Chubb.
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zastrzeżenie — Informacje zawarte na niniejszej Stronie Internetowej zostały przygotowane przez Właściciela dla wygody użytkowników i nie mają na celu służyć jako rady lub sugestie, na których użytkownik może polegać. Właściciel podjął zasadne kroki w celu zebrania, przygotowywania i dostarczenia wysokiej jakości informacji i materiałów, ale nie daje żadnych gwarancji ani rękojmi co do dokładności, kompletności i adekwatności informacji zawartych na tej Stronie Internetowej lub powiązanych z nią lub jakąkolwiek inną stroną internetową prowadzoną przez Właściciela. Informacje i opisy zawarte w niniejszym dokumencie nie są z zamierzenia szczegółowym opisem warunków i wyłączeń mających zastosowanie do Produktów i Usług, ale służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych; proszę odnieść się do aktualnej polityki lub umowy dotyczącej danego Produktu lub Usług, aby poznać pełne warunki i wyłączenia. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup produktu Grupy Chubb od Grupy Chubb lub osoby trzeciej, zasady i warunki mające zastosowanie do tej transakcji będą nadrzędne w odniesieniu do takiego zakupu, a korzystanie przez użytkownika z niniejszej Strony Internetowej nie ma żadnego wpływu na ten zakup.

Niniejsza Strona Internetowa może dostarczyć informacji na temat planowania oraz narzędzi edukacyjnych, w tym kalkulatorów. Takie narzędzia i kalkulatory mogą pomóc użytkownikowi w zaplanowaniu potencjalnego scenariusza, którego wyniki mają charakter ilustracyjny i są oparte na określonych informacjach i założeniach. Nie ma gwarancji, że podane wyniki są zawsze dokładne lub że uda się je osiągnąć. Ponadto te narzędzia i kalkulatory nie są częścią raportu dotyczącego planowania, za które użytkownik mógł uiścić opłatę, nawet jeśli narzędzia i kalkulatory zawierają informacje pochodzące z rzeczonego raportu lub w nim zawarte.

KAŻDY UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. CAŁA TREŚĆ I OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE SĄ W STANIE „TAK JAK JEST” LUB „JAK JEST DOSTĘPNE”, A WŁAŚCICIEL WYRAŹNIE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. WŁAŚCICIEL NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ I OPROGRAMOWANIE SĄ DOKŁADNE, AKTUALNE, NIEZAKŁÓCONE, NIENARUSZONE, WOLNE OD WIRUSÓW LUB BŁĘDÓW ANI ŻE TAKIE PROBLEMY BĘDĄ POPRAWIONE.
 

Ograniczenie odpowiedzialności — UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE SZKODY SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ PRODUKTÓW, DANYCH, NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA LUB INNE SZKODY NIEMATERIALNE, NAWET JEŻELI WŁAŚCICIEL ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, PRODUKTÓW I USŁUG, TREŚCI LUB OPROGRAMOWANIA LUB WSZELKICH INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ, PRODUKTAMI I USŁUGAMI, TREŚCIĄ LUB OPROGRAMOWANIEM. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY OPIERA SIĘ NA JEGO ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO POZWANIA WŁAŚCICIELA LUB JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH BEZPOŚREDNIO LUB DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.
 

Określone prawa państwowe nie pozwalają na ograniczenia gwarancji lub wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za niektóre szkody. Jeżeli przepisy te odnoszą się do użytkownika, niektóre lub wszystkie z powyższych zastrzeżeń, wyłączeń lub ograniczeń mogą nie mieć w takiej sytuacji zastosowania, a użytkownik może mieć dodatkowe prawa.
 

Odszkodowanie — Użytkownik zabezpieczy i uchroni Właściciela, Grupę Chubb, jej podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, kontrahentów, przedstawicieli, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców i dostawców przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami, w tym możliwymi do przyjęcia kosztami obsługi prawnej i kosztami sądowymi, wynikającymi z korzystania z tej Strony Internetowej lub jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub będących ich skutkiem. Jeśli użytkownik spowoduje zakłócenie w technicznym działaniu niniejszej Strony Internetowej lub systemów przesyłających dane do użytkownika lub innych osób, ponosi odpowiedzialność związaną z wszelkimi stratami, zobowiązaniami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami, w tym możliwymi do przyjęcia kosztami obsługi prawnej i kosztami sądowymi, wynikającymi z takiego naruszenia lub będącymi ich skutkiem. Właściciel zastrzega sobie prawo, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich kwestii, które mogą skutkować otrzymaniem odszkodowania przez użytkownika, a w takim przypadku użytkownik zgadza się na współpracę z Właścicielem w obronie takiej sprawy.
 

Ta Strona Internetowa zawiera wiążące postanowienie dotyczące arbitrażu, które może być egzekwowane przez strony.
 

Rozstrzyganie sporów — Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z niniejszej Strony Internetowej lub odnoszące się do nich będą rozstrzygane na zasadzie obowiązującego arbitrażu zgodnie z regułami arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, z zastrzeżeniem, że w zakresie, w którym użytkownik w jakikolwiek sposób naruszy lub prawie naruszył prawa własności intelektualnej Właściciela lub Grupy Chubb, właściciel może starać się o nakaz lub inną formę odpowiedniego odszkodowania w sądzie stanowym lub federalnym w stanie Pensylwania, a użytkownik zgadza się na podleganie wyłącznej jurysdykcji w rzeczonych sądach. Wszelkie takie spory lub roszczenia będą rozstrzygane indywidualnie w sposób arbitrażowy i nie będą łączone w żadnym postępowaniu arbitrażowym z żadnymi roszczeniami lub kontrowersjami innych stron. Rozstrzygnięcie arbitrażowe będzie prowadzone w Filadelfii, w stanie Pensylwania, a wyrok arbitra może być wykonany i/lub wdrożony przez jakąkolwiek jurysdykcję mającą do tego kwalifikacje. Użytkownik lub Właściciel może wystąpić o tymczasowe lub wstępne zadośćuczynienie w sądzie stanowym lub federalnym właściwej jurysdykcji w Filadelfii, w stanie Pensylwania, jeśli będzie to konieczne do ochrony praw lub własności użytkownika lub Właściciela do czasu zakończenia postępowania arbitrażowego. Użytkownik przyjmuje to wiadomości, że wszelkie działania w celu egzekwowania tego przepisu arbitrażowego zostaną przedstawione w federalnych lub stanowych sądach znajdujących się w Filadelfii, w stanie Pensylwania.
 

Obowiązujące prawo, rozdzielność postanowień — Niniejsze Warunki użytkowania reguluje ustawodawstwo stanu Pensylwania w USA i kontroluje prawo federalne Stanów Zjednoczonych, bez względu na jakiekolwiek konflikty przepisów prawa, chyba że takie prawo nie może być stosowane w danej jurysdykcji na podstawie obowiązujących, mających zastosowanie przepisów prawa. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie jest uznane przez sąd właściwy za niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień. Nagłówki sekcji stosuje się wyłącznie dla wygody i nie mają one żadnej mocy ani skutku.
 

Międzynarodowi Użytkownicy — Niniejsza Strona Internetowa jest kontrolowana i obsługiwana przez Właściciela z terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie gwarantujemy, że materiały dostępne na tej Stronie Internetowej są właściwe lub dostępne do użytku poza terytorium USA ani że dostęp do Treści z wszystkich państw i/lub terytoriów jest legalny. Użytkownik może nie być w stanie skorzystać z niniejszej Strony Internetowej lub wyeksportować materiałów z niej bez naruszenia amerykańskich przepisów eksportowych. Użytkownik wchodzący na niniejszą Stronę Internetową spoza terytorium Stanów Zjednoczonymi jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów.
 

Właściciel nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje, materiały lub właściwości/funkcje zawarte na Stronie Internetowej mogą być wykorzystane w ramach innej jurysdykcji. Niniejsza Strona Internetowa nie jest przeznaczona dla żadnej osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której (z powodu narodowości, miejsca zamieszkania, meldunku, obywatelstwa czy innej kwestii dotyczącej danej osoby) otwarcie lub dostępność tej Strony Internetowej i jej treści są sprzeczne z lokalnymi przepisami. Osoby, do których odnoszą się takie ograniczenia lub zakazy, nie mogą uzyskać dostępu do niniejszej Strony Internetowej ani korzystać z niej. Poprzez wejście na tę Stronę Internetową lub używanie jej użytkownik potwierdza, że robi to z własnej inicjatywy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami lokalnymi.
 

Całość umowy — Niniejsze Warunki użytkowania, Oświadczenie o ochronie danych Grupy Chubb oraz inne polityki i zasady, które Właściciel może zamieszczać na niniejszej Stronie Internetowej, stanowią całość umowy między Właścicielem a użytkownikiem w związku z korzystaniem z tej Strony Internetowej oraz jej Treści i Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Właścicielem a użytkownikiem w zakresie korzystania z tej Strony Internetowej, w tym poprzednie wersje niniejszych Warunków użytkowania. Właściciel może każdorazowo aktualizować niniejsze Warunki użytkowania, publikując zmienione Warunki użytkowania na niniejszej Stronie, bez powiadomienia użytkownika, a późniejsze korzystanie ze Strony Internetowej przez użytkownika oznacza akceptację i jest regulowane nowymi Warunkami użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują aż czasu ich rozwiązania lub aktualizacji przez Właściciela w każdym momencie, bez uprzedniego zawiadomienia. W przypadku rozwiązania Warunków użytkowania oświadczenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach użytkowania zachowują swoją moc. Niniejsze Warunki użytkowania zostają uznane za obejmujące wszystkie inne uwagi, polityki, zastrzeżenia i inne warunki zawarte na tej Stronie Internetowej, pod warunkiem jednak, że w przypadku konfliktu między takimi innymi warunkami i postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania nadrzędne są niniejsze Warunki użytkowania. Drukowana wersja niniejszych Warunków użytkowania jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na podstawie korzystania z niniejszej Strony lub w związku z nim w tym samym zakresie i na takich samych warunkach jak w przypadku innych dokumentów biznesowych i zapisów pierwotnie wygenerowanych i przechowywanych w formie papierowej.
 

STRONA INTERNETOWA GRUPY Chubb — OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH
 

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Niniejsza Strona Internetowa jest własnością i jest prowadzona przez Chubb Group Holdings, Inc. i/lub jeden z jej podmiotów stowarzyszonych bądź większą ich liczbę („Właściciel”, „my”, „nas” lub „nasz”) w ramach Grupy Chubb, w której skład wchodzą spółki ubezpieczeń i reasekuracji (łącznie „Grupa Chubb”). W skład Grupy Chubb wchodzą spółki ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, posiadające zezwolenie lub inny certyfikat, które uprawniają je do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i/lub reasekuracyjnej w różnych krajach i jurysdykcjach na całym świecie. W skład Grupy Chubb wchodzą również spółki, które świadczą usługi w ramach sektora ubezpieczeń oraz na rzecz innych klientów.
 

Informacje zawarte w Oświadczeniu o ochronie danych na Stronie Internetowej nie powinny być stosowane w żadnym kraju i żadnej jurysdykcji lub przez żadne osoby, gdyby takie wykorzystanie stanowiło naruszenie prawa. Jeśli powyższy zapis dotyczy użytkownika, użytkownik nie jest upoważniony do wejścia na niniejszą Stronę Internetową ani wykorzystania jakichkolwiek informacji na niej zawartych.
 

Korzystając z niniejszej Strony Internetowej lub dowolnej strony Grupy Chubb (chyba że na danej stronie przewidziano inaczej), użytkownik zgadza się przestrzegać zasad zawartych w Oświadczeniu o ochronie danych na Stronie Internetowej i naszych Warunków użytkowania. Należy zawsze zapoznać się z warunkami zawartymi w Oświadczeniu o ochronie danych na Stronie Internetowej, ponieważ w każdym momencie zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikacji lub zmiany, jak również do zmiany naszych Warunków użytkowania.
 

Grupa Chubb głęboko wierzy w przestrzeganie zasady o nieupublicznianiu danych osobowych zbieranych od osób fizycznych, które odwiedzają nasze strony internetowe. Chcemy, aby Państwo dokładnie wiedzieli, jak i dlaczego zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe na naszych stronach internetowych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych na Stronie Internetowej zawiera informacje dotyczące praktyk i procedur Grupy Chubb, które odnoszą się konkretnie do informacji gromadzonych za pomocą niniejszej Strony Internetowej.
 

DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY I KTÓRYCH UŻYWAMY W RAMACH NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Na naszych stronach internetowych nie zbieramy żadnych danych osobowych, chyba że użytkownik zdecyduje się podać je nam dobrowolnie. Definiujemy „dane osobowe” jako informacje, które są unikatowe dla danego użytkownika i mogą obejmować numer telefonu, imię i nazwisko, wiek, adres lub numer ubezpieczenia społecznego. Jeśli napotkają Państwo stronę, która zwraca się z prośbą o informacje, którymi nie chcą się Państwo z nami dzielić, prosimy nie wprowadzać danych ani nie pozostawać na takiej stronie.
 

Jeśli użytkownik dostarczy nam danych osobowych, będziemy je wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych przy okazji ich gromadzenia oraz nie będziemy sprzedawać, licencjonować, przesyłać ani ujawniać informacji poza obręb Grupy Chubb, chyba że: (1) użytkownik wyraźnie zezwoli nam na zrobienie tego, (2) jest to niezbędne, aby umożliwić naszym wykonawcom lub agentom świadczenie usług dla nas, (3) jest to niezbędne w celu dostarczenia naszych produktów lub świadczenia usług, (4) ujawnimy je podmiotom, które wykonują usługi marketingowe w naszym imieniu, lub innym podmiotom, z którymi mamy wspólne umowy marketingowe, (5) jest to niezbędne w związku z połączeniem, konsolidacją, przejęciem, zbyciem lub innymi działaniami restrukturyzacyjnymi firmy, lub (6) w inny sposób, tak jak jest to od nas wymagane przez prawo lub dopuszczane przez nie.
 

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Dostęp do danych osobowych zebranych o użytkowniku na naszych stronach internetowych mają jedynie nasi pracownicy, pracownicy naszych podmiotów stowarzyszonych oraz inne osoby, które muszą je znać w celu świadczenia usług dla użytkownika lub w trakcie prowadzenia naszej normalnej działalności gospodarczej. Utrzymujemy odpowiednie środki administracyjne i techniczne, jak również zabezpieczenia fizyczne, aby chronić dane osobowe. Gdy użytkownik wprowadza poufne informacje (np. numer karty kredytowej lub numer ubezpieczenia społecznego) na nasze strony internetowe, kodujemy te informacje przy użyciu bezpiecznej technologii Secure Socket Layer (SSL) lub podobnej technologii podczas ich transmisji na naszą stronę internetową. Należy jednak pamiętać, że usługi łączności elektronicznej (również łączności internetowej) nie są całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa informacji przekazywanych w ten sposób.
 

PRAWO DO SPRAWDZENIA DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, KTÓRE GROMADZIMY

Posiadanie dokładnych i aktualnych informacji jest dla nas ważne. Każda osoba może sprawdzić i poprawić swoje dane osobowe, które gromadzimy, z wyjątkiem informacji odnoszących się do roszczenia lub postępowania karnego lub cywilnego. W celu sprawdzenia swoich danych osobowych należy skontaktować się z nami pod adresem podanym poniżej.
 

LINKI DO INNYCH STRON

Dla wygody użytkownika możemy zamieszczać na niniejszej stronie linki do innych stron i witryn internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Nie możemy wziąć odpowiedzialności za politykę prywatności żadnych witryn lub stron internetowych niepozostających pod naszą kontrolą i nie wspieramy żadnej z tych stron lub witryn, usług ani produktów opisanych lub oferowanych na takich stronach internetowych, ani też treści zawartych na tych stronach lub witrynach internetowych. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych należy pamiętać, aby dokładnie zapoznać się z ich polityką prywatności.
 

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE LUB INNYCH NARZĘDZI GROMADZENIA DANYCH

Plik cookie jest informacją, którą serwer może umieścić na komputerze użytkownika, gdy ten odwiedza stronę internetową. Pliki cookie są rozwiązaniem powszechnie stosowanym przez strony internetowe, mającym na celu poprawę doświadczenia użytkownika; do tej pory nie są znane przypadki przesyłania wirusów lub innego uszkodzenia komputera użytkownika w wyniku stosowania plików cookie. Wiele plików cookie (ciasteczek) zostaje na komputerze użytkownika tylko na czas trwania sesji lub podczas odwiedzin na stronie internetowej. Inne mogą mieć przypisaną datę ważności lub pozostać na komputerze do czasu ich usunięcia.
 

Możemy używać plików cookie dla wielu celów — na przykład aby zachować ciągłość w trakcie sesji użytkownika, w celu zbierania danych o wykorzystaniu naszej strony internetowej dla celów badawczych i innych lub aby umożliwić naszym serwerom rozpoznanie komputerów tak, żeby poznawały preferencje i/lub poświadczenia uwierzytelniania użytkownika po to, by nie musiał on dostarczać takich informacji za każdym razem przy okazji wizyty na naszej stronie internetowej.
 

Nasze pliki cookie będą śledzić tylko działalność użytkownika na tej stronie i nie będą śledzić innego rodzaju aktywności internetowej. Nasze pliki cookie nie zbierają danych osobowych. Użytkownik może zdecydować, czy i jak komputer akceptuje pliki cookie, konfigurując swoje preferencje lub opcje w przeglądarce. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się na niezaakceptowanie plików cookie, może nie być w stanie wykorzystać niektórych z naszych produktów i usług internetowych lub funkcji strony internetowej.
 

Czasami możemy korzystać z usług innych firm i zlecać im umieszczanie plików cookie na naszych stronach internetowych i zbieranie dla nas informacji z plików cookie. W niektórych przypadkach możemy również posłużyć się inną firmą do obsługi serwerów WWW naszej strony internetowej. Informacje z plików cookie zebrane przez te firmy wykorzystujemy w taki sam sposób jak wspomniano powyżej.
 

Oprócz plików cookie możemy również stosować inne sposoby biernego zbierania danych osobowych niepozwalających na identyfikację użytkownika dotyczących korzystania z naszych stron internetowych, na przykład poprzez zastosowanie „przezroczystych plików GIF” (małe obszary danych, znajdujące się w obrazkach na naszej stronie internetowej, które pozwalają nam śledzić sposoby użytkowania naszych stron internetowych) i analizowanie „strumieni kliknięć” (wirtualny trop, który użytkownicy zostawiają za sobą podczas przeglądania Internetu i oglądania naszych stron internetowych). Przezroczystych plików GIF i strumieni kliknięć używamy tylko do gromadzenia anonimowych danych o wizycie użytkownika na naszych stronach internetowych. Blokowanie plików cookie zapobiegnie śledzeniu użytkownika przez przezroczyste pliki GIF, a także uniemożliwi nam gromadzenie innych unikatowych i anonimowych informacji, takich jak adres IP, ale przezroczysty plik GIF nadal będzie „wiedział” o anonimowej wizycie.
 

Oprócz gromadzonych informacji z plików cookie, przezroczystych plików GIF, analizy strumienia kliknięć i wszelkich innych środków, których możemy użyć do zbierania informacji (niepozwalających zidentyfikować użytkownika) o użytkowniku lub jego wizytach na naszych stronach internetowych, możemy również uzyskać anonimowe informacje, które użytkownik podaje nam w formie elektronicznej — na przykład podczas korzystania z naszych narzędzi i kalkulatorów.
 

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania i udostępniania zagregowanych i anonimowych danych (w tym danych zgromadzonych od Państwa i innych użytkowników naszych stron internetowych, narzędzi i kalkulatorów) do dowolnych celów i udostępniania ich dowolnym osobom trzecim, chyba że zabrania tego prawo.
 

ZMIANY W OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Możemy zmienić te zasady obowiązujące wg Oświadczenia o ochronie danych na Stronie Internetowej w dowolnym momencie i w dowolnych odstępach czasu. Wszelkie zmiany lub modyfikacje Oświadczenia o ochronie danych na Stronie Internetowej zaczynają obowiązywać natychmiast po opublikowaniu. Dalsze korzystanie z jednej z naszych stron internetowych po opublikowaniu zmienionej wersji niniejszego Oświadczenia o ochronie danych na Stronie Internetowej będzie równoznaczne z akceptacją tej zmienionej wersji oświadczenia. Jeśli nie zgadzają się Państwo z nową wersją Oświadczenia o ochronie danych na Stronie Internetowej, prosimy nie korzystać z żadnej z naszych stron internetowych.
 

KONTAKT Z NAMI

Jeśli chcą Państwo sprawdzić swoje dane osobowe lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące tego Oświadczenia o ochronie danych na Stronie Internetowej albo chcieliby się Państwo dowiedzieć więcej o tym, jak chronimy Państwa prywatność, należy napisać do nas na adres: Chubb Group Holdings Corporate Communications c/o Web Manager, 1133 Avenue of the Americas, 44th floor, New York, N.Y. 10036.

Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2011 r.