Aby uzyskać optymalne wrażenia z korzystania z witryny, zalecamy korzystanie z innej przeglądarki.
Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer może uniemożliwić dostęp do Chubb.com, a niektóre funkcje strony mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

X

W trosce o komfort i poczucie bezpieczeństwa Klientów Chubb stale podnosi jakość produktów i świadczonych usług zgodnie z najwyższymi standardami.

Państwa uwagi na temat sposobu zawierania umowy ubezpieczenia i realizacji zobowiązań z niej wynikających stanowią dla nas cenne źródło informacji o naszych produktach, procesach i formie obsługi przez naszych pracowników i współpracowników.

Każda Państwa uwaga będzie rozpatrzona z najwyższą troską.

Jak złożyć reklamację?

Korespondencyjnie:

  1. Wysyłając e-mail na adres: poland.office@chubb.com  lub szkody@chubb.com .
  2. Wysyłając pismo na adres:

Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce

ul. Królewska 16

00-103 Warszawa

 

Osobiście:

  1. Telefonicznie dzwoniąc pod numer 801 800 028
  2.  W siedzibie Chubb European Group SE Spółka Europejska Oddział w Polsce przy ulicy Królewskiej 16, 00-103 Warszawa

Pamiętaj aby dokładnie opisać, z czego nie jesteś zadowolony i czego od nas oczekujesz. Podaj numer umowy ubezpieczenia oraz, jeśli ma to zastosowanie, numer roszczenia. Poinformuj nas czy chciałbyś, abyśmy do Ciebie oddzwonili, czy też chciałbyś otrzymać odpowiedź pocztą lub e-mailem.

 

Ile trwa rozpatrzenie reklamacji?

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do Klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

W jakiej formie dostanę odpowiedź?

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta. Jeśli odpowiedź na reklamację ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną konieczne jest podanie adresu e-mail. 

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres podany w reklamacji.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Oprócz wskazanych form zgłoszenia reklamacji, osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Chubb European Group jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).

W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Chubb a konsumentami,  istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.