Reklamacje

W trosce o komfort i poczucie bezpieczeństwa Klientów, Chubb stale podnosi jakość produktów i świadczonych usług.

Państwa reklamacje, tj. zastrzeżenia do świadczonych przez nas usług, w tym sposobu zawierania umowy ubezpieczenia i realizacji zobowiązań z niej wynikających stanowią dla nas cenne źródło informacji o naszych produktach, procesach i poziomie obsługi przez naszych pracowników i współpracowników.

Każda Państwa uwaga będzie rozpatrzona z najwyższą troską.
 

Kto może złożyć reklamację?

Reklamacja może zostać złożona przez poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego, uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub spadkobiercę posiadającego interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności lub spełnieniu świadczenia z umowy ubezpieczenia.
 

Jak złożyć reklamację?

a) na piśmie – w siedzibie Chubb przy ul. Królewskiej 18, 00-103 Warszawa lub innej jednostce obsługującej klientów - osobiście lub przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe lub na adres do doręczeń elektronicznych Chubb w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych (począwszy od dnia wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych),

b) ustnie – osobiście w siedzibie Chubb lub innej jednostce obsługującej klientów lub telefonicznie pod nr 801 800 028,

c) w postaci elektronicznej - przesyłając reklamację na adres: poland.office@chubb.com lub szkody@chubb.com.
 

Pamiętaj, aby dokładnie opisać, z czego nie jesteś zadowolony i czego od nas oczekujesz. Podaj numer umowy ubezpieczenia oraz, jeśli ma to zastosowanie, numer roszczenia. Poinformuj nas czy chciałbyś otrzymać odpowiedź pocztą czy e-mailem.
 

Ile trwa rozpatrzenie reklamacji?

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do Klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.
 

W jakiej formie dostanę odpowiedź?

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na piśmie. Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, poinformuj nas o tym i wskaż adres e-mail, na który odpowiedź powinna być przesłana.
 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Konsumentom przysługuje także prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.

Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Chubb, a konsumentami jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Chubb a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem  https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Chubb to poland.office@chubb.com lub szkody@chubb.com